1 martie 2018

Autoritate contractanta: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET CRAIOVA
Numar anunt: 183096 / 01.03.2018
Denumire contract: Sistem de comutatie rapid si precis, trifazat 24 kV; 100 kA

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET CRAIOVA
Adresa postala: Bulevardul DECEBAL, nr.118A , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200746 , Romania , Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice , Tel. +40 351404888/+40 748027767 , In atentia: Ing.Preda Marcel , Email: marcelpreda@icmet.ro , Fax: +40 351404890 , Adresa internet (URL): www.icmet.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

): Institut National de Cercetare-Dezvoltare aflat in coordonarea Ministerului Cercetarii si Inovarii
Activitate (activitati)

Altele: Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie – 7219
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem de comutatie rapid si precis, trifazat 24 kV; 100 kA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ICMET CRAIOVA la adresa mentionata
Codul NUTS: RO41 – Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sistemul de comutatie rapid si precis, trifazat, 24 kV, 100 kA, este alcatuit dintr-un aparat de comutatie (scurtcircuitor cu mediul de izolare aer) de mare putere, rapid si precis, capabil sa inchida curenti foarte mari (pana la 300 kAmax), la tensiunea de 24 kV. Pentru indeplinira acestor conditii, scurtcircuitorul este prevazut obligatoriu cu elemente pentru actionare (dulapuri de comanda locala si de la distanta, circuite si rezervoare de aer comprimat, circuite electrice si fibre optice). Durata de inchidere a scurtcircuitorului trebuie sa fie de max 10 ms, iar precizia de inchidere (dispersia la inchidere) sa fie Conectarea sistemului de comutatie rapid si precis, trifazat in schema existenta a Laboratorului de Mare Putere va fi realizata de furnizor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

31214100-0 – Intrerupatoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistem de comutatie rapid si precis, trifazat 24 kV; 100 kA = 1 buc.

Valoarea estimata fara TVA: 2,900,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare:29.000,00 lei, reprezentand 1% din valoarea estimata fara TVA a contractului. Perioada de valabilitate este de 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va constitui potrivit art. 36 din H.G. nr. 395/2016: prin virament bancar in contul nr. RO02 BRDE 170S V297 9182 1700, deschis la BRD – GSG – Sucursala Craiova, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta cel mai târziu la data si ora – limita de depunere a ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante in SEAP, cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. GP trebuie sa fie irevocabila. In cazul constituirii garantiei de participare in alta moneda, se va lua in considerare cursul de schimb afisat de catre BNR valabil la data publicarii anuntului de participare. Garantia de participare se va depune în SEAP cu semnatura electronica extinsa conform art. 60, alin. (4) din HG nr. 395/2016 în sectiunea Documente de calificare, pentru a fi vizibila comisiei de evaluare la momentul deschiderii ofertelor. -In conformitate cu art.39 alin.(3) si alin.(4) din HG. nr.395/2016 se solicita constituirea unei garantii de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din pretul contractului, fara TVA (adica..lei). Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar in contul RO02 BRDE 170S V297 9182 1700, deschis la BRD – GSG – Sucursala Craiova, sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia ca, in termen de 5 zile de la executare, sa reîntregeasca garantia în cauza raportat la restul ramas de executat. In situatia in care Contractantul nu indeplineste aceasta obligatie, Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fara indeplinirea altei formalitati, cu 5 zile inainte de data rezilierii. -Achizitorul se obliga sa restituie garan?ia de buna execu?ie în termen de 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recep?ie finala a produselor care fac obiectul contractului ?i/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pâna la aceasta data preten?ii asupra ei. -În cazul prelungirii duratei prezentului contract, Contractanctul este obligat sa prelungeasca in mod corespunzator garantia de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori (daca este cazul) si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167, din Legea nr. 98/2016.
Avand in vedere Notificarea nr.256/08.12.2016, se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE si a ofertei pana la data limita a depunerii ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamentul de sustinere vor fi solicitate doar ofertantilor declarati castigatori la solicitarea autoritatii contractante. Pt subcontractanti – Conf. notificarii ANAP nr 256/2016 se va solicita tuturor ofertantilor, sa prezinte acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor privind situatia personala : se va completa DUAE de catre ofertanti,subcontractanti, terti sustinatori, dupa caz, cu informatiile aferente situatiei lor. Declaratia conform art.60 din Legea 98/2016 (din sectiunea Formulare), va fi completata si prezentata de toti participantii la procedura odata cu DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documente justificative: 1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) la momentul prezentarii; 2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al conducatorului acestuia; 3.Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. Informatiile cuprinse in certificatul constatator (certificate fiscale) trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii acestora.
Conf. art. 63 din Legea 98/2016 persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante si conform art. 3 lit. (ll) din Legea nr.98/2016, persoanele cu functii de decizie sunt : conducatorul autoritatii contractante, membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, precum si orice alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentelor achizitiei si /sau desfasurarea procedurii de atribuire :
Ing.Marian Du?a-Director General; Ing.Patru Ion-Director Stiintific; Ec.Ioana Cinca-Director Economic; Ing.Truta Coriolan-Daniel-Sef LMP; Ing.Ocoleanu Daniel-Sef PRAM; Ing. Caramida Costel- Sef Colectiv Masurare-Inregistrare;Ing.Iancu Constantin; Ing.Salceanu Cristian-Eugeniu; Ing.Boltasu Florin-Catalin; Ec.Rezeanu-Serban Simona-Camelia; Ec.Nica Nicusor;Consilier Juridic Felicia Radu; Ing.Preda Marcel – Sef Birou Achizitii Publice; Tehn. Bira Gabriela Vali;
DUAE poate fi descarcat in vederea completarii de la adresa https://ec. europa/growth/toolsdatabases/espd/filter. Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro. Necompletarea partiala sau totala a DUAE va atrage dupa sine respingerea ofertei.
NOTA
1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2.Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, conduce la solicitarea de clarificari.
3.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana.
4.In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a ofertantilor, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime de calificare:
Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Certificatul constatator va fi solicitat ofertantului (lider asociere, asociati), tertului sustinator si subcontractantului, dupa caz, care trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta pentru partea din contract pe care o realizeaza.
În cazul persoanelor juridice straine se vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care este stabilit ofertantul, în original sau copie conform cu originalul, însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator, TREBUIE SA FIE VALABILE LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA.
Cerin?ele se aplica inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?inatori care completeaza informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie subcontractanti
Ofertantii vor prezenta informatiile privind principalele livrari de produse în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani. Ofertantii trebuie sa prezinte orice certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, in copie lizibila cu mentiunea ”conform cu originalul”, prin care se confirma livrarea in ultimii 3 ani prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, de produse similare in raport cu obiectul contractului ce urmeaza a fi încheiat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare DUAE Completare DUAE; Documentele justificative (document constatator/recomandare emis de beneficiar, din care sa rezulte livrarea de produse similare celor ce fac obiectul contractului, cu valori, perioade, beneficiari) care stau la baza demonstrarii cerintei (la nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii cum ar fi: numarul ?i data contractului invocat drept experien?a similara, valoarea, beneficiarul, data ?i numarul documentului de recep?ie, precum ?i ponderea ?i/sau activita?ile pentru care a fost responsabil). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 15.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Operatorii economici pot participa la procedura numai daca sunt inregistrati in SEAP. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SEAP catre solicitantul clarificarii la sectiunea ”Intrebari” , iar catre toti operatorii economici la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. Modul de departajare al ofertelor : In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire(in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract aceste vor fi formulate în scris prin intermediul solicitarilor de clarificari respectând termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
TERMENELE DE EXERCITARE A CAILOR DE ATAC SUNT CELE PREVAZUTE DE LEGEA NR.101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: Bulevardul DECEBAL, nr.118A , Localitatea: CRAIOVA , Cod postal: 200746 , Romania , Tel. +40 351404888 , Email: oficiuljuridic@icmet.ro , Fax: +40 351404890
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 08:22