1 martie 2018

Autoritate contractanta: Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor
Numar anunt: 183086 / 28.02.2018
Denumire contract: reactivi laborator

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor
Adresa postala: Str. Pop Gheorghe de Basesti nr.6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 021382 , Romania , Punct(e) de contact: MAGDALENA STOIAN , Tel. +40 212520057 , Email: aprovizionare@foisor.ro , Fax: +40 212521387 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
reactivi laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: magazie
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 40 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,845,128 si 13,498,169 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: cantitatile estimte necesare autoritatii contractante pentru 40 luni, precum si cantitatile ce pot face obiectul fiecarui ctr. subsecvent, care va fi incheiat lunar, trimestrial sau pe orice perioada care poate fi acoperita de disponibilul bugetar, sunt prezentate in Caietul de sarcini
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot I Pachet reactivi si consumabile pentru IHC, ISH, FISH compatibili cu automatul IHC Leica Bond III existent in laborator
Lot II PACHET BACT-ALERT– analizor automat hemoculturi*
LOT III Pachet microbiologie*
LOT IV PACHET SAS1 -SAS2 HELENA electroforeza
LOT V PACHET APARAT SUMAR URINI- CYBOW READER 720*
LOT VI PACHET REACTIVI ANALIZOR MARKERI CARDIACI SI SEPSIS RADIOMETER
LOT VII PACHET REACTIVI SI CONSUMABILE BIOCHIMIE DIMENSION
LOT VIII PACHET COAGULARE SYSMEX 660
LOT IX REACTIVI PENTRU ECHIPAMANTUL DE COAGULARE HEMOCHRON SIGNATURE ELITE
LOT X PACHET REACTIVI PENTRU – APARAT HEMATOLOGIE (ADVIA 2120I)
autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33696200-7 – Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
.Cantitati si valori ale contractelor:

Nr. lot Denumire lot Acord cadru minim Acord cadru maxim Contract subsecvent minim Contract subsecvent maxim
Lot I Pachet reactivi si consumabile pentru IHC, ISH, FISH compatibili cu automatul IHC Leica Bond III existent in laborator 1381200 3944400 11510 35300
Lot II PACHET BACT-ALERT– analizor automat hemoculturi* 7784 134050 1946 42900
LOT III Pachet microbiologie* 23124 652.814 23.124 173756
LOT IV PACHET SAS1 -SAS2 HELENA electroforeza 8640 67008 2160 16752
LOT V PACHET APARAT SUMAR URINI- CYBOW READER 720* 1092 30520 273 7630
LOT VI PACHET REACTIVI ANALIZOR MARKERI CARDIACI SI SEPSIS RADIOMETER 98812 960819 24703 322906
LOT VII PACHET REACTIVI SI CONSUMABILE BIOCHIMIE DIMENSION 180208 3758930 45052 903020
LOT VIII PACHET COAGULARE SYSMEX 660 26380 2034984 6595 508746
LOT IX REACTIVI PENTRU ECHIPAMANTUL DE COAGULARE HEMOCHRON SIGNATURE ELITE 31764 317640 7941 119115
LOT X PACHET REACTIVI PENTRU – APARAT HEMATOLOGIE (ADVIA 2120I) 86124 1597004 21531 399251
TOTAL 1845128 13498169 144835 2529376

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,845,128 si 13,498,169 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
40 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
se constituie in procent de 1% din valoarea estimata pe fiecare lot al celui mai mare ctr. subsecvent conform anexei B; termen de valabilitate 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Se poate constitui astfel: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conatumul si pentru perioada prevazuta sau prin virament bancar in contul de garantii al spitalului RO30TREZ7025006XXX011090 deschis la Trezoreria sect. 2, Bucuresti, cod de inregistrare fiscala 5062357. Dovada garantiei de participare se introduce in SEAP Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent si se va constitui de furnizor pe toata perioada de valabilitate a contractului subsecvent. Garantia de buna executie se constituie prin: – virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent Garantia de buna executie se constituie numai in cazul contractelelor subsecvente a caror valoare fara TVA este de minim 10000 ron.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
contract casmb
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 59, art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 achizitiile publice.
1.) Mod de dovedire:
Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute de legislatia
nationala.
Nota1: Se solicita atat ofertantului asociat, cat si tertului sustinator sau subcontractantului.
Nota2: Daca tertul/tertii, subcontractantul/subcontractantii se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 59, 164, 165 autoritatea contractanta solicita ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori, respectiv subcontractantul/subcontractantii;
Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, la solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare finalizarii evaluarii urmatoarele:
a). certificatul de cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia si sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ORC/actul constitutive sau dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2, art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte.
b). certificatul de cazier fiscal al persoanei juridice – in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul(scanat). In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte.
c). documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in este stabilit, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanate),pentru persoanele juridice romane, respectiv original sau copie cf. cu originalul si traduse in limba romana (scanate), in cazul persoanelor juridice straine.
In cazul unei asocieri certificatele vor fi prezentate de fiecare asociat in parte.
Nota: Din Certificatul de atestare fiscala/Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora ca urmare a solicitarii transmise de catre autoritatea contractanta in conf. cu prevederile art. 196 din Legea 98/2016.
Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau bugetul local si care nu au obtinut inlesniri/reesalonari la plata acestor datorii (cu luarea in considerare a scadentei de plata a acestora), vor fi descalificate/respinse.
2.) Cerinta:
Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
1) Stoica Ioan Cristian -manager;
2) Draghici Elena Camelia Director Financiar;
3) Munteanu Ana Maria Director Medical;
4) Lazu Magdalena Sef serviciu CISACAP
5) Tataru Cecilia -as. sef ATI
6) Pop Doina Mihaela medic Laborator Anatomie Patologica
7) Vasile Amalia Laura medic laborator
8) Dinu Cristina Amalia asistent sef Bloc Operator;
9) Stoian Magdalena de economist in cadru biroului achizitii.
10) Duica Madalina Alexandra referent.
2.) Mod de dovedire:
Se va prezenta odata CU DUAE Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016, inclusiv de catre subcontractorul si/sau tertul sustinator al ofertantului – Formular nr. 2. 1.) Cerinta:
Ofertantii participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia ca urmare a solicitarii transmise de catre autoritatea contractanta in conf. cu prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016.
1.) Mod de dovedire:
Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii,la solicitarea autoritatii contractante, se va completa si atasa de catre ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare finalizarii evaluarii, certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care va cuprinde inclusiv activitatea autorizata
corespunzatoare/relevanta obiectului procedurii se va depune in copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanata)
In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa.
Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se conform art. 5, alin. 1 din normativ mentionat mai sus „[…] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate”.
Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. “Sedii si/sau activitati autorizate”, respectiv identificarea la acest a codului CAEN autorizat.
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate documentul emis de ORC in copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanata).
2) Cerinta:
Ofertantii participanti la procedura vor trebui sa faca dovada detinerii Avizului de functionare emis de Ministerul Sanatatii pe numele ofertantului pentru activitatea de comercializare si distributie dispositive medicale conform art. 4, alin. 1, pct. 7 din H.G. 144/2010 si conform art. 888 din Legea 95/2006 sau pentru ofertantii straini , documente echivalente emise in tara de rezidenta , in termen de valabilitate la momentul prezentarii.
2.) Mod de dovedire:
Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii pe numele ofertantului pentru activitatea de comercializare si distributie dispositive medicale conform art. 4, alin. 1, pct. 7 din HG 144/2010 si conform art. 188 din Legea 95/2006 in termenul de valabiliate la momentul prezentarii..
Având în vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, la solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare finalizarii evaluarii avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii – în copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanata). În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
În cazul în care ofertantii participanti la procedura invoca sustinerea financiara tertul sustinator nu trebuie sa se încadreze în prevederile art. 59, 60, 164, 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Nota1: Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, autoritatea contractanta solicita ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori
Cifra de afaceri anuala generala pentru ultimii 3 ani(2014;2015;2016)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la tertul sustinator. Se va depune odata cu DUAE si Formularul nr. 7 –Angajamentul de sustinere a tertului – în original (scanat) impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tertul sustinatordin care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. Documentele justificative (certificate/documente care probeaza cele asumate in angajamente) vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit finalizarea evaluarii ofertelor Se va completa Documentul unic de achizitie European DUAE) cu privire la cifra de afaceri anuala globala înregistrata de catre ofertant în ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016). Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, daca acest lucru este necesar pentru asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, la solicitarea autoritatii contractante, se va completa si atasa de catre ofertantul pe primul loc in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii documente contabile ( ex. Situatii financiare/ declaratii extrase bancare/ rapoarte de audit/ alte documente edificatoare ) care sa certifice ca acestia au inregistrat in ultimii trei ani cifra medie de afaceri declarata in DUAE.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care ofertantii perticipanti la procedura invoca sustinerea tehnico-profesionala tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 56, 60, 164, 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016
Nota 1: Daca tertul/tertii nu indeplineste/ nu indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea , autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori.
Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazuta la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr.98/2016, in legatura cu subcontractantii propusi.
Nota 1: In cazul in care este identificata o situatie de excludere cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 174 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii,ca se afla in aceasta situatie.
Nota 2: In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti
Asociatii vor trebui sa depuna imputernicirea liderului asociatiei de a reprezenta asociatia la procedura de atribuire, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei (consortului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si umane, precum si obligativitatea mentinerii asocierii pe toata durata executiei contractului.
Daca acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana se va prezenta copie dupa acorduri si traducerea in limba romana dupa acestea
Declaratie privind lista cu principalele livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, precizate valoric si cantitativ. Ofertantii vor demonstra indeplinirea cerintelor prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor, documentele justificative vor fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pana la data finalizarii evaluarii, conform art.196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, la solicitarea autoritatii contractante. Certificarile pot fi: copii de pe partile relevante ale contractelor/procesuluiverbal/certificate/recomandari/orice alte documente. Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, urmând ca documentele doveditoare sa fie solicitate de catre autoritatea contractanta ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea ofertelor
Ofertantii vor prezenta orice document prin care vor face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent, respectiv un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manual de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va atasa odata cu DUAE Formularul nr.7 –Angajamentul de sistinere al tertului- in original ( scanat) impreuna cu documentele anexe angajament, transmise acestora de catre tertul sustinator care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. Documentele justificative ( certificate/documente probeaza cele asumate in angajamente) vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor Se va si atasa odata cu DUAE Formularul nr. 9 in original (scanat). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Se vor prezenta de catre toti ofertantii odata cu DUAE: Formularul nr. 4 – in original scanat, Formularul nr. 5 – in original scanat. Documentele justificative (certificate/documente care probeaza cele asumate in acorduri) vor fi solicitate doar operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar ca urmare a finalizarii evaluarii ofertelor. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, urmând ca documentele doveditoare sa fie solicitate de catre autoritatea contractanta ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea ofertelor. Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la cerinta de calificare impusa. Având în vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, autoritatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar ca urmare a finalizarii evaluarii sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent prin prezentarea unor certificate valabile emise de organism de calificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, conform art. 200 din Legea 98/2016 – in copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanate).
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
749/01.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.03.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 15.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
3) ALTE INFORMATII 1. Daca se depun doua sau mai multe of. cu pret egal si totodata cel mai mic pret din totalul of. depuse, departajarea ofertelor (cu pret egal) se va face prin depunerea de catre ofertantii aflati in aceasta situatie a unor noi propuneri financiare. 2. Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. 3. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica) conform art. 60, alin. 4 din HG 395/2016. 4. Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv In SEAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat Sectiunea Intrebari cat si la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor,comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 60, alin. 4 din HG 395/2016.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SERVICIU JURIDIC AL SPITALULUI
Adresa postala: b-dul ferdinand 35-37, sect. 2 , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 021382 , Romania , Tel. +40 212520057 , Email: aprovizionare@foisor.ro , Fax: +40 212521387
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 14:18