1 martie 2018

Autoritate contractanta: AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Numar anunt: 183082 / 28.02.2018
Denumire contract: “Servicii de dezvoltare soft si baza de date IPA-ONLINE pentru adaptarea aplicatiei în vederea gestionarii electronice a primirii cererilor de plata în anul 2018 conform legislatiei noii politici agricole comune (PAC)”

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Adresa postala: Bd. Carol I nr. 17 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030161 , Romania , Punct(e) de contact: Cristina Gavrila , Tel. +40 213054977 , Email: cristina.gavrila@apia.org.ro, investitii@apia.org.ro , Fax: +40 213054835 , Adresa internet (URL): www.apia.org.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
“Servicii de dezvoltare soft si baza de date IPA-ONLINE pentru adaptarea aplicatiei în vederea gestionarii electronice a primirii cererilor de plata în anul 2018 conform legislatiei noii politici agricole comune (PAC)”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Serviciile vor fi prestate la sediul prestatorului si la sediul autoritatii contractante.
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se solicita prestarea de „Servicii de dezvoltare soft si baza de date IPA-ONLINE pentru adaptarea aplicatiei în vederea gestionarii electronice a primirii cererilor de plata în anul 2018 conform legislatiei noii politici agricole comune (PAC)”, în conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Pentru implementarea noilor cerinte sau pentru modificarea unor functionalitati deja implementate sunt necesare corelari / adaptari ale sistemelor informatice ale APIA la noile cerinte. Se estimeaza ca pe durata contractului vor fi 41 functionalitati in cadrul aplicatiei informatice IPA online ce necesita actualizare/dezvoltare suplimentara pentru anul 2018, conform cerintelor din Caietului de sarcini. Fiecare cerinta de dezvoltare este detaliata în Caietul de sarcini.
In vederea evaluarii efortului necesar pentru realizarea serviciilor, APIA va pune la dispozitie in perioada de ofertare, la sediul central din Bucuresti, o statie de lucru care va asigura accesul in sistemul integrat existent si va contine codul sursa si modelul de date al sistemului informatic al IPAOnline. Orice potential Ofertant va avea acces la aceasta statie de lucru in timpul programului de lucru al APIA pe baza unei solicitari transmise cu cel putin 3 zile in prealabil, dar nu mai târziu cu un numar de 8 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depnerea ofertelor, pe baza de cerere scrisa si angajament de confidentialitate. Potentialii ofertanti vor transmite numele, prenumele, seria si numarul actului de identitate cu care se va legitima personalul care va avea access la codul sursa, data si ora pentru care se solicita access la codul sursa.
Potentialii ofertanti vor avea dreptul sa consulte codul sursa si aplicatia fara a efectua copii sau a scoate în orice fel informatiile la care au access în afara sediului autoritatii contractante si vor semna un angajament de confidentialitate în acest sens.
Operatorii economici pot solicita clarificari cu un numar de 8 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va elabora si posta în SEAP raspunsul la toate solicitarile de clarificari depuse în termenul de mai sus, în a 5-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

72212610-8 – Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se estimeaza ca vor fi 41 functionalitati in cadrul aplicatiei informatice IPA online ce necesita actualizare/dezvoltare suplimentara pentru anul 2018, conform cerintelor din Caietului de sarcini. Fiecare cerinta de dezvoltare este detaliata în Caietul de sarcini.
Valoarea totala estimata pentru achizitionarea acestor servicii (pentru toate cele 41 functionalitati ce necesita actualizare/dezvoltare suplimentara pentru anul 2018) este de 266.500 lei fara TVA.
Fata de aceasta valoare estimata, se vor elabora si evalua ofertele din punct de vedere financiar.

Valoarea estimata fara TVA: 266,500 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
55 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in cond. legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Ofertantul va constitui o garantie pentru participare în cuantum de 2.600 lei sau alte valute, la echivalenta lei/alte valute afisata de BNR la data publicarii Anuntului de participare. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea nr. 98/2016. Se poate constitui si prin depunere în numarar la casieria autoritatii contractante. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis în conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va utiliza Formularul 13 din sectiunea formulare. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul autoritatii contractante RO29TREZ7005005XXX001097, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, cod fiscal APIA 16517187. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Dovada constituire garantie de participare se va scana si se va depune în SEAP la sectiunea documente de calificare. Daca garantia se constituie prin Instrument de garantare, aceasta va fi încarcat în SEAP semnat cu semnatura electronica. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna execu?ie va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA, printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform prevederilor art. 39 ?i art. 40 din HG 395/2016. Indiferent de instrumentul de garantare utilizat, garantia de buna executie se va constitui în maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizi?ie publica. Este de preferat ca garan?ia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent în România. Daca scrisoarea de garantie este emisa de o banca din strainatate, se va prezenta insotita de traducere autorizata in limba romana.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Nationale, Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor:
1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
– cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
– alte documente edificatoare, dupa caz;
2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016 privind conflictul de interese. Încadrarea în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie. Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractantul cunoscut la data depunerii ofertei) va completa cerinta în formularul DUAE si va prezenta odata cu DUAE si formularul privind declaratie privind conflictul de interese (Formularul 4) din sectiunea formulare corespunzator pâna la data limita a depunerii ofertelor” .
Persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante definite conform a articolului 21, alin. 5 si 6 din HG nr. 395/2016 prin raportare la implicarea în procesul de achizitie publica sunt: Pintea Adrian, Kmen Paul Eduard, Bîrca Constantin,Turcescu Cornel Constantin, Kerekes Melinda Klara, Gagenel Irina, Crainic Traian Ionica,Gavrila Cristina, Mihaila Dumitra, Dumitrescu Marian, Stanescu Mihaela, Stroe Andreea.
Completarea si prezentarea acestor declaratii de catre participantul la procedura se va realiza indiferent de calitatea în care acesta participa (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator).
Referitor la Certificatele fiscale, autoritatea contractanta va tine cont si de prevederile art. 166 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.Note: Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.Odata cu DUAE, se va depune, dupa caz si angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii în tara de rezidenta, sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, sens în care trebuie sa existe o corespondenta între capacitatea de exercitare profesionala si obiectul principal al contractului. Modalitatea de îndeplinire: completarea DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor ofertantului aflat pe primul loc, în conditiile în care acestea nu vor putea fi accesate de catre autoritatea contractanta de pe site-urile de specialitate ale autoritatilor emitente.
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Nota: Pentru persoanele juridice straine: Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara în care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Experienta similara: Lista principalelor servicii similare cu cele care fac obiectul contractului, prestate în ultimii 3 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor (cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati). Din lista trebuie sa rezulte ca ofertantul a prestat servicii similare celor care fac obiectul prezentei achizitii(ex: servicii de dezvoltare de software pentru baze de date) în valoare cumulata de cel putin 266.500 lei fara TVA la nivelul a unul sau mai multe contracte (se cumuleaza valoarea serviciilor prestate si nu valoarea contractelor). În cazul în care activitatile similare s-au derulat în mai multe contracte, ofertantii pot prezenta si contracte distincte ca experienta similara.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente acestei cerinte.
La nivelul DUAE trebuie precizate informatii dupa cum urmeaza: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi orice documente din care sa rezulte informatiile solicitate, cum ar fi:
– copii ale unor parti relevante ale contractelor prin care se probeaza experienta similara solicitata, prin care sa se faca dovada ca au fost prestate servicii similare de complexitate comparabila cu cele care fac obiectul contractului (ex: servicii de dezvoltare de software pentru baze de date). Din contractele prezentate trebuie sa reiasa identitatea partilor, serviciile prestate, valoarea contractului, perioada de desfasurare.
– pentru contractele care probeaza experienta similara, documente constatatoare/recomandari/procese verbale de receptie emise de beneficiarul serviciilor prestate din care sa reiasa fara echivoc tipul serviciilor prestate si receptionate, nivelul valoric al acestora si modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale/alte documente care probeaza cele asumate prin DUAE .
Nota: autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului/contractelor prezentat/e drept experienta similara, pentru confirmara celor prezentate de ofertant.
Cerinta nr.2 Asociati/subcontractanti. Daca este cazul, se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente acestei cerinte. a) Pentru asociati: odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. b) Pentru subcontractanti, dupa caz odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare-. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Acordul de asociere si acordul de subcontractare vor contine informatii privind partea de contract care se realizeaza sau subcontracteaza, leaderul asocierii, precum si conditiile de participare si de plata pt. fiecare ofertant/subcontractant, în functie de calitatea în care participa la asociere,În cazul în care ofertantul demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala bazându-se pe capacitatile altor entitati, invocând, dupa caz,sustinerea unui tert, DUAE, împreuna cu angajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sustinator (i) pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul, DUAE prezentat de tertul/tertii sustinator (i) va include toate informatiile privind situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, precum si informatiile privind capacitatea care prezinta relevanta pentru sustinerea acordata în cadrul procedurii de atribuire respective.În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile privind situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, precum si cele care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. respective. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile privind situatiile de excludere prevazute art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.Autor contractant poate respinge subcontractant propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant conform art 174 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de îndeplinire:Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente acestei cerinte. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii dupa cum urmeaza: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data ai numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Daca documentele sunt întocmite în alta moneda, pentru conversia în lei, se va lua în considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de Banca Nationala a României pentru anul respectiv. Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 46 % 46
Descriere: Pentru factorul de evaluare „PROPUNERE FINANCIARA” punctajul se va acorda astfel : a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare: P4 = 46 puncte; b) pentru alt pret decât cel prevazut la lit. a) punctajul se calculeaza dupa algoritmul: P4= (pret minim/Pn) x 46. Unde: P4= punctaj factor de evaluare 4 al ofertei financiare curente Pret minim= pretul cel mai scazut oferit de ofertanti pentru realizarea contractului Pn = pretul ofertei curente.
2. Propunere tehnica- P1.1 – Resurse umane asigurate-Arhitect sistem cu studii universitare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent 3 % 3
Descriere: Arhitect sistem cu studii universitare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent -Experienta in dezvoltare de arhitecturi complexe de tip ENTERPRISE în care sa fi detinut calitatea de Arhitect sistem -maxim 3 puncte
3. Propunere tehnica-P1.2 – Resurse umane asigurate- Specialist dezvoltare aplicatii GIS cu studii universitare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent 6 % 6
Descriere: Experienta în domeniul dezvoltare aplicatii GIS folosind sisteme server GIS; precum si cartografie folosind sisteme GIS (sau echivalent)-maxim 6 puncte
4. Propunere tehnica-P1.3- Resurse umane asigurate- Specialist sisteme GIS cu studii universitare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent 3 % 3
Descriere: Experienta în cunostinte în domeniul fluxurilor de lucru GIS si a proiectarii si optimizarii bazelor de date spatiale GIS-maxim 3 puncte
5. Propunere tehnica-P1.4 -Resurse umane asigurate- Administrator sistem LINUX cu studii universitare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent 3 % 3
Descriere: Experienta în operarea sistemului Linux -maxim 3 puncte
6. Propunere tehnica-P1.5- Resurse umane asigurate- Dezvoltator web cu studii universitare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent 6 % 6
Descriere: Experienta în dezvoltare WEB – maxim 6 puncte
7. Propunere tehnica-P1.6 – Resurse umane asigurate- Administrator baza de date cu studii universitare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent 3 % 3
Descriere: Experienta în administrare baze de date -maxim 3 puncte
8. Propunere tehnica- P2 – Metodologii utilizate 22 % 22
Descriere: Prezentarea detaliata in cadrul ofertei tehnice a metodologiei sau practicilor care demonstreaza modul in care ofertantul va desfasura activitatile de management de proiect.- maxim 22 puncte
9. Propunere tehnica – P3- Termene de garantie 8 % 8
Descriere: Se puncteaza cu 8 puncte marirea perioadei de garantie a modulelor/functionalitatilor dezvoltate care au facut obiectul fiecarui contract subsecvent cu cel putin 12 luni fata de termenul minim de garantie impus prin documentatie de atribuire (24 luni).-maxim 8 puncte
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 19.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
ALTE INFORMATII -În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, aut contr va solicita op. ec respectivi clarificari prin intermediul SEAP, se va solicita reofertarea pretului, prin încarcarea în SEAP a unui document care sa contina o noua propunere financiara îmbunatatita.-Pt vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate înSEAP op. ec trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).-Ofertantii vor indica în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Caract confidential trebuie dems. prin orice mijloace de proba.-In vederea completarii DUAE op. ec vor utiliza prev din Reg. de punere în aplicare (UE)2016/7 al Com. /5 ianuarie 2016 conform HG 395/2016 pt aprobarea Normelor metodologice ale Legii nr. 98/2016 priv achizitiile publice.Se va accesa urmatorul link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter in vederea completarii DUAE. Se solicita scurtarea term. de achizitie publica, cu resp. transparentei si corect. tuturor proced. de urmat, în concord. cu art. 74, alin. 3 din Legea nr. 98/2016 . Se solicita acest lucru deoarece data de început a primirii cererilor unice de plata, conform legisl. europene si rom. aplicabile în materie, este 01.03.2018 si o parte din functionalit. solicitate sunt necesar a fi implementate înca de la aceasta data în sistemul informatic pt a permite depunerea cererilor de sprijin. În urmatoarele 30 de zile, vor fi necesar a fi dezvoltate toate celelalte cerinte pt a permite tuturor benef. interesati sa dep. o cerere de sprijin completa si conforma. O parte din funct. necesar a fi dezv. sunt dependente unele de altele si trebuie sa asigure funct. unit. a tuturor comp. aplicatiei.În acest sens si având în vedere:-termenul de 01.03.2018 prevazut pt demararea Camp. 2018 de primire cereri unice de plata de catre aprox. 900.000–1.000.000 fermieri,-necesitatea realizarii dezv. necesare primirii cererilor de sprijin prin Masurile 8 si 15,-impactul social si material deosebit pe care subventiile în agricultura (si alte tipuri de sprijin pe care APIA le gest. sau conlucreaza la gestionarea lor) îl manifesta, atît din punct de vedere al importantei strategice materiale pt dezv. sect. agron. din Rom., cât si din punct de vedere al impactului si presiunii publice privind nec. gest. eficiente a formelor de sprijin în agric.,-modif. reg. europ. aplic. în materie ;-REG.(UE)2017/2393AL PARL. EUROP. SI AL CONS.din 13.12.2017 de modif. a Reg.(UE)nr. 1305/2013 priv. sprijinul pt dezv. rurala acordat din Fondul europ. agric.pt dezv. rurala (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 priv. finantarea, gest. si monit. PAC, (UE)nr.1307/2013 de stab.a unor norme priv.platile dir. acordate ferm.prin scheme de sprijin în cadrul PAC,(UE) nr. 1308/2013 de inst. a unei org.comune a pietelor prod. agric. si (UE)nr. 652/2014 de stab.a unor disp. pt gest. chel. priv. lantul alimen……., care au instituit o serie de modif. majore/complexe, pt a caror strategie de implem. si racordare la legislatia rom. a neces. timp pt analiza si aprof.Ca urmare a modif.legisl. europ. aparute cu întârziere (dupa cum se vede mai sus,REG.(UE)2017/2393AL PARL.EUROPEAN SI AL CONS. a fost publicat abia în 13 decembrie 2017), se cons. astfel ca este imposibil de respectat perioada de 30 de zile pt depunerea ofertelor si se supune aprob. reducerea per.de depunere a ofertelor la un nr de 15 zile de la publicarea Anuntului de participare. Având în vedere valoarea estimata a contract. de serv. de dezv. IPA online care face obiectul prezentei proc. de achiz., de 266.500 lei fara TVA, valoare aflata sub pragul de 648.288 lei, cons.ca o per. redusa la 15 zile pt dep. ofertelor, este justif. si suficienta pt elab. ofertelor de catre op. ec de pe piata serv.de profil.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Persoana vatamata poate sesiza CNSC în vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim în conditiile art. 6 si 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA – Serviciul Achizitii
Adresa postala: Bd. Carol I nr. 17,sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030161 , Romania , Tel. +40 213054977/+40 213054976 , Email: investitii@apia.org.ro , Fax: +40 213150305 , Adresa internet (URL): www.apia.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 13:10