1 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183104 / 28.02.2018
Denumire contract: furnizare rafturi pentru arhivare la DS Sibiu

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: Directia Silvica Sibiu, Calea Dumbravii nr. 140 , Localitatea: Sibiu , Cod postal: 550399 , Romania , Punct(e) de contact: Radu Claudiu , Tel. +40 269242411 , Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro , Fax: +40 269214970 , Adresa internet (URL): wwwdssibiu.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

SEAP, www.e-licitatie.ro
Adresa postala: . , Localitatea: . , Cod postal: . , Romania , Punct(e) de contact: .

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

SEAP, www.e-licitatie.ro
Adresa postala: . , Localitatea: . , Cod postal: . , Romania , Punct(e) de contact: .
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

regie autonoma nationala
Activitate (activitati)

Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
furnizare rafturi pentru arhivare la DS Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sibiu, Calea Dumbravii nr. 140
Codul NUTS: RO126 – Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare rafturi metalice pentru arhivare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

39132100-7 – Dulapuri de arhivare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
28 bucati din care: 18 buc cu dimensiunile de 3300x2100x300 mm; 6 buc = 3300x1000x300 mm; 2 buc = 3300x2000x450 mm; 2 buc = 3300x1000x450 mm.

Valoarea estimata fara TVA: 31,600 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
1%Garantia de participare. Cuantumul garantiei de participare este de : rafturi arhivare = 316,00 lei Eechivalenta pentru o garantie de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare. Garantia de participare va fi constituita pe loturi si în conformitate cu prevederile art. 36 alin(1) din Legea nr.98/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în forma prezentata în formularul “Scrisoare de garantie”. În cazul în care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei într-unul din conturile Directiei Silvice Sibiu din cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva (R1590120, J40/450/1991): cont RO65RZBR0000060001392143 – Raiffeisen Sibiu . Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP în fisier separat denumit “Garantie de participare” împreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica pâna la data limita de depunere a ofertelor. Modul de restituire a garantiei de participare. Garantia de participare se restituie în conditiile prevazute de art. 38 din Legea nr.98/2016 în contul IBAN declarat în formularul INFORMATII GENERALE sau în contul IBAN declarat de ofertant în CEREREA DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri de productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/de
supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului
sustinator/subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:

– cazier judiciar al operatorului economic, valabil la data depunerii.

– cazier judiciar, valabil la data depunerii, pentru persoanelor ce au calitate de membru al organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Cerinta 2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 165 din Legea

98/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:

– declaratii pe proprie raspundere.

– certificat fiscal din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii RESTANTE la bugetul general consolidat, la MOMENTUL PREZENTARII,

– certificat fiscal din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii RESTANTE la bugetul local, la MOMENTUL PREZENTARII,

– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2),

Cerinta 3. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 167, alin.1 din
Legea 98/2016, iar membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control
în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/ subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 167,
alin.1,lit.c din Legea 98/2016 .

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:

– declaratii pe proprie raspundere.

– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin.(2).
Cerinta 4. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60, din Legea
98/2016, iar membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control încadrul
ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/ subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60, din
Legea98/2016 .

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa si depune pe langa DUAE (anexa 2 din formulare) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, declaratie
privindneincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea.nr.98/2016.

Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevazute
mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, se vor accepta declaratii pe propria
raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, declaratii autentice date in
fata unui notar sau a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Orice
operator economic aflat în oricare dintre situatiile prevazute la art. 164 si 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza
dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de
excludere.

Lista cu persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante: director Blaj Robert, director tehnic-ing. Tesa Ioan-Ovidiu,
director economic-ec. Apolzan Adrian; Persoane implicate in procedura: cons.jur-jr. Rusu Maria-Liliana, tehn. Hanzeli Ana, ec. Chertes
Diana, ing. Casir Viorel, , tehn. Radu Claudiu.– Anexa 2; Cerinta nr. 1. Ofertantii ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa

reiasa ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constiturii precum si faptul ca operatorul economic are

capacitatea profesionala de a realiza activitatiile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei

se va completa in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC,

sau in cazul ofertantiilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii

contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Pentru ilustrarea produselor, ofertantul/candidatul

va prezenta

imagini digitale color ale produselor cuprinse în propunerea

tehnica.

Imaginile digitale vor fi create cu aparate digitale, vor fi

clare/vizibile si vor

încadra cât mai aproape întreg produsul astfel încât sa surprinda

inscriptiile

de pe produse (denumire / logo brand/producator).Modalitatea

prin care se

poate demonstra indeplinirea cerintei se va completa in DUAE

de catre

operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu

informatiile

aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza

indeplinirea

celor asumate prin completarea DUAE, respectiv imagini digitale

color,

urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,

doar de

catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar

intocmit la

finalizarea evaluarii ofertelor.

Document obligatoriu: Imaginile digitale color ale produselor

cuprinse în

propunerea tehnica se vor încarca în SEAP, în fisiere separate

pentru

fiecare categorie de produse. Pentru o usoara identificare a

produselor

recomandam sa fie data urmatoarea denumirea fiecari imagini:

Imagine_1,

Imagine_2 ………., Imagine_n, în care n – numarul de pozitii dintrun

fisier.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta nr. 1. Pentru ilustrarea produselor, ofertantul/candidatul va prezenta imagini digitale color ale produselor cuprinse în propunerea tehnica. Imaginile digitale vor fi create cu aparate digitale, vor fi clare/vizibile si vor încadra cât mai aproape întreg produsul astfel încât sa surprinda inscriptiile de pe produse (denumire / logo brand/producator).Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei se va completa in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv imagini digitale color, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Document obligatoriu: Imaginile digitale color ale produselor cuprinse în propunerea tehnica se vor încarca în SEAP, în fisiere separate pentru fiecare categorie de produse. Pentru o usoara identificare a produselor recomandam sa fie data urmatoarea denumirea fiecari imagini: Imagine_1, Imagine_2 ………., Imagine_n, în care n – numarul de pozitii dintrun fisier.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.03.2018 14:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 27.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. 2. Modalitatea de departajare a ofertelor ce prezinta pret egal: In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu pret egal , autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in urma carora ofertantii vor depune noi oferte financiare in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul juridic al Directiei Silvice Sibiu
Adresa postala: Calea Dumbravii nr. 140 , Localitatea: Sibiu , Cod postal: 550399 , Romania , Tel. +40 269242411 , Fax: +40 269214970
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 09:25