1 martie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
Numar anunt: 183092 / 01.03.2018
Denumire contract: reactivi si materiale laborator pentru UPU

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
Adresa postala: B-DUL MARASTI 17 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 011461 , Romania , Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice , Tel. +40 213111032 , In atentia: jur. Bogdan Vlad , Email: achizitii.elias@gmail.com , Fax: +40 213111032 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

unitate sanitara cu paturi
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
reactivi si materiale laborator pentru UPU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul SUUE
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 18 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 286,560 si 384,120 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: vor fi incheiate contracte subsecvente lunar, in functie de necesitati si fondurile disponibile
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie reactivi conform caiet de sarcini respectiv anexa loturi la prezentul anunt

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare: cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33696000-5 – Reactivi si produse de contrast (Rev.2)
33140000-3 – Consumabile medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nr. Lot Denumire materiale consumabile UM CanT. minima 1 luni CanT. Maxima 1 luni CanT. minima 18 luni Cant. maxima 18 luni
1.reactivi Spotchen E-Plate test 1500 2000 27000 36000
2.varfuri pipete peactie pentru E-Plate compatibile cu analizorul de ioni SPOTCHEM EL SE-1520 buc 3000 4000 54000 72000
3.hartie rola compatibile cu analizorul de ioni SPOTCHEM EL SE-1520 rola 10 20 180 360
4.sange de control – Axon control N compatibile cu analizorul de ioni SPOTCHEM EL SE-1520 buc 1 2 18 36
5.sange de control – Axon control P compatibile cu analizorul de ioni SPOTCHEM EL SE-1520 buc 1 2 18 36

Valoarea estimata fara TVA: intre 286,560 si 384,120 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare (ANEXA LOTURI) conform art. 35 alin.3 lit a din HG 395/2016 – prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Dovada constituirii garantiei de participare va fi incarcata si in SEAP. Valabilitatea garantiei de participare: minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile calendaristice. Contul IBAN de garantii in care se poate face viramentul este RO79TREZ7015005XXX000135 deschis la Trezoreria Sector 1
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul spitalului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste
documente pot fi:

1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora;

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.
(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.• alte documente edificatoare, dupa caz

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. (aceasta
declaratie va fi prezentata odata cu DUAE).

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire, sunt:
Dr.Mugur Cristian Ardelean
Ec. Daniela Stefan
Jr. Bogdan Vlad
Dr. Ionescu Mihaela
As. Slavila Mihaela
Ref. Ciubotariu Maria Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC,
sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aviz de functionare si anexa eliberat de Ministerul Sanatatii conform art. art. 889 alin. 1 al Legii 95/2006 – cu modificarile si completarile
ulterioare, valabil la momentul prezentarii.

Nota: completarea DUAE, documentele (inclusiv cele echivalente in tara de rezidenta pentru straini) urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
media cifrei de afaceri anuala, din ultimii 3 ani (2015,2016, 2017)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare DUAE Nota: documentele solicitate in sustinerea cifrei de afaceri ( declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, – bilantul contabil sau extrase de bilant,- prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic). Documentelejustificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu
SREN ISO 9001 sau ECHIVALENT, sau alte documente care probeaza în
mod concludent ndeplinirea cerintei, spre exemplu, proceduri/manuale de
calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie
pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare DUAE EN ISO 9001 sau ECHIVALENT, sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei, spre exemplu,proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc.similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001Nota: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.03.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 05.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter DUAE poate fi completat la adresa: https://ec.europa.eu/tools/espd In situatia in care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale,autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe primul loc, a unor documente care vor contine noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cf Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib a contr de achiz publica, a contr sect si a contr de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pt org si funct CNSC.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Spitalul Universitar de Urgenta Elias
Adresa postala: B-dul Marasti nr. 17, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: – , Romania , Tel. +40 213111032 , Email: achizitii.elias@gmail.com , Fax: +40 213111032
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 15:19