1 martie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE
Numar anunt: 183099 / 01.03.2018
Denumire contract: ACORD CADRU FURNIZARE MEDICAMENTE PN3 ONCOLOGIE 2018-2019

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Anunt de intentie
Numar anunt: 29124
Denumire contract: Acord cadru furnizare medicamente PN 3 Oncologie 2018 – 2019
Data publicare: 28.12.2017

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu , Nr. 48 , Localitatea: Targoviste , Cod postal: 130095 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii si Aprovizionare , Tel. +40 0245212113 , In atentia: Ec.Greaca Luisa , Email: spt_tgv@yahoo.com , Fax: +40 0245210509 , Adresa internet (URL): https://spitaldb.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU FURNIZARE MEDICAMENTE PN3 ONCOLOGIE 2018-2019
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste,str.Tudor Vladimirescu, Nr.48
Codul NUTS: RO313 – Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 7,861,513.44 si 9,062,763.36 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta va incheia cu semnatarii acordului cadru un numar de 12 contracte subsecvente pe lot, in functie de necesitatile autoritatii contractante si de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.Cantitatile minime si maxime estimate ale contractelor subsecvente se regasesc detaliat in caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acordul cadru are ca obiect incheierea de contracte subsecvente pentru achizitia medicamentelor antineoplazice, necesare desfasurarii in bune conditii a actului medical in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste respectiv PN3 Oncologie .
Raspunsul autoritatii contractante la solicitarile de clarificari va fi transmis cu 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor conform prevederilor OUG 107/2017.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33652100-6 – Antineoplazice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare medicamente de uz uman – conform anexei B – „Informatii privind loturile”

Valoarea estimata fara TVA: intre 7,861,513.44 si 9,062,763.36 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantum garantie de participare: 1% din valoarea estimata a acordului cadru/lot, conform HG nr. 8966/2016 (a se vedea Anexa B valoarea garantiei de participare pe fiecare lot), valabila 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei,perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita în mod corespunzator. Indiferent de forma de constituire a garantiei de participare,aceasta se va incarca in SEAP (cu semnatura electronica extinsa), pana la data si ora limita de depunere a ofertelor . Se constituie prin virament bancar cu OP in contul: RO45TREZ2715006XXX005629 –Trezoreria Targoviste, cod fiscal 4206845 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. In cazul depunerii in numerar acesta se va face la caseria unitatii in conformitate cu art. 36(6)din HG 395/2016. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia. ATENTIE!!!! GARANTIA DE PARTICIPAREA SE VA INCARCA IN SEAP SI VA PURTA IN MOD OBLIGATORIU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA!!!!! Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent si se va constitui de furnizor pe toata periaoda de valabilitate a contractului subsecvent. Garantia de buna executie se constituie prin: – virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent Garantia de buna executie se constituie numai in cazul contractelelor subsecvente a caror valoare fara TVA este de minim 10000 ron.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile Art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia
prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia
prevazuta la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
3.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile Art. 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia
prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa finala de licitatie electronica.
Aceste documente pot fi:
1 Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat – lipsa datoriilor se va dovedi la momentul prezentarii;
2 Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv;
3 Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2 art. 167 alin 2 art. 171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice.
4 Alte documente edificatoare dupa caz:
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile Art. 59 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia
prevazuta la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
– dr. CLAUDIU DUMITRESCU – Manager,
– dr. TOMESCU GHEORGHE ANDREI- Director medical
– ec. PIRVU MIHAELA – Director financiar-contabil,
– as. med. NICOLAE RODICA- Director ingrijiri
– dr. FIROIU ELENA – Coordonator PN3 Oncologie
– farm. MARGARIT FLORIN – Farmacia 1
– farm. CONSTANTIN MIHAELA – Farmacia 1
– ec.GREACA LUISA – Sef Serviciu Achizitii si Aprovizionare
– ec.CIOCEA MAGDA-FLORENTINA – Sef Birou Achizitii
– jr. SANDA MADALINA – Sef Birou Avizare si Urmarire Contracte
– jr. POPA ANDREEA EUGENIA – Sef Serviciu Achizitii si Aprovizionare
– ec.FLORICESCU NARCIS LUCIAN- Serviciu Achizitii si Aprovizionare
– ec.DUMITRACHE LAURENTIU-OCTAVIAN-Serviciu Achizitii si Aprovizionare
– ec.ILEANA MIHAI-CATALIN – Serviciu Achizitii si Aprovizionare
– ec.OPREA FLORIN – Serviciu Achizitii si Aprovizionare
– ref. MANICA ANA-EMANUELA – Serviciu Achizitii si Aprovizionare
– ec. VLAD IONUT- Serviciu Achizitii si Aprovizionare
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Operatorii economici odata cu depunerea DUAE va prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la
angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa finala de licitatie electronica, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016
ATENTIE!!!! DUAE SE VA INCARCA IN SEAP SI VA PURTA IN MOD OBLIGATORIU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA!!!!! 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE,
Documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa finala de licitatie electronica.
2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina :
– Autorizatie de distributie angro emisa de Ministerul Sanatatii – Agentia Nationala a Medicamentului, pentru activitatea de depozitare, distributie si comercializare pentru produsul/produsele ofertat/ofertate, in conformitate cu Legea nr. 95 art 800 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 din normele la Ordinul nr. 131/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, completand in acest sens DUAE.
– Autorizatie de punere pe piata a produsului Actul norm. care impune obligativit ac autorizari: – L. 95/2006 (art.700 al.1 si al.2, art.730 al.5) privind reforma in domeniul sanatatii, Titlu XVII,Medicamentul, cu modif si complet ulterioare in baza Ordinelor MSF nr. 263/15.03.2003 si nr.895/20.07.2006; -Regulam (CE) nr.726/2004 al Parlam. European si al Cons. din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autoriz si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar –Regulam.(CE) nr.1234/2008 al comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificarii cond. autorizatiilor de introducere pe piata acordate pentru medicamentele de uz uman si veterinar, completand in acest sens DUAE.
Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise in conf. cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta completand in acest sens in DUAE,
Modalitate de indeplinire:
Documentele justificative, respectiv Autorizatie de distributie angro emisa de Ministerul Sanatatii – Agentia Nationala a Medicamentului si Autorizatie de Punere pe Piata /Autorizatie pentru furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale /dovada ca se afla in curs de reautorizare emisa de Ministerul Sanatatii, sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa finala de licitatie electronica.
Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP.
ATENTIE!!!! DUAE SE VA INCARCA IN SEAP SI VA PURTA IN MOD OBLIGATORIU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA!!!!!
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Informatii despre licitatia electronica. La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia va contine informatii cu privire la data si momentul de start al licitatiei electronice si se va transmite pe cale electronica simultan, tuturor ofertantilor admisi. Licitatia electronica se va realiza si finaliza intr-o singura runda – 1 zi (24 ore). ELEMENTUL OFERTEI CARE FACE OBIECTUL DE OFERTARE:VALOAREA MAXIMA/LOT FARA TVA. Informatiile care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice : Sistemul informatic va pune instantaneu la dispozitia ofertantilor informatiile necesare pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasament. Licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta :NU ; Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta :DA ; Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului. : NU ; Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie : DA ; Se va folosi pas de licitare : NU ;ELEMENTUL OFERTEI CARE FACE OBIECTUL DE OFERTARE:VALOAREA MAXIMA/LOT FARA TVA
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 04.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici, acesta poate fi accesat la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Modul de departajare a ofertelor care inregistreaza preturi egale dupa desfasurarea fazei finale de licitatie electronica : -pentru locul 1 : In situatia in care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe primul loc, a unor documente care vor contine noi preturi (reofertare). Oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare. -pentru locul 2 : In situatia in care, se constata ca ofertele clasate pe locul 2, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe locul 2, a unor documente care vor contine noi preturi (reofertare). Oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare. Ofertantul clasat pe locul I (loc superior) nu va fi afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se va mentiona in mod ferm si neechivoc locul 2 pentru care se reoferteaza. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare. -pentru locul 3 : In situatia in care, se constata ca ofertele clasate pe locul 3, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe locul 3, a unor documente care vor contine noi preturi (reofertare). Oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare. Ofertantul clasat pe locul I si locul II (locuri superioare) nu va fi afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se va mentiona in mod ferm si neechivoc locul 3 pentru care se reoferteaza. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu subsecvent , printr-o notificare scrisa, fara nicio compensatie, de la data la care Ministeru Sanatatii, in calitate de unitate centralizata de achizitii incheie acorduri –cadru/ contracte subsecvente avand acest obiect . In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract/ acord-cadru/ contract subsecvent indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a prezentului contract .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE
Adresa postala: Str.Tudor Vladimirescu, nr.48 , Localitatea: Targoviste , Cod postal: 130095 , Romania , Tel. +40 245212113 , Email: spt_tgv@yahoo.com , Fax: +40 245210509 , Adresa internet (URL): https://spitaldb.ro/
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 08:51