1 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183084 / 27.02.2018
Denumire contract: Furnizare Porumb samanta ,Erbicide , Insecticide,Fungicide -DS Bihor

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70164 , Romania , Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU , Tel. +40 213171005 , Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro , Fax: +40 213169745 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie Autonoma
Activitate (activitati)

Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Porumb samanta ,Erbicide , Insecticide,Fungicide -DS Bihor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul DS Bihor
Codul NUTS: RO111 – Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT 1 ; .Porumb de Saminta. pentru culturi agricole
LOT 2 – ERBICIDE pentru combaterea buruienlor în culturi de Porumb ?i Pepiniere
LOT3– INSECTICIDE, FUNGICIDE ?i RODENTICIDE pentru combateri in culturi agricole si forestiere
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

03211200-5 – Porumb (Rev.2)
24452000-7 – Insecticide (Rev.2)
24453000-4 – Erbicide (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform listelor din Caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 31,095.75 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 300 Lei din care Lot1.-40 lei ;Lot 2- 130lei ;Lot3-130 lei;(echivalen?a pentru o garan?ie de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anun?ului de participare). Perioada de valabilitate a garan?iei de participare este de minim 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. V-a fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) din Legea nr.98/2016, modificata prin H.G. nr.866/2016, Numerar la caseria Directiei Silvice Bihor sau prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condi?iile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în forma prezentata în formularul “Scrisoare de garan?ie”. În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garan?iei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garan?iei într-unul în contul DS BIHOR RO44RZBR0000060000503710 Raiffeisen Bank Oradea. G P va fi scanata ?i postata pe SEAP în fi?ier separat denumit “Garan?ie de participare” împreuna cu documentele de calificare ?i oferta tehnica pâna la data limita de depunere a ofertelor. În situa?ia în care garan?ia de participare se constituie printr-un instrument de garantare, acesta se va depune doar in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor( NU SE IMPUNE prezentarea GP in original la sediul Autoritatii Contractante). Dupa aceasta data, autoritatea contractanta poate solicita (PRIN CLARIFICARI) depunerea garantiei de participare in original doar daca documentul prin care demonstreaza constituirea garantiei de participare face parte din categoria documentelor cu regim special a caror valabilitate este conditionata de prezentarea in forma originala GP se restituie în condi?iile prevazute de art. 38 din Legea nr.98/2016 în contul IBAN declarat în formularul INFORMA?II GENERALE sau în contul IBAN declarat de ofertant în CEREREA DE restituire a GP.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale DS Bihor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor,. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2.• cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; ;
4.• alte documente edificatoare, dupa caz.
5- Declaratiei privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016, conform prevederilor sectiunii IV din acelasi act normativ; Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60, din Legea nr.98/2016. ACEASTA DECLARATIE SE VA PREZENTA ODATA CU DUAE de catre toti operatorii economici. Persoanele, cu functie de decizie si implicati in procesul de achizitie in cadrul DS Bihor: Director Dr. ing. Adrian Jurcau, director economic, ec. Szijjarto Zoltan consilier juridic Cosmin Mangra, ing. Gheorghe Roman – comp. achizitii, ing.Faur Mircea Comp Regenerare, Ing.Curt Sorin -Comp Vanatoare Cerin?a nr. 1. Ofertantul are obliga?ia sa fie legal înregistrat si sa aiba dreptul de a furniza/presta produsele/serviciile solicitate prin prezenta documentatie. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Document obligatoriu: Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:
Certificat constatator emis de ONRC – informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor”, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la MOMENTUL PREZENTARII. numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire,conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Ofertantul trebuie sa prezinte informatii privind ,,cifra de afaceri globala in ultimii trei ani’’. Nu se solicita o anumita cifra pentru a fi calificat. Data de referinta pentru care se determina cifra de afaceri precum si data de echivalenta a Ron/alta valuta la cursul BNR http://www.cursbnr.ro/) este 31.12. a fiecarui an declarat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire Completarea DUAE” –Prezentarea doar la solicitarea AC la finalizarea evaluarii ofertelor numai de ofertantul clasat pe primul loc: “documentele doveditoare cifrei de afaceri ”.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 1 Ofertantul/candidatul are obliga?ia sa faca dovada ca în ultimii trei ani a livrat produse similare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea DUAE” –Prezentarea, doar la solicitarea AC la finalizarea evaluarii ofertelor numai de ofertantul clasat pe primul loc: “documentele doveditoare experientei similare ”.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 10.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. 2. Depunerea DUAE este obligatorie. Neprezentarea DUAE se sanctioneaza cu respingerea ofertei ca inacceptabila, in baza art. 137, alin.2, lit. b din H.G. 395/2016. 3. Modalitatea de departajare a ofertelor ce prezinta pret egal: In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu pret egal , autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele pentru Utilizarea cailor de atac se regasesc la art 6 si 8 din LG 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartimentul Juridic al Directiei Silvice Bihor
Adresa postala: str. M .Eminescu nr.15 loc. ORADEA, jud. Bihor , Localitatea: Oradea , Cod postal: 410019 , Romania , Tel. +40 0259413001 , Email: office@oradea.rosilva.ro , Fax: +40 0259430967
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 13:56