1 martie 2018

Autoritate contractanta: Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Numar anunt: 183111 / 28.02.2018
Denumire contract: Reconditionare rotoare pompe circulatie absorber instalatie desulfurare

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5 , Localitatea: Targu Jiu , Cod postal: 210227 , Romania , Punct(e) de contact: GRIGORE LUPULESCU , Tel. +40 372819798 , Email: grigore.lupulescu@ceoltenia.ro , Fax: +40 253223248 , Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate administrata in sistem dualist cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reconditionare rotoare pompe circulatie absorber instalatie desulfurare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Sucursala Electrocentrale Isalnita
Codul NUTS: RO411 – Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul presupune reconditionarea de rotoare pompe circulatie absorber instalatie desulfurare
cu respectarea operatiilor prezentate in caietul de sarcini
Solicitarile de clarificari se vor face cu 13 zile inainte de data de depunere a ofertelor iar autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50531000-6 – Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reconditionarea (refacerea geometriei, readucerea la cotele dimensionale proiectate si realizarea protectiei ceramice) a 2 rotoare pompe de circulatie absorber, în atelier specializat, cu toate costurile aferente incluse în oferta inclusiv transportul si taxele de orice fel.

Valoarea estimata fara TVA: 188,260 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare este 1.500,00 lei cu valabilitate minim 90 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a GP este conform art. 42 din Hotararea 394/2016. Garantia de participare se va returna de catre entitatea contractanta conform art. 44 din Hotararea 394/2016. Cont lei: RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248 – Raiffeisen Bank Tg Jiu. Garantia de participare emisa în alta limba, decât limba româna, va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. In cazul depunerii de oferte in asociere garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Operatorul economic, trebuie sa faca dovada constituirii garantiei de participare pâna cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, depunând în SEAP documente probatorii. Garantia de participare se executa neconditionat. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va face neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate Garantia de Buna Executie = 10 % din pretul contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE este conform art. 45 si art. 46 din Hotararea 394/2016. Garantia de buna executie se va restitui conform art. 48 din Hotararea 394/2016. In cazul asocierii garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va face neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii de investitii anul 2018
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul nu trebuie sa se încadreze in situatile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016.
Se va completa cerinta corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European
( DUAE)(completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
Nota: se solicita atat ofertantului, asociatului, subcontractantului cat si tertului sustinator.

2. Ofertantul nu trebuie sa se încadreze in situatile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016.
Se va completa cerinta corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European
( DUAE)(completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
Nota: se solicita atat ofertantului, asociatului, subcontractantului cat si tertului sustinator.

3. Ofertantul nu trebuie sa se încadreze in situatile prevazute la art. 180 din Legea 99/2016.
Se va completa cerinta corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European
( DUAE)(completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
Nota: se solicita atat ofertantului, asociatului, subcontractantului cat si tertului sustinator.

4. Ofertantul nu trebuie sa se încadreze in situatile prevazute la art. 72 si 73 din Legea 99/2016.
Se va completa cerinta corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European
( DUAE)(completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
Nota: se solicita atat ofertantului, asociatului, subcontractantului cat si tertului sustinator.

Persoanele care detin functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
– Boza Sorinel-Gheorghe – Pre?edinte la Directoratului
– Ovidiu Balacescu – Membru Directorat
– Constantin Bala?oiu – Membru Directorat
– Dan Vasile – Membru Directorat
– Catalin Liviu Stanculescu – Director Directia Energie
– Dumitru Iacob – Director Direc?ie Servicii Suport
– Grigorie Dadalau – Director Adjunct Comercial
– Leliana Tatiana Duma – Sef Serviciu A.L.S.A.E
– Mihaela Andrei Lazar – Sef Serviciu Disciplina Contractuala

Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul ( inclusiv fiecare asociat / subcontractant / tert sustinator, daca este cazul) va completa cerintele corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European
( DUAE)(completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
Nota:
Ofertantul ( inclusiv fiecare asociat / subcontractant / tert sustinator, daca este cazul) nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la motivele de excludere(art. 177, 178, 180, 72 si 73).
Declaratia cu persoanele cu functie de decizie din partea operatorului economic ofertant se va incarca in SEAP odata cu formularul DUAE.
Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
– cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, asociatului, subcontractantului si tertului sustinator, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din ceriticatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, alte documente edificatoare, dupa caz, pentru demonstrarea faptului ca nu se incadreaza in una din situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180;
– certificate care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat) la momentul prezentarii;
– documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. art. 179(2), art.180(2) ?i art. 184 din Legea 99/2016.
Pentru Persoane Juridice Straine trebuie sa prezinte echivalentul tuturor documentelor justificative ce vor fi solicitate, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, pentru certificatele fiscale trebuie sa reiasa, ca si in cazul ofertantilor romani, lipsa datoriilor la momentul prezentarii documentelor. Documentele vor fi prezentate traduse in limba romana. Ofertantul trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca ofertantul este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire:
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter) .
Nota:
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale se solicita atât ofertantului cât si asociatului.
Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
– certificatul constatator emis de O.R.C., sau alte documente suport ca alternativa la certificatul în cauza din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar servicii similare cu cele care fac obiectul procedurii;
Pentru persoane fizice / juridice straine se vor prezenta documente echivalente emise in tara în care acestia sunt rezidenti, în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate in traducere in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
. Informatii privind experienta similara, in conformitate cu art. 192 lit. b) din Legea 99/2016 si Instructiunii nr. 2/2017 emisa de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice Operatorii economici trebuie sa fi prestat si dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani
(raportat la data limita de depunere a ofertelor), servicii similare celor care fac obiectul achizitiei in valoare cumulata de minim 150.000,00 lei la nivelul unuia sau mai multor contracte.
In cazul contractelelor prezentate ca experienta similara, a caror valoare este exprimata în alta valuta decât în lei, pentru calculul nivelului minim impus, se va folosi cursul mediu anual lei / valuta al BNR, pentru fiecare an in parte, conform site-ului curs-valutar-bnr: 2016, 2017 si 2018
Cursul leu/ valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2018 este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.

Nota:
Prin „servicii duse la bun sfarsit” se intelege:
-servicii receptionate partial;
-servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune
expirarea perioadei de garantie)
Prin „servicii similare” se intelege: executie pompe noi sau servicii de reconditionare pompe pentru instalatii termoenergetice.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)

Nota:
Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
– documente prin care se confirma prestarea de servicii similare,
respectiv contracte/ documente constatatoare/ procese-verbale emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat, care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale.
2. Informatii privind Dotarea tehnica.
Se va prezenta o lista cu utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia operatorului economic care presteaza serviciile.
Modalitatea de indeplinire
peratorul economic va completa cerintele corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)
prezentand urmatoarele informatii: denumirea echipamentelor tehnice, UM, cantitatea si forma de detinere a acestora.
Nota:
Entitatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada îndeplinirii cerin?ei privind dotarea tehnica prin prezentarea unei liste a utilajelor, instala?iilor ?i/sau echipamentelor tehnice la dispozi?ia acestuia pe durata executarii contractului, precum ?i a contractelor de inchiriere, comodat, leasing, etc.
3. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in
Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE) (completat
conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter) .
In cazul subcontractarii, se vor completa cerintele corespunzatoare inr-un alt Document Unic de Achizitii European (DUAE) pentru fiecare subcontractant/ subcontractantii declarati.
Ofertantul va depune odata cu Formularul DUAE si oferta pana la data limita de depunere a ofertelor si acordul de subcontractare pana la data limita de depunere a ofertelor.
Nota:
Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – documente justificative care probeaza cele asumate in angajamente / acorduri.
4. Informatii privind asocierea (daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in
Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE) (completat
conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter) .
In cazul unei asocieri, se vor completa cerintele corespunzatoare inr-un alt Document Unic de Achizitii European (DUAE) , pentru fiecare membru asociat.
Ofertantul va depune odata cu Formularul DUAE si oferta Acordul de asociere pana la data limita de depunere a ofertelor.
Nota:
Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – documente justificative care probeaza cele asumate in angajamente / acorduri.
5. Angajament si Declaratie tert sustinator (daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in
Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE) (completat
conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter) .
In cazul unei sustinerii de catre un/unor tert, se vor completa cerintele corespunzatoare intr-un alt Document Unic de Achizitii European (DUAE) pentru fiecare tert/ terti declarati.
Ofertantul va depune odata cu Formularul DUAE si oferta pana la data limita de depunere a ofertelor si angajamentul si declaratia tertului sustinator.
Nota:
Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – documente justificative care probeaza cele asumate in angajamente / acorduri.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 02.07.2018
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 02.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc, au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare care vor fi transmise electronic in SEAP, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare operatorul economic va preciza în oferta depusa care din informatiile cuprinse în propunerea tehnica si în propunerea financiara sunt considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala în masura, în care în mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Disciplina Contractuala
Adresa postala: Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Tg-Jiu, jud. Gorj , Localitatea: Tg-Jiu , Cod postal: 210227 , Romania , Tel. +40 372819797 , Fax: +40 253223248
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 10:52