1 martie 2018

Autoritate contractanta: Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA
Numar anunt: 183077 / 27.02.2018
Denumire contract: ACHIZITIA A 25 GHI?EE DE ÎNREGISTRARE PENTRU AEROPORTURI – TERMINAL PLECARI ?I SOSIRI – PUNCT DE LUCRU AIHCB, INCLUSIV LUCRARILOR DE AMPLASARE SI INSTALARE

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA
Adresa postala: Str.Calea Bucurestilor, nr.224E,oras Otopeni,jud. Ilfov , Localitatea: Otopeni , Cod postal: 075150 , Romania , Punct(e) de contact: Claudia Georgescu , Tel. +40 212041293 , Email: oana.cornila@cnab.ro, claudia.georgescu@cnab.ro, cristina.dumitrica@cnab.ro , Fax: +40 212041976 , Adresa internet (URL): www.cnab.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Companie Nationala sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Activitate (activitati)

-Activitati aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ACHIZITIA A 25 GHI?EE DE ÎNREGISTRARE PENTRU AEROPORTURI – TERMINAL PLECARI ?I SOSIRI – PUNCT DE LUCRU AIHCB, INCLUSIV LUCRARILOR DE AMPLASARE SI INSTALARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Punct de lucru al CNAB – AIHCB-Calea Bucurestilor nr.224E,Otopeni,jud.Ilfov
Codul NUTS: RO322 – Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIA A 25 GHI?EE DE ÎNREGISTRARE PENTRU AEROPORTURI – TERMINAL PLECARI ?I SOSIRI – PUNCT DE LUCRU AIHCB, INCLUSIV LUCRARILOR DE AMPLASARE SI INSTALARE CONF CERINTELOR CAIETULUI DE SARCINI.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

44211100-3 – Constructii modulare prefabricate (Rev.2)
45213333-6 – Lucrari de instalare de ghisee de inregistrare pentru aeroporturi (check-in) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ACHIZITIA A 25 GHI?EE DE ÎNREGISTRARE PENTRU AEROPORTURI – TERMINAL PLECARI ?I SOSIRI – PUNCT DE LUCRU AIHCB, INCLUSIV LUCRARILOR DE AMPLASARE SI INSTALARE CONF CERINTELOR CAIETULUI DE SARCINI.

Valoarea estimata fara TVA: 1,209,250 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare este 1% din valoarea estimata a contractului de furnizare, respectiv in cuantum de 12.092 LEI. Garantia de participare, irevocabila, va fi constituita conform prevederilor art. 42 alin.(1) – (5) din HG 394/2016, respectiv se constituie, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire si cu respectarea prevederilor art. 42 alin (7) din HG 394/2016. In cazul in care garantia de participare va fi constituita in alta valuta, se va folosi cursul comunicat de BNR din data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egala cu valabilitatea ofertei (120 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor). Restituirea garantiei se va face in conform. cu art. 44 din H.G.394/2016. Conturile autoritatii contractante sunt: Cont în lei: RO 40 BRDE 445SV 12412444450; Cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450. Cuantumul garan?iei de buna execu?ie va fi de maxim 10% din valoarea contractului de furnizare fara TVA. Garan?ia de buna execu?ie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de furnizare. Modalita?i de constituire : – instrument de garantare – virament bancar În situa?ia executarii garan?iei de buna execu?ie, par?ial sau total, contractantul are obliga?ia de a reîntregi garan?ia în cauza raportat la restul ramas de executat. Restituirea se va realiza in conformitate cu prevederile art 48 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale din 02.06.2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016. La încheierea contractului de achizitie publica, entitatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Ofertantul, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73, 177, art.178, art.180 din Legea nr.99/2016.

Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii au obliga?ia completarii ?i prezentarii ini?iale a DUAE de catre ofertan?i/candida?i (inclusiv pentru asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?inatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situa?iile de excludere ?i a îndeplinirii cerin?elor de capacitate.

Documentele prin care se confirma indeplinirea cerintei urmeaza sa fie prezentate obligatoriu in faza de analiza a documentelor suport DUAE la solicitarea entitatii contractante, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016,doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa faza finala de licitatie electronica.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
I Pentru persoanele juridice romane:
a) Prezentarea Certificatelor privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, din care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii documentelor, dupa cum urmeaza:
a.1) Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, emis de Administratia Finantelor Publice – original / copie legalizata / copie „conform cu originalul”;
a.2) Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice, emis de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei – original / copie legalizata / copie „conform cu originalul”;
b) Cazier judiciar al operatorului economic si a administratorului/membrilor din consilul de administrare, de conducere sau a celor care au putere de reprezentare, conducere sau decizie din cadrul operatorului economic asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c)dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de lege si/sau alte documente edificatoare.

II.Pentru persoanele juridice straine:
Persoana juridica straina are obligatia de a prezenta documentele prevazute la pct.1.
In cazul documentelor prevazute la pct.1 lit.a), b) si c) se vor prezenta documente similare, emise de catre o entitate competenta din tara unde isi are sediul, insotite de traducere autorizata in limba romana.

Aten?ionari speciale:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?inator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante implicate in procedura de achizitie, in sensul dispozitiilor art.76 din Lg.99/2016 sunt:
Bogdan-Stelian Mîndrescu-Director General;Tudor Jidav-Sef Dispecerat Coordonare Operationala;Mircea Serban-Sef Serviciu Managementul Resurselor Operationale;Vasilica Marina-Director Directia Financiar, Contabilitate, Analize Economice Dezvoltare Aeroportuara;Augustin Mihail Dutulescu-Coordonator Conformitate Financiara;Daniela Silvia Mustea-Sef Serviciu Buget Analize si Raportari Financiare;Gheorghe Ionescu-Director-Directia Calitate, Siguranta, Mediu SSM;Adrian Stefan Vasilescu-Sef Serviciu Managementul Sigurantei Aeronautice;Andrei Corneliu Filipoiu-Inspector Aeronautic;Laurentiu Nicusor Matache-Director Directia Tehnica si Intretinere;Bogdan Potorac Pavlovici-Sef Serviciu Intretinere Suprafete;Alexandru George Ivan-Director Directia Comercial Achizitii si Relatii Internationale;Oana Lucia Cornila-Sef Serviciul Achizitii;Violeta Simionescu-Director Directia Legalitate si Resurse Umane;Ingrid Andrei-Consilier Juridic;Mircea Leonard Voinopol-Sef Serviciul Strategie si Managementul Securitatii;Dumitru Marius Cocias-Sef Serviciul Investitii si Dezvoltare;Any Forgach-Inginer;Cristina Dumitrica-Expert Serviciul Achizitii;Valeriu Mihail Florea-Sef Serviciul Managementul Resurselor Tehnice de Securitate;Alexandra Mihaela Dauer-Economist – Serviciul Achizitii;Claudia Georgescu-Serviciul Achizitii- Expert Achizitii Publice;
Georgeta Hoara-Consilier juridic – SACL;Mihaela Sturzoiu-Consilier juridic;Alexandru Dorel Raducan-Economist- Seviciul Achizitii;Luminita Micu-Economist Serviciul Achizitii;Zara Radu -Serviciul Administrativ;Raluca Dutulescu-Economist/Sef Serviciu;Manicea Ioana-Referent specialitate Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
In vederea confirmarii faptului ca ofertantul nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii sale precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului, se solicita urmatoarele:

Cerinta nr. 1
Ofertantii/ofertantii asociati trebuie sa prezinte dovada din care rezulta o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz, si ca are dreptul legal de a indeplini obiectul procedurii de atribuire.

Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii au obliga?ia completarii ?i prezentarii ini?iale a DUAE de catre ofertan?i/candida?i (inclusiv pentru asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?inatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situa?iile de excludere ?i a îndeplinirii cerin?elor de capacitate.

Documentele prin care se confirma indeplinirea cerintei urmeaza sa fie prezentate obligatoriu in faza de analiza a documentelor suport DUAE la solicitarea entitatii contractante, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016,doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa faza finala de licitatie electronica.

Documentele care atesta indeplinirea cerintei sunt:
I. Pentru persoane juridice romane:
1. Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sau al judetului unde firma isi are sediul, privind date de identificare ale societatii; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanti; imputerniciti; durata societatii; asociati/actionari; obiect activitate (COD CAEN) etc.
II. Pentru persoane juridice straine:
1. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
– o forma de inregistrare ca persoana juridica;
– actionari/asociati;
– obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a indeplini obiectul documentatiei de atribuire:
– administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea;
– capitalul social;
– filiale/sucursale/puncte de lucru;
– durata societatii;
– original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotite de traduceri autorizate in limba romana.
Nota:
1.Certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, vor fi prezentate obligatoriu in faza de analiza a documentelor suport DUAE la solicitarea entitatii contractante, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016,doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa faza finala de licitatie electronica;
Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate în original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la momentul prezentarii.
2.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana;
3.În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.
NOTA:
1. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa informatii valabile/ reale la momentul prezentarii.
2. Cerin?a se aplica inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?inatori care completeaza informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita ca media anuala a cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani (2015, 2016,2017) sa fi fost de minim 1.200.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016.
Documentele prin care se confirma indeplinirea cerintei urmeaza sa fie prezentate obligatoriu in faza de analiza a documentelor suport DUAE la solicitarea entitatii contractante, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016,doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa faza finala de licitatie electronica.

La nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii privind bilanturile contabile inregistrate la ANAF si/sau alte documente prin care ofertantii isi pot demonstra situatia economica si financiara, precizand nr si data documentului.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
– bilanturile contabile inregistrate la ANAF, precum si alte documente prin care ofertantii isi pot demonstra situatia economica si financiara, cum ar fi: rapoarte de audit financiar întocmite de entita?i specializate, sau balan?e de verificare asumate de operatorul economic;

Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va completa atat de catre ofertanti, cat si, daca este cazul, de catre terti sustinatori si subcontractanti.

Note:
1. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informa?iile cu privire la modul de îndeplinire a cerin?elor de capacitate economica ?i financiara propor?ional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.
2. Capacitatea economica ?i financiara a operatorului economic poate fi sus?inuta în conformitate cu art.196 din Legea nr.99/2016.
In aceasta situatie, se va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informa?iile cu privire la existen?a unei sus?ineri de ter?a parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ata?eaza DUAE ?i angajamentul ferm al ter?ului sus?inator/angajamentele ferme ale ter?ilor sus?inatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care ter?ul/ter?ii sus?inatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obliga?ii pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).
Conform prevederilor art.196 din Legea nr.99/2016, prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a ter?ului/ter?ilor sus?inator/sus?inatori se va angaja sub condi?ia neîndeplinirii de catre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament.
Entitatea contractanta respinge ter?ul sus?inator propus daca acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere ?i solicita ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt ter?, cu respectarea principiului tratamentului egal.
3. Pentru o evaluare unitara a modului de îndeplinire a cerin?ei, pentru calculul echivalen?ei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea tehnica ?i/sau profesionala a operatorului economic poate fi sus?inuta în conformitate cu art.196 din Legea nr.99/2016.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016.
Documentele prin care se confirma indeplinirea cerintei urmeaza sa fie prezentate obligatoriu in faza de analiza a documentelor suport DUAE la solicitarea entitatii contractante, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016,doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa faza finala de licitatie electronica.
DUAE completat de ofertant în care se vor include informa?iile cu privire la existen?a unei sus?ineri de ter?a parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ata?eaza DUAE ?i angajamentul ferm ale ter?ului sus?inator/angajamentele ferme ale ter?ilor sus?inatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care ter?ul/ter?ii sus?inatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Ter?ul/ter?ii sus?inatori vor completa DUAE cu informa?ii privind nivelul lor de experien?a, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sus?inerii acordate.
Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activita?i pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor tehnice ?i profesionale pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).
Conform prevederilor art.196 din Legea nr.99/2016, prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a ter?ului/ter?ilor sus?inator/sus?inatori se va angaja sub condi?ia neîndeplinirii de catre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament.
Autoritatea contractanta respinge ter?ul sus?inator propus daca acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere ?i solicita candidatului/ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt ter?, cu respectarea principiului tratamentului egal.

În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informa?iile cu privire la modul de îndeplinire a cerin?elor de capacitate tehnica ?i profesionala propor?ional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.
Subcontractare
Daca este aplicabil, ofertan?ii includ informa?iile cu privire la subcontractan?i în DUAE.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016.
Documentele prin care se confirma indeplinirea cerintei urmeaza sa fie prezentate obligatoriu in faza de analiza a documentelor suport DUAE la solicitarea entitatii contractante, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016,doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa faza finala de licitatie electronica.
În cazul în care ofertantul utilizeaza capacita?ile subcontractantului/ subcontractan?ilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractan?i, completat ?i semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre ace?tia.
Subcontractan?ii precizeaza în DUAE informa?iile aferente criteriilor de calificare pe care le îndepline?te men?ionând numarul ?i data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.
Daca prin subcontractant nu se îndepline?te o cerin?a de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere.

Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerin?elor de calificare prin subcontractan?i prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.

Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere ?i solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt subcontractant.
Cerinta nr. 1 -Experienta similara in conformitate cu art.192 lit.b) din Legea nr.99/2016.
Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei in furnizarea de produse similare cu cele care fac obiectul contractului, ultimii 3 ani, in valoare cumulata de cel putin 1.200.000 lei (exclusiv TVA).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016.

La nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii cum ar fi, numarul ?i data contractului invocat drept experien?a similara, valoarea, data ?i numarul documentului de recep?ie, precum ?i ponderea ?i/sau activita?ile pentru care a fost responsabil, precum si indicarea beneficiarilor publici sau privati.

Prezentarea documentelor justificative prin care se confirma indeplinirea cerintei urmeaza sa fie prezentate obligatoriu in faza de analiza a documentelor suport DUAE la solicitarea entitatii contractante, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016, doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa faza finala de licitatie electronica.

Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va completa atat de catre ofertanti, cat si, daca este cazul, de catre terti sustinatori si subcontractanti.
Note:
1. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informa?iile cu privire la modul de îndeplinire a cerin?elor privind capacitatea tehnica si/sau profesionala.
Indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului sectorial.

2. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sus?inuta în conformitate cu art.196 din Legea nr.99/2016.
In aceasta situatie, se va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informa?iile cu privire la existen?a unei sus?ineri de ter?a parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ata?eaza DUAE ?i angajamentul ferm al ter?ului sus?inator/angajamentele ferme ale ter?ilor sus?inatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care ter?ul/ter?ii sus?inatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.

Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obliga?ii pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor pe care le va/vor pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).

Conform prevederilor art.196 din Legea nr.99/2016, prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a ter?ului/ter?ilor sus?inator/sus?inatori se va angaja sub condi?ia neîndeplinirii de catre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament.

Entitatea contractanta respinge ter?ul sus?inator propus daca acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere ?i solicita ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt ter?, cu respectarea principiului tratamentului egal.
3. Pentru o evaluare unitara a modului de îndeplinire a cerin?ei, pentru calculul echivalen?ei se va aplica cursul lei/valuta comunicat de BNR valabil la data anuntului de participare.
Ofertantii vor face dovada dovada implementarii sistemului de management al calita?ii conform SR EN ISO 9001– 2008, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate” sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii in domeniul în care se încadreaza activitatea/activita?ile principala (e) ce fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016.
Documentele prin care se confirma indeplinirea cerintei urmeaza sa fie prezentate obligatoriu in faza de analiza a documentelor suport DUAE la solicitarea entitatii contractante, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016,doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa faza finala de licitatie electronica..La nivelul DUAE se vor furniza informatii privind documentele prin care se asigura indeplinirea cerintei: nr. data etc.În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara de rezidenta a ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care face obiectul procesului de reofertare este pretul total, vizand in mod particular elementele din tarif de natura cheltuielilor indirecte, profit etc ?i cheltuielile cu materialele. Numarul de runde ale licitatiei electronice organizate: 1; Pas de licitare:NU Durata unei runde de licitatie electronica-minimum o zi; La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici înregistrati în SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre entitatea contractanta. În orice moment pe parcursul desfasurarii licitatiei electronice, sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa în clasament. Pe parcursul licitatiilor electronice, sistemul informatic nu va dezvalui identitatea ofertantilor participanti. Ofertele depuse în cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decât sa îmbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze. La momentul finalizarii licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia entitatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze, determinat prin luarea în considerare a ofertelor finale introduse de ofertantii participanti si pe baza criteriului de atribuire specificat în fisa de date a achizitiei. În cazul în care ofertantul declarat admis si înregistrat în SEAP nu modifica în cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata în considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa în prealabil în SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.03.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 26.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Interac?iunea cu ofertan?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfa?ura dupa urmatoarele reguli: 1.Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa de?ina/instaleze pe sta?ia de lucru, aplica?ia care permite verificarea semnaturii electronice ?i vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); 2.Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.394/2016 ?i vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autorita?ii contractante prevazute la art.172-173 din Legea nr.99/2016. 3.Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP. 4.Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 5. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro. 6. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. 7. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 8. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. 9. Documentul unic european al achizitiei (DUAE) se acceseaza folosind urmatorul link: https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conf.cu disp.art.8 din Lg.nr.101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contr.de achiz.publica, a contr.sectoriale si a contr.de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pt organiz.si funct.CNSC
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 11:59