1 martie 2018

Autoritate contractanta: Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta
Numar anunt: 183073 / 28.02.2018
Denumire contract: Servicii de curatenie, igiena si întretinere curenta a cladirilor, a platourilor pietelor, a aleilor pietonale din parcurile de distractii

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta
Adresa postala: Bd. Tomis, nr.101 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900669 , Romania , Punct(e) de contact: IULIA MADALINA MOTATAIANU , Tel. +40 241580523 , In atentia: Radu George Cristian , Email: edpp.ra@gmail.com , Fax: +40 241580523 , Adresa internet (URL): Bd. Tomis, nr.101, Constanta , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de curatenie, igiena si întretinere curenta a cladirilor, a platourilor pietelor, a aleilor pietonale din parcurile de distractii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Obiective din municipiul Constanta conform anexei la caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO223 – Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: 1,796,528.16 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza încheierea a doua contracte subsectente fiecare cu o valabilitate de 12 luni. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 898264.08 Lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune realizarea serviciilor de curatenie, igiena si intretinere curenta in spatii aflate in administrarea RAEDPP Constanta. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari : In a 10 a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.Numarul de zile pana la care acestia pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor – 15.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

90900000-6 – Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de curatenie si intretinere curenta in valoare totala de 1.796.528,16 lei fara TVA pentru o perioada de 24 luni. Serviciile vor fi prestate in mun.
Constanta la urmatoarele obiective:

Piata Brotacei, str. Adamclisi;

Piata Tomis Nord, Str Cismelei;

Piata Tic -Tac, str. Cismelei;

Piata Tomis III, str. Soveja;

Piata I.L. Caragiale, str. I.L. Caragiale;

Bazar Eliberarii, str. Eliberarii/str. I.L. Caragiale;

Piata Grivita, str. Mihaileanu;

Piata Pescarus, str. Pescarus;

Piata Unirii, str. Rascoala din 1907, nr. 7A;

Sediu Directia Piete Targuri si Oboare, str. Rascoala din 1907, nr. 4;

Sediu R.A.E.D.P.P., bd. Tomis, nr. 101;

Sediul arhivei R.A.E.D.P.P. din loc. Constanta, bd. Dezrobirii, nr. 118, bl. IS 5, parter,

Campus social „Henri Coanda”, str. Stefanita -Voda;

Parc de distractii “Tara piticilor” bd. Lapusneanu – Parcul Tabacarie;

Parc de distractii – pista rolleri, skateri, biciclisti – “GRAVITY PARK”, str. Soveja – Parc Tabacarie;

Parc de distractii “Tara Piticilor”, bd. I.C.Bratianu /str. Cumpenei;

Parc de distractii “Tara Piticilor” si “Terenul de sport” situate în al. Nalbei.

Suprafata totala estimata a acordului cadru, pentru cele 24 de luni, este suma suprafetelor celor doua contracte subsecvente si este cuprisa
intre 60.400.00 mp si 60597.80 mp. Suprafata totala a unui contract subsecvent este cuprinsa intre 30.200.00 si 30298.19 metri patrati
conform tabelului cu suprafetele pe obiective, anexa la caietul de sarcini.

Suprafata totala estimata a acordului cadru, pentru cele 24 de luni, este suma suprafetelor celor doua contracte subsecvente si este cuprisa
intre 60.400.00 mp si 60597.80 mp.
Valoarea estimata fara TVA:1.796.528,16 RON

Valoarea totala celui mai mare contract subsecvent este 898264.08 Lei

Valoarea estimata fara TVA: 1,796,528.16 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 17500.00 lei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, si anume 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare trebuie sa prevada explicit ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in SEAP pana cel tarziu la ora si data limita pentru depunerea ofertelor. Garantia se poate constitui astfel : Printr-un virament bancar (in conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016) , suma se va vira în contul: RO04GBTRL01401202696755XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA Sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de o societate de asigurari. Garantia de buna executie in cuantum de 3% din valoarea contractului subsecvent fara TVA se va constitui in termen de maxim 5 zile de la data semnarii contractului, printr-un virament bancar/instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de o societate de asigurari (in original) sau prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale, cu respectarea prevederilor art. 40 din H.G. nr. 395/2016
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de venituri si cheltuieli al RAEDPP, anexa 2, Cap. 3
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie
sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea
cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In
DUAE se vor cuprinde informatii privind: tertii sustinatori, asociati si subcontractanti, conform prev. art. 183, 170 alin. 3 si 193-195 din Legea
nr. 98/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar la solicitarea
autoritatii contractante de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar. Aceste documente pot fi:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat si la
bugetul local restante la momentul prezentarii;

b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.
(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu functie de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Tanase Ovidiu-Cristian
– presedinte Consiliu de Administratie, Ionescu Sorin-Lucian – membru Consiliu de administratie, Puscasu Georgiana – membru Consiliu de
administratie, Motataianu Iulia-Madalina – Director General, Bobe Lacramioara-Carmen – Director Directia Economica, Diamandescu
Caterina – Director Directia Juridica, Ciobanu Ion – Director Directia Piete Targuri si Oboare, Laurentiu Florin Enceanu – Sef Serviciu
Administrativ, Negru Viorel – Sef Birou Tehnic, Radu George Cristian – Sef Birou Achizitii Publice, Dobrin Iuliana- Sef serviciu financiar
contabil, Casian Cristina – Sef Birou contabilitate, Preoteasa Mircea – functionar administrativ. Lista cu componenta Consiliului Local al
Municipiului Constanta, dupa cum urmeaza: Andrei Mihaela, Andreias Cristian Marius, Arghirescu Adriana, Avatavului Costin-Valeriu, Babu
Dumitru, Cantaragiu Secil-Givan, Caliminte Horia-Marius, Câmpeanu Adriana Teodora, Cojoc Marioara, Constantin Victor, Dede Perodin,
Dobre Mircea, Florea Razvan-Ionut, Marin Aurelian-Marius, Nicolae Irinela, Papuc Catalin-Florin, Patrichi Teodor, Parvulescu Gabriel
Valentin, Popescu George-Andrei, Rasauteanu Costin-Ioan, Rezeanu Romeo Caius, Solomon Ioan, Teodoru Adriana, Trandafir Raluca-
Andreea, Vasii Cristina-Andreea, Visan George-Gabriel, Zabara Alexandru

Precizare: Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator sau subcontractantul (daca este cazul), care are drept membri în cadrul consiliului de
administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la
gradul al doilea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt
exclusi din procedura de atribuire. Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de achizitie, ofertantul are
obligatia sa notifice in scris, de indata, autoritatea contractanta si sa ia masuri pentru inlaturarea situatiei respective. Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal
constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza
activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante de ofertantul clasat pe locul
I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimii 3 ani (2014,2015,2016) a
ofertantului sa fie de minim 1.700.000,00 lei sau echivalent valuta. Pt.
echivalenta se va tine cont de cursul lei/valuta mediu anual comunicat de
BNR pentru anii respectivi. În cazul unei asocieri, fiecare membru al
asocierii este obligat sa prezinte aceste informatii. În cazul în care
informatiile privind cifra de afaceri nu sunt disponibile pentru întreaga
perioada impusa, se va preciza data la care operatorul economic a fost
înfiintat sau si-a început activitatea.
Situatia economico-financiara a operatorului economic poate fi sustinuta
conf. art. 182 din Legea nr. 98/2016.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Bilanturile contabile pentru anii la care se face raportarea, vizate si înregistrate de Administratia Finantelor Publice/alte documente echivalente vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante in copii lizibile semnate si stampilate de ofertant cu mentiunea „Conform cu originalul” de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor-copii lizibile semnate si stampilate de ofertant cu mentiunea „Conform cu originalul”.. Toti ofertantii vor completa DUAE si vor prezenta angajamentul de sustinere. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in mod obligatoriu la solicitarea autoritatii contractante de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor-copii lizibile semnate si stampilate de ofertant cu mentiunea „Conform cu originalul”.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Informatii privind serviciile similare prestate in ultimii 3 ani. Ofertantul va face
dovada ca a prestat în ultimii trei ani calculati pâna la data limita de
depunere a ofertelor servicii similare in valoare cumulata de cel putin
890.000.00 lei fara TVA.
Se solicita experienta similara in domeniul igienizarii si intretinerii curente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: proces – verbal de receptie a serviciilor/document constatator privind îndeplinirea obligatiilor contractuale/recomandari/ orice alte documente edificatoare echivalente care sa ateste prestarea serviciilor continand valori, datele beneficiarilor publici sau privati.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1) Va fi declarata castigatoare oferta admisibila cu pretul cel mai scazut. In situatia in care ofertele aflate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SEAP. 2) DUAE va fi completat accesand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter# 3) Procedura de achizitie se desfasoara exclusiv online, ceea ce înseamna ca operatorii economici inregistrati in SEAP vor transmite oferta si DUAE semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, pe site-ul www.e-licitatie.ro in sectiunile dedicate, pâna la data si ora limita stabilite in anuntul de participare. 4) Operatorii economici interesati, vor depune in SEAP dovada constituirii garantiei de participare pana la data limita de depunere a ofertelor. Dupa aceasta data, daca documentul prin care se face dovada constituirii garantiei face prate din categoria documentelor cu regim special a caror valabilitate este conditionata de prezentarea in forma originala, autoritatea contractanta poate solicita prin clarificari depunerea garantiei in original. 5) În cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati în parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi îndeplinite prin cumul. 6) Informatii privind subcontractantii: in cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la acestia. Autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului cu ofertantul declarat castigator, prezentarea contractelor incheiate intre acesta si subcontractantii desemnati in oferta. Acestea trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate în considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati în oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare în executarea contractului, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 6 coroborat cu art. 8 din legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 11:10