1 martie 2018

Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA
Numar anunt: 183103 / 01.03.2018
Denumire contract: Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord – Aeroport International Henri Coanda Bucuresti

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice – SAPSP , Tel. +40 213192433/ +40 213192402 , In atentia: Mihnea Bosco , Email: mihnea.bosco@cfr.ro, daniela.manea@cfr.ro , Fax: +40 213192433/ +40 213192402 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord – Aeroport International Henri Coanda Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Linia de cale ferata Bucuresti Nord – Aeroport International Henri Coanda Bucuresti
Codul NUTS: RO32 – Bucuresti – Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Revizuirea Studiului de Fezabilitate se va realiza in conformitate cu cadrul legislativ si de reglementare in vigoare, pentru a prezenta cea mai buna alternativa privind realizarea legaturii dintre statia c.f. Bucuresti Nord si AIHCB, pentru respectarea conformitatii standardelor impuse pentru Coridoarele Europene si Coridoarele TEN-T si asigurarea specificatiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul Romaniei.
Modificarile aduse Contractului Sectorial de Servicii fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, aferente optiunilor de revizuire cuprinse în clauzele contractuale se fac prin Act Aditional cu respectarea legislatiei în vigoare.
Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conditiile prevazute la art. 237, art. 238, art. 240 alineat (1) b) alineat 2 coroborat cu alineat 3 si art. 241 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:15
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari /informatiilor suplimentare cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79314000-8 – Studiu de fezabilitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Revizuirea Studiului de Fezabilitate se va realiza in conformitate cu cadrul legislativ si de reglementare in vigoare, pentru a prezenta cea mai buna alternativa privind realizarea legaturii dintre statia c.f. Bucuresti Nord si AIHCB, pentru respectarea conformitatii standardelor impuse pentru Coridoarele Europene si Coridoarele TEN-T si asigurarea specificatiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul Romaniei.

Valoarea estimata fara TVA: 2,700,809 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valoarea garantie de participare(GP) 27.000 lei. GP se va constitui in lei sau echiv leu/valuta la cursul stab de BNR din data publ anun. de particip, valabila 120 de zile de la term lim de depunere a of, va fi constit prin: -viram bancar -OP, sau orice alt instrum de garan emis in cond legii de o soc bancara ori de o soc de asig, in cond legii.Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Intensa San Paolo SPA Torino Sucursala Bucuresti.Event. neconcord. cu priv la indepl cond de forma a GP, inclusiv cele priv cuantumul si valab se vor clarifica de catre com de eval cu ofert in max 3 zile lucrat de la data lim de dep a ofert.Dovada constit GP tb sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora lim dep a ofert.GP este irevocabila.Entit contr are dreptul de a retine GP, ofertantul pierzând astfel suma constit, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmat sit:a) îsi retrage of în per de valab a ac; b) of sa fiind stab castig nu constit garan de buna exec in per de valab a of, si oricum nu mai tarziu de 5 zile de la semnarea contr sect;c) of sa fiind stab câstig, refuza sa semneze contr sect în per de valab a of.Restit GP se realiz potriv art.44 din HG nr.394/2016, în baza cererii scrise. In cazul dep de of in cadrul unei asoc de op ec GP tb constit in numele asocierii si sa mentio. ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op ec.GP se semneaza electr si se dep in SEAP odata cu DUAE. Garantia de buna executie este de 10 % din Valoarea Contractului (fara TVA). Garantia de buna executie se constituie in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului si va fi emisa de catre o banca/societate de asigurari din Romania, acceptata de Beneficiar. In cazul in care Garantia de buna Executie este emisa de catre societate de asigurari, Garantia de buna Executie va fi insotita de o scrisoare in original din partea reasiguratorului prin care acesta se obliga ca, in cazul in care societatii de asigurare i se retrage autorizatia de functionare, reasiguratorul va prelua Garantia de buna Executie. Garantia trebuie sa fie irevocabila si neconditionata pe toata durata de valabilitate a acesteia. Garantia de buna executie trebuie sa prevada ca plata garantiei se va efectua la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Prestatorului, in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea Beneficiarului. – Beneficiarul are obligatia de a elibera/ restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre Prestator a tuturor obligatiilor asumate prin contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finan va fi asig din cadrul Titlului de Chelt 58 Proiecte cu Finan din Fonduri Ext Neramburs, aferente cadrului financiar 2014-2020 – 58.03 Programe din Fondul de Coeziune (FC).
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art.39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr.100/2016
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177,178, 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;
d) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Se va completa in acest sens DUAE de catre fiecare ofertant, ofertant asociat,tert sustinator, subcontractant cu
informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea de catre entitatea contractanta, ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor, in conditiile art.73 alin.(1) din HG 394/2016.
Nota:
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Cerinta nr. 2
Informatii privind neincadrarea in prevederile art.73 din Legea 99/2016
Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
GAVRILA Ion – Director General
UNGUREAN Marian- Cristian- – Director General (pâna în data de 12.02.2018);
MOLDOVAN Macarie Alexandru – Director Gen. Adj.Tehnic;
BAICU Sorina – Director General Adj. Economic.;
SCURTU Viorel – Director Gen.Adj.Exploatare;
ALEXANDRU Victor – Director General Adj. Investitii
IRIMES Luca Macedon- Director Directia Pregatire Derulare Investitii;
BLEOTU Iulian-Danut – Director Suport Contracte si Finantari Investitii;
MIHAILEANU Monica Maria – Director Directia Implementare;
DUMITRESCU Daniela Manuela– Director Directia Achizitii Publice;
CRETU CORNELIU – Director Directia Financiara;
STROE Ion Claudiu –Director Directia Juridica;
DIDU Renatty Gabriela- Sef serviciu – Directia Financiara;
MANEA Daniela – Sef Serviciu – Directia Achizitii Publice;
MARIN Valentin – Sef Serviciu – Directia Achizitii Publice;
HROPACIOV Lorena – Sef Birou – Directia Achizitii Publice,
VLADESCU Viorica – economist – Directia Achizitii Publice;
STANESCU Bogdan Iulian – Inginer Colegiu –Directia Achizitii Publice;
BOSCO Mihnea – Sef Proiect -Directia Achizitii Publice;
COMAN Mariana – Sef Proiect- Directia Achizitii Publice;
FIERARU Doinita – Sef Proiect – Directia Achizitii Publice;
DRAGOMIRESCU Bianca – economist – Directia Achizitii Publice;
BADEA Manuela- ?ef Serviciu – SPDSF – Directia Pregatire Derulare Investi?ii
DIDE Petrica- ?ef Serviciu – S.C.I. – Direc?ia Suport Contracte ?i Finan?ari Investi?ii
PERJU Anca- ?ef proiect – Direc?ia pregatire Derulare Investi?ii
TUDOR – Serban Viorica Silvia- ?ef proiect – Direc?ia pregatire Derulare Investi?ii
MELINTE Ionut – Sef serviciu – Directia Juridica;
GREAB Viorica – Sef Serviciu – Directia Juridica;
PREDA Georgiana- Sef proiect – Directia Juridica;
BUHOLT Mariana – Consilier juridic – Directia Juridica;
MARUNTU Violeta – consilier juridic – Directia Juridica;
BIOLAN Constantin-Consilier juridic, Directia Juridica
MIHAI Crenguta Mihaela – Consilier juridic, Directia Juridica
MIHAILA Costinela- Sef serviciu – Directia Juridica
DRAGOI SILVIA-economist- Directia Financiara
BURLACU LIANA- Sef Proiect- Directia Financiara
GHEORGHE I MIRELA- Sef Proiect- Directia Financiara
SINCAI FLORIN DANIEL- Sef Proiect- Directia Financiara

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Se va completa in acest sens DUAE de catre fiecare ofertant, ofertant asociat,tert sustinator, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea de catre entitatea contractanta, ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.
De asemenea se vor depune declaratii in conformitate cu art.73 din Lg.99/2016 (Formularul 7 din Sectiunea Formulare) de catre fiecare ofertant, ofertant asociat,tert sustinator, subcontractant odata cu depunerea DUAE. Cerinta nr.1
Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului.
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. In cazul asocierii, fiecare asociat va prezenta certificatul constatator.
Pentru persoane juridice straine.
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Documentul se va prezenta insotit de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
In cazul ofertelor comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate de catre entitatea contractanta, ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.
Document suport DUAE :
– Certificatul constatator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, sau document edificator.
– Pentru persoanele fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant
Declaratia DUAE se completeaza online accesand site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul.
Cerinta nr. 2
In conformitate cu prevederilor Ordinului MT nr. 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii în activitatile de construire, modernizare, întretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul pentru activita?i de proiectare în domeniul infrastructurii feroviare.
– Operatorii economici vor prezenta autoriza?ii/ agremente AFER valabile la momentul prezentarii.
– Operatorii economici straini care nu de?in autoriza?ii/ agremente AFER, vor prezenta documente echivalente eliberate de autorita?ile relevante din ?arile de origine valabile la momentul prezentarii (documentele vor fi traduse de un traducator autorizat).
– Entitatea Contractanta (Comisia de evaluare) va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de finalizarea raportului procedurii de atribuire, prezentarea autoriza?iei/ agrementului AFER. Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.
În situa?ia în care ofertantul nu îndepline?te cerin?a a?a cum a fost solicitata de Entitatea contractanta, va fi descalificat. În cazul asocierilor, cerin?a trebuie îndeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.
Se va completa DUAE.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: Autorizatiile/ agrementele AFER pentru servicii de proiectare în domeniul infrastructurii feroviare.
Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 1
Ofertantul (sau fiecare membru al asocierii, în cazul în care ofertantul este o asociere) va declara în DUAE, servicii similare în valoare cumulata de minim 1.000.000 lei fara T.V.A în ultimii trei ani.
Valoarea pentru serviciile similare care va fi luata în considerare pentru experien?a similara este valoarea corespunzatoare perioadei de 3 ani raportata la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut în anun?ul de participare publicat ini?ial.

Prin servicii similare se întelege servicii de elaborare documentatii tehnico-economice în domeniul infrastructurii feroviare care sa includa elemente de infrastructura si suprastructura de cale ferata, (se exclud metroul ?i tramvaiul), inclusiv cele aflate în derulare ?i cele finalizate în ultimii 3 ani, duse la bun sfârsit (servicii receptionate partial si/sau servicii receptionate la terminarea prestarii), cu indicarea valorilor, datelor ?i a beneficiarilor publici sau priva?i.

Prin formula „servicii duse la bun sfârsit” se înteleg servicii receptionate partial si/sau servicii receptionate la sfârsitul prestarii. Cerinta se considera îndeplinita daca operatorul economic prezinta ca experienta similara oricare varianta.
În conformitate cu Legea nr.99/2016, art. 196, în cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea unui tert/ unor terti, acesta are obliga?ia de a dovedi ca tertul va desfasura efectiv serviciile în legatura cu care sunt necesare respectivele calificari, si ofertantul a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prin prezentarea unui angajament în acest sens din partea tertului/ tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/ tertii sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care se va asigura îndeplinirea angajamentului de sustinere, documente care se vor constitui anexe la angajament.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative sa fie depuse de ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor, prin prezentarea certificatelor sau a oricaror alte înscrisuri semnate de beneficiarul contractului care sa confirme receptionarea serviciilor pentru fiecare contract mentionat, în conformitate cu art.192 alin. b) din Legea 99/2016, care vor fi prezentate doar la solicitarea entita?ii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?inator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Informatii privind subcontractarea.
Potrivit art.185 alin (4) din Legea nr 99/2016 se va lua in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul ce urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art.184 din Legea nr.99/2016, entitatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Potrivit art.68 alin (1) din Legea nr.99/2016 se vor indica partea/partile din contract care urmeaza sa fie subcontractate.
Ofertantii trebuie sa declare toti subcontractantii si toate datele de recunoastere a subcontractantilor, precum si sa prezinte pentru fiecare subcontractant informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/ partile din contract pe care acesta urmeaza sa le îndeplineasca efectiv, indiferent de procentul de subcontractare. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/ partile din contract pe care acesta urmeaza sa le îndeplineasca efectiv, entitatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/ partile din contract pe care acesta urmeaza sa le îndeplineasca efectiv. În cazul în care un ofertant subcontracteaza o parte/ parti din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea contractului cu Entitatea Contractanta, contractul încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica. Înlocuirea sau introducerea unui subcontractant dupa încheierea contractului, se poate face numai cu acordul Entitatii Contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentate initial.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE.
Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate de catre entitatea contractanta, ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatii privind asocierea.
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara, in conformitate cu art. 66 din Legea nr.99/2016.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune DUAE insotit de acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate de catre entitatea contractanta, ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara, in conformitate cu art. 66 din Legea nr.99/2016.
Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul).
In conformitate cu prevederile art.196 alin (2) din Legea nr.99/2016, operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor de calificare.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE.
Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de catre entitatea contractanta, ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerin?a nr.1
Asigurarea calita?ii. Operatorii economici vor prezenta dovada implementarii unui standard de asigurare a calita?ii conform standard ISO 9001 sau echivalent. Pentru situa?iile în care se depun oferte în asociere, cerin?a trebuie îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa în acest sens DUAE, urmând ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea de catre entitatea contractanta, ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.
Document suport DUAE:
Ofertan?ii vor prezenta dovada implementarii unui standard de asigurare a calita?ii conform standard ISO 9001 sau echivalent prin prezentarea unor certificate valabile emise de orgamisme acreditate sau alte probe/dovezi care confirma sigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Pentru situa?iile în care se depun oferte în asociere, cerin?a trebuie îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 40 % 40
Descriere: Pre?ul Ofertei sau Propunerea financiara
2. Componenta tehnica sau Propunerea tehnica 60 % 60
Descriere: Componenta tehnica sau Propunerea tehnica – demonstrarea capacitatii tehnice de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
11/2/569/05.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 10.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Obv de invest este cupr în Master Pl Gen de Transp al Rom cu suma de 97,15 Mil EURO, fara TVA.Proiectul „Elab doc teh-ec pt modern lin de c.f. Buc Nord – Aerop Henri Coanda” face parte din Master Pl. Gen de Transp al Rom (MPGT) si este prop pentru fin din POIM, Axa Priorit(AP)1.Îmbunat mobilit prin dezv ret TEN-T si a transp cu metroul, Obv Specific (OS) 1.2.Crest mob pe ret ferov TEN-T centr.
Tip de finantare: Credite externe cu garantia statului
VI.3) Alte informatii
1. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP. 2. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. 5. Par?ile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor Contractului Sectorial de Servicii prin act aditional fara a afecta caracterul general al contractului sectorial de servicii, în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului, cu respectarea legisla?iei în vigoare. Modificarile aduse Contractului Sectorial de Servicii fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, aferente op?iunilor de revizuire cuprinse în clauzele contractuale se fac prin Act Aditional cu respectarea legislatiei în vigoare. Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, în condi?iile prevazute la art. 237, art. 238, art. 240 alineat (1) b) alineat 2 coroborat cu alineat 3 ?i art. 241 din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale. 6. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. 7. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, entitatea contractanta va solicita (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor si va fi declarat castigator cel cu oferta cea mai mica. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. 8. Referitor la modalitatea de completare a DUAE, „Sectiunea IV Criterii de selectie”, operatorii economici se vor limita la completarea sectiunii „a” INDICATIE GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECTIE din partea IV „Criterii de selectie”, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de notificare si de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

CNCF „CFR” SA – Directia Juridica
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Tel. +40 213192525 , Fax: +40 213192526 , Adresa internet (URL): http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 09:10