1 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183097 / 28.02.2018
Denumire contract: Servicii pentru silvicultura – protectia padurilor

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70164 , Romania , Punct(e) de contact: DRAGOS CIPRIAN PAHONTU , Tel. +40 213171005 , Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro , Fax: +40 213169745 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Directia Silvica Iasi
Adresa postala: Str. Ghe. Asachi nr. 2 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700483 , Romania , Tel. +40 0232244680 , Email: office@iasi.rosilva.ro , Fax: +40 0232244631
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie autonoma
Activitate (activitati)

Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru silvicultura – protectia padurilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Raza ocoalelor silvice Lunca Cetatuii, Dobrovat, Harlau, Iasi, Pascani, Padureni, Podu Iloaiei si Raducaneni, din cadrul Directiai Silvice Iasi
Codul NUTS: RO213 – Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 9 luni

Valoarea estimata fara TVA: 285,678.8 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie 2 (doua), maxim 4 (patry) contracte subsecvente. Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este prezentata in Anexa B – Informatii privind loturile. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt prevazute in Caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de protectie a padurilor in vederea aplicarii tratamentelor de prevenire si combatere a bolilor si daunatorilor în pepinierele silvice si în arborete.
Conform prevederilor art.160 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se vor transmite cel mai târziu cu 15 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, la adresa: www.e-licitatie.ro, în cadrul anuntului de participare aferent procedurii – sectiunea Întrebari. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, autoritatea contractanta va raspunde cel mai târziu în termen de 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, în cadrul anuntului de participare aferent procedurii – sectiunea Întrebari.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77200000-2 – Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru sunt prevazute in caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 285,678.8 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Ofertantii au obligatia de a constitui garantia de participare conform art. 36 alin (1) si (6) din H.G. nr. 395/2016. Valoarea garantiei de participare pentru fiecare lot in parte este prezentata in Anexa B – Informatii privind loturile. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii si va fi valabil 120 zile (perioada cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei) de la termenul limita de primire a ofertelor. La procedura online, dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata pana la data limita de depunere a ofertelor). Contul in care se va constitui garantia de participare este : RO36 BRDE 240S V511 7450 2400 – BRD GSG Iasi,(Directia Silvica Iasi, RO 1590120, J 40/450/1991). Restituirea garantiei de participare se va face conform art. 38 din HG nr. 395/2016. Pentru echivalarea garantiei de participare depusa in alta valuta se va utiliza cursul BNR valabil la data publicarii anuntului de participare. In cuantum de 5 % din valoarea fara T.V.A. a contractului subsecvent si se va constitui prin una din modalitatile prevzute la art. 40 din H.G. nr. 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;
2. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
3. alte documente edificatoare, dupa caz.
4. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea de indeplinire a cerintei:
Se solicita declaratie conform art 60 din legea nr. 98/2016 care va fi prezentata de toti participantii la procedura odata cu depunerea DUAE.
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire sunt: Parascan Corneliu, Popa Daniela, Bolfa Ioan, Puiu Bogdan, Piticari Corneliu, Toma Ionel, Muscalu Mirela, Tirgovatu Cristian, Idricianu Claudiu. Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale / valide la data prezentarii acestuia. Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare vor fi prezentate în traducere in limba romana.

Cerinta nr. 2
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa fie autorizati pentru prestarea de servicii cu produse de protectie a plantelor, conform art. 19, alin. (3) din Ordonanta nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de protectie a plantelor pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor în agricultura si silvicultura.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizarea pentru prestarea de servicii cu produse de protectie a plantelor, sau in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in documentele justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul are obligatia de a declara pe propria raspundere ca dispune in propietate/alte forme de utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare prestarii serviciilor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, conform art. 193 alin.1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele annexe la angajament, transmise acestora de care tert / tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia / acestora), acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente / acorduri, vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. https://ec.europa.eu/tools/espd. Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare,operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic ,in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Eventualele solicitari de clarificari ale potentilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiune ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare. Comisia de evaluare va transmite, daca este cazul, solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, subforma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conditiile si in termenul prevazut de Legea nr. 101 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Silvica Iasi – comp. juridic
Adresa postala: Str. Ghe. Asachi nr. 2 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700483 , Romania , Tel. +40 0232244680 , Email: office@iasi.rosilva.ro , Fax: +40 0232244631
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 08:36