1 martie 2018

Autoritate contractanta: CITADIN ZALAU SRL
Numar anunt: 183058 / 28.02.2018
Denumire contract: Contract de furnizare agregate de cariera

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

CITADIN ZALAU SRL
Adresa postala: STR. FABRICII, NR. 28 , Localitatea: Zalau , Cod postal: 450081 , Romania , Punct(e) de contact: LAVINIA ILDIKO BOSZORMENYI , Tel. +40 260612837 , Email: lavinia984@yahoo.com , Fax: +40 260611543 , Adresa internet (URL): www.citadinzalau.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)

Altele: Reparatii si intretinere strazi, amenajari si intretinere zone verzi, ecarisaj, salubrizare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare agregate de cariera
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Zalau, str. Fabricii, nr.28
Codul NUTS: RO116 – Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie agregate de cariera, valoarea minima fiind cea estimata pana la 31.12.2018, iar cea maxima reprezentand valoarea estimata globala ce cuprinde si valoarea posibilelor suplimentari, pentru care contractul se poate prelungii cu
4 luni, prin act aditional, in conformitate cu art.165 din HG.395/2016, fara a se modifica conditiile contractuale initiale, respectiv pana la data de 30.04.2019, conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Conf. prev. art. 160(2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitariilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunerea ofertelor/candidaturilor: 15 zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

14212000-0 – Granule, criblura, nisip fin, pietre mici, pietris, piatra faramitata si concasata, amestecuri de piatra, amestec de nisip si pietris si alte agregate (Rev.2)
60170000-0 – Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
– nisip concasaj: minim: 6 000 to- maxim: 8 000 to;
– sort 0-31.5:minim:700 to- maxim: 1 000 to;
– sort 0-40 mm:minim: 800 to- maxim: 1 000 to;
– criblura 4-8 mm: minim: 8 000 to- maxim: 10 000 to;
– criblura 8-16 mm:minim:8 000 to-maxim: 9 000 to;
– amestec optim 0-63 mm : minim: 8 000 to-maxim: 10 000 to;
– agregat grosier 40-63 mm: minim: 10 000 to- maxim:15 000 to;
– agregat grosier anrocamente 90-250 mm:minim: 1 000 to- maxim:2 000 to;
Achizitie agregate de cariera, valoarea minima fiind cea estimata pana la 31.12.2018, iar cea maxima reprezentand valoarea estimata globala ce cuprinde si valoarea posibilelor suplimentari, pentru care contractul se poate prelungii cu
4 luni, prin act aditional, in conformitate cu art.165 din HG.395/2016, fara a se modifica conditiile contractuale initiale, respectiv pana la data de 30.04.2019, conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,899,050 si 2,452,000 RON
II.2.2) Optiuni
Da
Sunt aplicabile prevederile art 165, din H.G. 395/ 2016

II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 18000 lei.Perioada de valab. a garantiei pt participare: 60 zile de la term. limita de primire a ofertelor, inclusiv. forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata. Instr de garantare emis in cond legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; Prin virament bancar sau cu OP in contul nr.: RO87BRDE320SV12115963200,Banca BRD Zalau, CF; RO 27243753, beneficiar SC CITADIN ZALAU SRL; Conf art 36,alin1 HG 395/2016 (1) Gar pentru part, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind câstigatoare, se restituie de AC în cel mult 3 zile lucrat de la data constituirii garantiei de buna executie; (2) Gar de part, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita câstigatoare, se returneaza de AC dupa semnarea cont de achizitie publica cu ofertantul/ofertantii ale carui/caror oferte au fost desemnate câstigatoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la data semnarii cont de achizitie publica. (3) În cazul în care AC se afla, conf prev art. 212, alin (1) sau art 213 din lege, în situatia de a anula procedura de atribuire, gar de part se restituie dupa data expirarii term de depunere a unei contestatii cu privire la aceasta decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucr de la aceasta data. (4) Dupa primirea comunicarii prev la art. 215 din Lege, ofertantii ale caror oferte au fost declarate necâstigatoare au dreptul de a obtine eliberarea garantiei de participare înainte de expirarea perioadei prev la alin(2) sau, la alin(3), daca transmit AC o solicitare în acest sens. Data de echiv leu­valuta, la cursul BNR, va fi cu 4 (patru) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Echivalenta în lei, pentru garantiile de participare depuse în alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile, datei limita de depunere a ofertei, in contul nr:RO11BRDE320SV12994363200, DESCHIS LA BRD Zalau,CF: RO 27243753.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 , 167 din Legea nr. 98/2016 . Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei : Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor . Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor . Aceste documente pot fi :
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii .
b) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice .
c)cazier judiciar al operatorului ec. si al membrilor organului de conucere sau de supraveghere al respectivului op.ec. sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de controlin cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
Cerinta nr. 2
Cerinta obligatorie:Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Se va prezenta atat de subcontractant, de tertul sustinator si de asociati.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Persoanele din cadrul AC contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016.:
-Miclea Ioan Gheorghe- director executiv;
-Pop Paul-inginer proiectare;
-Boszormenyi Lavinia-sef birou achizitii;
-Sabadas Dan Claudiu- consilier juridic;
-Cosma Anca Cristina- consilier juridic;
-Tireac Mihaela Dorina-sef birou contabilitate;
Cerinta nr. 3
Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget loca, buget de stat etc), eliberat de organul fiscal abilitat din care sa rezulte ca ofertantul nu inregistreaza datorii restante la momentul prezentarii . Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului . Modalitatea de indeplinire : se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor . Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In conformitate cu prevederiile art.175 alin.1 si 2 lit a din Legea nr.98/2016,valoarea cifrei de afaceri anuala realizata din ultimii 3 ani financiari incheiati(2015,2016,2017), solicitata operatoriilor, trebuie sa fie de cel putin 2452000 lei.Sustinerea ciferi de afacere se va face prin prezentarea situatilor
financiare sau a extraselor din situatiile financiare, bilant contabil, declaratii sau extrase bancare corespunzatoare sau alte documente ,conform legislatiei in care este stabilit op.ec. Aceasta valoare a fost calculata in raport cu valoarea estimata a contractului de achizitie publica, fiind respectate cerintele prevazute la art.175 alin.2 lit.a din Legea nr. 98/2016
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare DUAE. Ofertantul clasat pe pimul loc in urma stabilirii clasamentului intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, va depune documente justificative.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In baza art. 178 alin.1,2 si art.179 lit.b din Legea nr.98/2016, s-a solicitat ca ofertantii sa prezintee dovada ca in ultimii 3 ani (calculati de la data limita pentru primirea ofertelor) au furnizat produse de natura similara celor care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, cu indicarea valoriilor,datelor sia beneficiarilor publici sau privati.
Legea nr.98/2016, operatorul va face dovada ca are dotarea tehnica
corespunzatoare sa efectueze, la cererea autoritatii contractante, transportul cantitatii de agregate solicitat, printr-o declaratie cu privire la detinerea/dispunerea prin orice mijloc a unor/unei autobasculante.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare DUAE.Operatorii ec.vor fi obligati sa prezinte documentele solicitate in vederea sustinerii experientei similare doar la solicitarea Autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Completare DUAE. Ofertantul clasat pe pimul loc in urma stabilirii clasamentului intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, va depune documente justificative.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
241/22.01.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 03.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. In cazul în care exista doi sau mai multi ofertanti care au ofertat preturi identice si care ar ocupa locul 1 într-un clasament intermediar al ofertelor admisibile, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicitând ofertantilor în cauza reofertarea propunerii financiare offline, urmand a se încheia contractul cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 2. Autoritatea contractanta nu va raspunde solicitarilor de clarificari facute cu depasirea termenului stabilit la Sectiunea I, din prezenta Fisa de date. Autoritatea contractanta va posta raspunsurile însotite de întrebari în SEAP, conform art. 160, alin. 3 din Legea nr. 98/2016. 3.Modificarea contractului va fi posibila în conditiile art.221 din Legea nr. 98/2016. 4. Oferta si documentele care o însotesc se depun on-line semnate cu semnatura electronica extinsa, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila în baza art. 137, alin. 2, lit. j din Hotarârea nr. 395/2016.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este cel prevazut de Legea nr. 101/2016, respectiv 10 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SC CITADIN ZALAU SRL
Adresa postala: STR. FABRICII, NR.28 , Localitatea: ZALAU , Cod postal: 450081 , Romania , Tel. +40 260612837 , Email: citadinzalau@gmail.com , Fax: +40 260611543 , Adresa internet (URL): www.citadinzalau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 08:37