5 martie 2018

Autoritate contractanta: Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti)
Numar anunt: 183116 / 03.03.2018
Denumire contract: Furnizare statii de lucru ThinClient All in One

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti)
Adresa postala: Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 50182 , Romania , Punct(e) de contact: Aurelia Negru , Tel. +40 213126279 , Email: achizitii@sector5.ro , Fax: +40 213126279 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare statii de lucru ThinClient All in One
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Statii de lucru thin client All in One cu licenta sistem de operare, inclusiv instalare, configurare, punere in functiune si instruire utilizatori
In conformitate cu prev. art.I pct. 20 alin (2) si pct 21 din OUG 107/2017, termenul in care Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

30213300-8 – Computer de birou (Rev.2)
48600000-4 – Pachete software pentru baze de date si operare (Rev.2)
51611100-9 – Servicii de instalare de hardware (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare- 377 statii de lucru ThinClient All in One cu sistem de opeare , kit tastatura + mouse si 385 licente office 2016.

Valoarea estimata fara TVA: 1,562,257.89 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
cuant. gar.de part. este de 1% din val. estimata, respectiv: 15.622 RON, conf. art.36 din H.G. nr. 395/2016 corelat cu prevederile art.II alin.2 din H.G. nr.866/2016 pentru modificarea si completarea H.G. nr.395/2016.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, (conf.art.36 alin 1 din HG 395/2016). Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Contul autoritatii contractante: RO21TREZ7055006XXX000202, Trezoreria Sector 5, codul fiscal 4433953 Garantia de buna executie va fi de 5 % din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se va constitui conf.art.40 alin.(1) din H.G. 395/2016. prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la unitatea de trezorerie a statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala de care se depune de catre contractanta in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0.5% din pretul acceptat al contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui în termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului Contul autoritatii contractante: RO21TREZ7055006XXX000202, Trezoreria Sector 5, codul fiscal 4433953
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1

Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea de indeplinire:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i (ofertant, asociat, tert sustinator, subcontractant) la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare si fiscale privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; Din aceste certificate constatatoare trebuie sa reiasa lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Aten?ionari speciale:
1. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei prin prezentarea documentelor justificative, la solicitarea autoritatii contractante, respectiv operatorul economic clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, acordul de subcontractare ?i/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?inator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Cerinta nr. 2
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 60 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Declaratia pe propria raspundere privind în situatiile prevazute la art. 59-60 SE VA PREZENTA ODATA CU DUAE, de catre toti operatorii economici (Ofertanti, asociati, terti sustinatori si subcontractanti).
Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: FLOREA DANIEL, TIGANUS MARIAN, DRAGNEA FLORINA, CHIVU MARIA-RAMONA, DISAGILA NICOLETA ISABELA, MUNTEANU DUMITRU, VULPASU DANA, NEGRU AURELIA, CRISTINA CLAUDIA POPA, RADOCEA DAVID, IVANASCIUC IULIANA, PETRE MIRCEA-AUGUSTIN, TICA MARIA, POPA-FLOREA MADALINA, STAN ADRIANA, ION MARIETA, GHERGHE MARINELA, ENACHE CLAUDIA, DRAGAN LIVIU NICOLAE, BALAN LACRAMIOARA.

NOTE:
• Pentru persoanele juridice straine se aplica prevederile art. 168 din Lege;
Documentele vor fi depuse cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.
Justificare: Autoritatea contractanta a stabilit prezentarea acestor documente în scopul de a exclude din procedura de achizitie publica acei candidati/ofertanti care intra sub incidenta art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice si a celor care au fost condamnati prin hotarâre definitiva a unei instan?e judecatore?ti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infrac?iuni:
a) constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevazuta la art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificarile ?i completarile ulterioare, sau de dispozi?iile corespunzatoare ale legisla?iei penale a statului, în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infrac?iuni de corup?ie, prevazute la art. 289—294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile ?i completarile ulterioare, ?i infrac?iuni asimilate infrac?iunilor de corup?ie prevazute la art. 10—13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ?i sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificarile ?i completarile ulterioare, sau de dispozi?iile corespunzatoare ale legisla?iei penale a statului, în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infrac?iuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute la art. 181—185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile ?i completarile ulterioare, sau de dispozi?iile corespunzatoare ale legisla?iei penale a statului, în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevazute la art. 32—35 ?i art. 37—38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea ?i combaterea terorismului, cu modificarile ?i completarile ulterioare, sau de dispozi?iile corespunzatoare ale legisla?iei penale a statului, în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spalarea banilor, prevazuta la art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea ?i sanc?ionarea spalarii banilor, precum ?i pentru instituirea unor masuri de prevenire ?i combatere a finan?arii terorismului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau finan?area terorismului, prevazuta la art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile ?i completarile ulterioare, sau de dispozi?iile corespunzatoare ale legisla?iei penale a statului, în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul ?i exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute la art. 209—217 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile ?i completarile ulterioare, sau de dispozi?iile corespunzatoare ale legisla?iei penale a statului, în care respectivul operator economica fost condamnat;
g) frauda, în sensul articolului 1 din Conven?ia privind protejarea intereselor financiare ale Comunita?ilor Europene din 27 noiembrie 1995. Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de îndeplinirea a cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta (traducere autorizata), urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.
In cazul ofertei comune conditia va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
În cazul persoanelor juridice/fizice straine se solicita documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Documentele vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea” conform cu originalul” însotita de traducerea autorizata în limba româna doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2014; 2015; 2016) sa fie de cel putin 1.562.257,89 lei, fara TVA
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire Ofertantii (inclusiv pentru asocia?i/ter?i sus?inatori) au obliga?ia completarii ?i prezentarii ini?iale a DUAE in conformitate cu notificarea nr 240/2016, urmand ca documentul justificativ, respectiv Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani (2014, 2015,2016) vizate si inregistrate de organele fiscale, sau orice alt document din care sa reiasa cifra de afaceri solicitata, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro) sau https://ec.europa.eu/tools/espd. Capacitatea economica ?i financiara a operatorului economic poate fi sus?inuta în conformitate cu art.184 din Legea nr.98/2016. In cadrul DUAE completat de ofertant se vor include informa?iile cu privire la existen?a unei sus?ineri de ter?a parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ata?eaza angajamentul ferm al ter?ului sus?inator din care sa rezulte modul efectiv în care ter?ul/ter?ii sus?inatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obliga?ii pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informa?iile cu privire la modul de îndeplinire a cerin?elor de capacitate economica ?i financiara propor?ional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. La solicitarea autorita?ii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative ale asocia?ilor care probeaza îndeplinirea cerin?ei privind capacitatea economica ?i financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, inclusiv pana la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca operatorul a furnizat produse similare, inclusiv instalare, configurare si punere in functiune, in valoare cumulata de minim 1.562.257,89 lei, fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte.
a) Se va prezenta, dupa caz, Acord de asociere conform art. 53 din Legea nr. 98/2016;
b) Se vor prezenta Angajamente de sustinere, dupa caz, de catre terti, conform art. 182 din Legea nr. 98/2016 si art. 48 alin. 2 din H.G. nr. 395/2016, persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
c) Se va prezenta, dupa caz, ACORD DE SUBCONTRACTARE. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual, intentia sa o subcontracteze, conform prevederilor art. 55 din Legea nr. 98/2016, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Se solicita dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001/2015 sau echivalent, sau alte documente care probeaza indeplinirea cerintei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de îndeplinire Lista principalelor livrari din ultimii 3 ani calculati pana la data depunerii ofertei din care sa rezulte ca ofertantii au furnizat bunuri/echipamente similare, inclusiv servicii de instalare, configurare si punere in functiune. Lista se va completa la nivelul DUAE si nu ca document distinct, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul intai in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro) sau https://ec.europa.eu/tools/espd. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informa?ii : numarul ?i data contractului invocat/e drept experien?a similara, valoarea, beneficiarul, data ?i numarul proceselor verbale, precum ?i ponderea ?i/sau activita?ile pentru care a fost responsabil. În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Note: • Op. Ec. nerezidenti (straini): vor prezenta copiile ale documentelor insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. Documentele solicitate (angajamente de sustinere, acord de asociere, acord de subcontractare, etc) vor fi prezentate obligatoriu odata cu DUAE. a) Se va completa, dupa caz – Acord de asociere b) Se va completa, dupa caz – Angajament ferm privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului ; Angajament ferm privind sustinerea economica si financiara a ofertantului; c) Se va completa, dupa caz, ACORD DE SUBCONTRACTARE Fara a i se diminua raspunderea în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 55 din Legea 98/2016, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Avand in vedere Notificarea nr. 256/08.12.2016 se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE si a ofertei pana la data limita a depunerii ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere/acordul de asociere, vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Se va completa un DUAE distinct de cel al ofertantului de catre tertul sustinator. Se va completa DUAE, urmand ca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001/2015 sau echivalent, sau alte documente care probeaza indeplinirea cerintei sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.03.2018 13:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 12.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac, conform prevederilor din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

PRIMARIA SECTOR 5, BUCURESTI – DIRECTIA GENERALA JURIDICA
Adresa postala: Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 075540 , Romania , Tel. +40 213126279 , Email: achizitii@sector5.ro , Fax: +40 213126279
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 11:56