1 martie 2018

Autoritate contractanta: Directia Servicii Publice, Sport si Agrement Botosani
Numar anunt: 183074 / 28.02.2018
Denumire contract: Carburant

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
2018 EXTRAS din Planul anual al achizitiilor publice 2018 – Varianta 1 Carburant

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Directia Servicii Publice, Sport si Agrement Botosani
Adresa postala: Str. Calea Nationala, nr.64 , Localitatea: Botosani , Cod postal: 710028 , Romania , Punct(e) de contact: LUCIAN REMUS DRAGHICI , Tel. +40 331710613 , In atentia: Oana Teodora Dumitras , Email: secretariat@polivalenta.ro, lucian.draghici@polivalenta.ro , Fax: +40 331710614 , Adresa internet (URL): www.polivalenta.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Institutie subordonata Consiliului Local Botosani
Activitate (activitati)

Altele: Recreere,cultura si religie.Alte servicii in domeniile locuintelor,serviciilor si dezvoltarii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Carburant
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Botosani
Codul NUTS: RO212 – Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 362,464 si 1,599,200 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Estimam frecventa contractelor subsecvente astfel: – un contract subsecvent in perioada 2018 – 2019 (12 luni); – un contract subsecvent in perioada 2019 – 2020 (12 luni); – un contract subsecvent in perioada 2020 – 2021 (12 luni); – un contract subsecvent in perioada 2021 – 2022 (12 luni);
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul acordului-cadru consta in dreptul si obligatia de a furniza carburant:motorina standard si benzina fara plumb standard, pe baza de carduri, cu specificatiile tehnice precizate in caietul de sarcini;
Valoarea celul mai mare contract subsecvent este de 399.800,00 lei fara TVA;
1)Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare la 10 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor;
2)Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

09132100-4 – Benzina fara plumb (Rev.2)
09134220-5 – Motorina (EN 590) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate carburant acord – cadru: min.92.800 l – max.286.000 l, astfel:
Benzina: min. 60.800 l – max. 140.000 l
Motorina: min. 32.000 l – max. 146.000 l
Cantitate carburant care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent:
min.23.200 l – max.71.500 l,astfel:
Benzina: min.15.200 l – max. 35.000 l
Motorina: min. 8.000 l – max. 36.500 l

Valoarea estimata fara TVA: intre 362,464 si 1,599,200 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare (GP) se va constitui conf.art. 35-38 din HG 395/2016. Perioada de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu per. minima de valabilitate a ofertei: 120 zile. GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii, în contul DSPSA pentru garantie de participare la licitatii cu cod IBAN nr. RO89 TREZ 1165 006X XX00 5135, CF 24401506 deschis la Trezoreria Botosani, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta in favoarea autoritati contractante, dovada constituirii GP se va anexa in SEAP. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. GP trebuie sa fie constituita în suma si pentru perioada de valabilitate prevazute în documentatia de atribuire. GP trebuie sa fie irevocabila. Dovada constituirii GP in cuantum de 7.900,00 lei se va depune doar in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor. Dupa aceasta data,autoritatea contractanta poate solicita (prin clarificari) depunerea GP in original doar daca documentul prin care demonstreaza constituirea GP face parte din categoria doc. cu regim special a caror valabilitate este conditionate de prezentarea in forma originala. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a GP va fi prelungita in mod corespunzator. În caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere, conform prevederilor art. 53 din legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
1. Se solicita neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016. Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) va îndeplini cerinta prin completare în formularul DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
Modalitatea de indepliniresi aplicabilitatea în cadrul procedurii:
Completarea Documentului Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016,
Nota:
a) În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte DUAE;
b) În cazul unor subcontractanti propusi, fiecare subcontractant va prezenta DUAE;
c) În cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 182 din Legea nr. 98/2016 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte DUAE.
2. Documentele justificative care probeaza si sustin indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul l in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documente justificative care probeaza si sutin indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt:
Cerinta nr. 2
2.1.Certificat de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii. Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) va îndeplini cerinta prin completare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Prezentarea certificatului de atestare fiscala va fi facuta de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.
Cerinta nr. 3
2.2 . Certificat de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul local, la momentul prezentarii. Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) va îndeplini cerinta prin completare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Prezentarea certificatului va fi facuta de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.
2.3 – Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice;
Cerinta nr. 4
2.4 – Alte documente edificatoare, dupa caz.
-Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 se adreseaza fiecarui membru al asocierii in cazul in care ofertantul este o asociere.
-Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 se adreseaza fiecarui subcontractant si fiecarui tert sustinator conform art. 170 alin.1 si art.183 alin.1 din Legea nr. 98/2016.
– In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii completeaza câte un DUAE distinct;
– Atat subcontractantul cat si tertul sustinator sustinator (daca este cazul) completeaza câte un DUAE distinct conform prevederilor art. 170 alin.(3) si art.183 din Legea nr 98/2016.
1. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea îndeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine(cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente).
Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
Documentele justificative care probeaza si sustin indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, se accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens, conform prevederilor art. 168 alin (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
3. În cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.
Se vor preciza numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, ale celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, precum si ale celor implicate in procedura din partea acestuia din urma.
Lista persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, conform art. 63 alin. 1 din Legea 98/2016, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica sunt: Flutur Catalin Mugurel, Zaiceanu Adriana, Andrei Cosmin lonut, Murariu Marian, Oana-Gina Georgescu, Gheorghi?a Mirela, Bulmaga Geanina, Alecsandru Gabriel Augustin, Amos Andrei, Blaga Iulian, Boboc Catalin, Bosovici Calin George, Botezatu Daniel, Brânzei Ioan, Buiuc Andreea, Chiru Vasile, Diaconu Silvia Carmen, Lupascu Catalina Camelia,Maftei Laurentiu, Maxim Maricel Corneliu, Mihai Stefan, Octav Paul, Orosanu Marius Leonardo, Petrusca Ady, Tanasa Mihail Gabriel, Tincu Mihai, Eugen Cristian Turcanu, Vicol Daniela Albota Liliana Cristina,Adina Bresug , Ciobanu Crenguta-Luminita ,Zanfirache Rodica-Dana, Corduneanu Eduard, Lupu Viorel,Chihulca Monica, Draghici Lucian Remus, Dumitras Oana -Teodora, Halaghiuc Florin, Birzu Costel, Chiriac Aurel, Alaci Roxana , Dumitras Ovidiu, Alboiu Costica, Lezeriuc Ovidiu, Bejan Titus, Maxim Mihai, Boariu Mihai-Ciprian, Mocanu-Farago Danut, Nitisor Mihai, Lupascu Brîndusa. Cerinta nr. 5
A. Operatorii economici (ofertant, ofertant asociat) ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în nici una dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
B. Operatorii economici trebuie sa dovedeasca forma de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Modalitatea de îndeplinire:
Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
A. Este înscris în registrele comerciale în statul membru de stabilire, astfel cum este descris în anexa XI la Directiva 2014/24/UE.
B. Este înscris în registrele profesionale relevante în statul membru de stabilire, astfel cum este descris în anexa XI la Directiva 2014/24/UE; operatorii economici din anumite state membre pot avea obliga?ia de a respecta alte cerin?e stabilite în anexa respectiva.
A. Certificat constatator sau orice alt document echivalent care sa dovedeasca forma de înregistrare sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, din care sa rezulte:
a) Obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
b) Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.
Atentie:
a. Certificatul constatator va fi prezentat de catre operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar in copie conforma cu originalul.
b. In cazul unei asocieri liderul asociatiei cat si fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Un document echivalent emis în tara de rezidenta (în limba în care a fost emis, însotit de traducerea în limba româna efectuata în mod obligatoriu de catre traducatori autorizati, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar (ofertant, ofertant asociat). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în domeniile de activitate. Informatiile din acest document trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
B. Document relevant care sa dovedeasca forma de atestare ori apartenen?a din punct de vedere profesional sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar.
In cazul unei asocieri liderul asociatiei cat si fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 6
Cifra de afaceri anuala generala pentru fiecare din ultimele 3 exercitii financiare (2015, 2016, 2017) sa fie de minimum 790.000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentul justificativ, respectiv: bilantul contabil sau documente edificatoare, în masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului (conform art.177 alin.1 din Legea nr.98/2016) urmeaza sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.7
Ofertantilor li se impune/solicita sa prezinte lista principalelor livrari de produse de natura celor care fac obiectul acordului-cadru, in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani pâna la data limita de depunere a ofertei,cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Cerinta nr.8
Operatorilor economici li se solicita sa prezinte lista cu numarul de statii care pot livra combustibilul pe baza de carduri, dintre care cel putin o statie de distributie in municipiile : Botosani si Bucuresti,precum si in judetele: Suceava,Neamt,Timis;Lista va cuprinde pentru fiecare statie mentiuni cu privire la adresa, numar de telefon/fax si programul de lucru al acestora.
Cerinta nr.9
Informatii privind asocierea(daca este cazul).
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi asociere conform art.53 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.In cazul in care este depusa o oferta de catre operatori economici care participa in comun la procedura de atribuire,fiecare dintre acestia trebuie sa demonstreze indeplinirea unui nivel al criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract.In cazul in care este declarata castigatoare o oferta depusa de catre un grup(asociere)de mai multi operatori economici,acestia isi vor legaliza asocierea inainte de semnarea contractului.
Cerinta nr.10
Informatii privind subcontractarea
Operatorilor economici li se solicita precizarea partii/partilor din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze (numai daca este cazul).Operatorii economici ofertanti precizeaza in DUAE numarul si data acordului de subcontractare si cat intentioneaza sa subcontracteze eventual (adica procentaj) din contract pentru partea propusa pentru subcontractare.
Cerinta nr.11
Informatii privind sustinerea de catre terti(daca este cazul).
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea cerintei si de o alta persoana,indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respective,conform art.182 din Legea 98/2016. In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata,de catre unul sau mai multi terti,atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare,prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Persoanele care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.164,art.165,art.167 din Legea 98/2016.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare DUAE. Documentele solicitate pentru indeplinirea experientei similiare, operatorii economici vor fi obligati sa le prezinte, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau clientul privat beneficiar, care confirma furnizarea de produse similare, cu indicarea valorilor si perioadelor de furnizare (contractele/documentele care atesta livrarea, documente de acceptare a produselor mentionate ca fiind livrate). Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Completare DUAE Documentele solicitate pentru sustinerea cerintei, operatorii economici vor fi obligati sa le prezinte, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: Extras din evidentele operatorului economic, contract de leasing, de închiriere etc. pentru demonstrarea modului de dispozi?ie asupra locatiilor, instala?iilor, echipamentelor. Operatorul economic are dreptul sa invoce asocierea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor conform Legii nr. 98/2016 modificata prin O.U.G. 107/20.12.2017 si a HG nr. 395/2016. Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta acordul de asociere semnat si stampilat de catre fiecare asociat in parte si care cuprinde partea/partile din contract indeplinita de fiecare asociat.Acesta trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui anexa la contractual de achizitie publica. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si a acordului de asociere urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare semnate si stampilate de catre fiecare parte,incheiate între operatorul economic ofertant si operatorul economic subcontractant, cu indicarea clara a modului de exercitate a optiunii în ceea ce priveste plata catre subcontractor, în conformitate cu prevederile art 218 si urmatoarele din Legea 98/2016.In cazul in care operatorul economic a decis sa subcontracteze o parte din contract si se bazeaza pe capacitatile subcontractantului pentru executarea partii respective,trebuie sa se completeze un DUAE separat pentru astfel de subcontractanti. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si a contractului de subcontractare urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Autoritatea contractanta va solicita,la incheierea contractului de achizitie publica prezentarea contractelor de subcontractare, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui anexa la contractul de achizitie publica. Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor conform Legii nr. 98/2016. Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta angajamentul/angajamentele de sustinere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si a angajamentului de sustinere urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. La solicitarea autoritatii contractante ofertantul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere,document care se va constitui anexa la respectivul angajament.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.03.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 16.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de notificare prealabila, de formulare a contestatiei si de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 si art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartimentul juridic
Adresa postala: Str. Codrului nr. 16 , Localitatea: Botosani , Cod postal: 710375 , Romania , Tel. +40 33170613 , Email: secretariat@polivalenta.ro , Fax: +40 33170614 , Adresa internet (URL): www.polivalenta.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 11:20