1 martie 2018

Autoritate contractanta: UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
Numar anunt: 183064 / 28.02.2018
Denumire contract: ,,Acord-cadru de furnizare energie electrica, inclusiv transport si distributie pentru o perioada de 4 ani’’.

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
Adresa postala: GALATI, STR. DOMNEASCA NR. 47 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800008 , Romania , Punct(e) de contact: MARIAN DANAILA , Tel. +40 236419177 , In atentia: dlui Danaila Marian , Email: marian.danaila@ugal.ro , Fax: +40 236419177 , Adresa internet (URL): http://www.ugal.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

www.e-licitatie.ro
Adresa postala: SEAP , Localitatea: – , Cod postal: – , Romania , In atentia: –
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
,,Acord-cadru de furnizare energie electrica, inclusiv transport si distributie pentru o perioada de 4 ani’’.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea ,,Dunarea de Jos” din Galati.
Codul NUTS: RO224 – Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani

Valoarea estimata fara TVA: 6,597,647 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contracte subsecvente anuale, valoare 1/4 din valoarea acordului-cadru. Valoarea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 1649411 lei fara TVA, iar cantitatea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 3505 MWh JT.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Incheierea unui acord-cadru pe 4 ani pentru furnizarea de energie electrica, inclusiv transport si distributie, pentru punctele de consum prezentate Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 din caietul de sarcini.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: 5 zile inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

09310000-5 – Electricitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-Cantitatea minima de energie electrica care ar putea fi furnizata pe durata acordului cadru este de: 7000 MWh joasa tensiune
-Cantitatea maxima de energie electrica care ar putea fi furnizata pe durata acordului cadru este de: 14020 MWh joasa tensiune
-Cantitatea minima de energie electrica care ar putea fi furnizata in cadrul unui contract subsecvent este de: 1750 MWh/an joasa tensiune
-Cantitatea maxima de energie electrica care ar putea fi furnizata in cadrul unui contract subsecvent este de: 3505 MWh/an joasa tensiune

Valoarea estimata fara TVA: 6,597,647 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare – 65976 lei Gar. de particip. se poate constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari,sau virament bancar,conf. preved. art. 36 din H.G. nr. 395/2016. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata gar. de particip. se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Daca se opteaza pentru plata prin depunere la casieria unitatii (daca suma este mai mica de 5000 lei) sau prin virament bancar, contul este RO14 TREZ 3065 005X XX00 0187, CIF 3127522, deschis la Trezoreria Galati. Dovada constituirii gar. de particip. trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data limita de depunere a ofertelor. Ofertele care la data limita de depunere a ofertelor nu sunt insotite de dovada constituirii gar. pentru particip. vor fi respinse in conformitate cu prevederile art.137 alin (2) lit a) din H.G. nr. 395/2016. Gar. de particip. se restituie sau retine, dupa caz, conform art. 37 si 38 din H.G. nr. 395/2016. Cursul la care se va realiza echivalenta in alta moneda este cel de la data publicarii anuntului de participare simplificat in SEAP, stabilit de BNR. Perioada de valabilitate a gar. de particip. este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data limita a depunerii ofertei. Ofertele care la data limita de depunere a ofertelor nu sunt insotite de dovada constituirii gar. pentru particip. vor fi respinse. Prevederile H.G. nr. 395/2016, art. 36 alin.(3) – (5) se aplica in mod corespunzator. Eventualele neconcordante cu privire la îndeplinirea conditiilor de forma ale gar. de particip., inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în maximum 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila. In termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului, contractantul va prezenta beneficiarului, garantia de buna executie, in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: – Prin oricare dintre formele de la art.40 alin 1)-3) din H.G. nr. 395/2016. Daca se opteaza pentru plata prin virament bancar, contul este RO14 TREZ 3065 005X XX00 0187, CIF 3127522, deschis la Trezoreria Galati.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Maxim 30 zile calend. de la data inregistrarii facturilor, din venituri proprii, venituri camine-cantine si alte fonduri.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare DUAE care confirma ca operatorul economic nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60, 164,165,167 din Legea nr.98/2016.
Pe parcursul evaluarii, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va depune, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinde in DUAE, urmatoarele:
– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general insolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
– cazierul judiciar al operatorului economic si al persoanelor din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, care au calitatea de membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia (actionar sau asociat semnificativ), conform prevederilor art. 164 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
– alte documente edificatoare, dupa caz.
Informatii despre conducerea executiva:
Prof.dr.ing. Iulian Gabriel BIRSAN – RECTOR
Prof.dr.ing. Elena MEREUTA – PRORECTOR cu activitatea didactica
Prof.dr.ing. Gabriela BAHRIM – PRORECTOR cu activitatea de cercetare stiintifica
Conf.dr.ing. Stefan BALTA – PRORECTOR cu strategii universitare, managementul calitatii si relatia cu studentii
S.l.dr.ing. Cezar Ionut BICHESCU – DIRECTOR GENERAL Directia Economica, Investitii si Relatii Internationale
Informatii despre persoanele care semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire:
Ec. Raluca Oana VASILACHE – DIRECTOR – Directia Management Financiar-Contabil
Jurist Dragos Alexandru OPREANU – DIRECTOR – Directia Juridica si Resurse Umane
Ec. Marian DANAILA – DIRECTOR – Directia Achizitii si Investitii
Gabriel Mihai COJOCARU – avand functia de Consilier juridic
Elena-Marinela OPREA – avand functia de Consilier juridic
Maricica FELEA – avand functia de Sef Serviciu Financiar
Marghiolita BOSNEAGA – avand functia de Sef Serviciu Contabilitate
Neculai SAVA – avand functia de Administrator financiar
Mariana PLASOIANU – avand functia de Administrator financiar
Emilia Daniela TIPLEA – avand functia de Administrator financiar
Ionut-Daniel ANDONE – avand functia de Administrator financiar
Aurelia-Daniela MODIGA – avand functia de Administrator financiar
Doina SABABEI – avand functia de Administrator financiar
Ing. Mihaela BRATU – avand functia de Administrator de patrimoniu
Ec. Monica LUNGU – avand functia de Administrator financiar
Ing. Cristinel Iulian IOJA – avand functia de Sef Birou Tehnic Interimar – Directia Camine Cantine si Proiecte Studentesti
Ing. Valentina BUMBAR – avand functia de Sef Birou Interimar – Birou Administrativ
Ing. Doina PADUREAN – avand functia de Sef Serviciu Tehnic
Ing. Constantin CHIRITA – avand functia de Administrator de patrimoniu
Ing. Georgiana Antoanela GRIGORIU – avand functia de Administrator de patrimoniu
Ing. Doina-Ancuta DIACONU – avand functia de Administrator de patrimoniu
Ing. Romeu HORGHIDAN – avand functia de Director General Administrativ Cerinta nr. 1
Persoane juridice/fizice romane:
Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, copie certificata ,,conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal din care sa rezulte ca obiectul de activitate principal/secundar al ofertantului include furnizarea de produse care fac obiectul achizitiei.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii documentului. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, depunerea documentului in original sau in copie legalizata. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Nota:
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.

Modalitatea de indeplinire:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 2
Ofertantul are obligatia de a prezenta licenta de furnizare energie electrica si anexa acesteia, deciziile ulterioare de modificare a deciziei privind acordarea licentei de furnizare, emisa de ANRE, valabila la momentul prezentarii (Temei legal: Legea nr. 123 din 10.07.2012 energiei electrice si a gazelor naturale actualizata, art. 10, alin. (2) lit g), alin. (7) si alin. (8) ).

Modalitate de indeplinire :
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Completarea DUAE ca prima dovada a îndeplinirii cerintei este obligatorie, inclusiv pentru asociati. În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participa în comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, cerinta se considera îndeplinita daca subcontractantul nominalizat detine licenta solicitata, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata licenta respectiva.
În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintelor pentru partea din contract pe care o va realiza.

Pe parcursul evaluarii, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va depune, documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, urmatoarele:
– prezentarea Licentei de furnizare energie electrica si a anexei acesteia, deciziile ulterioare de modificare a deciziei privind acordarea licentei de furnizare, emisa de ANRE, valabila la momentul prezentarii, in copie.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente echivalente emise de autoritati competente în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul strain este stabilit, cu respectarea conditiilor prevazute pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice din legislatia nationala în vigoare. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata în limba româna (semnatura si stampila traducatorului autorizat va fi pe fiecare pagina).
Nota1: a) În cazul în care valabilitatea licentei emise de ANRE (sau echivalente) expira în timpul derularii acordului-cadru, ofertantul desemnat castigator are obligatia de a prezenta autoritatii contractante noua licenta de furnizare, in termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii acesteia (in copie).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Obiectul licitatiei electronice: valoarea totala LEI fara TVA. Nu exista limita de imbunatatire a ofertei. Nu se utilizeaza pas de licitare. Nr.runde: 1 (una). Durata rundei L.E. 1 (una) zi (24 ore). Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor în cursul L.E. sunt: – ofertantii pot vedea cea mai buna oferta. L.E. va începe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de catre SEAP la adresa de posta electronica înregistrata în sistem ca adresa de contact. Dupa inchierea rundei de L.E. se solicita operatorilor economici sa posteze in SEAP, Formularul nr. 3 si Anexa la formularul de oferta, completate corespunzator, semnate cu semnatura electronica. În vederea participarii la L.E. operatorii economici trebuie sa fie înregistrati în SEAP. Atribuirea contractului se va face pe baza rezultatului obtinut în urma finalizarii licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2716/09.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.04.2018 14:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 03.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In vederea completarii de catre operatorii economici interesati, DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. In cazul in care 2 sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice, de catre operatorii economici respectivi, de documente care contin noi preturi. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile rilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile, in conformitate cu prevederile art.8 din Legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Juridica a Universitatii
Adresa postala: Str. Domneasca nr. 47 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800008 , Romania , Tel. +40 336130123 , Fax: +40 236419177 , Adresa internet (URL): www.ugal.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 10:03