1 martie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA VALEA CALUGAREASCA
Numar anunt: 183112 / 28.02.2018
Denumire contract: SERVICII DE PROIECTARE privind Elaborat documentatie tehnica si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru lucrari de Extindere retea de apa in satele Coslegi, Darvari, Valea Larga, com.Valea Calugareasca jud Prahova

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Anunt de intentie
Numar anunt: 29132
Denumire contract: Elaborare documentatie tehnica de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului , pentru lucrari de Modernizare drumuri locale si pentru lucrari de extindere retele de apa in com.Valea Calugareasca
Data publicare: 04.01.2018

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMUNA VALEA CALUGAREASCA
Adresa postala: SOS.NATIONALA, NR.204 , Localitatea: Valea Calugareasca , Cod postal: 107620 , Romania , Punct(e) de contact: DANIELA MIHAELA ANDREI , Tel. +40 0244235444 , Email: licitatii@primariavaleacalugareasca.ro , Fax: +40 024423655/+40 0244235333 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

Altele: adm publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE PROIECTARE privind Elaborat documentatie tehnica si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru lucrari de Extindere retea de apa in satele Coslegi, Darvari, Valea Larga, com.Valea Calugareasca jud Prahova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: cm.Valea Calugareasca
Codul NUTS: RO316 – Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE PROIECTARE privind Elaborat documentatie tehnica si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru lucrari de Modernizare drumuri locale si pentru lucrari de Extindere retele de apa in com.Valea Calugareasca ,jud Prahova, conform Studiiilor de fezabilitate/DALI intocmite de catre proiectant (intocmit proiect tehnic, detalii de executie, documentatie PAC, documentatie obtinere avize, caiet de sarcini, liste de cantitati cu reteta normei si liste de canitati fara reteta normei, extrase de materiale, manopera, transport, utilaj,deviz confidential, expertiza tehnica _doar pentru PT-urile privind extindere retea de apa), conform HG 907/2016
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71322200-3 – Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71356200-0 – Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
PT, DE, PAC, doc avize, CS,, liste cantit cu reteta normei si liste de canit fara reteta normei, extrase, dev confid, expertiza teh-doar pentru PT-urile privind extind retea apa)
Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): Total, 123476 Moneda: ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬lei, din care:
Lot 1 – 40859 lei, din care 8012 lei, asist tehnica din partea proiectantului;- Modernizare drumuri locale in com.Valea calugareasca
Lot 2 – 18803 lei, din care 2671 lei asist tehnica din partea proiectantului,;- Modernizare dr.locale in satul Valea larga
Lot 3 – 50000 lei, din care 6127 lei, asist tehnica din partea proiectantului; – Extindere retea de apa in com.Valea Calugareasca
Lot 4- 50000 lei, din care 6097 lei, asist tehnica din partea proiectantului – Extindere retea de apa in satele darvari, Coslegi, Valea larga

Valoarea estimata fara TVA: 159,662 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei totale de participare este de 1596 lei, dar fiind o procedura pe loturi, cuantumul garantiei de participare pentru fiecare lot este specificat in Anexa B- informatii privind loturile. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda, se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea sau supravegherea in conditiile legii (art.36 din HGR 395/2016) Este de preferat ca garan?ia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent în România Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 150 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Garantia de participare este irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garan?iei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declara?iei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate Garantia de participare se poate constitui si prin virament bancar sau plata in numerar la casieria Primariei Valea Calugareasca Cuantumul garan?iei de buna execu?ie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garan?ia de buna execu?ie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizi?ie publica.. Garantia de buna executie se va constitui prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?iale (suma ini?iala nu mai mica de 0,5 % din pre?ul contractului : În situa?ia executarii garan?iei de buna execu?ie, par?ial sau total, contractantul are obliga?ia de a reîntregi garan?ia în cauza raportat la restul ramas de executat.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii NU trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016.
Operatorul economic are obliga?ia completarii ?i prezentarii ini?iale a DUAE (inclusiv pentru asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?inatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situa?iile de excludere ?i a îndeplinirii cerin?elor de capacitate
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrarii în situa?iile de excludere, prin prezentarea, urmatoarelor informa?ii ?i documente:
1. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
Cerinta este valabila si pentru subcontractant asociat sau tert sustinator

2. Certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
Cerinta este valabila si pentru subcontractant, asociat sau tert sustinator

3. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166, alin.(2), art.167 alin (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice (daca este cazul)
– alte documente edificatoare

4 Declara?ie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59,60 din Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice – completare Formular nr..2.

La completarea DUAE se va raspunde cu DA/NU, indeplinirea cerintelor minime
Persoanele ce de?in func?ii de decizie din cadrul Primariei Valea Calugareasca, sunt:Neacsu Vasilica;Moga Augustin, Gheorghe Maria Felicia, Andrei Daniela, Baican Adriana,Mocanu Viorica, Neagu Letitia, Baltaretu Marius, Alexe Ioan, Ghica Adrian, Nitu Dorel, Mosoiu Elena, Bumbanac Ion, Ion Nicolae, Vasile Gabriel, Neagu Fanuta, Sarbu Daniela, Ivan Marcel, Petre Gabriel, Petre Alexandru, Ion Ionut, Cernat Ion, Dulmagiu Teodor, Ion Anton, Turus Adina Robertina
Aten?ionari speciale:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?inator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare in calitate de operator economic;
Cerin?a minima:
Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire
Completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC, sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor..
b. Operatorii economici nereziden?i (straini): vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta.
c) documentele vor fi insotite de traducerea autorizata.
d. Autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE ca dovada preliminara a îndeplinirii de catre operatorul economic acondi?iilor/criteriilor stipulate, urmând ca înainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele care stau la baza informa?iilor/datelor furnizate.
Cerin?a se aplica inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?inatori care completeaza informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct.
La completarea DUAE se va raspunde cu DA/NU, indeplinirea cerintelor minime
DOCUMENTELE TREBUIE SA FIE VALABILE LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind sustinerea (daca este cazul).Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.
În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând suportul unui/unor tert/terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate.
Atunci când ofertantul demonstreaza îndeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si /sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va
cumula cu cea a ofertantului în ceea ce priveste respectiva/ respectivele cerinte
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi
Lista principalelor prestari servicii similare celor care fac obiectul achizitiei efectuate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei) cu indicarea valorilor, datelor, perioadelor de prestare si a beneficiarilor publici sau privati. Prin lista principalelor prestari de servicii similare,
ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat servicii similare (proiectare drumuri si/sau retele de apasi assist tehnica din partea proiectantului) cu o valoare cumulata de cel putin :
• LOT 1-40859 lei, din care 8012 lei, asist tehnica din partea proiectantului
• LOT 2 – 18803 lei, din care 2671 lei asist tehnica din partea proiectantului
• LOT 3 – 50000 lei, din care 6127 lei, asist tehnica din partea proiectantului ;
• LOT 4 –- 50000 lei, din care 6097 lei, asist tehnica din partea proiectantului
Experienta similara se dovedeste prin prezentarea de documente emise sau contrasemnate de beneficiari publici
sau privati, cum ar fi certificat constatator / recomandare sau alte documente echivalente, pentru contractele prezentate in lista, din care sa rezulte servicii similare celor ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valori, perioade de prestare, beneficiari, precum si modul deindeplinire a Contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Totodata, se va depune DUAE completat de tertul /tertii sustinatori cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut,corespunzator sustinerii acordate. In conformitate cu Notificarea nr. 256/08.12.2016, odata cu depunerea DUAE se va prezenta si Angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces în orice moment la sustinerea tertului (Formular 4 – Angajament ferm privind sustinerea tehnica si/sau profesionala a ofertantului). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Având în vedere prevederile Art. 113, Alin.(12) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui / unor terti pentru maximum 50% din cerinta privind exeperienta similara ce a fost stabilita în conformitate cu cele precizate pe coloana din stanga. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separate pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. In conformitate cu Notificarea nr. 256/08.12.2016, odata cu depunerea DUAE se va prezenta Acordul de subcontractare (Formularul nr.5 – Acord de subcontractare) si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contractpe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre ofertanti (terti sustinatori, daca este cazul) cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Documentele justificative (document constatator/ recomandare sau alte documente echivalente emise de beneficiar) care stau la baza demonstrarii cerintei, se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contactante numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art.196 alin.2 din Legea 98 din 2016 privind achizitiile publice. În cazul depunerii unei oferte comune, se va depune DUAE completat de catre fiecare operator economic în parte si Acordul de asociere (Formular 3 – Acord de asociere).
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 11.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
DUAE în format „xml” poate accesat la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Reguli de comunicare si transmitere a datelor: 1) Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în S.E.A.P. la Sectiunea „Întrebari”din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Prin urmare, pentru transmiterea solicitarilor de clarificari în legatura cu Documentatia de atribuire operatorii economici trebuie sa se înregistreze în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 din H.G. nr. 395/2016. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar, complet si fara ambiguitati, cât mai repede posibil,la orice clarificare solicitata, într-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 2 zile lucratoare (în functie de volumul si complexitatea raspunsurilor) de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic, cu conditia transmiterii solicitarii de clarificari în timp util de catre operatorii economici. Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 3 zile, înainte de data limita de depunere a ofertelor indicata în invitatia de participare. Pentru clarificarile transmise dupa expirarea termenului prevazut la sectiunea I.1 din prezenta (3 zile) si care fac imposibila transmiterea raspunsului în termen, autoritatea contractanta va raspunde numai în conditiile prevazute de art. 153 din Legea nr. 98/2016. Prin urmare, recomandam operatorilor economici sa manifeste un comportament diligent si sa formuleze eventualele solicitari de clarificare cu celeritate; 2) Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”) acordând în acest sens un termen de raspuns, de regula, de cel mult 3zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea comisiei de evaluare. Operatorii economici vor transmite raspunsurile laclarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica mai sus indicate. Conform art. 123 din HG 395/2016 „(1) Ofertantul elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat,în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejatede un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile.” Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, pentru departajarea lor, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici a unei noi propuneri financiare, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016 .Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute în Legea nr. 101/ 2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Comuna Valea Calugareasca-comp.achizitii
Adresa postala: Sos.Nationala, nr.204 , Localitatea: valea calugareasca , Cod postal: 107620 , Romania , Tel. +4 0244235444 , Fax: +4 0244235444
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 10:56