1 martie 2018

Autoritate contractanta: Apavital SA Iasi
Numar anunt: 183067 / 28.02.2018
Denumire contract: CONDUCTE SI ACCESORII LOT 1 – 4

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihai Costachescu nr. 6 , Localitatea: Iasi , Cod postal: RO-700495 , Romania , Punct(e) de contact: Andrei Diaconu , Tel. +40 332413257 , In atentia: Andrei Diaconu , Email: andrei.diaconu@apavital.ro , Fax: +40 232205230 , Adresa internet (URL): www.apavital.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

SEAP Sectiunea “Întrebari”
Adresa postala: SEAP , Localitatea: www.e-licitatie.ro , Cod postal: www.e-licitatie.ro , Romania
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

SEAP
Adresa postala: SEAP , Localitatea: www.e-licitatie.ro , Cod postal: www.e-licitatie.ro , Romania

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

SEAP
Adresa postala: SEAP , Localitatea: www.e-licitatie.ro , Cod postal: www.e-licitatie.ro , Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate comerciala pe actiuni apartinând unei unitati teritorial administrative, care desfasoara activitati relevante în baza unui drept exclusiv acordat de comunitatea locala
Activitate (activitati)

-Apa
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
CONDUCTE SI ACCESORII LOT 1 – 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. Aurel Vlaicu, nr.78 A
Program: Luni – Joi orele 07:00-14:00 Vineri în intervalul orar 07:00-11:00
Codul NUTS: RO213 – Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT 1: Conducte PEHD valoare estimata 1,977,468.00 lei
LOT 2: Conducte PVC valoare estimata 155,358.00 lei
LOT 3: Conducte PAFSIN valoare estimata 49,200.00 lei
LOT 4: Conducte PEXAL valoare estimata 5,610.00 lei

NOTA: Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari primite in termenul prevazut la sectiunea I.1 (15 zile inaintea datei limita stabilita pentru depunerea ofertelor) in maxim 2 zile lucratoare, conf. prevederilor art. 172-173 din Legea 99/2016 modificata prin OUG 107/2017.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

44163160-9 – Conducte de distributie si accesorii (Rev.2)
44162200-5 – Conducte de distributie (Rev.2)
44163130-0 – Conducte de ape reziduale (Rev.2)
44163150-6 – Conducte de joasa presiune (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONDUCTE SI ACCESORII LOT 1 – 4
LOT 1 – Conducte PEHD. Valoare estimata 1,977,468.00 LEI
LOT 2 – Conducte PVC. Valoare estimata 155,358.00 LEI
LOT 3 – Conducte PAFSIN. Valoare estimata 49,200.00 LEI
LOT 4 – Conducte PEXAL. Valoare estimata 5,610.00 LEI

Valoarea estimata fara TVA: 2,187,636 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul GP: LOT 1 este 19.000 LEI; LOT 2 este 1.500 lei; LOT 3 este 450 LEI; LOT 4 este 50 lei. Echivalenta in valuta se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR valabil la data publicariianuntului de participare in SEAP. Forma de constituire a garantiei de participare acceptata este: – prin virament bancar in cont RO47RZBR0000060003107233 deschis la Raiffeisen Bank S.A. – Agentia Iasi, titular APAVITAL S.A., CUI 1959768 sau – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de societate bancara (scrisoare de garantie bancara – model Formular 3) ori de o societate de asigurari. Valabilitate: 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor (inclusiv OP pentru virament bancar). Astfel, documentul care dovedeste constituirea GP se va introduce in oferta prezentata in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se va executa neconditionat conform art. 42 din HG 394/2016. In cazul depunerii ofertelor in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata insotita de traducerea autorizata in limba romana. Entitatea contractanta nu isi asuma raspunderea pentru garantia de participare depusa/ transmisa la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 % din valoarea contractului fara TVA. Mod de constituire: a) orice instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, în favoarea entitatii contractante S.C. APAVITAL S.A. (Formular 10); b) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, contractantul are obligatia de a deschide contul la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului sectorial, fara TVA. Ofertantul va opta pentru una din aceste modalitati în oferta financiara. Nota: Lipsa unei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre entitatea contractanta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute mai jos:
1.a) Neîncadrarea în prevederile art.177 din Legea nr. 99/2016
b) Neîncadrarea în prevederile art.178 din Legea nr. 99/2016
c) Neîncadrarea în prevederile art.180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de îndeplinire a cerintei: se va completa DEAU de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor ca dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere (se va consulta Ghidul de utilizare DEAU elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro).
Prezentarea DEAU pana la data limita de depunere a ofertelor este obligatorie si nu reprezinta o optiune pentru ofertanti.
Operatorul economic clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va transmite documentele justificative
in sustinerea celor declarate initial in DEAU, in urma solicitarii transmise de catre entitatea contractanta, in termen de valabilitate la momentul prezentarii, respectiv:
– Certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat
(buget local, buget de stat etc.)
– Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin (2),art.180 alin (2) si art. 184 din Legea nr. 99/2016;
– alte documente edificatoare, dupa caz.
În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

2. Neîncadrarea în prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016
Modalitatea de îndeplinire a cerintei: Formularul nr. 4 – DECLARATIE privind neîncadrarea în prevederile art. 73 din Legea 99/2016 se va prezenta, odata cu DEAU pâna la data limita de depunere a ofertelor, ca fisier distinct.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
1. dr. ing. Ion Toma – Director General
2. dr. ing Mihail Dorus – Director Tehnic
3. ing. Ion Mihailescu – Director Operational
4. ec. Maria Simionescu – Director Economic
5. ing. Romeo Casian – Director Comercial
6. cons.jr. Simona Claudia Agrici – sef Serviciu Juridic
7. ec. Gabriela Masalagiu – sef Serviciu Contabilitate
8. ec. Dorina Slatineanu – sef Serviciu Financiar
9. ing. Andrei Gabriel Diaconu – sef Birou Achizitii
10. ing. Ioan Apetroi – sef Sectie Distributie Canalizare Z.M.I.
11. ing. Tatiana Mironescu – sectie Distrubutie Canalizare Z.M.I.
12. ing. Ioan Arnautu – sef Sectie Distributie Canalizare Z.J.I.
13. cons.jr. Ina Iolanda Chetreanu – Serviciu Juridic
14. cons.jr. Marius Anton Corad – Serviciu Juridic
15. exp. ach. Alina Diana Vernica – Birou Achizitii
16. exp. ach. Marcela Nemesniciuc – Birou Achizitii
17. exp. ach. Oana Irina Bejinariu – Birou Achizitii a. Persoanele juridice române prezinta documente de confirmare:
– Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conf. art. 15 din Legea nr. 359/2004. Informatiile din acest document trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii, respectiv in urma solicitarii transmise de catre entitatea contractanta operatorului economic clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
b. Persoanele juridice straine prezinta documente de confirmare însotite de traducere autorizata, respectiv:
– Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conform legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do);
– Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic în curs.
Nota 1: Ofertantii au obligatia completarii si prezentarii DUAE ca prima dovada a îndeplinirii acestei cerinte (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro).
Nota 2: Asociaii/subcontractantii/terti sustinatori completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Nota 3: Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Subcontractanti – informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Fara a i se diminua raspunderea în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie publica, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile (procentual si valoric) din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Modalitatea de indeplinire
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si datele de recunoastere ale acestora, ca fisier distinct. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarant castigator.
Nota 1: Se va prezenta formular DUAE separat pentru fiecare subcontractant, completat si semnat precizându-se ca nu se afla în niciuna dintre situatiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire conform art. 73, 177, 178, 180 din lege.
Nota 2: Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere.
Nota 3: Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.
Asocierea – Informatii privind acordul de asociere (daca este cazul). Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea Contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare, caz in care la incheierea contractului de furnizare se va prezenta un acord de asociere in forma autentica.
Modalitatea de indeplinire
Odata cu depunerea DEAU se va prezenta acordul de asociere, daca este cazul, ca fisier distinct.
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DEAU în care vor include informatiile cu privire la situatia lor.
Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Prezentarea DEAU pana la data limita de depunere a ofertelor este obligatorie si nu reprezinta o optiune pentru ofertanti.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
2217
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 08.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toate certificatele si documentele emise în alta limba decât româna vor fi înso?ite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. DUAE poate fi descarcat în vederea completarii si depunerii de la adresele http://ec.europa.eu/tools/espd sau https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. În acest sens, se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro. Solicitarile de clarificari ale poten?ialilor ofertan?i se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sec?iunea “Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP, atât la Sec?iunea “Clarificari, decizii ?i documenta?ie adi?ionala”, cât ?i la Sec?iunea „Întrebari” din cadrul anun?ului de participare, entitatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita în conformitate cu prevederile art. 78 alin (1) din Legea nr. 99/2016. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari precum ?i comunicarile aferente fiecarei etape de evaluare privind ofertele depuse, în SEAP la Sec?iunea “Întrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sec?iunea “Întrebari”), integral în sec?iunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente fisiere distincte semnate electronic. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au pre?uri egale, în vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sec?iunea “Întrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar în urma solicitarii entita?ii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

S.C. APAVITAL S.A. – Serviciul Juridic
Adresa postala: Mihai Costachescu nr.6 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700495 , Romania , Tel. +40 232215410 , Email: claudia.agrici@apavital.ro , Fax: +40 232212741
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 10:27