1 martie 2018

Autoritate contractanta: Penitenciar Ploiesti
Numar anunt: 183060 / 28.02.2018
Denumire contract: Furnizare alimente 2018

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Penitenciar Ploiesti
Adresa postala: Str.Rudului nr.49 , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100024 , Romania , Punct(e) de contact: Birou Achizitii , Tel. +40 0244526834 , Email: achizitii.pploiesti@anp.gov.ro , Fax: +40 0244595356 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare alimente 2018
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Strada Rudului nr. 49, Ploiesti, Prahova
Codul NUTS: RO316 – Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: 131,000 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lunar sau anual in functie de creditele bugetare alocate de ordonatorul secundar de credite.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta va incheia acordurile cadru pentru fiecare lot in parte, iar contractele subsecvente vor fi incheiate in functie de necesitatile concrete, tinandu-se cont de bugetul alocat exercitiului bugetar.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor e clarificare/ informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15000000-8 – Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pentru acordurile-cadru
Lotul 1. Delikat legume – min 1500kg, max 1650kg;
Lotul 2. Piper boabe – min 15kg, max 20kg;
Lotul 3. Cimbru – min 15kg, max 18kg;
Lotul 4. Boia dulce – min 10kg, max 15kg;
Lotul 5. Foi de dafin – min 10kg, max 15kg;
Lotul 6. Sare alimentara – min 3000kg, max 4500kg;
Lotul 7. Sare grunjoasa – min 500kg, max 600kg;
Lotul 8. Zahar vanilat – min 15kg, max 24kg;
Lotul 9. Drojdie – min 6kg, max 15kg;
Lotul 10. Conservant – min 2kg, max 4kg;
Lotul 11. Branza telemea vaca – min 4000kg, max 4750;
Lotul 12. Branza topita – min 400kg, max 500kg;
Lotul 13. Branza dietetica – min 500, max 600kg;
Lotul 14. Iaurt usor/dietetic 100g – min 600kg, max 730kg;
Lotul 15. Lapte praf – min 600kg, max 980kg;
Lotul 16. Ghiveci de legume in bullion – min 4700kg, max 5500kg;
Lotul 17. Conserve de mazare verde – min 3000kg, max 4000kg;
Lotul 18. Tocana de legume – min 600kg, max 1160kg;
Lotul 19. Oua marimea M – min 36000 buc, max 49200 buc;
Lotul 20. Tarate de grau – min 250kg, max 400kg;
Lotul 21. Vopsea oua rosie – min 40buc, max 50buc.

Pentru un contract subsecvent:
Lotul 1. Delikat legume – min 375kg, max 412.5kg, val max estim/CS: 515.75 lei fara TVA;
Lotul 2. Piper boabe – min 3.75kg, max 5kg, val max estim/CS: 150 lei fara TVA;
Lotul 3. Cimbru – min 3.75kg, max 4.5kg, val max estim/CS: 67.5 lei fara TVA;
Lotul 4. Boia dulce – min 2.5kg, max 3.75kg, val max estim/CS: 37.5 lei fara TVA;
Lotul 5. Foi de dafin – min 2.5kg, max 3.75kg, val max estim/CS: 75 lei fara TVA;
Lotul 6. Sare alimentara – min 750kg, max 1125kg, val max estim/CS: 506.25 lei fara TVA;
Lotul 7. Sare grunjoasa – min 125kg, max 150kg, val max estim/CS: 75 lei fara TVA;
Lotul 8. Zahar vanilat – min 3.75kg, max 6kg, val max estim/CS: 144 lei fara TVA;
Lotul 9. Drojdie – min 1.5kg, max 3.75kg, val max estim/CS: 30 lei fara TVA;
Lotul 10. Conservant – min 0.5kg, max 1kg, val max estim/CS: 13 lei fara TVA;
Lotul 11. Branza telemea vaca – min 1000kg, max 1187.5kg, val max estim/CS: 10687.5 lei fara TVA;
Lotul 12. Branza topita – min 100kg, max 125kg, val max estim/CS: 1787.5 lei fara TVA;
Lotul 13. Branza dietetica – min 125kg, max 150kg, val max estim/CS: 1650 lei fara TVA;
Lotul 14. Iaurt usor/dietetic 100g – min 150kg, max 182.5kg, val max estim/CS: 1095 lei fara TVA;
Lotul 15. Lapte praf – min 150kg, max 245kg, val max estim/CS: 1837.5lei fara TVA;
Lotul 16. Ghiveci de legume in bullion – min 1175kg, max 1375kg, val max estim/CS: 4125 lei fara TVA;
Lotul 17. Conserve de mazare verde – min 750kg, max 1000kg, val max estim/CS: 3500 lei fara TVA;
Lotul 18. Tocana de legume – min 150kg, max 290kg, val max estim/CS: 2030 lei fara TVA;
Lotul 19. Oua marimea M – min 9000buc, max 12300buc, val max estim/CS: 4305 lei fara TVA;
Lotul 20. Tarate de grau – min 62.5kg, max 100kg, val max estim/CS: 100 lei fara TVA;
Lotul 21. Vopsea oua rosie – min 10buc, max 12.5buc, val max estim/CS: 18.75 lei fara TVA.

Valoarea estimata fara TVA: 131,001 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
L1-20lei,L2,L3,L4,L5–fara gar,L6–20lei,L7,L8,L9,L10–fara gar,L11–427lei,L12–71lei,L13-66lei,L14-43lei,L15–73lei,L16-165lei,L17–140lei,L18–81lei,L19–172lei,L20,L21–fara gar.Nu se mai const gar pt val
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Solicitat – Cerinta obligatorie
– se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
– odata cu DUAE se va posta si Formularul 1.
Cerinta se aplica inclusiv pentru asocia?i, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor intr-un DUAE distinct.
Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
Solicitat – Cerinta obligatorie
Persoanele cu functie de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:
-Celestin Branzan – director
-Valentin Matei – director adjunct
-Ana Maria Izabela Danescu- pentru director adjunct economico-administrativ
-Mihai Cristian Tatu – pentru contabil sef
-Ciprian Polifrone– pentru sef serviciul logistica
-Magdalena Georgescu– responsabil viza CFPP
-Cristina Constantin – inlocuitor contabil sef
-Elena Bistriceanu – inlocuitor responsabil viza CFPP
– Oana Mirela Duica – responsabil procedura achizitii.
– Nicoleta Cristea – pentru compartiment alimente
– Elena Negoita – consilier juridic
Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate. Pentru persoane juridice/fizice române se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local, iar pentru persoane juridice/fizice straine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta, prin care sa dovedeasca indeplinirea datoriilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta la momentul depunerii acestor documente. Documentele mentionate mai sus se vor prezenta doar de catre ofertantul clasat pe locul I la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

NOTA:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.
DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ).
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Documentele solicitate ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pentru demonstrarea celor asumate prin completarea DUAE pot fi: a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; b) cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; d) alte documente edificatoare, dupa caz Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Persoane juridice/fizice române/straine
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de
rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Solicitat – Cerinta obligatorie
Cerinta se va indeplini initial prin DUAE, completandu-se sectiunile conform cerintelor solicitate. Operatorii economici au obligatia de a incarca DUAE in SEAP, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii ofertelor.
Acesta va prezenta Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în format electronic, care va fi incarcat in SEAP. Din acest document trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, precum si informatii de identificare, sediul social, administratori, domenii de activitate, durata societatii, asociati, capital social, puncte de lucru. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Pentru persoane juridice/fizice straine se solicita Certificat sau alte documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident însotite de traducerea autorizata, în limba româna.
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale si actualizate la data prezentarii documentului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2018 10:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 09.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care vor contine noile preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartimentul juridic al Penitenciarului Ploiesti
Adresa postala: Str. Rudului nr.49 , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100024 , Romania , Tel. +40 244526834 , Email: elena.negoita@anp.gov.ro , Fax: +40 244595356 , Adresa internet (URL): www.anp.gov.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 09:12