1 martie 2018

Autoritate contractanta: Penitenciarul Codlea
Numar anunt: 183057 / 27.02.2018
Denumire contract: Furnizare ALIMENTE CONFORM ANEXA 1 ?I CAIETELOR DE SARCINI ATA?ATE

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
2018 Planul anual de achizitii publice (sem 1) Alimente ppl

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Penitenciarul Codlea
Adresa postala: Str. Garii nr.12 , Localitatea: Codlea , Cod postal: 505100 , Romania , Punct(e) de contact: Dragos Cristian / Butusina Flavio , Tel. +40 268251936 , Email: achizitii.pcodlea@anp.gov.ro , Fax: +40 268251753 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare ALIMENTE CONFORM ANEXA 1 ?I CAIETELOR DE SARCINI ATA?ATE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Penitenciarul Codlea
str. Garii, nr.12, jud. Brasov
Codul NUTS: RO122 – Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 274,135 si 416,350 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecven?a atribuirii contractelor subsecvente se va face lunar, trimestrial sau semestrial, în conformitate cu Anexa 1 a CAIETULUI DE SARCINI.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta organizatoare Penitenciarul Codlea va încheia acordul cadru pentru furnizare ALIMENTE pentru o perioada de 12 luni, cu maxim 3 operatori economici. Contractele subsecvente se vor încheia cu operatorii economici semnatari ai acordului cadru care au pre?ul cel mai scazut pentru produsele alimentare ( loturile) câ?tigate la acordul cadru în func?ie de necesita?i.
Informa?ii legate de reluarea competi?iei: Primul contract subsecvent ?i urmatoarele contractele subsecvente încheiate în perioada de valabilitate a ofertei se vor semna fara reluarea competitiei avand in vedere art. 118, alin. 1 lit. c) din Lg 98/2016 cu ofertantul câ?tigator al acordului-cadru care a ofertat cel mai mic pret total pentru intreaga cantitate maxima a lotului respectiv.
Atribuirea contractelor subsecvente ulterioare se va face prin reluarea competi?iei.
– Elementele care fac obiectul reluarii competi?iei- PRE?UL
– Criteriul de atribuire pentru stabilirea operatorului economic caruia îi va fi atribuit contractul subsecvent: pretul cel mai scazut.
În cazurile prevazute la art. 118 alin. (1) lit. b), autoritatea contractanta beneficiara reia competitia pe baza acelorasi termeni si conditii aplicate pentru atribuirea acordului-cadru, detaliate acolo unde este necesar si completate daca este cazul cu alti termeni si conditii prevazute în documentatia de atribuire elaborata în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, si cu respectarea urmatoarelor reguli procedurale:
a) pentru fiecare contract subsecvent care urmeaza a fi atribuit, autoritatea contractanta consulta în scris operatorii economici semnatari ai acordul-cadru respectiv care sunt capabili sa execute contractul;
b) autoritatea contractanta beneficiara stabileste o perioada suficienta pentru depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului, tinând seama de elemente specifice precum complexitatea obiectului contractului si timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;
c) ofertele se depun în scris, iar acestea nu vor fi deschise pâna la expirarea perioadei stabilite de autoritatea contractanta beneficiara.
d) Operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare sa modifice elementul care face obiectul reluarii competitiei (PRETUL) numai în sensul îmbunatatirii acestuia si fara sa afecteze celelalte elementele/conditiile stabilite.
e) În cazul în care, în urma reofertarii, operatorul economic clasat pe primul loc în cadrul acordului cadru nu mai men?ine i?i nici nu imbunata?e?te pretul ofertat autoritatea contractanta beneficiara va incheia contractul subsecvent cu operatorul economic clasat pe locul urmator care isi va men?ine sau îmbunata?ii pre?ul ofertat din acordul cadru.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15000000-8 – Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform cu prevederile art. 20, alin 8, din Hotararea 395/2016 si cu informatiile din caietul de sarcini” Cantitatile minime si maxime ale ACORDULUI CADRU si respectiv ale celui mai mare si celui mai mic contract subsecvent se regasesc in ANEXA 1 atasata Caietului de sarcini in sectiunea DOCUMENTE”.

Valoarea estimata fara TVA: intre 274,135 si 416,350 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare, în conf. cu art.35 alin. (3) lit a) din HG nr.395/2016 este: CONFORM ANEXA 1 ATA?ATE LA CAIETUL DE SARCINI. Echivalenta lei/valuta se va efectua la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. În conformitate cu prevederile art. 36 din HG 395/2016 , forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: –printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care nu se afla in situatiile speciale privind autorizarea ori supravegherea in conditiile legi : (Formularul nr.2) – scrisoare de garantie bancara emisa de o banca sau societate de asigurari. –virament bancar în favoarea autoritatii contractante în cont – RO66TREZ1375005XXX000029, CUI 4317584 deschis la TREZORERIA Codlea – depunerea în numerar, la casieria autoritatii contractante, in conditiile prevazute la art.36, alin. (6) din HG 395/2016. Garantia de participare se retine în conditiile prevazute la art. 37 din HG 395/2016. Nota: In conf.cu art 64 alin(3) din HG 395/2016 ofertele neinsotite de dovada garantiei de particip.vor fi respinse fiind considerate inacceptabile, iar in cazul in care ofertele sunt însotite de dovada constituirii garantiei pentru participare, dar nu în forma, cuantumul ?i valabilitatea solicitata în documenta?ia de atribuire, in conf. cu art. 132, alin 3/HG395, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii sub sanctiunea respingerii ofertelor ca inacceptabile. – cuantumul garantiei de buna executie, în conformitate cu prevederile art. 39, alin (1),(4) din HG nr. 395/2016, va fi de 5 % din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent Modul de constituire a garantiei de buna executie: – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Formularul nr.3.) – prin retineri succesive din sumele datorate, pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia fiecarei autoritatii contractante beneficiare, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante beneficiare. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului subsecvent. -prin virament bancar în favoarea autorita?ilor contractante beneficiare în contul de Trezorerie al fiecarei autorita?i contractante beneficiare în parte in condi?iile prevazute la art.40, alin. (2) din HG 395/ 2016. – depunere în numerar la caseria fiecarei autorita?i contrctante beneficiare, în condi?iile prevazute la art.40, alin. (2) din HG 395/ 2016. Garan?ia de buna executie trebuie sa fie valabila pe toata perioada derularii contractului subsecvent. Garan?ia de buna executie se poate retine în conditiile prevazute la art. 41 din HG 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. – se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Director – Cristinel Vasile TIMOFTE, Ofiter achizitii – Dragos Cristian; Agent achizitor – Flavio Butusina; Sef Serviciu Logistica – Darius Durna, ?ef birou produc?ie ?i venituri proprii- Cristinel ONOFREI, Director economico-administrativ/Contabil sef – Coman Daniel; Jurist – Alin Madalin PORCA; Persoana responsabila cu intocmirea angajamentelor bugetare – Monica ?erban; Viza C.F.P.P – Sava Valentina/ Fiko Liviu, Responsabil sector alimente Robert CIORBEA.
Modalitatea de indeplinire privind neincadrarea in prev art. 164:cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC.
Certificat de atestare fiscala Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice – Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice) urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

NOTA:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale Certificat Fiscal privind impozitele si taxele locale emis de Primarie
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice) urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Certificatul constatator – original/copie legalizata/ copie cu mentiunea „conform cu originalul” -Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.. Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.
Se va completa DUAE.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentul va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. În cazul în care acesta este semnat de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire.Cerinta obligatorie in SEAP. Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.
Daca exista asociati documentul solicitat va fi depus si de catre acestia.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
24124
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 27.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care vor fi mai multe oferte clasate pe primul loc, cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, încarcarea electronica de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele 3 locuri ale clasamentului (de exemplu pe locul 3 sunt doua oferte egale). Pretul nu poate fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 în clasament. Operatorii economici vor incarca electronic in SEAP, documentele care contin o noua oferta financiara. 2. Avand in vedere art 20, alin 6 din HG 395/2016-Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter 3. Autorita?ile contractante beneficiare isi rezerva dreptul de a redimensiona cantita?ile minime si maxime ale contractelor subsecvente in functie de resursele alocate si necesitati pana la cantitatea maxima a acordului cadru. Daca numarul operatorilor economici înscri?i ?i al celor care îndeplinesc condi?iile de calificare este mai mare de 3, acordul cadru se va încheia cu maxim 3 operatori economici care îndeplinesc condi?iile de calificare. In cazul in care numarul operatori economici înscri?i sau al celor care îndeplinesc condi?iile de calificare este mai mic de 3 atunci acordul-cadru se va incheia cu to?ii operatorii economici care îndeplinesc condi?iile de calificare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.6 si art.8 conf. Legii nr. 101 din 19 mai 2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic al Penitenciarul Codlea
Adresa postala: Str. Garii, nr.12 , Localitatea: Codlea , Cod postal: 505100 , Romania , Tel. +40 268251936 , Email: achizitii.pcodlea@anp.gov.ro , Fax: +40 268251753
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 08:03