1 martie 2018

Autoritate contractanta: Banca Nationala a Romaniei
Numar anunt: 183108 / 01.03.2018
Denumire contract: Upgrade al retelei SAN

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030051 , Romania , Punct(e) de contact: Petre Tudor , Tel. +40 0311323217 , Email: petre.tudor@bnro.ro , Fax: +40 0213110162 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Banca Centrala
Activitate (activitati)

Altele: Politica monetara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Upgrade al retelei SAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul BNR Bucuresti
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cresterea capacita?ii unui echipament de stocare si extinderea retelei SAN si a solutiei de protectie a datelor (backup si restore).
Solicitarile de clarificari se vor face cu 15 zile inainte de data de consemnare a ofertelor, iar autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare cu 10 zile inainte data data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

30233000-1 – Dispozitive de stocare si citire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 2,242,306 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
a) Cuantum: 22423 lei b) Perioada de valabilitate: 100 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Modalitatea de constituire – in conditiile prevazute la art. 36 alin. (1) – (4) din Hotararea nr. 395/2016: 1. Virament bancar sau instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii (formularul C); sau 2. ordin de plata in contul RO64NBORROBP000000XXXXXX, deschis la BNR Centrala. Ordinul de plata trebuie sa fie vizat de banca emitenta si va contine urmatoarele informatii: – despre platitor si beneficiar: denumire, CUI, cont bancar si banca; – detaliul platii: Garantie participare – (numar si data anunt de participare sau denumire procedura si numar lot). – numar OP, valoare, data platii. Data la care se va face echivalenta lei – alta valuta – cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune scanata in SEAP – pana la termenul limita de depunere a ofertelor, indiferent de modalitatea de constituire. Restituirea garantiei de participare se face in conditiile prevazute la art. 38 din Hotararea nr. 395/2016, in baza solicitarii scrise a operatorului economic. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea totala a contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) – (5) din Hotararea nr. 395/2016 din aplicându-se corespunzator. B.N.R are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie B.N.R va notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus, cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art.42 alin. (2) din Hotararea nr. 395/2016 solicitarii scrise a operatorului economic
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Motive legate de condamnarile penale
Se va prezenta Formularul D.E.A.U. (Partea III – Motive de excludere) completat cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 164 din Legea nr. 98/2016.
D.E.A.U. se va prezenta pentru fiecare entitate participanta la procedura de atribuire respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.
Autoritatea contractanta va solicita documentele doveditoare privind îndeplinirea criteriilor de calificare, ofertantului clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:
– cazier judiciar pentru ofertant si pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însotit de traducere autorizata în limba româna.
Fiecare entitate participanta la procedura de atribuire va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre operatorul economic (respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator) clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.

2. Motive legate de plata impozitelor si a contributiilor la asigurarile sociale
Se va prezenta Formularul D.E.A.U. (Partea III – Motive de excludere) completat cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 165 din Legea nr. 98/2016.
D.E.A.U. se va prezenta pentru fiecare entitate participanta la procedura de atribuire respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.
Autoritatea contractanta va solicita documentele doveditoare privind îndeplinirea criteriilor de calificare, ofertantului clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:
– certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, etc astfel incat sa reiasa lipsa datoriilor restante la data prezentarii documentelor;
– documente prin care se demostreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 (daca este cazul).
Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însotit de traducere autorizata în limba româna.
Fiecare entitate participanta la procedura de atribuire va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre operatorul economic (respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator) clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.

3. Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.
Se va prezenta Formularul D.E.A.U. (Partea III – Motive de excludere) completat cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 167 din Legea nr. 98/2016. D.E.A.U. se va prezenta pentru fiecare entitate participanta la procedura de atribuire respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.
Autoritatea contractanta va solicita documentele doveditoare privind îndeplinirea criteriilor de calificare, ofertantului clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire.
NOTA: Documentele justificative se vor prezenta pentru fiecare entitate participanta la procedura de atribuire respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Consiliul de administratie al BNR:
• Guvernator – Mugur Isarescu
• Prim-Viceguvernator – Florin Georgescu
• Viceguvernator – Liviu Voinea
• Viceguvernator – Eugen Nicolaescu
• Membru – Marin Dinu
• Membru – Daniel Daianu
• Membru – Virgiliu Stoenescu
• Membru – Agnes Nagy
• Membru – Gheorghe Gherghina

Conducerea Directiei Achizitii
• Bogdan Ion Cazacu – Director
• Petre Augustin Dutu – Director Adjunct

Conducerea Directiei Buget si Analiza Financiara
• Ion Paduraru – Director
• Gabriela Latea– Director adjunct

Conducerea Directiei Contabilitate
• Iulia Stanciu – Director
• Daniela Ilie – Director Adjunct

Conducerea Directiei Juridice
• Alexandru Paunescu – Director
• Cristian Serbanescu – Sef Serviciu

Conducerea Directiei Servicii informatice
• Ovidiu Dragomir – Director
• Tiberiu Parvulescu – Director adjunct Se va prezenta Formularul D.E.A.U. (Partea IV A – Capacitatea de a corespunde cerintelor) completat cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 173 din Legea nr. 98/2016.
Autoritatea contractanta va solicita documentele doveditoare privind îndeplinirea criteriilor de calificare, ofertantului clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
– pentru operator economic roman – certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul competent teritorial.
Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:
a) obiectul de activitate principal si obiectele de activitate secundare. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC
b) situatia juridical a ofertantului si starea acestuia;
c) persoanele care reprezinta ofertantul în relatia cu tertii.
Informatiile cuprinse în acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.
Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC în forma electronica, semnat cu semnatura electronica extinsa.
– pentru operator economic strain: ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse în limba româna de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana fizica/juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si în care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea în relatiile cu tertii, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa cuprinda informatii cu privire la starea ofertantului.

NOTA: Documentele justificative se vor prezenta pentru fiecare entitate participanta la procedura de atribuire respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informa?ii privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani. Cifra de afaceri medie anuala pe anii 2014, 2015 si 2016 trebuie sa fie egala sau mai mare decât suma de: 2.240.000 lei. Documentele prin care se poate demonstra aceasta sunt: bilanturi, rapoarte de audit sau orice alte documente justificative. Completare DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Experien?a similara:
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea listei privind principalele echipamente furnizate in ultimii 3 ani cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor. Probarea existentei experien?ei similare privind furnizarea de componente ale unui sistem de stocare, a caror valoare cumulata a fost de minimum 2.000.000 lei. Se va prezenta Formularul D.E.A.U. (Partea IV – Criterii de selectie, C – Capacitatea tehnica si profesionala) completat cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016. Autoritatea contractanta va solicita documentele doveditoare privind îndeplinirea criteriilor de calificare, ofertantului clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv prezentarea de certificate/documente/recomandari/ procese-verbale de receptie partiale/finale (datate si semnate de catre beneficiar) care sa confirme livrarea componentelor similare solicitate, precum si orice alte documente considerate ca fiind relevante in probarea indeplinirii cerintei de catre operatorul economic.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 70 % 70
Descriere: Componenta financiara
2. Experienta si calificarea personalului – Expert sisteme de stocare 5 % 5
Descriere:
3. Experienta si calificarea personalului – Expert solu?ie de backup 5 % 5
Descriere:
4. Experienta si calificarea personalului – Arhitect infrastructura IT 5 % 5
Descriere:
5. Caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate -Caracteristici tehnice ale solu?iei pentru monitorizarea performan?elor sistemelor de stocare ofertate 5 % 5
Descriere:
6. Caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate -Caracteristici tehnice ale sistemelor de backup pe disc cu deduplicare ofertate 10 % 10
Descriere:
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.04.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
100 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 23.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin mentionarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Solicitarile de clarificari se vor adresa in limba romana, prin intermediul S.E.A.P., Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari operatorii economici trebuie sa se inregistreze in S.E.A.P. (www.e-licitatie.ro): – ca operator economic – ca participant la procedura de atribuire. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, in limba romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Toate documentele/inscrisurile referitoare la procedura de atribuire, transmise de catre ofertanti (oferta, solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificari) vor fi redactate in limba romana sau vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana. Toate cerintele sunt obligatorii. Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: conform prevederilor art. 160 ?i 161 din Legea nr. 98/2016. In cazul in care se constata existenta a doua sau mai multe oferte, cu punctaje egale, clasate pe primul loc, in vederea departajarii, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP noi oferte de pret, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara care are cel mai mic pret. În cazul ofertantilor de alta nationalitate decât cea româna, documentele vor fi transmise în limba de origine, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 8, Legea nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Banca Nationala a Romaniei – Directia Juridica
Adresa postala: Str. Doamnei, nr. 8 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030051 , Romania , Tel. +40 3158087 , Fax: +40 03126484
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 10:02