1 martie 2018

Autoritate contractanta: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”
Numar anunt: 183101 / 01.03.2018
Denumire contract: ACORD CADRU FURNIZARE MATERIALE SANITARE DIFERITE (MANUSI CHIRURGICALE, LAME BISTURIU, SERINGI…..)

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”
Adresa postala: Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010825 , Romania , Punct(e) de contact: Mirel DUICA , Tel. +40 213193072 , Email: biroulachizitiisicontractari@gmail.com , Fax: +40 213193072 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU FURNIZARE MATERIALE SANITARE DIFERITE (MANUSI CHIRURGICALE, LAME BISTURIU, SERINGI…..)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: U.M. 02482 BUCURESTI
Str. Mircea Vulcanesu, nr.88, sector 1
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 2 ani

Valoarea estimata fara TVA: 28,649,204 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Trimestrial
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare materiale sanitare
Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare, care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:16.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33141420-0 – Manusi chirurgicale (Rev.2)
33140000-3 – Consumabile medicale (Rev.2)
33141000-0 – Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)
33141127-6 – Hemostatice absorbabile (Rev.2)
33162200-5 – Instrumente pentru blocul operator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare materiale sanitare conform anexei B – INFORMATII PRIVIND LOTURILE

Valoarea estimata fara TVA: 28,649,204 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valoarea GP este de 1% din valoarea estimata fara TVA a AC aferent fiecarui lot in parte conf HG 866/2016 artII alin 2. Modalitate constituire conf art 36 din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Viramentul bancar în favoarea SUUMC, se poate realiza în urmatorul cont de virament RO77TREZ7015005XXX000171 deschis la Trez sect 1. Valabilitate va fi cel putin egala cu perioada min de valabilitate a ofertei–120 de zile.Perioada de valabilitate se va calcula incepand cu data limita de depunere a ofertelor.Oricare ar fi modalitatea de constituire a garantiei de participare,documentul doveditor OBLIGATORIU SE VA POSTA IN SEAP scanat si semnat cu semnataura electronica extinsa,pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertei. Pentru constituirea garantiei in alte valute se va utiliza echivalenta leu/alta valuta raportat la cursul de schimb BNR din ziua publicarii anuntului.In conformitate cu prevederile art 36 alin 3 din HG 395/2016,GP este irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat,respectiv la prima cerere a beneficiarului,pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertei HG866/2016 artII alin 3.Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia pentru participare, in conditiile art37 din HG395/2016. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de achizitie este de 10% din pretul contractului subsecvent fara T.V.A. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie, conform art 39 alin (3) din HG 395/2016 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conformitate cu art 40 – 42 din HG 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
asigurari sociale de sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.59-60,164, 165, 167 din

Legeanr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici

participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, sub sanctiunea excluderii ofertei ca innaceptabila conform art.137

alin.(2) lit. b)din H.G.395/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi

prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe locul I,II,III în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea

evaluarii ofertelor, intrucat autoritatea contractanta doreste sa incheie un acord cadru cu 3 operatori economici.

Aceste documente sunt:

– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general

consolidat : buget local, buget de stat, la momentul depunerii,cazierul judiciar va fi prezentat in mod

obligatoriu de catre ofertanti,cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare sau a celor ce au putere de

reprezentare,de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art.167 alin.

(2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Reprezentantul A.C. este doamna Florentina Ionita Radu.

Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie: Ionita – Radu Florentina; Bazga Ionut; Jinga Mariana; Duica Mirel; Dumitrescu Gheorghe; Georgescu George;Tudor Gabriela; Boboc Daniela; Amariei Ligia; Oczelak Cristina; Mirea Carmen; Bacioi Florin; Imparatu Anca-Andreea; Marinescu Bogdan; Albita Ovidiu; Latis Mihai; Manaila Ion; Eftimie Ioana; Tutunaru Ionela; Mihalcea Mariana.
Nota 1: Autoritatea contractanta exclude de la procedura de atribuire orice operator economic care se incadreaza in oricare din prevederile

art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Nota 2: În cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat. Forma juridica pe care trebuie

sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul; autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita

legalizarea asocierii în cazul în care oferta comuna va fi declarata câstigatoare.

Nota 3: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o alta

persoana,aceasta va prezenta o împuternicire.

Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.Toate documentele vor avea, pe

lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului.Toate documentele se vor depune in S.E.A.P. semnate cu

semnatura electronica extinsa, conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016.

Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura precum si

subcontractantul au obligatia de a prezenta documentele justificative solicitate prin fisa de date.

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie

European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada

preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ). Înainte de atribuirea contractului, autoritatea

contractanta va solicita ofertantului declarat castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire,precum si ocupantului locului II si III (deoarece

autoritatea contractanta doreste sa incheie un acord cadru cu 3 operatori economici)sa prezinte documentele justificative actualizate prin

care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va

depune,dupa caz, si de catre tertul sustinator.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se

va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu

DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile

DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca

operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea

profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura

de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila conform art.137 alin(2) lit.b) din

H.G.395/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,respectiv certificat constatator

emis de Oficiul National al Registrul Comertului, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza

sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasati pe locurile I, II, III in clasamentul intermediar intocmit la

finalizarea ofertelor, intrucat autoritatea contractanta doreste sa incheie un acord-cadru cu 3 operatori economici. Obiectul contractului

trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.

Imposibilitatea demonstrarii înregistrarii ofertantului ca persoana juridica/fizice având in obiectul de activitate furnizarea produselor care sunt

cerute prin prezenta documentatie, atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.

Documentele se vor depune in S.E.A.P. semnate cu semnatura electronica extinsa, conform prevedrilor art 60 alin (4) din HG 395/2016. In

situatia in care din documentele solicitate in acest sens nu reiese ca ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de activitati ce fac obiectul

achizitiei, conditie referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare) va fi considerata neindeplinita iar oferta

inacceptabila in baza art.134-137 din HG 395/2016
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici vor prezenta esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate,a caror autenticitate terbuie certificata la solicitarea autoritatii contractante. Descrierile vor fi traduse in limba romana si vor fi numerotate cu nr. lotului, corespunzator caietului de sarcini.
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau ISO 13485 prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (pentru cazurile specifice prevazute de lege).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative in sustinerea cerintei (esantioane, descrieri sau fotografii etc)trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Certificatele care atesta respectarea standardelor de management al calitatii ISO 9001 sau ISO 13485 sau echivalent se vor prezenta de catre ofertantii clasati pe locurile 1,2,3 din clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, doar la solicitarea autoritaii contractante. În cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie îndeplinita de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe care acesta o îndeplineste.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 10.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acord cadru doar cu operatorii economici situati pe locurile I,II,III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale sa va face astfel: 1.11.1 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse /introduse in SEAP, mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I, autoritatea contractanta va transmite in SEAP, o sol de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale), iar op economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de S.EAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut. 1.1.1 In cazul pastrarii egalitatii si dupa solicitarea de clarificari referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite in SEAP,autoritatea contractanta va mai solicita maxim doua clarificari in vederea imbunatatirii pretului ofertat. In cazul in care in urma celor 3 solicitari de clarificari privind depunerea unei noi propuneri financiare, solicitarea de reofertare se face pana la departajarea ofertantilor de pe locul I 1.1.2 Noua propunere finan se va depune / introduce in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa. Termenele/datele de depunere ale propunerilor financiare se vor comunica in solicitarea transmisa in SEAP de catre autoritatea contractanta. 1.2 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse in SEAP, mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri finan imbunatatite (cu 2 zecimale), iar op economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere finan sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul 1. 1.2.1 In cazul in care noua propunere finan imbunatatita depusa in SEAP,ca urmare a sol autoritatii contractante primite prin intermediul SEAP,va influenta clas locurilor superioare, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SEAP,la procedura. 1.3 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in S.E.A.P., a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar op economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat of clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere finan sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul II. 1.3.1 In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SEAP,ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SEAP,va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SEAP,la procedura.Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului – pretul cel mai scazut.Operatorii economici participanti la procedura de atribuire ( candidat,ofertant,tert sustinator,subcontractant) au obigatia de a completa DUAE(Document Unic de Achizitie European),instituit la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul CE nr 7/2016,versiunea electronica a documentului fiind pusa la dispozitie ca formular on-line de catre Comisia Europeana la adresa de internet ta:https://ec.europa.eu.growth/toolsdatabases/espd/filter.DOCUMENTELE SE INCARCA IN SEAP SEMNATE CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016.Posibilitatea suplimentarii achizitionarii cantitatilor estimative maxime.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a depasi cantitatile estimative maxime,din acordul-cadru, dar nu mai mult de 50%,in conditiile respectarii prevederilor legale.La achizitionarea cantitatilor mai sus mentionate, acordul cadru se va rezilia pe deplin drept.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Biroul Juridic (Sef Birou – Georgescu George)
Adresa postala: Str. Mircea Vulcanescu nr. 88 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010825 , Romania , Tel. +40 213195839 , Fax: +40 213115840
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 08:58