1 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183114 / 28.02.2018
Denumire contract: Prestari Servicii la lucrarile de regenerare a padurilor cu contracte de administrare la OS Borlesti din cadrul Directiei Silvice Satu Mare

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70164 , Romania , Punct(e) de contact: Danile Robu , Tel. +40 213171005 , In atentia: Monica STET , Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro , Fax: +40 213169745 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie autonoma
Activitate (activitati)

Altele: Silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prestari Servicii la lucrarile de regenerare a padurilor cu contracte de administrare la OS Borlesti din cadrul Directiei Silvice Satu Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: La OS Borlesti din cadrul Directiei Silvice Satu Mare
Codul NUTS: RO115 – Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari Servicii la lucrarile de regenerare a padurilor cu contracte de administrare la OS Borlesti din cadrul Directiei Silvice Satu Mare în vederea impaduririi, completarii, lucrarilor de intretinere a regenerarilor si ARN.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77200000-2 – Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata este de 22162.24 lei
Lot1 Presatari Servicii la lucrarile de regenerare a padurilor cu contracte de administrare la Primaria Ardusat, din cadrul ocolului silvic Borlesti – 22162.24 lei;

Valoarea estimata fara TVA: 22,162.24 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cerinta obligatorie: Cuantumul garantiei de participare 1% din valoarea estimata a contractului: 221.62 lei din care pentru Lot 1 = 221.62 lei. 2.Data de referinta pt. cursul de schimb leu/alta moneda este ziua a cincea inainte de data limita de depunere a ofertelor, la cursul BNR. 3. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. 4. Modul de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. 5. Dovada constituirii garantiei de participare, va fi scanata si postata in SEAP într-un fisier separat denumit ,,garantie de participare” . 6. În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei într-unul din conturile Directiei Silvice Satu Mare (RO 1590120, J30/83/2003): cont RO97RZBR0000060002935419 – deschis la Raiffeisen Bank Satu Mare. Modul de restituire a garantiei de participare: în conditiile prevazute de art. 38, alin. 1, 3, 4, 5 din HG nr. 395/2016. Garantia de buna executie a contractului este de 5% din pre?ul contractului, fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art. 40 din HG 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de conservare si regenerare ale Direc?iei Silvice Satu Mare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 1
Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/supravegehere cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul ofertantului/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator/ subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de art. 164 din Legea 98/2016.
Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016).
Numai la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita: cazier judiciar al operatorului economic, valabil la data depunerii; cazier judiciar valabil la data depunerii pentru persoanele ce au calitate de membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare de decizie sau de control in cadrul acestuia.
Cerin?a nr. 2
Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de art. 165 din Legea 98/2016.
Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016).
Numai la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita: certificat fiscal din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la bugetul general consolidat la momentul prezentarii;
certificat fiscal din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la bugetul local la momentul prezentarii; dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2).
Cerin?a nr. 3
Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de art. 167 alin (1) lit. c) din Legea 98/2016, iar membrii organului de administrare/de conducere/supravegehere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul in cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de art. 167 alin (1) lit. c) din Legea 98/2016.
Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016).
Numai la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin (2).
Cerin?a nr. 4
Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator va completa declaratie pentru neancadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Numai la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita dupa caz documente.
Nota: In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165, 166 se vor accepta orice alte documente legale sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la situatiile prevazute la art. 164,165,166, orice documente autentice date in fata unui notar sau a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Orice operator economic aflat in oricare dintre situatiile prevazute la art. 164 si 167 care atrage excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

În sensul prevederilor articolului 63, aliniat (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,persoane cu functie de decizie din cadrul Directiei Silvice Satu Mare: For?iu Marcel, Ceica Monica, ?te? Monica, Cigan Ruxandra Denisa, Trella Adrian, Osan Cosmin, Trella Sanda, Avram Calin, Mihalca Ioan, Serba Sever, Spatariu Iuliana. Cerin?a nr. 1
Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) pentru partea /partile de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.
Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii certificatului ONRC. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art 193 alin (1) din Legea 98/2016). Numai la solicitarea autoritatii contractante se va depune Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
NOTA: In lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice /juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare /atestare /apartenenta profesionala adecvate in raport cu obiectul contractului.

Cerin?a nr. 2 Operatorul economic trebuie sa detina autorizatie/atestat in baza Regulamentului aprobat prin O.M. nr. 1763/2015 cu modoficarile sau completarile ulterioare.
Document obligatoriu: Ini?ial operatorii economici vor completa DUAE (conform art.193 alin (1) din Legea nr.98/2016). Numai la solicitarea autorita?ii contractante se va depune autorizatie/atestat in baza Regulamentului aprobat prin O.M. nr. 1763/2015 cu completari si modificari ulterioare, doar de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.
Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autorita?ii, copie conforma cu originalul a autorizatie/atestat in baza Regulamentului aprobat prin O.M. nr. 1763/2015, solicitata în vederea analizarii condi?iilor necesare atribuirii contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.03.2018 14:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 10.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.În sit.în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale A.C.va solicita clarificari prinintermediul SEAP in vederea incarcarii elecronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SEAP nu este posibila transmiterea în format electronic prin intermediul SEAP documentele respective se transmit AC în forma scrisa in plic sigilat . 2. AC are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade.În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. 3.Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In sit. în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. 4.In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, in afara documentelor solicitate expres la Cap. III.2 – Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e)+declaratii tert sustinator /accord asociere /declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza, dupa caz, intocmite in conformitate cu prevederile legale si modelele din sectiunea Formulare. -In vederea completarii formular DUAE, operatorii economici vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform legii 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic al Directiei Silvice Satu Mare
Adresa postala: P-ta Eroii Revolutiei , nr.12 , Localitatea: Satu Mare , Cod postal: 440055 , Romania , Tel. +40 261717304 , Email: office@satumare.rosilva.ro , Fax: +40 261717306
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 11:42