1 martie 2018

Autoritate contractanta: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Numar anunt: 183115 / 28.02.2018
Denumire contract: D30. Achizitie de servicii pentru organizarea participarii agentilor economici la targurile si misiunile internationale conform HG296/2007 cu modificarile si completarile ulterioare: Targul International CeBIT, Australia (15– 17.05.2018)

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Adresa postala: Calea Victoriei, Nr. 152 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010096 , Romania , Punct(e) de contact: Daniela Stroe , Tel. +40 214010583 , Email: daniela.stroe@imm.gov.ro , Fax: +40 214010594 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
D30. Achizitie de servicii pentru organizarea participarii agentilor economici la targurile si misiunile internationale conform HG296/2007 cu modificarile si completarile ulterioare: Targul International CeBIT, Australia (15– 17.05.2018)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
2 – Servicii sociale administrative, servicii de invatamant, servicii de sanatate si servicii culturale
Locul principal de prestare: Australia
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii pentru organizarea participarii agentilor economici la targurile internationale conform HG296/2007 cu modificarile si completarile ulterioare:
Targul International CeBIT, Australia (15– 17.05.2018)
Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 15-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79950000-8 – Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie de servicii pentru organizarea participarii agentilor economici la targurile si misiunile internationale conform HG296/2007 cu modificarile si completarile ulterioare:
Targul International CeBIT, Australia (15– 17.05.2018)

Valoare estimata contract: 370.642,86 lei fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 370,642.86 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantie participare: 3706 lei – Cursul leu/alta valuta se va calcula la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare; – Perioada de valabilitate a garantiei de participare : 90 de zile de la data stabilita pentru depunerea ofertelor; – Forma de constituire a garantiei de participare: 1.un instrument de garantare irevocabil emis, în conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari (Formular nr.1) (garantia de participare se va depune pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor); sau 2.virament bancar în contul RO55TREZ7005005XXX012269 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in SEAP, pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Se va constitui in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului incheiat, in termen de 5 zile. 1. prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau 2. virament bancar în contul RO55TREZ7005005XXX012269 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Completarea DUAE se va face accesand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentarii;
b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
d) garantia de participare se va incarca in SEAP pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor.
e) alte documente edificatoare, dupa caz.
In sensul prevederilor art. 59-60 din Legea nr.98/2016, se va depune de catre toti participantii (ofertant, subcontractant, tert sustinator).
Declaratia de neincadrare in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE.
Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare pentru dovada eligibilitatii. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prev.art. 165 din Legea 98/2016. Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
În masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 168 din Legea nr.98/2016
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la art.58 din Legea nr. 98/2016, declaram persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:

Stefan-Radu OPREA – Ministru; Adrian Marius DOBRE – Secretar de Stat; Romulus Catalin PANTAZI – Secretar General; Evelin Marcel HRISTU – Secretar General Adjunct; Stelian SAMSON – Director; Sorin-Cristian GIUVELEA – Director Economic; Nicolae IORDACHE – Sef Serviciu Avizare; Romulus Radu Corneliu DUMITRIU – Director; Daniela STROE – Sef Serviciu; Claudiu IONESCU – Director Adjunct; Lucian DUMITRU – Consilier superior; Cristian Bogdan ZIMBRESTEANU – Consilier superior; Mihaela BOSNEAG – Consilier juridic asistent; Alexandru TROFIM – Consilier superior; Felicia MANOLACHE – Consilier superior; Alexandru BUICLIU – Consilier superior; Claudiu MUSTIUC – Consilier superior; Costel DINU – Consilier superior; Vodita POPESCU – Consilier superior; Roxana Cristina BOLINTIS – Consilier superior; Liliana VLAD – Consilier superior; Simona Maria CURCA – Consilier asistent; Adriana ISPAS – Referent; Anamaria PASCALI – Consilier principal; Florica POPA – Consilier superior; Cezar Valeriu MANEA – Consilier I A. În conformitate cu prevederile art. 173 din Legea nr. 98/2016, se solicita documente relevante care sa dovedeasca forma de înregistrare si,dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul castigator în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Atat subcontractantul cat si tertul sustinator completeza cate un DUAE distinct conform art.170 alin (3) si art. 183 din Legea 98/2016.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul (operator economic sau membrii asociatiei împreuna) trebuie sa demonstreze media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani (2014, 2015, 2016) de minimum valoarea estimata, 370.642,86 lei fara TVA.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modul de indeplinire a cerintei este urmatorul: Demonstrarea situatiei economico-financiare se realizeaza prin completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, conform Notificarii ANAP nr. 240 /2016 de catre ofertant /ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele suport in vederea indeplinirii cerintei minime de calificare: – bilanturi contabile/audituri financiare/raportul cenzorilor/orice alte documente relevante care demonstreaza indeplinirea acesteia.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Potrivit prevederilor art. 9 alin (3) lit. f) din HG 395/2016, se justifica alegerea cerintei privind capacitatea tehnica legata de experienta similara: in baza art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 178 alin (2) din acelasi act normativ, se solicita ca ofertantii sa prezinte o lista a serviciilor furnizate in ultimii 3 ani (calculati de la data limita pentru primirea ofertelor; modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial) din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat servicii de natura similara celor care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, in valoare cumulata de minim valoarea estimata a contractului , exprimata in lei fara TVA, aceasta reprezentand valoarea maxima a contractului.
Prin stabilirea acestui nivel al cerintei, se asigura respectarea principiului proportionalitatii consacrat de art. 2 lit. e) din Legea nr. 98/2016. Apreciem ca fiind justificata impunerea acestei cerinte deoarece numai in aceste conditii se poate face o evaluare a capacitatii ofertantului de a executa in bune conditii furnizarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achizitii. Prin aceasta valoare ofertantii isi vor putea demonstra potentialul organizatoric si capacitatea concreta de indeplinire a contractului de achizitie.
Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, semnate electronic. Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, cerinta minima privind experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modul de indeplinire a cerintei este urmatorul: Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre ofertanti si, daca este cazul, de catre terti sustinatori si subcontractanti. Documentele solicitate pentru indeplinirea experientei similiare, in vederea verificarii informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, care spune ca, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt: – certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e in DUAE care sa confirme indeplinirea cerintelor privind experienta relevanta si informatiile inscrise in DUAE. Nota: 1. Certificatele/documentele de mai sus trebuie insotite de traducere autorizata in limba romana, daca este cazul. 2. In cazul contractelor in valuta, pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu anual Lei/valuta comunicat de BNR aferent contractelor mentionate in formular. 3. In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul). 4. In cazul in care cerinta de calificare privind experienta similara este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor conform prevederilor art. 48 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 si ale art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 90 % 90
Descriere: Componenta financiara
2. Experienta coordonatorului de proiect concretizata în numarul de proiecte similare în care coordonatorul a participat. 10 % 10
Descriere: Experienta coordonatorului de proiect concretizata în numarul de proiecte similare în care coordonatorul a participat.
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 16.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Ofertele care îndeplinesc criteriile de calificare sunt evaluate prin acordarea punctajelor în conformitate cu criteriile de selectie mentionate. Oferta care îndeplineste criteriile de calificare si obtine punctajul cel mai mare în urma aplicarii criteriilor de selectie va fi declarata câstigatoare de catre comisia de evaluare. In caz de egalitate de puncte va fi declarata castigatoare oferta care are pretul cel mai scazut. Modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale: daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va atribui contractul ofertantului cu pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale, autoritatea contractanta poate solicita acestora, noi propuneri financiare prin intermediul SEAP. Autoritatea contractanta isi asigura dreptul de a solicita o singura reofertare. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica), iar accesarea DUAE se va face la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 6 coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Juridica si Relatia cu Parlamentul din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Adresa postala: Adresa postala: Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010096, Romania , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010096 , Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 11:47