1 martie 2018

Autoritate contractanta: Spitalul Judetean Giurgiu
Numar anunt: 183076 / 01.03.2018
Denumire contract: Materiale de curatenie

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Spitalul Judetean Giurgiu
Adresa postala: sos. Bucuresti, nr. 82 , Localitatea: Giurgiu , Cod postal: 080193 , Romania , Punct(e) de contact: GABRIELA SFETCU , Tel. +40 0246211550 , Email: spitalgiurgiuachizitii@yahoo.com , Fax: +40 0246216293 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Materiale de curatenie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spital Judetean de Urgenta Giurgiu, Sos. Bucuresti nr. 82 si Vadu Lat, comuna Bucsani, jud. Giurgiu – Sectia de Psihiatrie a SJUG
Codul NUTS: RO314 – Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 418,973 si 959,300 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: pentru anul 2018 minim un contract subsecvent, maxim doua contracte subsecvente, in functie de necesitatile identificate la nivelul AC; pentru anul 2019 minim un contract subsecvent, maxim doua contracte subsecvente, in functie de necesitatile identificate la nivelul AC; In cazul in care bugetul initial aferent anului bugetar in cursul caruia urmeaza sa fie incheiat primul contract subsecvent nu a fost aprobat, contractul/ele subsecvent/te se vor incheia conform art. 37 din legea finantelor publice cu mdificarile si completarile ulterioare.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu in calitate de AC achizitioneaza produse de curatenie constand in:
LOT 1 -DETERGENTI PENTRU SPALARE CU AJUTORUL SISTEMELOR AUTOMATE DE DOZARE
LOT 2 –DETERGENTI
LOT 3 – PRODUSE DE CURATENIE
LOT 4 –MATURI, PERII SI ALTE ARTICOLE DE DIVERSE TIPURI
LOT 5 – SACI DE DIVERSE TIPURI

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare la 10 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

39831240-0 – Produse de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu in calitate de AC achizitioneaza produse de curatenie constand in:
LOT 1 -DETERGENTI PENTRU SPALARE CU AJUTORUL SISTEMELOR AUTOMATE DE DOZARE
LOT 2 –DETERGENTI
LOT 3 – PRODUSE DE CURATENIE
LOT 4 –MATURI, PERII SI ALTE ARTICOLE DE DIVERSE TIPURI
LOT 5 – SACI DE DIVERSE TIPURI

Valoarea estimata fara TVA: intre 418,973 si 959,300 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Da. Garantia de participare se achita in ron. Perioada de valabiliate a ofertei este de 120 zile. Garantia de participare este irevocabila. Garantia de participare se constituie prin virament bancar in contul ROTREZ3215006XXX3929 sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind câstigatoare, se restituie de catre autoritatea contractanta în cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie. Garantia de participare, constituita de fertantii a caror oferta nu a fost stabilita câstigatoare, se restituie de catre autoritatea contractanta dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul ale carui oferte au fost desemnate câstigatoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat câstigator. Dovada constitruirii garantiei se va incarca in SEAP, semnat cu semnatura electronica. Valoarea garantiei de participare pentru Lot 1 este 1800 lei. Lot 2 – 215 lei, Lot 3 – 1352 lei, Lot 4 – 1310 lei, Lot 5 – 552 lei. Da. Cuantumul garantiei de buna executie:10% din pretul contractului fara TVA. Garantia se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie si in conformitate cu art. 40 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si se va restitui in conformitate cu prevederile art. 42 alin.3 si 4 din acelasi act normativ. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In aces caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.59-60, 164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016 Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante sunt urmatoarele: Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procesului de achizitie sunt: Ec.Rata Mihaela – Manager, Ec.Petcu Gherghina – Director Financiar Contabil, Dr. Preda Amalia Camelia – director medical, As.medical princ. Ciochir Silviu – director ingrijiri, cons. juridic Nistor Ionut.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintelor anterior mentionate:
– se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente vor fi:
• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) la momentul prezentarii;
• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

2. Se va prezenta declaratia de neincadrare in prevederile art. 60 odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator.
Obligatiile fiscale : Ofertantii au posibilitatea de a declara prin DUAE daca au platite taxele si impozitele catre bugetul general consolidat (buget local, buget de stat.)

Ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neîncadrarii în situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, a urmatoarelor informatii si documente:
• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
• alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal si stampilata avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor catre bugetul statului respectiv, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura
desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. . Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor”.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016)
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are,
eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza
partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele
de recunoastere ale subcontractantilor propusi
Informatii privind asociatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de operatorii economici clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ). Înainte de atribuirea contractului,autoritatea contractanta va solicita de la ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor” dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Nota 1: daca din motive obiective si justificative, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si finanicare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV “Criterii de selctie”, Sectiunea B “Capacitatea economica si financiara. Nota 3: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art 48 din HG nr. 395/2016. Nota 4: in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: – Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii economice si financiara acordata de tertul sustinator ce se va prezenta odata cu duae – Documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament; – Situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2014, 2015 si 2016 . – Aceste documente vor fi prezentate de ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solictarea Autoritatii Contractante. Se va completa DUAE, unde se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se completeaza DUAE conform prevederilor art. 193, alin (1) din Legea nr. 98/2016 Asociatii nu trebuie sa se afle în situatiile prevazute de art 164 din Legea 98/2016, art. 165 din Legea nr. 98/2016 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 din, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante.
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani – din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, au fost furnizate produse similare in valoare cumulata de cel putin
Lot 1 – 180.000 lei fara TVA
Lot 2 – 21.500 lei fara TVA
Lot 3 – 135.200 lei fara TVA
Lot 4 – 131.000 lei fara TVA
Lot 5 – 55.200 lei fara TVA
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu privire la capacitatea de indeplinire a cerintei, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de operatorii economici clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut,corespunzator cerintelor autoritatii contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii referitoare la: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea fara TVA, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa caz acestea putand fi: – procesul-verbal de predare / primire, alte documente care sa ateste buna indeplinire a contractului. Documentele trebuie sa ateste faptul ca produsele au fost furnizate în conformitate cu normele legale în domeniu. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitatea de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentând documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 31.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai in format electronic si numai pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere. Daca pe primul loc in clasamentul preturilor sunt ofertanti cu preturi egale pentru departajare se vor solicita prin clarificari pe SEAP noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate fata de cele initiale.Ofertantii respectivi vor incarca in SEAP documentele care contin noi propuneri financiare. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, avand obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare (Formularul pus la dispozitie in fisierul “Modele de formulare”). Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Formularul DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in format .xml atasat anuntului de participare la sectiunea “Documentatia de atribuire”. Operatorii economici participanti vor completa informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta care au corespondent la nivelul fisei de date a achizitiei si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor bifate de autoritatea contractanta. Dupa completarea DUAE, documentul va fi semnat electronic si incarcat in SEAP la procedura de atribuire in mod similar celorlate documente, parte componenta ale ofertei. Operatorii economici au obligativitatea depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila conf.art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr.395/2016. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis atat prin intermediul SEAP cat si prin intermediul uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/ email . Toata procedura se va desfasura online, prin intermediul operatorului SEAP. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor vor fi mentionate in invitatia de participare. Toate documentele care fac parte din oferta candidatilor vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa conform art 60 alin 4 din HG 395/2016. Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect respingerea ofertei. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SEAP, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. Operatorii economici au obligativitatea depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila conf.art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr.395/2016. In vederea completarii DUAE, operatorii economici vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/fil
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3)nbsp Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu
Adresa postala: Sos. Bucuresti nr. 82, Giurgiu , Localitatea: Giurgiu , Cod postal: 080307 , Romania , Tel. +40 0246211550 , Email: spitalgiurgiuachizitii@yahoo.com , Fax: +40 0246216293
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 11:35