1 martie 2018

Autoritate contractanta: MUNICIPIUL BRASOV
Numar anunt: 183079 / 01.03.2018
Denumire contract: INTRETINEREA INSTALATIILOR DE TRANSPORT PE CABLU DIN POIANA BRASOV IN PERIOADA 01.06.2018-31.05.2022

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: Viorica Madar , Tel. +40 268416550/128/124 , In atentia: CIPRIAN CURSARU , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
INTRETINEREA INSTALATIILOR DE TRANSPORT PE CABLU DIN POIANA BRASOV IN PERIOADA 01.06.2018-31.05.2022
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Poiana Brasov
Codul NUTS: RO122 – Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani

Valoarea estimata fara TVA: intre 2,239,053.03 si 2,809,220.47 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui anual, pe toata perioada de valabilitate a acordului-cadru, în functie de necesitatile promitentului-achizitor si de alocarile bugetare aprobate.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Exploatarea cu public pe perioada sezonului de iarna ,efectuarea lucrarilor de revizie , întretinere,controale impuse de prescriptiile tehnice în vigoare,autorizare ISCIR si eventuale reparatii, în perioada sezonului cât si a extrasezonului la instalatiile de transport pe cablu din POIANA BRASOV, în vederea asigurarii exploatarii în conditii corespunzatoare de siguranta.
ÎNTRETINEREA INSTALATIILOR DE TRANSPORT PE CABLU se va face astfel:
– în sezoanele de iarna – perioada 1 decembrie – 30 aprilie , astfel încât sa se asigure exploatarea în conditii corespunzatoare de siguranta a instalatiilor de transport pe cablu;
– în extrasezoane – perioada 1 mai – 30 noiembrie , se va efectua supravegherea instalatiilor de transport pe cablu si revizii conform normativelor în vigoare.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50800000-3 – Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea minima a acordului cadru: 2.239.053,03 lei fara TVA.
Valoarea maxima a acordului cadru: 2.809.220,47 lei fara TVA.
1. Tip de acord – cadru : Acord-cadru cu un operator economic
2. Durata acordului -cadru : 4 ani
3. Tipuri si cantitati sunt conform caietului de sarcini si anexelor.
4. Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru : Conform cu cerintele din anexele 5 si 6 ale caietului de sarcini.
5. Cantitatile minime si maxime care pot face obiectul unui contract subsecvent sunt in conformitate cu anexele 7 si 8 ale caietului de sarcini.
6.Valoarea minima estimata a unui contract subsecvent este 560.608,96 lei fara TVA
7.Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este 748.951,79 lei fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: intre 2,239,053.03 si 2,809,220.47 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 14.046,10 lei, fiind stabilita in conformitate cu prevederile art 35, alin. 4 din HG 395/2016 modificata si completata prin HG 866/2016, fiind stabilita in cuantum de 0,5% din valoarea maxima estimata a acordului cadru. Modalitati de constituire acceptate, conform art. 36, alin. 1 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de minim 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator. Garantia de participare (Scrisoarea de garantie bancara, ordinul de plata emise de o institutie bancara sau Polita de asigurare emisa de o societate de asigurari) emisa in alta limba decat limba romana va fi prezentata împreuna cu traducerea autorizata in limba romana.Pentru constituirea garantiei de participare data de echivalenta leu/valuta se raporteaza la cursul BNR stabilit cu cel mult 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in SEAP, cu semnatura electronica extinsa, cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.In conditiile art. 215, alin. (4) din Lege, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma ale garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre Comisia de evaluare cu ofertantii in maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila. Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului subsecvent in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii acestuia. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent incheiat. Modalitatile de constituire acceptate, cf. art.39 si art. 40 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Pentru constituirea garantiei de buna executie prin retineri successive din sumele datorate pentru facturile partiale, cf. HG 395/2016, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in care va depune suma de 0,5% din pretul contractului subsecvent fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale si cuvenite prestatorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE astfel completat se va transmite electronic in SEAP, cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1.-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
2.-cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3.-dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4.-alte documente edificatoare, dupa caz.
5.-Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice ca nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori,asociati si subcontractanti, odata cu DUAE.
Persoanele care detin functii de decizie sunt:
1. Scripcaru George – Primarul Municipiului Brasov
2. Mihai Costel – Viceprimar al Municipiului Brasov
3. Barabas Laszlo – Viceprimar al Municipiului Brasov
4. Zamora Anda Maria – Secretar al Municipiului Brasov
5.Mavrodin Valeria – Sef Serviciul Contencios
6.Raducanu Daniela- Serviciul Contencios
7.Necsulescu Adriana- Serviciul Contencios
8.Tudorache Marilena – Director Directia Economica
9. Oprea Maria – Sef Serviciul Buget CFP
10.Pricope Gentiana – Serviciul CFP
11.Ferezan Liliana – Sef Serviciu, Serviciul Financiar Contabilitate
12.Bularca Adrian – Consilier, Serviciul Financiar Contabilitate
13.Garcea Lucian – Consilier, Serviciul Financiar Contabilitate
14.Spiridon Cristina – Serviciul Financiar Contabilitate
15.Comanici Marius – Director Executiv Directia Tehnica
16.Gal Mihaela-Delia – Director Executiv Adjunct – Directia Tehnica
17.Moisa Elena – Sef Serviciu, Serviciul Investitii,DT
18.Cursaru Ciprian – Inspector, Serviciul Investitii,DT
19.Rezus Virgil – Inspector, Serviciul Investitii,DT
20.Savin Mariana Daria – Inspector, Serviciul Investitii, DT
21.Cristina Iulia Racovita- Sef Serviciul Achizitii Publice
22.Karda Juditha – Consilier, Serviciul Achizitii Publice
23.Madar Viorica – Consilier, Serviciul Achizitii Publice,
24.Cazanescu Laurentiu – Inspector, Serviciul Achizitii Publice,
25.Tofan Anna-Maria – Consilier, Serviciul Achizitii Publice,
26.Neagu Dragos – Inspector, Serviciul Achizitii Publice
27.Tataru Ionela – Asistent, Serviciul Achizitii Publice
NOTA 1: Pentru persoane juridice straine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.
-Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata în limba româna.
NOTA 2: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
NOTA 3: Ofertantii straini si romani vor prezenta certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) ce vor fi depuse in urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar.
– in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva;
– in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
OFERTANTII VOR COMPLETA DUAE.
Pentru ofertantul clasat pe primul loc la evaluarea intermediara, la solicitarea autoritatii contractante, se vor accepta:
– certificate – echivalent
– cazier judiciar si cazier fiscal – echivalent
– declaratii pe propria raspundere date în fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale
NOTA 4: cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 se adreseaza si subcontractilor si tertilor sustinatori conf. art.170 alin.1 si art.183 alin.1 din Legea 98/2016, urmand sa se prezinte DUAE conf. art.170 alin.3 din Legea r.98/2016.
NOTA 5: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a presta serviciile care fac obiectul contractului. Ofertantii vor completa DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent, emise în tara de rezidenta, certificatul de Rezidenta Fiscala, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul clasat pe locul I, conf. art.193-195 din Legea nr.98/2016 si art.104 alin.3 coroborat cu art.65 din HG nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota 1: Toate certificatele trebuie sa fie marcate cu mentiunea “CONFORM CU ORIGINALUL” si semnate de catre o persoana autorizata; Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente in tara de rezidenta, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile si de a executa lucrarile care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Informatiile cuprinse in acestea trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii.
Documentele se vor posta in SEAP, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta o lista a principalelor servicii efectuate în ultimii 3 ani, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati (se va preciza daca au fost finalizate) prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative (certificate/documente/etc pentru cele importante prestari de servicii) vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante.
Prin servicii similare autoritatea contractanta întelege prestarea unor servicii specifice pentru intretinerea instalatiilor de transport.
Informatii privind asocierea, daca este cazul.
Informatii privind subcontractarea, daca este cazul.
Informatii privind tertii sustinatori, daca este cazul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea DUAE in conformitate cu prevederile art. 193, alin. 1 din Legea 98/2016.Doar ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, face dovada îndeplinirii cerintei privind experienta similara prin prezentarea documentelor justificative,cum ar fi, enumerarea nefiind cumulativa: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;certificate de predare-primire; recomandari;procese-verbale de receptie;certificate constatatoare sau orice documente care probeaza prestarea serviciilor pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. In acest sens, documentele în cauza vor trebui sa indice: -obiectul serviciului, astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; -beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, -valoarea – in lei, fara TVA; -perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul. Documentele vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE. Nota 1: Intra in categoria documentelor care probeaza prestarea unor servicii similare, orice document in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” intocmit conform solicitarilor de mai sus, precum si procese verbale de receptie, recomandari sau documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Nota 2: Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect prestarea mai multor tipuri de servicii, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele probante prezentate care sunt serviciile de natura a indeplini solicitarile din caietul de sarcini si fisa de date a achizitiei. Nota 3: Daca se vor prezenta, ca experienta similara, contracte exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat. (exemplu: decembrie 2013 : 1 euro = 4,4361 lei; decembrie 2014: 1 euro = 4,2050 lei, decembrie 2015: 1 euro = 4.4467 lei, decembrie 2016: 1 euro = 4,5173 lei).Documentele se vor posta in SEAP, cu semnatura electronica extinsa, la cererea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. Se completeaza DUAE. Acordul de asociere se prezinta odata cu DUAE iar documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin acordul de asociere urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acordul de asociere se va depune in SEAP,semnat cu semnatura electronica extinsa. DUAE va fi depus separat si pentru operatorul economic cu care se face asocierea, semnat electronic cu semnatura electronica extinsa si incarcat in SEAP. Se completeaza DUAE. Acordul de subcontractare se prezinta odata cu DUAE, se va depune in SEAP semnat cu semnatura electronica extinsa, iar documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contractul de lucrari pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va preciza in oferta, in conformitate cu art. 150 si urmatoarele din HG 395/2016 si cu art. 219 coroborat cu art. 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru subcontractantii sai implicati in executarea contractului. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare se va prezenta cate un DUAE separat pentru fiecare dintre subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii vor intocmi o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea la prevederile art. 60, alin. 1, lit. d din Legea nr. 98/2016. În cazul in care este identificata o cauza de excludere, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 171 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului, o singura data, sa inlocuiasca un subcontractant care se afla sub incidenta cauzei/cauzelor de excludere. Documentele se vor posta in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, odata cu DUAE. Se completeaza DUAE. Completarea DUAE in conformitate cu prevederile art. 193, alin. 1 din Legea 98/2016. Angajamentul tertului/tertilor sustinator/sustinatori se prezinta odata cu DUAE iar documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin angajamentele ferme urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, conf. Art.182 alin.4 din Legea nr.98/2016. DUAE va fi depus separat si pentru tertul sustinator, semnat electronic cu semnatura electronica extinsa si incarcat in SEAP.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016. Ofertantul va specifica in oferta sa care care sunt informatiile pe care le considera confidentiale. Documentul DUAE poate fi accesat de catre operatorii economici intersati prin accesarea urmatorului link: https://ec.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Documentele aferente DUAE, precum si cele mentionate in prezenta Fisa de date, solicitate de catre autoritatea contractanta, se vor posta in SEAP odata cu DUAE, semnate cu semnatura electronica si se vor prezenta, la soliciatea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Primaria Municipiului Brasov-Serviciul Contencios
Adresa postala: B-dul Eroilor, nr. 8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Tel. +40 268446550 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 12:27