1 martie 2018

Autoritate contractanta: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Numar anunt: 183090 / 28.02.2018
Denumire contract: Achizitie de servicii de mentenanta si suport tehnic pentru Sistemului Informatic Integrat pentru Agricultura Ecologica (SII-AE)

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Adresa postala: B-dul Carol I nr. 2-4 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 020931 , Romania , Punct(e) de contact: Marina Orban , Tel. +40 213072482 , In atentia: Marina Orban , Email: marina.orban@madr.ro , Fax: +40 213072316 , Adresa internet (URL): www.madr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de servicii de mentenanta si suport tehnic pentru Sistemului Informatic Integrat pentru Agricultura Ecologica (SII-AE)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: 2,511,799 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Pe durata acordului cadru de 4 ani se vor incheia mai multe contracte subsecvente. Calendarul de atribuire a contractelor subsecvente va fi, de regula, anual. In functie de necesitatile aparute, fara a depasi cantitatile maxime estimate pentru acordul cadru, se pot incheia contracte subsecvente semestrial sau trimestrial
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Termenul-limita în care Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: 5 (cinci) zile incepand cu ziua urmatoarea datei primirii solicitarilor. Termenul de raspuns al autoritatii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

72230000-6 – Servicii de dezvoltare de software personalizat (Rev.2)
72611000-6 – Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati acord cadru minim 1- maxim 161 servicii de mentenanta si suport tehnic pe o perioada de 48 luni din care:
43 servicii de mentenanta preventiva,
30 servicii de mentenanta evolutiva,
43 servicii de mentenanta corectiva,
1 serviciu de mentenanta adaptiva,
1 serviciu de instruire,
43 servicii de suport tehnic.
Valoare estimata a acordului cadru pentru o perioada de 48 luni: 2.511.799 lei fara TVA.
Cantitatile contractului subsecvent cu cea mai mare valoare sunt de minim 1- maxim 27 servicii de mentenanta si suport tehnic pe o perioada de 12 luni din care:
8 servicii de mentenanta preventiva,
1 Serviciu de mentenanta evolutiva,
8 Servicii de mentenanta corectiva,
1 serviciu de mentenanta adaptiva, 1 serviciu de instruire,
8 servicii de suport tehnic.
Contractul subsecvent cu cea mai mare valoare pentru o perioada de 12 luni este de 1.408.241 lei fara TVA.
NOTA:
1.Autoritatea Contractanta nu are obligatia de a achizitiona servicii de mentenanta si suport tehnic astfel încat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea maxima a acordului cadru.
Servicii de mentenanta preventiva – servicii planificate de monitorizare/verificare a starii sistemului SII-AE menite sa previna indisponibilitatea si/sau degradarea functionalitatilor acestuia.
Servicii de mentenanta evolutiva – servicii de actualizare a sistemului SII-AE care constau in furnizarea de versiuni noi ale aplicatiei SII-AE, în vederea satisfacerii solicitarilor Autoritatii Contractante de dezvoltare a unor functionalitati, reguli de business noi sau modificate, precum si alte actualizari cerute (aprobate) la nivel national prin modificari legislative, administrative, procedurale.
Servicii de mentenanta corectiva – servicii prin care se rezolva / corecteaza defectiuni semnalate la nivelul aplicatiei SII-AE.
Servicii de mentenanta adaptiva – servicii ce presupun adaptarea SII-AE la platforma mentionata de Autoritatea Contractanta in caietul de sarcini astfel incat sa fie pastrate functionalitatile existente.

Valoarea estimata fara TVA: 2,511,799 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Ofertantul are obligatia de a constitui garantia de participare conform art. 36 alin (1) din HG 395/2016 in cuantum de 14.082,41 lei. Pentru conversia cu alte valute se va utiliza cursul afisat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, ca inclusa in cele 5 zile. Perioada de valabitate a garantiei de participare trebuie sa acopere perioada de valabilitate a ofertei, respectiv: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Instrument de garantare: se poate utiliza Formularul 1. Constituirea garantiei prin virament se face in contul RO33 TREZ 7005 005X XX00 0152 deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, Cod fiscal: 4221187. NOTA: Garantia de participare va fi incarcata in SEAP, in sectiunea dedicata, cu semnatura electronica extinsa, pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Nerespectarea acestei cerinte se va clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila. Eliberarea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 38 din HG nr. 395/2016. In cazul dep of in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op ec. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent, in conformitate cu prevederile art. 40 din HG 395/2016. Constituirea garantiei prin virament se face in contul de Trezorerie al achizitorului, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta,in favoarea autoritatii contractante.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 58-63, art.164, art.165 si art.167 din Legea nr.98/2016 pentru ofertant/ofertant asociat, terti sustinatori si subcontractanti. Aceasta declaratie trebuie sa fie prezentata o data cu DUAE (Formular nr. 4 si Anexa F4).
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos. Ofertantul/ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute 58-63, art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti/ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori) cu informatiile ce caracterizeaza situatia lor. La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul în conformitate cu prevederile art 196 alin. (1) din Legea 98/2016 sa solicite ofertantilor care au depus DUAE, în orice moment al procedurii, prezentarea documentelor justificative.

Aceste documente pot fi:
1. Certificate prin care se confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la bugetul local din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii.
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, sunt urmatoarele:
•Petre DAEA – Ministru,
•Constantin Ilie APRODU – Secretar General,
•George SAVA – Secretar General Adjunct;
•Maria SERBAN – Director General,
•Gheorghe ANTON – Director General Adjunct,
•Rela-Nicoleta STEFANESCU – Director,
•Marian RADU – Director Adjunct,
•Alecsandru PLOESTEANU – Sef serviciu,

Nota:
Autoritatea contractanta va exclude din procedura orice ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant care se incadreaza in situatiile prevazute la art. 58-63, art.164, art.165 si art.167 din Legea nr.98/2016. Se va completa DUAE, conform art.193 din Legea nr.98/2016.
Daca este cazul, ofertantii vor prezenta odata cu DUAE o lista cu datele de identificare ale tertilor sustinatori/subcontractantilor, in vederea respectarii prevederilor art. 63 alin (2) din Legea 98/2016.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Toate documentele solicitate de autoritate contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr.455/2001, republicata, privind semnatura electronica.
Documentele emise in alta limba decat romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare. Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care sa ateste ca ofertantul este abilitat sa desfasoare activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC).
Nota: certificatul constatator poate fi prezentat in original/copie legalizata/fotocopie certificata „conform cu originalul” (formula specificata poate fi efectuata olograf sau prin aplicarea unei stampile continand aceasta mentiune) insusita prin semnatura reprezentantului abilitat sa depuna documentele si prin stampila operatorului economic sau emis in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa (Notificare ONRC_Serviciul InfoCert_AC_0). Informatiile din certificatul constatator sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Pentru persoane juridice/fizice straine: In cazul ofertantilor de alta nationalitate decât cea româna, documentele mentionate vor fi transmise în limba de origine, insotit de o traducere autorizata a acestuia in limba romana. Documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic (conform prevederilor art. 173 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare). Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: se vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta.
Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata în limba romana.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul în conformitate cu prevederile art 196 alin. (1) din Legea 98/2016 sa solicite ofertantilor care au depus DUAE, în orice moment al procedurii, prezentarea documentelor justificative. Se vor depune odata cu depunerea DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare/si sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr.455/2001, republicata, privind semnatura electronica.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) sa fie de cel putin 1.408.241 lei. Valorile vor fi exprimate in lei. Pentru conversia lei/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2014,2015,2016). Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului cu aplicarea prevederilor art.31 alin.(3) din HG 395/2016. Se vor prezenta situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare (bilanturi afererente exercitiilor financiare pentru ultimii 3 ani financiari incheiati 2014,2015,2016) vizate de autoritatea unde au fost depuse sau va fi prezentata recipisa care atesta depunerea prin mijloace electronice, copie conform cu originalul cu semnatura si stampila.
Cerinta nr. 2
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Initial operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/tert sustinator) vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Ofertantii nerezidenti vor prezenta orice documente edificatoare, emise sau eliberate de autoritatile competente din tara lor de origine sau provenienta, din care sa rezulte situatia economico-financiara, inclusiv îndeplinirea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri din ultimii 3 ani. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata în limba româna. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul în conformitate cu prevederile art 196 alin. (1) din Legea 98/2016 sa solicite ofertantilor care au depus DUAE, în orice moment al procedurii, prezentarea documentelor justificative. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Ofertantii nerezidenti vor prezenta orice documente edificatoare, emise sau eliberate de autoritatile competente din tara lor de origine sau provenienta, din care sa rezulte situatia economico-financiara, inclusiv îndeplinirea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri din ultimii 3 ani. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata în limba româna.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind asocierea. In cazul in care oferta va fi depusa in asociere se vor prezenta urmatoarele documente:
– Lista cuprinzand asociatii.
– Acord sau o scrisoare preliminara de asociere.
– Declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului.
Cerinta nr. 2
Informatii privind subcontractantii. In cazul in care oferta este depusa de un operator economic ce are, eventual, intentia de a subcontracta parte/parti din contract, se va prezenta un document in acest sens.
Cerinta nr. 3 (experienta similara)
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. In acest sens, ofertantul va demonstra ca a prestat in ultimii 3 ani, prin unul sau mai multe contracte servicii informatice similare celor de mentenanta si suport tehnic sau alte servicii informatice pentru un sistem informatic (a se vedea Nota 1 si Nota 2). Valoarea cumulata a serviciilor care fac obiectul contractului trebuie sa fie in valoare de minim 1.408.241 lei. Pentru contractele pe care ofertantul le va prezenta pentru a demonstra experienta similara, se vor completa urmatoarele informatii: – tipul contractului; obiectul contractului; descrierea serviciilor prestate; cod CPV servicii prestate; valoarea serviciilor prestate; beneficiarul contractului; pret total contract; perioada in care s-a realizat implementarea contractului.
Nota 1: Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre
clientul privat beneficiar. Nota 2: Se va demonstra ca ati mai prestat servicii de mentenanta si suport tehnic în domeniul sistemelor informatice. Prin sistem informatic se întelege un ansamblu de componente: hardware, software de baza, baza de date, aplicatie si interfata cu alte sisteme informatice sau cu utilizatorii finali.
Cerinta nr. 4
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Ofertantul va demonstra ca are implementat un sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi”.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa initial DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Pentru conversia lei/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2014, 2015, 2016). Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul în conformitate cu prevederile art 196 alin. (1) din Legea 98/2016 sa solicite ofertantilor care au depus DUAE, în orice moment al procedurii, prezentarea documentelor justificative. Se va completa initial DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va completa initial DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul în conformitate cu prevederile art 196 alin. (1) din Legea 98/2016 sa solicite ofertantilor care au depus DUAE, în orice moment al procedurii, prezentarea documentelor justificative.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 40 % 40
Descriere: Componenta financiara
2. Metodologia de proiect 10 % 10
Descriere:
3. Simplitate deschidere tichet/incident 15 % 15
Descriere:
4. Capacitatea de personalizare a aplica?iei de monitorizare cu rol de a preveni caderile sistemului SII-AE 15 % 15
Descriere:
5. Calificarea ?i competen?ele exper?ilor cheie solicita?i 20 % 20
Descriere:
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
91084/05.01.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 09.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP. 2. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. 5. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 6. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. 7. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în Fisa de Date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar documentul unic european (DUAE) accesand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. 8. Limba care guverneaza procedura de atribuire si acordul-cadru este limba romana. Toate comunicarile intre Operatorul economic si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana. 9. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica. 10. Conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016, ofertantul va preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala). 11. Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: în cazul în care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor la sectiunea intrebari din partea autoritatii contractante, o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. 12. Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire va fi realizata in SEAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/mail.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 – 8 din Legea nr.101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Serviciul Investitii si Achizitii
Adresa postala: Bld. Carol I, nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030163 , Romania , Tel. +40 213072482 , Fax: +40 213072316
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 14:53