1 martie 2018

Autoritate contractanta: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta”Sfantul Apostol Andrei”
Numar anunt: 183085 / 27.02.2018
Denumire contract: Servicii de reparare si intretinere aparatura medicala de radiologie si sterilizare

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta”Sfantul Apostol Andrei”
Adresa postala: Str.Brailei nr.177 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800578 , Romania , Punct(e) de contact: Ec.Dobrea Valentina-Alina , Tel. +40 0236317232 , In atentia: ing.Andrei Monica-Birou Achizitii , Email: achizitii@spitalulurgentagalati.ro , Fax: +40 0236317232 , Adresa internet (URL): www.spitalulurgentagalati.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Unitate sanitara
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparare si intretinere aparatura medicala de radiologie si sterilizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei”Galati
Codul NUTS: RO224 – Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 36,355 si 185,850 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza a se incheia cate 1 contract subsecvent / luna . Estimarile celor mai mari contracte subsecvente/lot : Lot 1: Max./c.s. =2 rev =7.000,00 RON Lot 2: Max./c.s. =8 ore =2.400,00 RON Lot 3: Max./c.s. =2 rev =1.840,00 RON Lot 4: Max./c.s. =2 rev =13.500,00 RON Lot 5: Max./c.s. =8 ore =1.880,00 RON Lot 6: Max./c.s. =2 rev =1.020,00 RON Lot 7: Max./c.s. =2 rev =11.800,00 RON Lot 8: Max./c.s. =2 rev =15.320,00 RON Lot 9: Max./c.s. =12 luni =24.000,00 RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparare si intretinere aparatura medicala de radiologie si sterilizare – conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50421200-4 – Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)
50421000-2 – Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1: Min./a.c. =1 rev.=3.500,00 RON, Max./a.c.=2 rev. =7.000,00 RON; Min./c.s. =1 rev. =3.500,00 RON, Max./c.s. =2 rev. =7.000,00 RON
Lot 2: Min./a.c. =1 ora =300,00 RON, Max./a.c.=50 ore =15.000,00 RON; Min./c.s. =1 ora =300,00 RON, Max./c.s. =8 ore =2.400,00 RON
Lot 3: Min./a.c. =2 rev. =1.840,00 RON, Max./a.c.=4 rev. =3.680,00 RON; Min./c.s. =1 rev. =920,00 RON, Max./c.s. =2 rev. =1.840,00 RON
Lot 4: Min./a.c. =1 rev.=6.750,00 RON, Max./a.c.=2 rev. =13.500,00 RON; Min./c.s. =1 rev. =6.750,00 RON, Max./c.s. =2 rev. =13.500,00 RON
Lot 5: Min./a.c. =1 ora =235,00 RON, Max./a.c.=50 ore =11.750,00 RON; Min./c.s. =1 ora =235,00 RON, Max./c.s. =8 ore =1.880,00 RON
Lot 6: Min./a.c. =1 rev.=510,00 RON, Max./a.c.=4 rev. =2.040,00 RON; Min./c.s. =1 rev. =510,00 RON, Max./c.s. =2 rev. =1.020,00 RON
Lot 7: Min./a.c. =1 rev.=5.900,00 RON, Max./a.c.=4 rev. =23.600,00 RON; Min./c.s. =1 rev. =5.900,00 RON, Max./c.s. =2 rev. =11.800,00 RON
Lot 8: Min./a.c. =2 rev.(2 ap.)=15.320,00 RON, Max./a.c.=8 rev.(4 rev./ap. x 2 ap.)=61.280,00 RON; Min./c.s. =1 rev.(1 ap.) =7.660,00 RON, Max./c.s. =2 rev.(2 ap.)=15.320,00 RON
Lot 9: Min./a.c. =1 luna=2.000,00 RON, Max./a.c.=24 luni =48.000,00 RON; Min./c.s. =1 luna =2.000,00 RON, Max./c.s. =12 luni =24.000,00 RON

Valoarea estimata fara TVA: intre 36,355 &nbsnbsp;si 185,850 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Lot 1 = 70,00 RON, Lot 2 = 150,00 RON, Lot 3 = 36,00 RON, Lot 4 = 135,00 RON, Lot 5 = 117,00 RON, Lot 6 = 20,00 RON, Lot 7 = 236,00 RON, Lot 8 = 612,00, Lot 9 = 480,00 RON. Acestea se raporteaza la valoarea maxima a acordului cadru pentru fiecare lot in parte. Garantie de participare se constituie conform prevederilor legale, respectiv art.2, alin.2 din H.G.866/2016 . Contontul IBAN de garantii in care se poate face viramentul : RO18TREZ3065006XXX010832, Trezoreria Galati. Dovada constituirii garantiei/instrumentul de garantare va fi incarcata si in SEAP, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului subsecvent , fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art.39 si art.40 din H.G.395/2016
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Consiliul Judetului Galati / Venituri proprii / Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Galati
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demostrata indeplinirea cerintei : se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor .
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt :
– certificat de atestare fiscala ;
– certificat de taxe si impozite locale .
Acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.
– cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv.
B.Lista cu persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, implicate in procedura de achizitie publica, conform art.60 din Legea 98/2016, va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE :
Ec.Dobrea Valentina-Alina-Manager; Dr.Romila Aurelia-Director medical; Ec.Grosu Alina-Director finaciar contabil; Skowronski Mariana-Director de ingrijiri
Comisia de evaluare :
Ing.Andrei Monica – presedinte; Ec.Codreanu Aneta– membru; Ing.Vrinceanu Vasile – membru; Fiz.Grecu Vasilica – membru; Jr.Calin Viorel – membru; Ec.Mihalea Manuela – membru rezerva; Ing.Tatu Gema-Daniela,Tehn.Mardare Sterian – membru rezerva; As.Gheorghiu Camelia;Jr.Bocaneala Mirela-Alina – membru rezerva.
Necompletarea si nedepunerea declaratiei privind neincadrarea in art.59 si 60 din Legea 98/2016 atrage excluderea candidatului pentru conditii de inacceptabilitate a ofertei.
NOTA: Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate :
1.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie, in vederea participarii la procedura de atribuire ;
2.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare, nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. A.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în baza Legii nr.26/1990 (doc. în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”), sau Certificat constatator emis de catre O.N.R.C.(in forma electronica, avand incorporata/atasata/logic asociata semnatura electronica extinsa, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmand sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor) – Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire;
B.Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare, in baza H.G. nr.54/2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale .
Din Avizul de functionare emis de MS (al ofertantului sau operatorului economic ce va indeplini activitatile ) trebuie sa reiasa ca este avizat pentru activitatea de reparare, verificare si punere in functiune pentru echipamentele medicale pentru diagnosticare si tratament cu radiatii ( conform Legii 95/2006 art. 926-927 republicata coroborate cu art.3, lit.c din Ordinul 309/2016)-pentru loturile 1-7, iar pentru loturile 8 si 9 trebuie sa reiasa ca este avizat pentru activitatea de reparare, verificare si punere in functiune pentru dispozitive medicale de uz medical/general spitalicesc(sterilizatoare cu abur). In cazul ofertantilor straini, acestia vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta – Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.Operatorii economici vor fi obligati sa prezinte documentele doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
C.Autorizatie de manipulare (instalare, montare, verificare, intretinere si reparare a instalatiilor radiologice emisa de CNCAN) valabila la momentul depunerii acesteia in SEAP, pentru aparatura ofertata (doar pentru loturile 1-7) – Prezentarea autorizatiei – in baza art.8 din Legea nr.111/1996 republicata in Monitorul Oficial Partea I, nr.552/27.06.2006, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, Normelor fundamentale de securitate radiologica si Normelor specifice de securitate radiologica . In cazul ofertantilor straini, acestia vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta – Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.Operatorii economici vor fi obligati sa prezinte documentele doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Documente prin care ofertantul probeaza/confirma calificarile educationale si profesionale ale personalului care urmeaza sa presteze serviciile aferente contractului, conform art.179, lit.g din Legea 98/2016
Cerinta 2. Lista cu principalele prestari de servicii similare , din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a
ofertelor, au fost prestate servicii similare. conform art.179, lit.b din Legea 98/2016
Cerinta 3. Declaratie privind dispunerea operatorului economic de echipamente tehnice , utilaje necesare indeplinirii contractului si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii conform art.179, lit.j din Legea 98/2016
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.03.2018 14:30

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Operatorii economici interesati sa participe la procedura de atribuire vor putea vizualiza DUAE in vederea completarii acestuia accesand link-urile : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.6 – Notificare prealabila si art. 8 – Termen de contestare din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac privind contractele de achizitie publica
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Biroul Achizitii din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Galati
Adresa postala: Str.Brailei nr.177 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800578 , Romania , Tel. +40 236317232 , Email: achizitii@spitalulurgentagalati.ro , Fax: +40 236317232 , Adresa internet (URL): www.spitalulurgentagalati.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 14:05