1 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183107 / 28.02.2018
Denumire contract: INTRETINERI IN PLANTATII – DS TELEORMAN

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: prin DIRECTIA SILVICA TELEORMAN str. Mihaita Filipescu nr. 3 , Localitatea: Alexandria , Cod postal: 140056 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Silvica Teleorman , Tel. +40 247312333 , In atentia: Rascu Ninel , Email: office@alexandria.rosilva.ro , Fax: +40 247315790 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

SEAP
Adresa postala: . , Localitatea: . , Cod postal: . , Romania

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

SEAP
Adresa postala: . , Localitatea: . , Cod postal: . , Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie autonoma
Activitate (activitati)

Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
INTRETINERI IN PLANTATII – DS TELEORMAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: ocoalele silvice Alexandria si Turnu Magurele
Codul NUTS: RO317 – Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune executarea de araturi intre rândurile de puieti, pe 70% din suprafata, cu tractoare in agregat cu plug.
Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77200000-2 – Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
532 ha

Valoarea estimata fara TVA: 239,400 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12&nnbsp; luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
in cuantum de 1.620 lei pt. lotul 1 si 760 lei pt. lotul 2. Perioada de valabilitate a garantiei: 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se constituie în temeiul art. 36 alin. (1) din HG 395 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare, prin: – instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari – în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire; in conformitate cu art. 36 alin. (4) din HG 395 2016, acest document trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. – virament bancar cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pâna la data limita de depunere a ofertelor (contul DS Teleorman: RO20 RZBR 0000 0600 0176 9216 deschis la Raiffeisen Bank Alexandria); – depunere la casieria autoritatii contractante, daca garantia de participare este mai mica de 5.000 de lei; Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP intr-un fisier separat denumit “Garantie de participare” impreuna cu DUAE, oferta financiara si oferta tehnica pana la data limita de depunere a ofertelor. in cuantumul de 8% din valoarea fara TVA a contractului. Ofertantul va constitui garantia de buna executie în termen de 5 zile de la data semnarii contractului de ambele parti. Modul de constituire a garantiei de buna executie: – instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari; – virament bancar; – prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale si virarea acestora într-un cont aflat la dispozitia beneficiarului, deschis la Trezoreriei Statului de catre furnizor/prestator. Suma initiala care se depune de catre prestator va fi de 1% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) restante la momentul prezentarii;
– cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
– alte documente edificatoare, dupa caz.
2) Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: ing. Dumitru Marin, ec. Teodorescu Iulian, cons.jur. Burcea Mirela, ing. Rascu Ninel, ing Toma Marina, ec. Gogorici Victorita, ing. Vijiala Cristian, ing. Dumitru Iulian, ing. Dumitru Victor; Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte documentele justificative doar la solicitarea autoritatii contractante.
Atentionari speciale:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului va completa si prezenta in conditiile prevazute de art. 60, alin (1) din Norme, formularul DUAE.
In temeiul dispozitiilor art. 196, alin. (2) din Legea 98/2006, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie numai daca acestea nu au fost prezentate odata cu oferta, referitoare la:
1. Certificat constatator emis de ONRC – informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Ofertantii nerezidenti in Romania vor prezenta documente echivalente emise de tara de rezidenta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1 / 2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 04.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentele / ofertele vor fi transmise in conditiile prevazute de art. 60 din HG 395 / 2016. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se face accesând urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Caile de atac sunt cele prevazute de art. 6 si 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 09:35