1 martie 2018

Autoritate contractanta: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
Numar anunt: 183088 / 28.02.2018
Denumire contract: Ghiozdane scolare-proiect POAD 2014-2020

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
Adresa postala: Strada Gen. Berthelot 28-30, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010131 , Romania , Punct(e) de contact: Merima Petrovici , Email: office.uipffs@edu.gov.ro , Adresa internet (URL): www.edu.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Ghiozdane scolare-proiect POAD 2014-2020
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romania
Codul NUTS: RO – ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ghiozdane scolare conform cantitatilor specificate in caietul de sarcini.
Autoritatea cntractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

18931100-5 – Rucsacuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
308611 ghiozdane distribuite in 8 loturi: Lot I = 36.395 buc, Lot II=25477 buc, Lot III=40486 buc, Lot IV=92700 buc, Lot V=34640 buc, Lot VI=41057 buc, Lot VII=4265 buc, Lot VIII=33591 buc

Valoarea estimata fara TVA: 12,467,884.4 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garan?ia de participare va fi constituita pe loturi, astfel: Lot I= 14700lei, Lot II=10290 lei, Lot III=16350 lei, Lot IV=37450 lei, Lot V=13990 lei, Lot VI=16580 lei, Lot VII=1720 lei, Lot VIII=13570 lei Conform articolului 35 alin. 3 lit. b garan?ia de participare va avea o valabilitate de 60 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici pot constitui garan?ia de participare in oricare din variantele precizate la articolul 36 din HG 395/2016. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata cel mai târziu la data si ora – limita de depunere a ofertelor. Contul garantiei de participare este RO96TREZ7005005XXX000182, CUI 13729380 Garan?ia de buna execu?ie va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garan?ia de buna execu?ie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condi?iile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conform art. 40(1) din HG nr. 395/2016. Ofertantul declarat câ?tigator are obliga?ia de a constitui garan?ia de buna execu?ie a contractului în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Autoritatea contractanta va elibera/ restitui garan?ia de buna execu?ie conform prevederilor art. 42 din H.G. nr. 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene prin POAD si cofinantare Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori si subcontractan?ii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazut la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. În acest sens, operatorii economici vor completa câte o declara?ie pe proprie raspundere ca nu se afla în situa?iile prevazute la art. 164,165,167 din Legea 98/2016.Persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante definite conform a articolului 21, alin. 5 si 6 din HG nr. 395/2016 în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
Paraschiv Gigel-Secretar de stat
Andea Petru – Secretar de stat
Ghican Danu? – Secretar general
Paunica Mihai – Director general
Petrovici Merima Carmen -Director
Ro?u Sorin – manager proiect
Mazilescu Roxana -responsabil financiar
Dumitru-Lacrois Yvonne Iulia -responsabil achizitii

Cerintele stabilite de autoritatea contractanta la aceasta sectiune rezida din obligatiile de excludere a operatorilor economici participanti la procedura de atribuire Sectiunea a 6-a Criterii de calificare si selectie Paragraful 2 Motive de excludere a candidatului/ofertantului din Legea nr. 98/2016.
Operatorii economici participan?i la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informa?iile aferente situa?iei lor. Se va prezenta DUAE completându-se sec?iunile aferente cerin?elor solicitate. Pentru persoanele juridice/fizice romane se vor prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerin?ei celor asumate in DUAE si urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii.
Condi?ie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat prin hotarâre definitiva a unei instan?e judecatore?ti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infrac?iuni: constituire de grup infrac?ional organizat, infrac?iuni de corup?ie, infrac?iuni împotriva intereselor financiare, acte de terorism, spalarea banilor, traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, frauda.
2. Cazierul judiciar: cazierul judiciar al operatorului economic si ai membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / Actul constitutiv. dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin(2), art. 167 alin(2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, alte documente edificatoare, dupa caz, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, la finalizarea evaluarii. Forma de înregistrare
Cerin?a nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii în tara de rezidenta, sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, sens în care trebuie sa existe o corespondenta între capacitatea de exercitare profesionala si obiectul principal al contractului.
Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informa?iile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract.
Solicitarea acestei cerinte rezida din obligatiile autoritatii contractante de a verifica respectarea de catre operatorii economici a cerintelor privind stabilirea conditiilor, termenelor si procedurilor de acordare, suspendare si retragere a autorizatiilor de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract.
Totodata, un astfel de document ofera autoritatii contractante informatii cu privire la sediul social al ofertantului, sediile/punctele de lucru secundare, persoane împuternicite, structura actionarilor, obiectul de activitate, modul de organizare si functionare al operatorului economic în vederea asigurarii îndeplinirii cerintelor documentatiei de atribuire.
Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertan?i straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerin?a este solicitata pentru ofertantul care are capacitatea de a furniza produsele solicitate în documenta?ia de atribuire ?i care s-a clasat pe primul
loc la momentul finalizarii evaluarii ofertelor.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?inator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei anuale globale de afaceri pentru ultimele trei exercitii financiare disponibile, respectiv 2014, 2015 si 2016, trebuie sa fie minim egala cu

Lot 1= 2.911.600 lei
Lot 2= 2.038.160 lei
Lot 3= 3.238.880 lei
Lot 4= 7.416.000 lei
Lot 5= 2.771.200 lei
Lot 6= 3.284.560 lei
Lot 7= 341.200 lei
Lot 8= 2.687.280 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE. Ofertantii straini vor utiliza cursul mediu anual de schimb „RON” / „moneda X” al BNR pentru anii corespunzatori ultimelor trei exercitii financiare disponibile (2014, 2015, 2016), indiferent de moneda in care sunt tinute evidentele fiscal-contabile. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt bilanturile inregistrate la autoritatile competente, declaratii sau extrase bancare, situatii financiare, alte documente edificatoare. În cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele prevazute mai sus, operatorul economic este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractanta îl considera adecvat. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.184 din Legea nr.98/2016. Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate economica si financiara proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. Odata cu depunerea DUAE se va depune si acordul de asociere. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul castigator va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea economica si financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 1
Precizarea par?ii/par?ilor din contract pe care operatorul economic inten?ioneaza sa o/le subcontracteze.
Cerin?a nr. 2 informa?ii subcontractan?i
Documentele justificative respectiv acordul de subcontractare si documentele indicate în cadrul acordului de subcontractare din care sa rezulte modul efectiv prin care subcontractantii asigura îndeplinirea obligatiilor asumate, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea aut.contr.
Cerin?a nr. 3
Informa?ii privind asocia?ii:
În cazul Asocierii, se va completa Informa?ii privind asocierea” va fi avizat de fiecare membru al asocierii. Se vor depune ?i urmatoarele documente:

a) Acord de asociere semnat si stampilat de catre to?i asocia?ii, în care sa se men?ioneze ca to?i asocia?ii î?i asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, iar liderul asocia?iei este împuternicit sa ac?ioneze în numele tuturor asocia?ilor. În?elegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca to?i asocia?ii sunt obliga?i sa reamâna în asociere pe întreaga durata a contractului.

b) O declara?ie semnata si stampilata de to?i asocia?ii, prin care se obliga ca în cazul în care oferta este declarata câ?tigatoare, vor legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autorita?ii Contractante înainte de data semnarii contractului.

c) Fiecare asociat va completa declara?ia DUAE.
Motiva?ie: Cerin?a urmare?te sa asigure identificarea partenerilor in cazul asocierii de operatori economici pentru viitorul contract, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Acordul de asociere se va depune odata cu DUAE.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre fiecare subcontractant Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii în tara de rezidenta, sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, sens în care trebuie sa existe o corespondenta între capacitatea de exercitare profesionala si obiectul principal al contractului. Se va completa DUAE de catre fiecare subcontractant Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul are obligatia, potrivit art. 150 alin. (2) din H.G. 395/2016, de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/ partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/ partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Autoritatea contractanta va verifica existenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului, o singura data, sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. Noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care îsi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii. Acordul de subcontractare se va depune odata cu DUAE. Se va completa DUAE Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1)&nbsnbsp Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 55 % 55
Descriere: Componenta financiara – pretul cel mai mic
2. Greutate ghiozdan 25 % 25
Descriere: Componenta calitate – cea mai mica greutate
3. Impermeabilitate material 20 % 20
Descriere: cel mai mare grad de impermeabilitate va obtine punctaj maxim
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 11.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEZAVANTAJATE POAD/220/1/3/Precaritate materiala de baza (lipsa materialelor scolare) – Cod proiect 117175 Rechizite pentru prescolari si elevi – sanse egale la educatie
Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

DIRECTIA GENERALA JURIDICA
Adresa postala: Strada General Berthelot 28-30 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010168 , Romania , Tel. +40 213120140 , Email: info@medu.edu.ro , Adresa internet (URL): www.edu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 14:34