1 martie 2018

Autoritate contractanta: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Numar anunt: 183118 / 01.03.2018
Denumire contract: ECHIPAMENTE DE LABORATOR FAZA 3-INOVABIOMED

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 060042 , Romania , Punct(e) de contact: Luminita Verdi , Tel. +40 0214029205 , In atentia: Luminita Verdi , Email: achizitii@upb.ro , Fax: +40 0214029372 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)

-Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ECHIPAMENTE DE LABORATOR FAZA 3-INOVABIOMED
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UPB
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ECHIPAMENTE DE LABORATOR FAZA 3-INOVABIOMED:
lot 1-Microscop in camp apropiat fara apertura
lot 2-Camera video independenta ultra rapida
lot 3-Sistem rapid pentru vizualizari stereo microPIV si PIV
lot 4-Sistem de nanoindentare
lot 5-XR FTMS Sistem-Hibrid Qq-FTMS de spectroscopie de masa cu magnet superconductor
Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

38000000-5 – Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lot 1-Microscop in camp apropiat fara apertura-1 buc
lot 2-Camera video independenta ultra rapida-1 buc
lot 3-Sistem rapid pentru vizualizari stereo microPIV si PIV-1 buc
lot 4-Sistem de nanoindentare-1 buc
lot 5-XR FTMS Sistem-Hibrid Qq-FTMS de spectroscopie de masa cu magnet superconductor-1 buc

Valoarea estimata fara TVA: 14,657,100 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare este de 146571 lei, astfel: lot 1-13170 lei, lot 2-1126 lei, lot 3-13339 lei, lot 4-16540 lei, lot 5-102396 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la termenul limita de primire a ofertei.Modul de constituire a garantiei de participare:-Garantia de participare se constituie conform prevederilor art. 36 din HG 395/2016.-Sunt acceptate si alte documente legale de decontare, care asigura incasarea garantiei pentru participare, respectiv chitanta eliberata de Casieria U.P.B. „Universitatea Politehnica din Bucuresti”, in cazul in care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5.000,00 lei.Contul U.P.B. „Universitatea Politehnica din Bucuresti” in care se depune garantia pentru participare: RO36 TREZ7065005XXX000114, deschis la Trezoreria Sector 6.Dovada constituirii se va depune in SEAP , semnata electronic cel mai tarziu la data/ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor, confom art. 36, pct. 7 din H.G. nr. 395/2016, cu clarificarea eventualelor neconcordante privind forma, cuantumul si valabilitatea garantiei de participare, in maxim 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor, conform art. 132, pct. 3 din H.G. nr. 395/2016. Garantia de buna executie a contractului este în cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA si se constituie prin oricare dintre formele de la art. 40 din HOTARÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Garantia de buna executie se constituie în termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
proiect finantat din fonduri europene: INOVABIOMED, ID: P_36_611
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), valabile la momentul prezentarii.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
2)Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii.
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin DUAE sa fie prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
4) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese)-Informatii privind personalul autoritatii contractante care sunt implicate în desfasurarea procedurii de atribuire: Rector: Mihnea COSTOIU, Director General: Mihai COROCAESCU, Director Economic: Dorina ADAMESCU, Director Achizitii Publice: Costel BÎRSAN, Responsabil achizitii: Luminita VERDI, Responsabil Juridic: Flavia Mantea Stanescu, manager proiect-Horia IOVU, Izabela STANCU-responsabil tehnic, Adriana LUNGU-responsabil tehnic, George Stanciu-sef laborator, Corneliu Balan-sef laborator, Dan Eduard Mihaiescu-sef laborator.
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin DUAE sa fie prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. 1. Persoane juridice/fizice române: Certificat Constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa reiasa ca operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal cosntituit, ca nu se fala in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin DUAE sa fie prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.
2. Pentru persoane juridice/fizice straine: – Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident (documentele vor fi prezentate în copie certificata „conform cu originalul”, semnate si stampilate de reprezentantul legal si traducerea autorizata în limba romana).
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin DUAE sa fie prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.
În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei. Documentele emise într-o alta limba decât româna trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor livrari similar efectuate în ultimii 3 ani (calculate pana la
data limita de depunere a ofertelor). Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a livrat produse similare in valoare cumulata de minim:
-lot 1: Microscop in camp apropiat fara apertura-1317000 lei
-lot 2-Camera video independenta ultra rapida-112600 lei
-lot 3-Sistem rapid pentru vizualizari stereo microPIV si PIV-1333900 lei
-lot 4-Sistem de nanoindentare-1654000 lei
-lot 5-XR FTMS Sistem-Hibrid Qq-FTMS de spectroscopie de masa cu magnet superconductor-10239600 lei

Se considera produse similare echipamentele destinate laboratoarelor de cercetare dezvoltare livrate atat autoritatilor contractante cat si beneficiarilor privati. prin produse similare se înteleg acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ prevederile art 18, alin 3 din Legea 98/2016.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin DUAE (document / contract / parti relevante contract / proces verbal de receptie prin care sa confirme livrarea de produse) sa fie prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.03.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 04.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): proiect POC-“Tehnologii inovatoare pentru asigurarea calitatii materialelor în sanatate, energie si mediu – Centrul pentru Solutii Inovatoare de Fabricatie a Biomaterialelor Inteligente si Suprafetelor Biomedicale (INOVABIOMED)” Tipul de finantare: Program / Proiect Program / Proiect: Programul Operational Competitivitate (POC)
Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Competitivitate (POC)
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista oferte clasate pe primul loc care prezinta un pret egal, se va solicita reofertare printr-o clarificare inaintata ofertantilor. Ofertantii vor depune o noua oferta in SEAP. Operatorii economici interesati, vor completa DUAE accesand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Universitatea Politehnica din Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr 313 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 060042 , Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 12:21