1 martie 2018

Autoritate contractanta: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Numar anunt: 183098 / 01.03.2018
Denumire contract: Servicii de proiectare, inginerie si asistenta tehnica din partea proiectantului privind proiectul ”Restaurarea, conservarea si punerea in valoare a ansamblului monument istoric castel Bánffy, sat Rascruci, comuna Bontida, judetul Cluj”

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: Calea Dorobantilor, Nr. 106 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400609 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Lucrari si Achizitii Publice , Tel. +40 372640060 , In atentia: Ratiu Mariana, Cretu Alexandru, Coman Diana , Email: cjc@cjcluj.ro , Fax: +40 372640074 , Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Unitate administrativ teritoriala Judetul Cluj prin Consiliul Judetean Cluj
Activitate (activitati)

Altele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare, inginerie si asistenta tehnica din partea proiectantului privind proiectul ”Restaurarea, conservarea si punerea in valoare a ansamblului monument istoric castel Bánffy, sat Rascruci, comuna Bontida, judetul Cluj”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Judetul Cluj
Codul NUTS: RO113 – Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare, inginerie si asistenta tehnica din partea proiectantului privind proiectul ”Restaurarea, conservarea si punerea in valoare a ansamblului monument istoric castel Bánffy, sat Rascruci, comuna Bontida, judetul Cluj”, conform cerintelor caietului de sarcini.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 10 zile inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15 zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71220000-6 – Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
71356200-0 – Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71420000-8 – Servicii de arhitectura peisagistica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare, inginerie si asistenta tehnica din partea proiectantului privind proiectul ”Restaurarea, conservarea si punerea in valoare a ansamblului monument istoric castel Bánffy, sat Rascruci, comuna Bontida, judetul Cluj”, conform cerintelor caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 712.685,86 lei
Din care :
– Valoarea estimata pentru Servicii de proiectare si inginerie : 617.970,10 lei fara TVA
– Valoarea estimata pentru Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului : 94.715,76 lei fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 712,685.86 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
27 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 7.000 lei. Garantia de participare se va constitui in conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau prin virament bancar in contul Consiliului Judetean Cluj RO44TREZ2165006XXX006923 deschis la Trezoreria municipiului Cluj – Napoca. Cod fiscal: 4288110. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea in numerar, la casieria autoritatii contractante, a sumelor corespunzatoare conform prevederilor art. 36 alin. (6) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 zile de la data limita de primire a ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 38 din H.G. nr. 395/2016. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului fara TVA si se constituie in maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti. Conform art. 40 din H.G. nr. 395/2016 se poate constitui astfel : Scrisoare bancara/ instrument de garantare, virament bancar, numerar (pentru valori mai mici de 5000 lei), prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (suma initiala nu mai mica de 0,5 % din pretul contractului). Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art. 42, din H.G. nr. 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Regional 2014-2020
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv asociat, subcontractanti/terti sustinatori. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente pot fi:
•certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora;
•cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
•dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
•alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante : presedinte – Tise Alin-Paunel, vicepresedinti : Minzat Marius – Dorel, Vákár István – Valentin, consilieri judeteni : Tuluc Calin – Marin, Les Mariana Carmen, Secara Dorel Viorel, Todea Cosmin Alexandru, Haiduc Ioan – Cristian, Pop Ligia – Vasilica, Hodorogea Anca – Cristina, Simplicean Horea Dan, Gavrea Dan – Felician, Grosan Nicolae – Giulian, Andro Marinel Ioan, Samartean Iuliu, Marc Marinela, Draghici Dumitru, Balaj Gheorghe – Marius, Garboan Gabriela Mirela, Lapusan Remus – Gabriel, Cuibus Valentin Claudiu, Salatioan Vasile, Chiorean Laura Elena, Popovici Alin, Oprea Laurentiu, Matusan Vladimir, Pop Petre, Bota Ioan, Nati Ariton, Vitan Alexandru, Deák Ferencz, Balla Francisc, Lörinczi Zoltán László, Enyedi Tamás, Keizer Robert, Szöcs Endre, secretar al judetului – Gaci Simona, arhitect sef – Salanta Claudiu Daniel, director general – Schiop Cristina, directori executivi : Ratiu Mariana, Iliescu Stefan Eduard, sefi serviciu : Cretu Alexandru – Simion, Coman Diana, Muresanu Anda, Nonn Laszlo Tibor, consilieri : Oltean Camelia Anca, Huldusan Lacrimioara, Matei Petru, Tiuca Adina, Inoan Mihai, Magradean Juliette, Ciortea Teofil, Rad Niculina, Hedes Ramona, Furcovici Daniela, Moldovan Andra, Botezan Lavinia, consilier juridic – Muntean Crina.
Nota
1. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator/subcontractant.
2. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Atentionari speciale:
– Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
– Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC (din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, iar informatiile cuprinse in acesta sa fie reale/actuale la la momentul prezentarii documentului), sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 – Experienta similara Ofertantii vor prezenta o lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor. Serviciile similare prestate in ultimii 3 ani vor demonstra experienta ofertantului in prestarea de servicii de proiectare pentru cladiri monument si parcuri monument (care se regasesc in lista monumentelor istorice aprobate de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale), servicii similare duse la bun sfarsit in valoare cumulata de minim 400.000 lei la nivelul a cel putin unui contract. Documentele justificative vor consta in documente reprezentand certificari de buna prestare sau orice alte documente relevante pentru acele servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari/documente vor trebui sa indice:
1. obiectul serviciului prestat astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,valoarea, beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
2. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul/contractele
3. Certificarile/documentele vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat).
Cerinta nr. 2 : Informatii privind tertii sustinatori (daca este cazul) :
1) Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respective.
2) In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul / candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
3) In cazul in care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului
4) Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.
5) Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator / sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016.
6) In scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, in conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricand pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare in legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, in cazul in care exista rezerve in ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.
7) In cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul incheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. 8) In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator.
Cerinta nr. 3 : Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)
1.In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. 2.Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
3.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.
4.Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 subcontractorii isi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art. 150 alin 1 si 2 din HG 395/2016).
5.Contractantul are obligatia la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele incheiate intre contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente sericiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Contractele trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica.
6.Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.
7.Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului. Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.
Cerinta nr. 4 : Informatii privind asociatii (daca este cazul) 1.Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, in conditiile prevazute de prezenta Legea 98/2016.
2. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare DUAE (la nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil) Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Completare DUAE Se va prezenta odata cu DUAE angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Nedepunerea acestuia odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente urmeaza a fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Completare DUAE Se va prezenta odata cu DUAE acordul de subcontractare. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente urmeaza a fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Completare DUAE Se va prezenta odata cu DUAE acordul de asociere. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale asociatului/membrilor asocierii, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente urmeaza a fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 30 % 30
Descriere: Componenta financiara
2. Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor (Pn2) 44 % 44
Descriere: Componenta tehnica 1 Sub-factori de evaluare: 1.1. Demonstrarea unei abordari si a unei metodologii corespunzatoare pentru obtinerea rezultatelor din caietul de sarcini – 11 % – 11 puncte 1.2. Identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in executia contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate in raportarii, in special cele prevazute in caietul de sarcini – 11 %- 11 puncte 1.3. Numarul de zile de munca prevazut pentru fiecare categorie de expert in fiecare luna pe parcursul perioadei de executie a contractului – 11 % – 11 puncte 1.4 Atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor dintre ei – 11 % – 11 puncte
3. Experienta suplimentara a expertilor-cheie (Pn3) 26 % 26
Descriere: Componenta tehnica 2 Sub-factori de evaluare: 2.1. Experienta in mai mult de 1 proiect similar a arhitectului atestat MCC in domeniile/specializarile – 1 – Restaurare arhitectura; D – sef proiect de specialitate: restaurare arhitectura – 10 puncte – 10 % 2.2. Experienta in mai mult de 1 proiect similar a specialistului/expertului inginer atestat MCC in domeniu/specializarile – 4 – Inginerie – consolidarea si/sau restaurare structuri; G – inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice si atestat MDRAP ca expert tehnic atestat MLPAT – domeniul A1 si A2 – 8 % – 8 puncte 2.3. Experienta in mai mult de 1 proiect similar a peisagistului – 8 % – 8 puncte
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4013/07.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 03.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional, Axa 5.1 – Apelului de proiecte POR/2016/5/5.1/1 al Programului Operational Regional 2014 – 2020
Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Regional – POR
VI.3) Alte informatii
1) Inainte de incheierea contractului, ofertantul castigator va prezenta acordul de asociere/subcontractare in original sau copie legalizata. 2) In situatia in care, dupa aplicarea criteriului de atribuire, doua oferte prezinta punctaj egal, in vederea departajarii acestora, Autoritatea Contractanta va alege, oferta cu cel mai mare punctaj obtinut la sub-factorul de evaluare 1.1 Demonstrarea unei abordari si a unei metodologii corespunzatoare pentru obtinerea rezultatelor din caietul de sarcini. 3) Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”. 4) Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. 5) DUAE se poate accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, prin intermediul urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools databases/espd/filter. Operatorii economici au obligatia de a incarca DUAE in SEAP, in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora limita prevazute in anuntul de participare. 6) In termen de 5 zile de la incheierea contractului, Prestatorul va incheia si va mentine in vigoare, pe toata perioada de derulare a contractului o asigurare de raspundere civila profesionala in cuantum de 3.788.630,25 lei, reprezentand 30% din valoarea C+M, fara TVA, rezultata din devizul contractului de lucrari (conform art. 31 din Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C. in vederea anularii actului si/sau recunoasterea dreptului pretins ori a interes legitim in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autor contract considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Lucrari si Achizitii Publice
Adresa postala: Calea Dorobantilor, nr. 106 , Localitatea: Cluj Napoca , Cod postal: 400609 , Romania , Tel. +40 372640060 , Email: cjc@cjcluj.ro , Fax: +40 372640074 , Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 08:46