1 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183072 / 27.02.2018
Denumire contract: Contract de servicii de ingrijire – degajari Ocoalele silvice Slanic, Verbila, D.S. Prahova

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: prinn Directia Silvica Prahova , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100143 , Romania , Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii , Tel. +40 244594706 , In atentia: Costache Alina , Email: achizitii@ploiesti.rosilva.ro , Fax: +40 244595836 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)

Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de ingrijire – degajari Ocoalele silvice Slanic, Verbila, D.S. Prahova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Ocolul Silvic Slanic, Verbila
Codul NUTS: RO316 – Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de degajari in cadrul ocoalelor silvice Slanic si Verbila – D.S.Prahova – 7049 ari :
– 2750 ari – degajarea culturilor si semnintisurilor naturale prin taierea varfurilor speciilor coplesitoare
– 2750 ari – degajarea culturilor si semnintisurilor naturale prin ruperea varfurilor speciilor coplesitoare
– 1549 ari – degajarea culturilor si semnintisurilor naturale prin taierea de jos a speciilor coplesitoare
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77200000-2 – Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
O.S. Slanic – 1549 ari
O.S. Verbila – 5500 ari

Valoarea estimata fara TVA: 65,296.62 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
1. Cuantum: conform Anexa B ,nu poate depasi 1% din valoarea estimata a contractului/lotului ce urmeaza a fi incheiat. 2. Data pentru care se face echivalenta, in cazul constituirii garantiei in alta moneda este data publicarii anuntului de participare. 3. Modalitatea de constituire: prin depunere numerar la caseria Directiei Silvice Prahova sau prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat,respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuiacu privire la culpa persoanei garantate si se depune cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. CONT : RO43 RZBR 0000 0600 0011 3594 RAIFFEISEN BANK PLOIESTI, RO53 BRDE 300S V211 0696 3000 BRD PLOIESTI 4. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile. 5. Dovada constituirii garantiei va fi scanata si postata in SEAP, intr-un fisier denumit „garantie de participare„, impreuna cu oferta tehnica , pana la data si ora limita de depunere a ofertelor , semnate cu semnatura electronica extinsa. 6. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in situatiile prevazute la art. 37 din H.G. 395/2016. 7. Garatia de participare se restituie in conditiile prevazute de art. 38 din H.G. 395/2016 in contul IBAN declarat de catre ofertant in cererea de restituire a garantiei de participare. 1. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA, si se va constitui prin una din modalitatile prevzute la art. 40 din H.G.395/2017. 2. Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie publica. Modalitati de constituire : – instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara, ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea .Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se depune cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. -virament bancar -numerar (pentru valori mai mici de 5000 lei) -prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (suma initiala nu mai mica de 0,5 % din pretul contractului) În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregi garantia în cauza raportat la restul ramas de executat. În cazul suplimentarii valorii contractului pe parcursul executarii acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia în corelatie cub noua valoare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri de regenerare si conservare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici care depun oferta, vor proba îndeplinirea condi?iilor enumerate mai jos prin completarea DUAE , urmând ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autorita?ii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta 1. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/ subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:

– cazier judiciar al ofertantului, valabil la data prezentarii.

– cazier judiciar, valabil la data prezentarii, pentru persoanelor ce au calitate de membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Cerinta 2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:

– certificat fiscal din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la bugetul general consolidat la momentul prezentarii,

– certificate fiscale din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la bugetele locale la momentul prezentarii,

– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2)

Cerinta 3. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 167, alin.1 din Legea 98/2016, iar membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/ subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 167, alin.1, lit.c din Legea 98/2016 .

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:

– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin.(2).

Nota:
In cazul in care in tara de origine sau in tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, se vor accepta declaratii pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, declaratii autentice date in fata unui notar sau a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerinta 4. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60, alin.1 din Legea 98/2016, iar membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/ subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 .

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:

– declaratie pe propria raspundere

Persoane cu functii de decizie in cadrul Directiei Silvice Prahova: Dragos Gabriel Ciomag, Teleanu Valentin, Radu Elvira, Costache Alina, Udroiu Claudiu, Vintila Sorin, Iancu Radu Florin, Dragoi Dumitru, Manea Aida Valentina, Ene Mariana, Savulescu Bogdan, Pirvu Alexandru Ionut, Birjaru Cosmin, Ichim Adrian. Operatorii economici care depun oferta, vor proba îndeplinirea condi?iilor enumerate mai jos prin completarea DUAE , urmând ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autorita?ii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita fiecarui operator economic sa prezinte documente relevante care sa dovedeasca forma de înregistrare ?i, dupa caz, de atestare ori de apartenen?a din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerin?ele legale din ?ara în care este stabilit operatorul economic.

Cerinta nr.1 Ofertantul are obliga?ia sa fie legal înregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile solicitate prin prezenta documentatie. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:

– Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului . Infrmatiile cuprinse in certificate trebuie sa fie valide/actuale la momentul depunerii.

Cerinta a fost impusa in virtutea art 173 din Legea 98/2016.

Cerin?a nr. 2. Ofertantul trebuie sa fie atestat pentru serviciile prevazute la art. 6, lit.c) din O.M. 1763/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizeaza lucrari de regenerare si întretinere a semintisurilor si plantatiilor, lucrari de îngrijire a arboretelor, precum si atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de îmbunatatiri funciare în domeniul silvic, conform art. 30, alin. (5) din Legea nr. 46/2008 Codul Silvic.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:
– Certificat de atestare pentru prestarea serviciilor prevazute la art. 6, lit. c) din O.M. 1763/2015, valabila la momentul depunerii.

Nota: Operatorii economici straini vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15875
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https.//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . 2. Depunerea DUAE este obligatorie. Neprezentarea DUAE se sanctioneaza cu respingerea ofertei ca inacceptabila in baza art. 137 alin. 2 lit.b din H.G. 395/2016. 3. Modalitatea de departajare a ofertelor ce prezinta pret egal: in cazul ofertelor clasate pe primul loc cu pret egal, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in urma carora ofertantii vor depune noi oferte financiare in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termenul si conditiile prevazute de Legea 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartimentul Juridic al Directiei Silvice Prahova
Adresa postala: str. Iuliu Maniu, nr. 3 , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100143 , Romania , Tel. +40 244594706 , Email: office@ploiesti.rosilva.ro , Fax: +40 244595836
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 11:04