1 martie 2018

Autoritate contractanta: JUDETUL BIHOR
Numar anunt: 183075 / 01.03.2018
Denumire contract: Achizitia serviciului de proiectare (faza P.T. + D.E.) si a executiei de lucrari pentru obiectivul: “Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare si modernizare DJ764A; DJ108J, L totala=43,375 km, Judetul Bihor”

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

JUDETUL BIHOR
Adresa postala: str. Parcul Traian nr.5 , Localitatea: Oradea , Cod postal: 410033 , Romania , Punct(e) de contact: MARIA CRISTINA JOCA , Tel. +40 0259441317 , In atentia: CHESELI FILIP, ANA-LAURA COCIUBA , Email: achizitii@cjbihor.ro , Fax: +40 0259441317 , Adresa internet (URL): www.cjbihor.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia serviciului de proiectare (faza P.T. + D.E.) si a executiei de lucrari pentru obiectivul: “Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare si modernizare DJ764A; DJ108J, L totala=43,375 km, Judetul Bihor”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: DJ 764A; DJ 108J, jude?ul Bihor
Codul NUTS: RO111 – Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1.Etapa I – PROIECTARE, si anume:
Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea lucrarilor de Construire/Desfiintare, (PT – partea I), inclusiv obtinerea Autorizatiei de Construire/desfiintare, a Proiectului tehnic de executie (PT – partea II), a Detaliilor de Executie, a Caietelor de Sarcini pe specialitati, a Documentatiilor de deviere a utilitatilor/retelelor (dupa caz), a Documentatiei aferenta lucrarilor de organizare de santier, a Documentatiilor de obtinere a avizelor, inclusiv verificarea proiectului tehnic de executie, a Documentatiei tehnice pentru urmarirea comportarii în timp a constructiei, si Asistenta tehnica din partea proiectantului se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în domeniu în vigoare.
2. Etapa II – EXECUTIE, si anume:
Realizarea lucrarilor la obiectivul de investitie “Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare ?i modernizare DJ764A; DJ108J, Ltotala=43,375 km, Judetul Bihor” se va face în baza Proiectului Tehnic de executie, a Detaliilor de Executie, a Caietelor de Sarcini pe specialitati verificate si autorizate conform prevederilor legale si a autorizatiei de construire/desfiintare realizate în etapa I.
Lucrarile constau în modernizarea si reabilitarea traseului format din DJ764A Beius – Stana de Vale având o lungime de 26,160 km (de la km 0+000 la km 26+160) si DJ108J Remeti – Stana de Vale având lungimea de 17,215 km (de la km km 16+295 la km 33+510), pe o lungime totala de 43,375 km. Prin realizarea acestor lucrari se va asigura desfasurarea traficului rutier pe doua benzi de circulatie pe intreg traseul, cresterea portantei si a sigurantei rutiere pe tronsoanele de drum judetean mai sus amintite. În cadrul lucrarilor sunt prevazute ?i lucrari de înlocuire a pode?elor existente, de înlocuire a 4 poduri de realizare a unor lucrari de repara?ii la 2 poduri, de consolidare versanti prin realizare de ziduri de sprijin din beton ?i gabioane, de asigurare a scurgerii apelor prin realizarea de santuri de pamant, santuri pereate ?i rigole carosabile. In cadrul proiectului se vor realiza o serie de categorii de elemente suplimentare destinate sigurantei circulatiei cum ar fi: semne de circula?ie (indicatoare rutiere) noi – 744 buc; parape?i metalici zincati noi – 26.793 ml; semnalizare orizontala noua -131 km.
3. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Conform art. 160 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia autoritatii contractante de a raspunde la solicitarile de clarificari este conditionata de transmiterea solicitarilor de clarificicare in termenul impus prin documentatia de atribuire, a se tine cont in acest caz de termenul indicat la I. 1.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45221110-6 – Lucrari de constructii de poduri (Rev.2)
71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1.Etapa I – PROIECTARE, si anume:
Elaborare Proiect pentru Autorizarea lucrarilor de Construire/Desfiintare, (PT–partea I), si a eventualelor studii geotehnice, tografice, hidrotehnice etc. suplimentare necesare intocmirii proiectului tehnic, inclusiv obtinerea Autorizatiei de Construire/desfiintare, Proiect tehnic de executie (PT–partea II), Detalii de Executie, Caiete de Sarcini pe specialitati, Documentatii de deviere a utilitatilor/retelelor (dupa caz), Documentatie aferenta lucrarilor de organizare de santier, Documentatii de obtinere a avizelor, inclusiv verificarea proiectului tehnic de executie, Documentatie tehnica pentru urmarirea comportarii în timp a constructiei si Asistenta tehnica din partea proiectantului.

2. Etapa II – EXECUTIE, si anume:
Realizarea lucrarilor la obiectivul de investitie Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare si modernizare DJ 764A; DJ 108J, Ltotala=43,375 km, Jude?ul Bihor”, in conformitate cu Proiectul Tehnic de executie, Detaliile de Executie, Caietele de Sarcini, verificate si autorizate conform prevederilor leValoarea estimata a achizitiei este de 99.847.133,02 lei fara TVA, din care:
– Valoare estimata pentru etapa I – proiectare este de 2.347.117,00 lei fara TVA, din care:
Cheltuieli cu studiile geotehnice, tografice, hidrotehnice etc. necesare intocmirii P.T.: 15.000,00 lei fara TVA ;
Proiectul Tehnic, Detaliile de Executie, Documentatii pentru obtinere avize, acorduri ?i autorizatii, Verificare a documentatiei tehnice: 1.662.604,00 lei fara TVA ;
Consultanta (asistenta tehnica) pe durata executiei contractului de lucrari: 669.513,00 lei fara TVA;
– Valoarea estimata pentru etapa II – executie este de 97.500.016,02 lei fara TVA din care:
Valoare estimata pentru amenajarea terenului: 233.178,75 lei fara T.V.A.
Valoare lucrari de constructii montaj la investitia de baza: 96.645.146,27 lei fara T.V.A.
Valoare lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 478.224,00 lei fara T.V.A.
Valoare cheltuieli conexe organizarii de santier: 143.467,00 lei fara T.V.A..
gale.

Valoarea estimata fara TVA: 99,847,133.02 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
54 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
998.471,33 lei, reprezentand 1% din valoarea estimata a contractului, Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 36 din HG 395/2016 (prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare), cont: RO72TREZ0765006XXX000161 deschis la Trezoreria Oradea, CIF al autoritatii contractante 4244997. Garantia de participare se va depune in SEAP, documentul fiind semnat cu semnatura electronica extinsa. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea fara TVA a contractului incheiat. Garantia de buna executie se va constitui conform art 40 alin 1) sau 3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri nerambursabile prin Programul Operational Regional 2014 – 2020 si Bugetul Consiliului Judetean Bihor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
1. Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) nu trebuie sa se regaseasca in niciuna din situatiile de excludere prevazute la art.164, art.165, art.167 din Legea nr.98/2016.

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate.

Se va prezenta distinct Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), in conformitate cu prevederile art.193 din Legea nr.98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (lider, asociat, tert sustinator si subcontractant, dupa caz) completat cu informatiile aferente situatiei lor si semnat corespunzator (semnatura electronica). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, conform prevederilor art.193-195 din Legea nr.98/2016 si art.104 alin. 3 coroborat cu art.65 din HG nr.395/2016.

Aceste documente pot fi:
– cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabil la momentul prezentarii acestuia, conf. art.194, 196 din Legea nr.98/2016;
– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor locale si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii, sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile valorice prevazute la art.166 alin.2 din Legea nr.98/2016;
– certificat de cazier fiscal, pentru persoane juridice, eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, valabil la momentul prezentarii acestuia;
– daca e cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2) si art.171 din Legea nr.98/2016; – alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentul DUAE este disponibil in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa, pe SEAP, atasat Documentatiei de atribuire. Pentru completare, Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau la https://ec.europa.eu/tools/espd in cazul in care portalul Comisiei Europene nu ar functiona.

Ofertantii persoane juridice / fizice straine: vor prezenta documente echivalente tuturor documentelor justificative mentionate anterior, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara de rezidenta.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata. Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”.

2. Conflictul de interese.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
– se va completa DUAE de catre Operatorii economici (oferant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant, dupa caz) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor;
– se va prezenta in SEAP odata cu DUAE Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.59 si art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Formular ….. din Sectiunea III – Formulare a documentatiei de atribuire, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator, dupa caz).

Operatorul economic (oferant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante Judetul Bihor, Consiliul Jude?ean:

Persoanele cu functie de conducere din cadrul institutiei:
Pre?edinte: Pásztor Sándor
Vicepre?edinte: Mang Ioan
Vicepre?edinte: Bodea Traian
Secretar al Jude?ului: Soltanel Marioara Carmen
Director General Direc?ia Tehnica: Che?eli Filip
Director General Adjunct Direc?ia Economica: Plugar Gabriela Marina
Director General Direc?ia Administra?ie Publica Locala: Sarkady Zsolt
Director Direc?ia Generala de Dezvoltare Regionala, Programe ?i Proiecte cu Finan?are Externa: Car?i? Horia Lauren?iu
Arhitect sef: Simon Maria
Responsabil achizi?ii consilier: Gaje Monika
Responsabil achizi?ii consilier: Cociuba Ana Laura
Responsabil achizi?ii consilier: Borsos Beata
Responsabil achizi?ii consilier: Lazar Medana-Madalina
Responsabil achizi?ii consilier: Romocian Iuliana-Stefania
Responsabil achizi?ii consilier juridic: Taussig Laszlo
Responsabil achizi?ii consilier: Popa Delia
Consilier jude?ean (1) Avrigeanu Ionel
Consilier jude?ean (2) Babau Stela
Consilier jude?ean (3) Bezi Ovidiu
Consilier jude?ean (4) Boda Gergely-Zoltán
Consilier jude?ean (5) Bodea Nicolae Dan
Consilier jude?ean (6) Borza Cornel
Consilier jude?ean (7) Buti?ca Victorica – Valentina
Consilier jude?ean (8) Câmpan Ioan
Consilier jude?ean (9) Chirila Florin-Bujor
Consilier jude?ean (10) Matea? Julien-Dumitru
Consilier jude?ean (11) David Sergiu-Octavian
Consilier jude?ean (12) Dume Dorel-Marcel
Consilier jude?ean (13) Foncea Gheorghe Dacian
Consilier jude?ean (14) Grim Andras
Consilier jude?ean (15) Kéry Hajnal
Consilier jude?ean (16) Kiss Janos
Consilier jude?ean (17) Lascu Tudor- Sebastian
Consilier jude?ean (18) Madear Moisa Tudorel
Consilier jude?ean (19) Gal Calin Gra?ian
Consilier jude?ean (20) Motoca Romulus-Sorin
Consilier jude?ean (21) Neag Gheorghe-Dumitru
Consilier jude?ean (22) Neniu Constantin
Consilier jude?ean (23) Oros Florian-Victor
Consilier jude?ean (24) Peti Iosif-Alin
Consilier jude?ean (25) Péter Zoltan-?tefan
Consilier jude?ean (26) Popa Lidia
Consilier jude?ean (27) Szabó Stefan-Gheza
Consilier jude?ean (28) Szoboszlai Gáspar-István
Consilier jude?ean ( 29) Suciu Teodor-Ioan
Consilier jude?ean (31) Toderici Mihai
Consilier jude?ean (32) ?ara Ioan-Gheorghe

Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului on-line dedicate, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire : completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertan?ii straini, document echivalent emis în ?ara de reziden?a, sa fie prezentat doar la solicitarea autorita?ii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara:

a) Principalele prestari de servicii din ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor).
Se solicita – Lista principalelor servicii prestate de natura similara, respectiv servicii de proiectare pentru lucrari de construire si/ sau de modernizare si/sau de reabilitare de drumuri si/sau de strazi care se încadreaza cel putin in clasa tehnica IV conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 1295/2017 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 1296/2017 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor si Ordonantei Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 republicata privind regimul drumurilor, care va contine valori, perioade de derulare a contractelor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Din lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani trebuie sa rezulte ca au fost prestate servicii de natura similara, in valoare cumulata de minim 1.000.000 lei, fara TVA.
In vederea îndeplinirii cerin?ei de calificare se vor depune documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
Documentele trebuie sa fie datate, semnate în clar si fara prescurtari, din care sa reiasa denumirea partilor, denumirea contractului, obiect, valoare, perioada de derulare a contractului, procent îndeplinit etc.
Cerinta va fi considerata îndeplinita si în cazul in care operatorul economic prezinta contracte ce au ca obiect atât proiectarea cât si executia de lucrari, cu conditia sa poata fi verificata îndeplinirea cerintei în mod distinct.
Daca valorile contractelor de natura similara sunt în alta moneda decât leu, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul / anii îndeplinirii contractului / contractelor, disponibil pe adresa www.bnr.ro.
Experien?a similara:
b) Principalele lucrari executate in ultimii 5 ani (calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor).
Se solicita – Lista principalelor lucrari executate de natura similara, care va contine valori, perioade de derulare a contractelor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Experienta similara trebuie sa priveasca lucrari de construire si/ sau de modernizare si/ sau de reabilitare de drumuri si/sau de strazi care se încadreaza cel putin in clasa tehnica IV conform Ordinului Ministerului Transporturilor Nr. 1295/2017 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, Ordinului Ministerului Transporturilor Nr. 1296/2017 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor si Ordonan?ei Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 Republicata privind regimul drumurilor.
Din lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani trebuie sa rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit lucrari de natura similara celor ce fac obiectul procedurii, în valoare cumulata de minim 80.000.000,00 lei, fara TVA.
In vederea îndeplinirii cerintei de calificare se vor depune certificate de buna executie si/sau alte documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
Certificatele/documentele trebuie sa fie datate, semnate în clar si fara prescurtari, din care sa reiasa denumirea partilor, denumirea contractului, obiect, valoare, perioada de derulare a contractului, procent îndeplinit, etc.
Cerinta va fi considerata îndeplinita si în cazul in care operatorul economic prezinta contracte ce au ca obiect atât proiectarea cat si executia de lucrari, cu conditia sa poata fi verificata îndeplinirea cerintei în mod distinct.
Daca valorile contractelor de natura similara sunt în alta moneda decat leu, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul/anii îndeplinirii contractului/contractelor, disponibil pe adresa www.bnr.ro.
Informa?ii pentru sus?inerea privind experien?a similara.
În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza experien?a similara în conformitate cu art. 179 lit a) din legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (persoana care acorda sustinerea privind experien?a similara nu trebuie sa se afle în situatia ce determina excluderea de la procedura conform art. 164, 165 ?i 167 din legea 98/2016 privind achizi?iile publice precum si art. 59 din lege). Prezentându-se în acest sens, odata cu depunerea DUAE-ului si angajamentul tertului sustinator impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise ofertantului de catre ter?/ter?ii sus?inatori, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora).
Informatii pentru depunerea DUAE,
Documentul DUAE este încarcat de autoritatea contractanta la sectiunea documentatie, clarificari si decizii, semnat cu semnatura electronica. Pentru a completa DUAE, ofertantul trebuie sa salveze fisierul respectiv, sa înlature semnatura electronica si sa deschida DUAE prin intermediul serviciului on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau la https://ec.europa.eu/tools/espd in cazul in care portalul Comisiei Europene nu ar functiona.
Se vor urma pasii indicati de ANAP în cadrul Instructiunilor de utilizare a DUAE puse la dispozitie de ANAP pe www.e-licitatie.ro.
Informatii privind subcontractantii
În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia (semnatura electronica).
Subcontractantii precizeaza in DUAE informa?iile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.
Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie îndeplinit.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164, art.165 si art.167, precum si art. 60 din Legea nr.98/2016.
În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului/candidatului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. Prezentându-se în acest sens DUAE.
Informa?ii privind asocierea
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual ori în comun cu al?i operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, în condi?iile prevazute de art. 53 din Legea nr. 98/2016.
În cazul depunerii unei oferte comune de catre un grup de operatori, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz se va prezenta un acord de asociere în care se va stabili liderul asocierii, procentul detinut în cadrul asocierii de fiecare asociat, precum si partea din contract ce-i revine spre executare fiecarui asociat în parte. Prezentându-se în acest sens, odata cu depunerea DUAE-ului si acordul de asociere.
În Acordul de asociere se va men?iona ca to?i asocia?ii î?i asuma raspunderea colectiva ?i solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocia?iei este împuternicit sa se oblige sa primeasca instruc?iuni de la ?i în numele tuturor asocia?ilor, individual ?i colectiv, si ca liderul asocia?iei este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii. Pentru îndeplinirea Contractului, va fi legalizat in conformitate cu prevederile art. 54 alin (2) din Legea nr. 98/2016.
În cazul asocierii, la solicitarea Autorita?ii Contractante ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, se va depune acordul de asociere si propriile documente de calificare, deoarece criteriile de calificare referitoare la situa?ia personala a ofertantului, trebuie respectate de fiecare asociat in parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activita?ii profesionale si la standardele de asigurare a calita?ii trebuie respectate de fiecare asociat in parte pentru partea de contract pe care o realizeaza.
a) Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru urmatoarele activitati:
1) – proiectare in domeniul constructii drumuri
2) – executie in domeniul constructii drumuri
prin prezentarea unor certificate acordate de organisme independente care atesta respectarea de catre operatorul economic a anumitor standarde de asigurare a calitatii prin raportare la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de organisme acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul prezentarii.
b) Dovada implementarii sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001 sau echivalent, pentru activitatea de execu?ie în domeniul construc?ii drumuri prin prezentarea unor certificate acordate de organisme independente care atesta respectarea de catre operatorul economic a anumitor standarde de management al mediului prin raportare la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de organisme acreditate sau alte probe/dovezi care confirma respectarea standardelor de management al mediului, pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat al sistemului de management al mediului, astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul prezentarii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa DUAE cu informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. -Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate în SEAP purtând semnatura electronica extinsa, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, astfel: -Documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar care sa ateste faptul ca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit, si din care sa reiasa urmatoarele informatii: -denumirea partilor; -obiectul serviciului astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; -beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; -valoarea in lei, fara TVA, -perioada (inclusiv data incheierii contractului) mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare)si locul prestarii serviciilor; – procent indeplinit. NOTA: Daca valorile contractelor de natura similara sunt in alta moneda decat leu, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul / anii indeplinirii contractului / contractelor, disponibil pe adresa www.bnr.ro. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa DUAE cu informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. -Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate în SEAP purtând semnatura electronica extinsa, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, astfel: – Certificate de buna executie si/sau alte documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit, si din care sa reiasa urmatoarele informatii: – denumirea partilor; – obiectul lucrarii astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; – beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; – cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii); – valoarea in lei, fara TVA, – perioada (inclusiv data incheierii contractului) mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) si locul executiei lucrarilor; – procent indeplinit. NOTA: Daca valorile contractelor de natura similara sunt in alta moneda decat leu, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul/anii indeplinirii contractului/contractelor, disponibil pe adresa www.bnr.ro. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta ?i angajamentul ter?ului sustinator impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise ofertantului de catre ter?/ter?ii sus?inatori, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora). -DUAE completat ?i depus de ofertant în care se vor include informa?iile cu privire la existen?a unei sus?ineri de ter?a parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ata?eaza: – DUAE completat de ter?ul sus?inator; – Angajamentul ferm privind sus?inerea tehnica ?i/sau profesionala acordata, al ter?ului sus?inator/angajamentele ferme ale ter?ilor sus?inatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care ter?ul/ter?ii sus?inatori vor asigura îndeplinirea angajamentului, in conformitate cu Formularul ….. si Anexele ….., – Documentele anexe Angajamentului ferm al ter?ului sus?inator transmise acestora de catre ter?/ter?i sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care ter?ul sus?inator asigura îndeplinirea obliga?iilor asumate prin angajament. Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activita?i pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizi?ie publica. Raspunderea solidara a ter?ului/ter?ilor sus?inator/sus?inatori se va angaja sub condi?ia neîndeplinirii de catre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea cerin?ei privind capacitatea tehnica ?i profesionala. Se va depune DUAE in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa. Odata cu depunerea DUAE-ului se va depune si acordul de subcontractare. Daca este aplicabil, ofertan?ii includ in DUAE informatiile cu privire la subcontractanti. Subcontractantul va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire conf. art. 170, alin. 3) din Legea 98/2016, daca este cazul. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora. Ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta si Acordurile de subcontractare. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate în acordurile de subcontractare. Odata cu depunerea DUAE-ului se va depune si acordul de asociere. Fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor completa cerintele corespunzatoare. Ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta si Acordurile de asociere. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de asociere. Modalitate de indeplinire: In vederea indeplinirii cerintei, operatorul economic (lider, asociat) va completa DUAE din documentatia de atribuire. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta Certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calita?ii, respectiv SR EN ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, valabile la momentul prezentarii, în masura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii, echivalent cu cel solicitat prin documenta?ia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerin?a se demonstreaza individual de catre fiecare membru în parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Nota 2: Cerin?a privind certificarea SR EN ISO 9001 sau echivalent nu poate fi îndeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator). Nota 3: În cazul în care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l ob?ine pana la momentul prezentarii, din motive care nu îi sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, în masura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire. Modalitate de indeplinire: In vederea indeplinirii cerintei, operatorul economic (lider, asociat) va completa DUAE din documentatia de atribuire. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta Certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de management al mediului, respectiv SR EN ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, valabile la momentul prezentarii, în masura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al sistemului de management al mediului, echivalent cu cel solicitat prin documenta?ia de atribuire, pentru fiecare asociat în parte, daca este cazul. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Nota 2: Cerin?a privind certificarea SR EN ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator). Nota 3: În cazul în care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat al sistemului de management al mediului ori nu a avut posibilitatea de a-l ob?ine pâna la momentul prezentarii, din motive care nu îi sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, în masura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al sistemului de management al mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 90 % 90
Descriere: Componenta financiara – Pentru oferta cu cel mai mic pre?, care sa asigure nivelul calitativ, tehnic ?i func?ional al ofertei, se acorda punctaj maxim alocat, respectiv 90 de puncte.
2. Propunere tehnica- calitate 10 % 10
Descriere: Perioada de garan?ie asumata de ofertant: Acest factor indica modul în care ofertantul declara ca î?i va însu?i perioada de garan?ie acordata lucrarilor proiectate ?i executate (nu mai pu?in de 36 luni). Oferta care prezinta o perioada de garan?ie mai mica de 36 luni va fi considerata neconforma. Perioada de garantie pentru care se acorda punctaj maxim este de 60 luni. Pentru oferte care depa?esc perioada de garan?ie de 60 luni nu se acorda punctaj suplimentar. Ofertan?ii care vor oferi o perioada de garan?ie a lucrarilor mai mare sau egala cu 60 de luni vor primi 10 puncte. Perioada de garant?e mai mare de 36 de luni se va prezenta obligatoriu în numar de luni. Pentru oferta cu o perioada de garantie de 60 luni se acorda punctaj maxim, respectiv 10 puncte. Ofertan?ii care vor oferi o perioada de garantie a lucrarilor de 36 de luni nu se vor puncta.
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
24684
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 04.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si observatorii ANAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri nerambursabile prin Programul Operational Regional 2014 – 2020 Apel: POR/103/6/1/ Cre?terea gradului de accesibilitate a zonelor rurale ?i urbane situate în proximitatea re?elei TEN-T prin modernizarea drumurilor jude?ene.
Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Regional – POR
VI.3) Alte informatii
I. Modalitatea de departajare a ofertelor: 1.) Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale: Daca doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc cu punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente semnate cu semnatura electronica extinsa care con?in noi pre?uri, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut. 2.) Documentul DUAE este disponibil în format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa, pe SEAP, ata?at Documenta?iei de atribuire. 3.) Operatorii ecocomici au obliga?ia de a depune DUAE odata cu oferta, în caz contrar, oferta va fi declarata inacceptabila conform prevederilor art. 137 alin (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. Documentul DUAE se va depune în SEAP, înso?it, dupa caz, de: Angajamentul ferm al ter?ului sus?inator (împreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre ter?/ter?i sus?inatori, din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora), Acordul de asociere, Acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate în angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autorita?ii contractante. 4.)În cazul în care oferta ?i documentele care o înso?esc nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, oferta va fi declarata inacceptabila conform prevederilor art. 137 alin (2) lit. j) din HG nr. 395/2016. 5.)Ofertan?ii sunt indrepta?iti sa faca investiga?ii suplimentare pentru determinarea situa?iei din teren. Se recomanda operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie raspundere, cheltuiala ?i riscul, datele necesare pentru elaborarea ofertei. Operatorii economici pot în?tiin?a în prealabil autoritatea contractanta cu privire la inten?ia de a vizita amplasamentul. II.Durata contractului: în luni: 54 luni, din care: Etapa I – Proiectare – 6 luni Etapa II – Execu?ie – 48 luni III.continuarea de la Sec?iunea III.1.1.b. Garan?ie de buna execu?ie: La semnarea contractului se va conveni modul de constituire a garan?iei. Indiferent de forma de constituire, documentul care atesta constituirea garan?iei de buna execu?ie va deveni anexa a contractului. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite preten?ii asupra garan?iei de buna execu?ie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu î?i îndepline?te din culpa sa obliga?iile asumate prin contract. Anterior emiterii unei preten?ii asupra garan?iei de buna execu?ie autoritatea contractanta are obliga?ia de a notifica preten?ia atât contractantului cât ?i emitentului instrumentului de garantare, precizând obliga?iile care nu au fost respectate, precum ?i modul de calcul al prejudiciului. Se restituie, dupa cum urmeaza: a) 70 % din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii Procesului verbal de recep?ie la terminarea lucrarilor, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data preten?ii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) 30% din valoarea garan?iei, la expirarea perioadei de garan?ie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de recep?ie finala, daca achizitorul nu a ridicat pâna la acea data preten?ii asupra ei. Garantia de buna executie se restituie in conditiile prevazute de art. 42 alin.(4) din HG nr. 395/2016.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6-8 din legea 101 /2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 11:31