1 martie 2018

Autoritate contractanta: Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca
Numar anunt: 183080 / 28.02.2018
Denumire contract: Materiale de Curatenie- Acord cadru cu maxim 3 operatori economici

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Victor Babes, nr. 8, , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400012 , Romania , Punct(e) de contact: Birou Produse-Aprovizionare-Gestionari, , Tel. +40 264597256 /2131 , In atentia: Ing. Budai Ioan, Ec. Burca Ciprian-Claudiu , Email: achizitii@umfcluj.ro , Adresa internet (URL): www.umfcluj.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Materiale de Curatenie- Acord cadru cu maxim 3 operatori economici
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare:
Magazie, str. Pasteur, nr 4, cam.7, parter, precum si alte locatii secundare care sunt mentionate in Caietul de sarcini, Municipiul Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Codul NUTS: RO113 – Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: 2,093,157 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se va incheia Acord-cadru cu maxim 3 operatori economici.Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente va fi lunar. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este : 500.399,60 lei. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: Conform Caiet de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru cu maxim 3 operatori economic. Materiale de curatenie in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare este a 10-a zi, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

39831240-0 – Produse de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea minima estimata pentru un singur contract subsecvent:
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

Cantitatea maxima estimata pentru un singur contract subsecvent:
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

Cantitatea minima pentru acord cadru :
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

Cantitatea maxima pentru acord cadru :
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

Valoarea estimata fara TVA: 2,093,157 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Da, 20.000 lei Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR leu/alta valuta valabil la data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire, in conformitate cu art. 36 din HG 395/02.06.2016 -virament bancar în contul RO76TREZ2165005XXX006882 deschis la trezoreria Cluj, Beneficiar: Universitatea de Medicina si Farmacie,,Iuliu Hatieganu” sau – un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus pana cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.”. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri Proprii, Regie Camine Cantina, Proiecte de Cercetare, Cursuri Post Universitare, Subventii Camine
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatul /ofertantul/subcontractantul/tertul sustinator va dovedi neincadrarea in prevederile art. 164 /Legea 98/2016, art. 165/Legea 98/2016, art. 167/Legea 98/2016”.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor : – Se va completa DUAE (cf. art. 193 alin 1 din L 98/2016) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentele justificative in acest sens sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Aceste documente pot fi:
a. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
Persoanele juridice/fizice straine , ce doresc sa participe la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora
b. cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
d. alte documente edificatoare, dupa caz;
e. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 58-63 din Legea 98/2016; -Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei : – Se va completa si prezenta DUAE din documentatia de atribuire, urmand ca aceasta declaratie sa fie prezentata de catre toti participantii la procedura (operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator) odata cu DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Rector: Prof. dr. Alexandru Irimie,
Director General Administrativ : Ing. Silviu Ionuc Corpodean
Sef Serviciu Financiar Contabil: Ec. Ramona –Persida Gherasim
Sef Birou Contabilitate: Ec. Mihaela Tabarcea
Sef Birou Financiar: Ec. Ramona Rus
Sef Serviciu Achizitii Publice: Ing. Nicoleta Albu
Sef Birou Produse-Aprovizionare-Gestionari: ing. Ioan Budai
Sef Serviciu Administrativ -Ec. Liviu Lazea
C.F.P.P. Ec. Gina Riti
Birou Produse-Aprovizionare-Gestionari: Ec. Carmen Colceriu
Birou Produse-Aprovizionare-Gestionari: Ec. Marioara Miclaus

Sef Serviciu Juridic: Loredana Szakacs
Serviciul administrativ: Ec. Cristina Gugura
Birou Produse-Aprovizionare-Gestionari: Ec. Burca Ciprian-Claudiu
Consilier juridic:Ioana Lupau

Membrii Consiliului de Administratie
Rector: Prof. dr. Alexandru Irimie
Prorector: Prof. Dr. Baciut Grigore
Prorector: Conf. Dr. Cernea Valentin
Prorector: Prof. Dr. Coman Ioan
Prorector: Prof. Dr. Dumitrascu Dan
Prorector: Prof. Dr. Loghin Felicia
Prorector: Prof. Dr. Badea Radu
Decan Facultatea de Medicina: Prof. Dr. Anca Buzoianu
Decan Facultatea de Medicina Dentara: Prof. Dr. Campian Radu Septimiu
Decan Facultatea de Farmacie: Prof. Dr. Crisan Gianina
Director General Administrativ: Ing. Silviu Ionuc Corpodean Cerinta nr. 1 – Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii. În cazul ofertantilor de alta nationalitate decât cea româna, documentele vor fi însotite de o traducere a acestora în limba româna.

Persoane juridice /fizice straine:
Documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.

Nota: Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.3
Se vor prezenta esantioane, descrieri sau fotografii din fiecare produs ofertat
Cerinta nr.2
Declaratie privind lista asociatilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia.
Cerinta nr.1
Lista cu subcontractantii si specializarea acestora.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completare DUAE. Documentele justificative care sustin cerinta se vor prezenta doar de catre operatorii economici potentiali castigatori clasati pe primele 3 locuri. Completarea DUAE , cf. Art 193/alin 1/Legea 98/2016. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor Completarea DUAE , cf. Art 193/alin 1/Legea 98/2016. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4 – 2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In vederea completarii de catre operatorii economici interesati, DUAE poate fi accesat utilizand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si Notificarea 240/2016. În situatia în care pe primele 3 locuri se claseaza 4 sau mai multe oferte cu acelasi pret comisia va solicita clarficiari prin inetermediul facilitatilor SEAP , încarcarea de catre ofertantii în cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara. Acordul cadru de furnizare produse va fi incheiat pe o perioada de 24 luni de la data semnarii lui, cu 3 operatori, fara reluarea competitiei. Metoda cascada implica atribuirea contractelor subsecvente promitentului furnizor clasat pe locul I. In cazul in care promitentul furnizor clasat pe locul I nu are capacitatea sa furnizeze produsele in cauza, contractele subsecvente se pot atribui fara reluarea competitiei, promitentului furnizor clasat pe locul II. In cazul in care nici furnizorul clasat pe locul II, nu are capacitatea sa furnizeze produsele in cauza, contractele subsecvente se pot atribui fara reluarea competitiei, promitentului furnizor clasat pe locul III
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 6 si 8 din Legea nr.101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” – Serviciul juridic
Adresa postala: str. Victor Babes, nr. 8 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400012 , Romania , Tel. +40 264597256-2900 , Email: Loredana.Szakacs@umfcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 12:32