1 martie 2018

Autoritate contractanta: Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Numar anunt: 183109 / 28.02.2018
Denumire contract: Inlocuire colturi palnie rece bloc energetic nr. 5 S.E. Turceni

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5 , Localitatea: Targu Jiu , Cod postal: 210227 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Lucrari – Servicii pentru Activitatea Energetica , Tel. +40 372819789 , In atentia: Dan ISTRATE , Email: dan.istrate@ceoltenia.ro , Fax: +40 253223248 , Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Inlocuire colturi palnie rece bloc energetic nr. 5 S.E. Turceni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SET
Codul NUTS: RO412 – Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarii avand ca obiect ,,Inlocuire colturi palnie rece bloc energetic nr. 5 S.E. Turceni’’, conform cerintelor tehnice din caietul de sarcini nr. 3380/14.02.2018.

Nota: În masura în care solicitarile de clarificari/informatii suplimentare vor fi adresate cu 13 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta va raspunde tuturor acestor solicitarile de clarificari/informatii suplimentare, o singura data, cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor (conf art. 172 si art. 173 din Legea nr. 99/2016).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45231113-0 – Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia lucrarii avand ca obiect ,,Inlocuire colturi palnie rece bloc energetic nr. 5 S.E. Turceni’’, conform cerintelor tehnice din caietul de sarcini nr. 3380/14.02.2018.

Valoarea estimata fara TVA: 1,466,525.66 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
1.Valoarea garantiei de participare este de 14.600,00 lei. Nota: a) Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va face neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; b) Garantia de participare emisa in alta limba, decat limba romana, va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana; c) Cont lei: RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Tg Jiu d) Cont euro: RO68 BACX 0000 0001 9285 1001, deschis la Unicredit Bank – Sucursala Tg Jiu, cod SWIFT BACXROBUXXX. 2.Perioada de valabilitate: va fi de cel putin 120 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor (conf art. 41, alin. (3), lit. b) din Hotarârea nr. 394/2016). 3.Modul de constituire: conf art. 42, alin. (1) + (4) din Hotarârea nr. 394/2016. Nota: a) dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor (conf art. 42, alin. (7) din Hotarârea nr. 394/2016); b) eventualele neconcordante cu privire la îndeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor (conf art. 138, alin. (3) din Hotarârea nr. 394/2016). 4.Retinerea: conf art. 43 din Hotarârea nr. 394/2016 5.Eliberarea: conf art. 44 din Hotarârea nr. 394/2016 1. Valoarea garantiei de buna executie a contractului sectorial este de 10% din pretul contractului sectorial ce urmeaza a fi executat, fara T.V.A. Nota: a) În cazul asocierii garantia de buna executie va fi constituita in numele asociatiei si se va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori; b) În cazul în care pe parcursul executarii contractului sectorial se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie în corelatie cu noua valoare a contactului respectiv (art. 45, alin. (5), lit. b) din Hotarârea nr. 394/2016). 2. Perioada de valabilitate: in functie de clauzele contractuale. 3. Termenul de constituire: în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial (conform art. 45, alin. (3) din Hotarârea nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare). 4. Modul de constituire: conform art. 46 din Hotarârea nr. 394/2016 (cu modificarile si completarile ulterioare). Nota: a) Garantiei de buna executie trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va face neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se constituie ca si anexa la contractul subsecvent (conform art. 46, alin. (1) coroborat cu art. 42, alin. (3) ÷ (5) din Hotarârea nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare). b) În cazul în care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei se accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar (conform art. 46, alin. (2) din Hotarârea nr. 394/2016); 5. Retinerea: conform art. 47 din Hotarârea nr. 394/2016 (cu modificarile si completarile ulterioare). 6. Eliberarea: conform art. 48 din Hotarârea nr. 394/2016 (cu modificarile si completarile ulterioare).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Criteriul nr. 1:
Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.
Nota: Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016).

Criteriul nr. 2:
Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 178 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.
Nota: Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016).

Criteriul nr. 3:
Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.
Nota: Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016).
Obs. 1.: Documentele justificative actualizate, care se vor solicita de entitatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc (in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile), prin care acesta poate indeplini cerinta 1,2 si 3 sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
b)cazierul judiciar al ofertantului si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, dupa caz;
c) documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;
d) entitatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva (conform art. 181, alin. (1) din Legea nr. 99/2016);
e) în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens (conform art. 181, alin. (3) din Legea nr. 99/2016).

Criteriul nr. 4:
Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.
Nota: Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) vor completa declaratia privind conflictul de interese si o vor depune odata cu DUAE.

Obs. 2.: Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul entitatii contractante (conf. art. 76, alin. (1) din Legea nr. 99/2016) implicate în procedura de atribuire sunt:
a) Presedinte al Directoratului – Sorinel Gheorghe BOZA
b) Membru al Directoratului – Dan VASILE
c) Membru al Directoratului – Ovidiu BALACESCU
d) Membru al Directoratului – Constantin BALASOIU
e) Director Directia Energie – Catalin Liviu STANCULESCU
f) Director Directia Servicii Support – Dumitru IACOB
g) Director Adjunct Achizitii – Grigorie DADALAU
h) Sef Serviciu Disciplina Contractuala – Mihaela ANDREI LAZAR
i) Sef Serviciu Achizitii Lucrari – Servicii pentru Activitatea Energetica – Leliana Tatiana DUMA. Criteriul nr. 1
Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca ofertantul este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.
Nota:
a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016);
b) Documentele justificative actualizate, prin care ofertantul clasat pe primul loc (in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile) poate indeplini cerinta sunt urmatoarele, fara a se limita la:
b.1.) Certificatul Constatator (emis de Oficiul National al Registrului Comertului conform art. 4, alin (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului), sau alte documente suport ca altenativa la certificatul in cauza. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sau documentele suport trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii;
b.2.) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii.
Obs.:
a) în cazul unui operator economic care depune oferta individuala împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere temporara), cerinta este considerata îndeplinita daca operatorul economic detine certificatul/documentul echivalent solicitat (tertul/ii sustinator/i nu poate/pot sustine, prin prezentarea unui astfel de certificat/document, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de certificat/document se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila);
b) în cazul unui operator economic care depune oferta individuala împreuna cu subcontractant/ti propus/si (în forma de asociere temporara), cerinta este considerata îndeplinita daca:
b.1) operatorul economic detine certificatul/documentul echivalent solicitat; sau
b.2) subcontractantul nominalizat detine certificatul/documentul echivalent solicitat, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitat certificatul/documentul echivalent respectiv;
c) în cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata îndeplinita daca acestia demonstreaza ca dispun de certificatul/documentul echivalent solicitat si/sau unul dintre asociati detine certificatul/documentul solicitat si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitat certificatul/documentul respectiv;
d) în cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere temporara), cerinta este considerata îndeplinita daca acestia demonstreaza ca dispun de certificatul/documentul echivalent solicitat si/sau unul dintre asociati detine certificatul/documentul solicitat si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitat certificatul/documentul respectiv (tertul/ii sustinator/i nu poate/pot sustine, prin prezentarea unui astfel de certificat/document, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de certificat/document se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila);
e) în cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna împreuna cu subcontractant/ti propus/si (în forma de asociere temporara), cerinta este considerata îndeplinita daca:
e.1) acestia demonstreaza ca dispun de certificatul/documentul echivalent solicitat si/sau unul dintre asociati detine certificatul/documentul solicitat si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitat certificatul/documentul respectiv; sau
e.2) subcontractantul/ii nominalizat/i detine/ detin certificatul/documentul echivalent solicitat, cu conditia ca acesta/acestia sa execute partea din contract pentru care este solicitat certificatul/documentul echivalent respectiv.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Criteriul nr. 1
Ofertantul trebuie sa fi executat si dus la bun sfarsit, in ultimii 5 ani, lucrari similare celor care fac obiectul achizitiei, in valoare cumulata de minimum 1.400.000,00 lei, la nivelul unuia sau mai multor contracte.
Nota:
a) Prin ,,lucrari executate si duse la bun sfarsit’’ se intelege:
a.1) lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau
a.2) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau
a.3) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.
b) prin ,,lucrari similare’’ se intelege lucrari de reparatii sau montaj la cazanele energetice.
c) Numarul de ani aferenti experientei similare (5 ani) se calculeaza în sens invers, pornind de la data-limita de depunere a ofertelor, comunicata în invitatia/anun?ul de participare.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.
Nota:
a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016);
b) la nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertant (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator, daca este cazul) informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, împreuna cu valoarea acestora, fara T.V.A;
c) in ceea ce priveste tertul sustinator, asociatul si subcontractantul – se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare;
d) documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire;
e) Documentele justificative actualizate, prin care ofertantul clasat pe primul loc (in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile) poate indeplini cerinta sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:
e.1) copii ale unor parti relevante ale contractului/contractelor pe care le-a/le-au indeplinit (daca este cazul);
e.2) certificate de predare-primire;
e.3) recomandari;
e.4) procese-verbale de receptie;
e.5) certificari de buna executie;
e.6) certificate constatatoare,
sau alte documente suport ca altenativa la cele enumerate mai sus;
f) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii.
f) pentru contractele intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
h) nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
i) pentru tertul sustinator, asociatul si subcontractantul (daca este cazul) se solicita depunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.
Obs:
a) în cazul unui ofertant care depune oferta individuala împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere
temporara), cerinta poate fi îndeplinita prin cumul;
b) în cazul unui grup de ofertanti care depun oferta comuna, cerinta se poate indeplini prin cumul;
c) în cazul unui grup de ofertanti care depun oferta comuna împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere temporara), cerinta poate fi îndeplinita prin cumul.
Criteriul nr. 2
Ofertantul trebuie sa precizeze, daca este cazul, partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul (inclusiv fiecare subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.

Nota:
a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016).
b) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. c) Pentru tertul sustinator, asociatul si subcontractantul (daca este cazul) se solicita depunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.
Obs.1:
1) OE are dreptul, daca este cazul si în legatura cu un anumit CS, sa recurga la sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între OE si tertul/tertii respectiv/respective (art. 196, alin. (1) L. 99/2016).
2) În cazul în care OE îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata (în conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1) si (2) din Legea nr. 99/2016) de catre unul sau mai multi terii, atunci OE are obligatia de a dovedi EC ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor (art. 196, alin. (3) L 99/2016).
Nota:
a) Tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala nu trebuie sa se încadreze în motivele de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 (art. 197, alin. (1) L 99/2016).
b) Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza într-unul din motivele de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180, EC solicita ca OE sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori, fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal (art. 197, alin. (2) L 99/2016)
c) Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament (art. 196, alin. (4) L 99/2016).
d) În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul asigura EC îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului, scop în care tertul sustinator va depune documente din care sa rezulte propria experienta similara de afaceri (art. 196, alin. (5) L 99/2016).
3) În cazul în care mai multi OE participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar EC poate solicita ca acestia sa raspunda în mod solidar pentru executarea CS. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament (art. 199, alin. (1) L 99/2016).
Nota
a) În cazul în care mai multi OE participa în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, în conditiile prezentei legi (art. 199, alin. (2) L 99/2016).
b) În cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului pentru îndeplinirea cerintei.
4.) Entitatea contractanta va exclude din procedura de atribuire a contractului sectorial (conform art. 180, alin. (1), lit. d) coroborat cu alin. (3), lit. c) si d) din Legea nr. 99/2016) orice operator economic care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:
a) un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atât individual cât si în comun cu alti operatori economici sau doar în comun cu alti operatori economici;
b) un ofertant a depus oferta individuala/în comun cu alti operatori economici si este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul (inclusiv fiecare subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.
Nota:
a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016).
b) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii.
Obs:
a) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
b) Pentru tertul sustinator, asociatul si subcontractantul (daca este cazul) se solicita depunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.
Informatii privind asocierea (daca este cazul).
a) orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual sau în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator (conform art. 66, din Legea nr. 99/2016);
b) entitatea contractanta va solicita ofertantilor participanti în comun la procedura de atribuire a caror oferta a fost desemnata câstigatoare sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica, asocierea va fi legalizata, iar actul încheiat va fi prezentat autoritatii contractante (conform art. 67, alin. (2) din Legea nr. 99/2016). Contractul de asociere trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se va constitui ca anexa la contractul de achizitie sectoriala;
c) oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si partea de contract indeplinita de fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), pentru partea de implicare a respectivului asociat);
d) oferta trebuie sa fie semnata într-un mod care obliga legal toti partenerii;
e) unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociatie) – responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o împuternicire scrisa semnata de fiecare partener în parte;
f) oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili în mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni în numele fiecaruia si tuturor partenerilor sai in realizarea contractului;
g) toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramâna în aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului sectorial.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul (inclusiv fiecare asociat, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.
Nota:
a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016).
b) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii.
Obs:
a) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
b) Pentru tertul sustinator, asociatul si subcontractantul (daca este cazul) se solicita depunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 31.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1) deschiderea/completarea/salvarea DEAU se realizeaza accesand aplicatia de la adresa de internet dedicata ,,https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter’’. Nota: DEAU se incarca in aplicatie nesemnat electronic. 2) procedura de lucru cu eDEAU (eDEAU – versiunea electronica a formularului DEAU pus la dispozitie de Comisia Europeana) este mentionata in fisierul Jnstructiuni de utilizare DUAE’’, publicat in SEAP la pagina de START (adresa de internet dedicata este ,,https://www.elicitatie.ro:8881/CA/Default.aspx’’); 3) formularul on-line eDEAU se completeaza, obligatoriu, si de subcontractantul/tii propus/si, tertul/ii sustinator/i sau asociat/i (daca este cazul); 4) entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE (conf art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016); 5) ofertantul elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica motivat în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza prevederilor Legii nr. 182/2002 (conf art. 129, alin. (1) din Hotarârea nr. 394/2016). 6) ofertantul depune oferta, DEAU (in format *.xml), documentele de calificare, raspunsurile la solicitarile de clarificari numai prin mijloace electronice atunci când participa la o procedura de atribuire care se desfasoara prin intermediul SEAP (conf art. 129, alin. (2) din Hotarârea nr. 394/2016). 7) în situatia în care doi au mai multi ofertanti clasati pe primul loc, au acelasi pret, entitatea contractanta va solicita ofertantilor noi propuneri financiare (in SEAP), ofertantul câstigator fiind cel care a depus propunerea financiara cu pretul cel mai scazut. 8) orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, prevazute de prezenta lege, sunt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare, in SEAP (conf art. 76, alin. (1) din Legea nr. 99/2016). 9) orice ofertant interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire (conf art. 108, alin. (1) din Hotarârea nr. 394/2016). Acestea vor fi clarificate inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor (conform art. 172 si 173 din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 29 si 108 din Hotarârea nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare). 10) în cazul în care comisia de evaluare solicita unui ofertant clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificarile/completarile solicitate sau clarificarile/completarile transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerata inacceptabila (conf art. 140, alin. (4) din Hotarârea nr.394/2016). 11) În masura în care solicitarile de clarificari/informatii suplimentare vor fi adresate cu 13 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta va raspunde tuturor acestor solicitarile de clarificari/informatii suplimentare, o singura data, cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor (conf art. 172 si art. 173 din Legea nr. 99/2016).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Legii nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Legislatie si Guvernanta Corporativa a Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.
Adresa postala: bdul. Republicii, nr. 22 , Localitatea: Tg-Jiu , Cod postal: 210152 , Romania , Tel. +40 253205489 , Fax: +40 253223248
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 10:17