1 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI
Numar anunt: 183089 / 01.03.2018
Denumire contract: Furnizare filer de calcar conform STAS 539/ 79 si/sau SR EN 13043 necesar pentru producerea de mixturi asfaltice

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI
Adresa postala: Str. CELULOZEI nr. 15 A , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900155 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice , Tel. +4 0241630696 , In atentia: Eftimie George Nicolae , Email: g.eftimie@rajdpct.ro, m.iordan@rajdpct.ro , Fax: +4 0241630696 , Adresa internet (URL): www.rajdpct.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)

-Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare filer de calcar conform STAS 539/ 79 si/sau SR EN 13043 necesar pentru producerea de mixturi asfaltice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statia de mixturi asfaltice a achiztiorului din Localitatea Cuza Voda, judetul Constanta, termen de livrare de maxim 48 de ore de la emiterea comenziilor.
Codul NUTS: RO223 – Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare filer de calcar conform STAS 539/ 79 si/sau SR EN 13043 necesar pentru producerea de mixturi asfaltice – 11000 tone.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

44831200-6 – Filere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare filer de calcar conform STAS 539/ 79 si/sau SR EN 13043 necesar pentru producerea de mixturi asfaltice – 11000 tone.

Valoarea estimata fara TVA: 1,254,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare se va constitui in suma fixa: 12.540,00 lei. Pentru garantia de participare constituita in alta moneda se va avea in vedere cursul leu/ alta valuta, comunicat de BNR la data publicarii in SEAP al anuntului de participare. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care se constituie prin virament bancar, plata se va realiza in contul Regiei Autonome Judeteane de Drumuri si Poduri Constanta (J13/ 115 / 1991, cod fiscal RO 2749993) RO43BTRL01401202D00671XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Constanta. In cazul constituirii garantiei de participare prin instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se va prezenta autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA si se constituie: – prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA. Modalitate de restituire – conform art. 41-42 din HG 395/ 2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016. Declaratia conform art. 60 din Legea 98/2016, va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
Precizam persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care aproba si semneaza documentele in legatura cu procedura de atribuire sunt: Lucian – Dumitru LUNGOCI – Administrator special; Anca-Cristina PARUSCHI – Director executiv economic; Lucian POSERBA – Director executiv tehnic; Monica Mirela ONICA – Sef Serviciu Financiar Contabilitate; Anamaria Jenica GISBERTO – Viza CFP; Arina-Raluca STEFANICA – Sef Serviciu Juridic; Sandu LIVIU – Presedinte Comisie evalurare; Adrian GROSU – Membru Comisie evaluare; Serediuc MARIANA – Membru Comisie evaluare; Carmen MATECIUC – Membru Comisie evaluare; George Nicolae EFTIMIE – Sef Serviciu Achizitii Publice, Membru sectretar cu drept de vot; Mihaela IORDAN – Membru de rezerva. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: Declaratie privind lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani.
Standard de management al calitatii – operatorii economici vor face dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN 9001/2015 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, descriere, valoarea, beneficiarul, data. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea experintei similare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE: copii dupa contracte de produse furnizate in ultimii 3 ani sau parti relevante din contract care sa sustina informatiile din DUAE sau recomandari/ documente constatatoare datate, semnate si parafate de beneficiar. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative – certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent sau orice probe sau dovezi, in masura in care probele/ dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care comisia de evaluare constata ca doua sau mai multe oferte admisibile au preturi egale, autoritatea contractanta va transmite prin SEAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite, iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile tehnice oferite de S.E.A.P, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care are pretul cel mai scazut. În cazul pastrarii egalitatii si dupa solicitarile de clarificari referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite in S.E.A.P., procedura se anuleaza. Noile propuneri financiare se vor transite prin intermediul S.E.A.P. Termenele/ datele de depunere ale propunerilor financiare se vor comunica în solicitarea transmisa in S.E.A.P. de catre autoritatea contractanta. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului – pretul cel mai scazut. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire (candidat, ofertant, tert sustinator, subcontractant) au obligatia de a completa DUAE (Document Unic de Achizitie Eurpean),instituit la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul CE nr. 7/2016, versiunea electronica a documentului fiind pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana la adresa de internet dedicata https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 101/ 2016, coroborat cu art. 8 din Legea 101/ 2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

RAJDP Constanta – Servicul juridic/ Servicul Achizitii Publice
Adresa postala: Str. Celulozei nr. 15A , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900155 , Romania , Tel. +40 241630696 , Email: office@rajdpct.ro, g.eftimie@rajdpct.ro , Fax: +40 241630696
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 14:46