1 martie 2018

Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA „ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME” SA CONSTANTA
Numar anunt: 183059 / 27.02.2018
Denumire contract: Furnizare si montare ansambluri amortizori de acostare – 100 buc.

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA NATIONALA „ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME” SA CONSTANTA
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900900 , Romania , Punct(e) de contact: Departamentul Achizitii Publice , Tel. +40 0241-611540 , Email: apmc@constantza-port.ro , Fax: +40 0241/619512 , Adresa internet (URL): www.portofconstantza.com , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Companie Nationala
Activitate (activitati)

-Activitati portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare si montare ansambluri amortizori de acostare – 100 buc.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Porturile Constanta, Midia si Mangalia
Codul NUTS: RO223 – Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta in furnizarea si montajul a 100 buc. de amortizori de acostare, din cauciuc, cu lungimea de 4.000 mm. Montajul urmeaza a se executa in porturile maritime Constanta, Midia si Mangalia si se va realiza atat de la uscat (90 buc.) cat si de pe apa (10 buc.).
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34516000-7 – Aparatoare de acostare (Rev.2)
45241100-9 – Lucrari de constructii de chei (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
100 buc. de amortizori de acostare, conform Caietului de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 1,975,900 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 19.750 lei b) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. c) Forma de constituire a garantiei de participare: în conformitate cu art. 42 alin (1)-(4) din HG 394/2016. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, fara nicio exceptie. In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici Situatiile de retinere a GP sunt prevazute de art. 43 din HG 394/2016 si trebuie mentionate toate in instrumentul de garantare. EC are dreptul de a retine garantia, potrivit art.43 din HG nr.394/2016. EC poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a G.P. va fi prelungita corespunzator. În cazul în care garantia de participare se constituie prin virament bancar (ordin de plata), se vor utiliza urmatoarele conturi: – RO83BRDE140SV06373001400 deschis la BRD Constanta, sau – RO92BACX0000000630009005 deschis la Unicredit Bank Sucursala Constanta Documentul scanat al garantiei de participare se va depune/incarca in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor.. Echivalenta leu/alta valuta se va calcula la cursul comunicat de BNR pentru ziua de luni din saptamâna anterioara datei limita stabilite pentru depunerea ofertei. a) Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului, fara TVA b) Modul de constituire a garantiei de buna executie: în conformitate cu prevederile art. 45 si art. 46 din HG nr.394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie va fi constituita in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului sectorial conform art.45 alin.(3) din HG 394/2016 si va deveni anexa la contract. Indiferent de forma de constituire a garantiei de buna executie, aceasta trebuie sa fie irevocabila si va prevedea in mod clar si fara echivoc, ca plata garantiei de buna executie se va efectua neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, fara nicio exceptie. Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului sectorial, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract, conform art.47 din Hotararea 394/2016. In cazul contractelor de servicii de proiectare, entitatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie, conform art.48 alin.(3) din Hotararea 394/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP, disponibil la adresa www.anap.gov.ro).
Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, 178 si 180 din Leqea nr.99/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE în conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributii lor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control În cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii/ asociatii/ subcontractantii participanti la procedura de atribuire nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016. In acest sens, odata cu depunerea DUAE, participantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.73 din Legea 99/2016, conform Formularul III.2.1.1.

Persoanele care detin functii de decizie din cadrul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta: Dan Nicolae TIVILICHI -Director General,
Marian TANASE – Director General Adjunct,
Daniela SERBAN-Director Economic,
Ion TOMESCU- Director Tehnic,
Otilia IFIMOV–Sef Departament Achizitii Publice,
Tanase Iulian PEPI–Sef Serviciul Juridic si Contencios,
Mihai GHEORGHIADE – Sef Serviciu Tehnic, Reparatii,
Nicoleta Adina GAMALAN – Sef Birou CFP,
Aurelian LITA – Departamentul Achizitii Publice

Precizari:
– Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
– Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
– Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
– Persoanele fizice sau juridice care participa direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
– Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local în conformitate cu cerintele entitatatii contractante.
– In cazul in care in tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
– Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana Documente privind înregistrarea pentru persoane juridice/fizice române:.
• Prezentare Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe lânga tribunal cu date actualizate, care vor contine informatii valabile/reale la data prezentarii si din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator.

Pentru demonstrarea cerintei, operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE în conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016 cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele prezentate de ofertantii straini vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana, conform Legii nr.178/1997.

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunal cu date actualizate, sau documentele echivalente emise de tara de rezidenta vor contine informatii valabile/reale la data prezentarii si vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”, semnate si stampilate de ofertant, cu specificarea in clar a numelui semnatarului. In cazul in care acestea sunt semnate de catre o alta persoana, se va prezenta o imputernicire in acest sens.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Ofertantul va face dovada livrarii si montarii în ultimii 3 ani (calculati de la data limita de depunere a ofertelor) de produse similare cu cele care fac obiectul contractului, în cantitate de minimum 50 buc., la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Lista principalelor produse similare furnizate (inclusiv montajul acestora) în ultimii 3 ani (calculati de la data limita de depunere a ofertelor) din care sa rezulte ca ofertantul indeplineste cerinta.
Modalitatea de indeplinire
• Îndeplinirea cerintei se va confirma de catre ofertant prin completarea în DUAE a Listei principalelor produse similare furnizate în ultimii 3 ani (calculati de la data limita de depunere a ofertelor) cu indicarea, pentru fiecare contract prezentat, cel putin a informatiilor privind numarul si data contractului invocat drept experienta similara, cantitatea (nr. de produse similare furnizate si montate), beneficiarul public sau privat, din care sa rezulte ca ofertantul indeplineste cerinta.
• Produsele precizate în Lista se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar (cum ar fi parti relevante ale unui contract, procese verbale de receptie /documente constatatoare, etc)
• Documentele doveditoare care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
• Echivalenta leu/alta valuta se va calcula la cursul mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Informatii privind Oferta comuna (asocierea)
Modalitatea de indeplinire
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate economica si financiara proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract, precum si acordul de asociere, conform Formular III.2.3.1, însotit de Informatii despre asociere, anexa la Formular.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea entitatii contractante.
Asociatii vor fi solidar si individual responsabili pentru executia contractului in conformitate cu termenii acestuia. Liderul asociatiei este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Contractele incheiate intre liderul asociatiei si Asociati / Subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre Entitatea Contractanta si acesta.
Informatii privind Sustinerea unui/unor tert/terti
Ofertantul are obligatia de a preciza informatii privind sustinerea de terta parte
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa în DUAE cu informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului, conform Formular III.2.3.2., însotit de Declaratia/Declaratiile tertului/tertior, anexa la Formular.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea entitatii contractante.
Informatii privind Subcontractarea
Ofertantul are obligatia de a preciza informatii privind subcontractantii propusi
Modalitatea de indeplinire
În cazul în care ofertantul se bazeaza pe capacitatile subcontractantului pentru a îndeplini criteriile de calificare, trebuie completat un DUAE de catre fiecare subcontractant, în conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016. Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.
Ofertantul va depune o data cu DUAE Acordul/Acordurile de subcontractare conform Formular III.2.3.3, însotit de Lista cu subcontractantii propusi si specializarea acestora, anexa la Formular.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea entitatii contractante.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
A10/2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 31.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
– Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: prin accesarea link-ului https://ec.europa.eugrowth/tools-databases/espd/filter – Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa prin SEAP la Sectiunea „Intrebari” iar raspunsurile la acestea vor fi publicate la Sectiunea ”Documente si Clarificari” din cadrul anuntului de participare. – Entitatea contractanta va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse in SEAP la Sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Întrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. – Termenul-limita pâna la care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. – Termenul-limita pâna la care ofertantul poate sa adreseze solicitarile este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde. – În cazul în care se constata ca pe primul loc se claseaza mai multe oferte care au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi sa posteze in SEAP o noua propunere financiara. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. – Un operator economic nu poate participa ca ofertant/tert sustinator/subcontractant atat pentru prezenta achizitie de Servicii de consultanta si supervizare cat si pentru achizitia Lucrarilor de proiectare si executie a acestui obiectiv de investitii, sub sanctiunea excluderii de la procedura.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele precizate la art. 6 si 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compania Nationala ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SA Constanta, Serv.Juridic si Contencios
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900900 , Romania , Tel. +40 241601671 , Email: apmc@constantza-port.ro , Adresa internet (URL): www.portofconstantza.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 09:05