1 martie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL CLINIC FILANTROPIA
Numar anunt: 183102 / 01.03.2018
Denumire contract: Acord Cadru de furnizare antineoplazice

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA
Adresa postala: Bd.Ion Mihalache nr.11-13, sector 1, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 01171 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciu Achizitii Publice , Tel. +40 213188949 , In atentia: Ref. Aura Henke, tel 0722493195 , Email: achizitiifilantropia@yahoo.com , Fax: +40 213188937 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Unitate sanitara cu paturi
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord Cadru de furnizare antineoplazice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Farmacia spitalului Clinic Filantropia, Bd. Ion Mihalache, nr. 11-13.
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: 2,689,982 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Lunar sau trimestrial, in functie de fondurile alocate de CASMB pentru Programul National de Oncologie. In urma incheierii acordului cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente, cantitatile estimate minime si maxime pentru contractele subsecvente sunt precizate in caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru pentru achizitia de medicamente antineoplazice pentru perioada de 2 ani- conform caietului de sarcini publicat in SEAP si anexei B privind loturile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tutoror solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a ai inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf. OUG 107/2017.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15 zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33652100-6 – Antineoplazice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord cadru pentru achizitia de medicamente antineoplazice pentru perioada de 2 ani- conform caietului de sarcini publicat in SEAP si anexei B privind loturile.

Valoarea estimata fara TVA: 2,689,982 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
G.P se constituie raportat la valoarea celui mai mare ctr. subsecvent,conf. art.35(3),lit a) din HG 395/2016,se achita in RON ptr.fiecare lot/loturi pentru care se depune oferta asa cum sunt specificate in Anexa B a prezentei fise de date sau echiv. lei/alta moneda la curs BNR din data publicarii inv. de participare in SEAP. In situatia in care g.de p. se depune pentru mai multe loturi, op. economic va prezenta defalcat(tabel) g.de p. pentru fiecare lot in parte.In conformitate cu prevederile legale, G.P.este irevocabila, iar instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.G.P se poate constitui si prin depunere de numerar la casierea A.C.( L-J -ora 8-15,V-ora8- 13)Contul IBAN de garantii este: RO45TREZ7015006XXX012143 deschis la Trezorerie sect 1 Bucuresti.Perioada de valabilitate a G.P este de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei(perioada de valab. si a ofertei).Avand in vedere ca procedura se desfasoara on-line, dovada constituirii G.P se va depune doar SEAP,scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa conf art.60 alin.(4) din H.G. 395/2016. Oferta va fi respinsa daca nu este prezentata dovada constituirii garantiei de participare conf. art.64 alin(3) din HG nr.395/2016. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent si se va constitui in conformitate cu prevederile art. 39 alin.(3) si alin.(4) din HG nr. 395/2016, iar contul IBAN de garantii al autoritatii contractante in care se poate face viramentul este RO45TREZ7015006XXX012143 -Trezoreria Sector 1.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri CASMB – Programul National de Oncologie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.165 din Legea 98/2016.
2. Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 164 din Legea 98/2016 Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator.
3. Declaratia privind neincadrarea la prev. art. 167 din Legea 98/2016. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator.
4. Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art.58-63 din Legea nr.98/2016
Informatiile solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 58-63 din Legea nr.98/2016 sunt solicitate si subcontractantului si tertului sustinator, daca este cazul.
Conf. art 63, alin 1) din LG 98/2016 coroborat cu art 21 (5) din HG 395/2016 ,persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Prof. Dr. Gheorghe Peltecu -Manager; Ec. Mioara Burcea-Director Financiar Contabil; Dr. Mircea Dragos Median – Medic primar oncolog; Tuinea Loredana – medic; Hersculeac Ileana- Farmacist sef; Henke Aurelia -Ref. Serviciul Achizitii Publice.
Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.
Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului declarat castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire, precum si ocupantilor locurilor II si III (deoarece autoritatea contractanta doreste sa incheie un acord cadru cu 3 operatori economici)sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
DUAE se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si de subcontractant. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.
5.Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara care sa stipuleze ca Ofertantul/candidatul nu are datorii la bugetul consolidat de stat, restante la momentul prezentarii. Asadar, dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente – de catre ofertantul clasat pe primul loc respectiv locul 2 si 3 in clasamentul intermediar, (deoarece autoritatea contractanta doreste sa incheie un acord cadru cu 3 operatori economici).
6. Certificat De Atestare Fiscala Pt. Persoane Juridice Privind Impozitele Si Taxele Locale Si Alte Venituri Ale Bugetului Local – eliberat de PRIMARIE care sa stipuleze ca ofertantul/candidatul nu are datorii restante la momentul prezentarii. Asadar, dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente – de catre ofertantul clasat pe primul loc respectiv locul 2 si 3 in clasamentul intermediar, (deoarece autoritatea contractanta doreste sa incheie un acord cadru cu 3 operatori economici).
OFERTANTII STRAINI vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
Ca dovadada a neincadrarii in situatiile de excludere, autoritatea va solicita,pe langa certificatele fiscale, si urmatoarele documente: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulte din certificatul canstatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreazafaptul ca operatorul economic poate beneficia de
derogarile prevazute la Art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.
NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe locul I,II si III în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
In situatia in care din documentele solicitate in acest sens nu reiese ca ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de activitati ce fac obiectul achizitiei, conditie referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare) va fi considerata neindeplinita iar oferta inacceptabila in baza art.134-137 din HG 395/2016.
2. Autorizatie de distributie angro eliberata de Ministerul Sanatatii prin Agentia Nationala a Medicamentulu si a Dispozitivelor Medicale, privind autorizarea activitatii de comercializare a medicamentelor. – Dovada avizarii unitatii pentru activitati de procurare/comercializare, activitati de detinere(depozitare)/manipulare, livrare/transport sub contract, a medicamentelor de uz uman prin prezentarea Autorizatiei de distributie angro eliberata de MS –ANM.
Bazele legale ale autorizarii: Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii-Titlui XVII, Medicamentul,Cap.VII,art.787-796, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul Ministrului Sanatatii publice nr. 1964/2008 pentru aprobarea normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.
Precizare: la termenul limita de depunere a ofertelor se completeaza in DUAE, detinerea autorizatiei , urmand ca documentele justificative (dupa caz echivalente in cazul ofertantilor straini) solicitate in sustinerea cerintei sa fie prezentate de op. economici clasat pe locul I; II si III in clasamentul intermediar, avand obligatia sa le prezinte la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor’
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor furnizari prestate in ultimii 3 ani in vederea dovedirii experientei similare continand valori, perioade de furnizare, beneficiari,
indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti
privati. Documentele justificative solicitate in sustinerea cerintei urmand sa
fie prezentate de op. economici clasat pe locul I; II si III in clasamentul
intermediar, avand obligatia sa le prezinte la solicitarea autoritatii
contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.
Pentru contractele exprimate în alte monede decat lei se va se va tine cont
de cursul mediu anual comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea DUAE
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 27.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul cadru cu operatorii ecomomici situati pe locul I, II, III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel: 1. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in S.E.AP. mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul 1, autoritatea contractanta va transmite prin SEAP/sectiunea INTREBARI, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite, iar operatorii economici vor transmite raspunsul prin intermediul S.E.A.P., caz in care contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut. În cazul pastrarii egalitatii si dupa solicitarea de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite in S.E.A.P.,procedura de atribuire pentru lotul respectiv se anuleaza. Noua propunere financiara se va depune/introduce in S.E.A.P. Termenele/datele de depunere ale propunerilor financiare se vor comunica în solicitarea transmisa in S.E.A.P. de catre autoritatea contractanta. 2. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite iar operatorii economici vor transmite raspunsul prin intermediul S.E.A.P., astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I. 3. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite ,iar operatorii economici vor transmite raspunsul prin intermediul S.E.A.P., astfel incat ofertantii clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul II. Se admit, in cadrul reofertarii, preturi unitare cu 3(trei) zecimale. Toate documentele care fac parte din oferta candidatilor vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa conform Art.60 alin(4) din H.G. nr. 395/2016.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare ale cailor de atac sunt cele prevazute la art.6 coroborat cu art.8 din Legea nr.101/19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic – Avocat Onofriciuc Dorel
Adresa postala: Bd. Ion Mihalache nr.11-13, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 11171 , Romania , Tel. +40 213188949 , Email: achizitiifilantropia@yahoo.com , Fax: +40 213188949
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 09:06