1 martie 2018

Autoritate contractanta: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Numar anunt: 183061 / 28.02.2018
Denumire contract: OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Adresa postala: Calea Floreasca, nr. 8, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 014461 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Contractare , Tel. +40 215992283 /+40 215992330 , In atentia: Insp. Mihaila Marian , Email: achizitii@urgentafloreasca.ro , Fax: +40 215992282 /+40 215992330 , Adresa internet (URL): http://www.urgentafloreasca.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Spital
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,890,000 si 7,560,000 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lunar, trimestrial, sau pe orice perioada acoperita de disponibilul bugetar.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

24111900-4 – Oxigen (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile sunt cele precizate in caietul de sarcini.

Valoarea maxima a contractului subsecvent este de 315000.00 lei fara TVA

Garantia de participare este 3150.00 lei

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,890,000 si 7,560,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare se raporteaza la valoarea celui mai mare contract subsecvent, in conformitate cu art. 35 alin. (3) lit. a) din H.G. 395/2016 si alin. 4 al aceluiasi articol introdus prin H.G. 866/2016 (valoarea celui mai mare contract subsecvent impreuna cu valoarea garantiei de participare aferente sunt precizate in caietul de sarcini in „LISTA CANTITATI SI VALOARE MAXIMA CONTRACT SUBSECVENT”) astfel, valoarea garantiei de participare este de: 3.150,00 lei Valoarea garantiei de participare conform caietului de sarcini va fi valabila 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita în mod corespunzator. Garantia de participare se va depune pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, in SEAP, pe numele SPITALUL CLINIC DE URGENTA BUCURESTI, CF 4505332. Se constituie prin virament bancar cu OP in contul: RO28 TREZ 7015 005X XX00 0180 deschis la Trezoreria sector 1, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante, cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5% din valoare fara TVA, se va constitui pentru contractele subsecvente a caror valoare este egala sau depaseste pragul valoric prevazut la art.7 alin (1), lit b din Legea 98/2016 modificat prin Notificarea ANAP 263/21.12.2017 (art. 39 din HG 395/2016) cu o valoare de 648.288 lei, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent, prin: – virament bancar – instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FNUASS + Buget de stat+Programe nationale de sanatate+Programe de cercetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, aociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167, 59, 60 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile OUG 107/2017, privind achizitiile publice.
1.Neincadrarea in prevederile art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2.Neincadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
3.Neincadrarea în prevederile art. 167, cu modificarile si completarile OUG 107/2017, din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile OUG 107/2017, privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Aceste documente pot fi:

1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4.• alte documente edificatoare, dupa caz
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

4.Neincadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP . Încadrarea în situatia prevazuta la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
Manager interimar: Dr. Vasilescu Mihai
Director medical interimiar: Dr. Negoi Ionut
Director Financiar-Contabil interimar: Ec. Dinescu Maria
Director Ingrijiri interimar: As. Grecu Lavinia
Serviciu Achizitii Publice, Contractare: Insp.Mihaila Marian
Serviciul financiar contabilitate: Ec. Ungureanu Anca
Sef Serviciul financiar: Ec. Talaban Carmen
Sef Serviciu administrativ: Ec. Liliana Epurescu
Serviciu administrativ:Ing. Teodora Parvulescu Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de îndeplinire: completare DUAE de catre toti operatorii economici, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC (obiectul procedurii de achizitie trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN din certificatul ONRC) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP.

2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina aviz emis de MS privind activitatile de comercializare pentru produsele ce fac obiectul contractului, conform art. 927 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate.
Modalitate de îndeplinire:
Completare DUAE de catre toti operatorii economici, urmând ca documentul justificativ, respectiv avizul emis de MS sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP.

Autorizatie de fabricatie/distributie pentru oxigen medicinal lichefiat emisa de ANMDM, conform art. 755 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul XVIII Medicamentul si a Ordinului M.S. nr. 1295/2015 pivind autorizarea de fabricatie a producatorilor, importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigatie clinica si a unitatilor de control independente si privind acordarea certificatului de buna practica de fabricatie (in cazul in care ofertantul este si producator), sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.

Autorizatie de punere pe piata emisa de ANMDM, conform art. 800 si urmatoarele din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul XVIII, Medicamentul cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.
– autorizatie de fabricatie/distributie pentru oxigen medicinal comprimat emisa de ANMDM, conform art. 755 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul XVIII, Medicamentul si a Ordinului M.S. nr. 1295/2015 pivind autorizarea de fabricatie a producatorilor, importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigatie clinica si a unitatilor de control independente si privind acordarea certificatului de buna practica de fabricatie (in cazul in care ofertantul este si producator), sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind principalele livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, precizate valoric si cantitativ
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare DUAE de catre toti operatorii economici Se vor prezenta documente justificative (ex. Documente constatatoare, recomandari, procese verbale de receptie, facturi fiscale, etc.) emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, care confirma livrarile de produse similare. Aceste documente trebuie transmise numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP. Completare DUAE de catre toti operatorii economici Documente justificative in sustinerea cerintei (certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei) se vor transmite numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice, la solicitarea autoritatii contractante. Documentul se va semna cu semnatura electronica extinsa si se va posta in SEAP. Operatorii economici vor prezenta certificatele/documentele relevante însotite de traduceri autorizate în limba româna.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3051
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.03.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 31.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Se va completa Formularul nr. 6 – Tabel Detalii Producator. In cazul in care se constata oferte cu acelasi pret situate pe primul loc, departajarea se va realiza prin solicitarea din partea autoritatii contractante a unei noi oferte, care va fi prezentata prin intermediul SEAP. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul cadru inainte de termen in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012 acorduri cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului/invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Organismul competent pentru caile de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Adresa postala: Calea Floreasca nr. 8, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 014461 , Romania , Tel. +40 215992283/+40 215992330 , Email: achizitii@urgentafloreasca.ro , Fax: +40 215992282/+40 215992330 , Adresa internet (URL): http://www.urgentafloreasca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 09:26