1 martie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES
Numar anunt: 183119 / 01.03.2018
Denumire contract: Acord cadru de furnizare medicamente din grupa ,, antivirale pentru uz sistemic”

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES
Adresa postala: P-ta BERNADY GYORGY NR. 6 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540136 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA SANDOR , Tel. +40 265230000 , Email: achizitii_spitalms@yahoo.com , Fax: +40 265230001 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare medicamente din grupa ,, antivirale pentru uz sistemic”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26 ) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)
Codul NUTS: RO125 – Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 6 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 44,775.5 si 732,690 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contr subsecv se vor incheia lunar sau trimestrial, în functie de fondurile alocate si/sau de solicitarile coordonatorului de program.. Val. minime si maxime ale contr. sscv. se regasesc in sectiunea Caiet de sarcini .
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1) DOLUTEGRAVIRUN COMPR 50 mg;
Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari cu 13 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33651400-2 – Antivirale pentru uz sistemic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
AC : min 550 -max 9000 cpr film
cct ssc min 1500 -max 3500 cpr film

Valoarea estimata fara TVA: intre 44,775.5 si 732,690 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
2849 lei. Perioada de valabilit :90 de zile calendaristice de la termenul limita de primire a ofertelor.Garantia de particip se poate constitui prin : •instrum de garantare emis în cond. legii de o societ bancara sau de o societ de asig care se prezinta în cuantumul si pentru per prevaz • -virament bancar în contul RO27TREZ4765006XXX011770 •Cod Fiscal 24014380 •Dovada garantiei de particip se va depune in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor cf. art. 36 alin. 7 din H. G. 395/2016 •În cazul în care Garantia de particip se constituie prin scrisoare de garantie bancara, se va folosi modelul atasat în sect formulare – ANEXA 4. ATENTIE! cuantumul garantiei de participare este acelasi pentru toti ofertantii, inclusiv pentru IMM – uri (art. 16 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 a fost abrogat prin prevederile OUG nr. 58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat /fonduri alocate pentru P.N.SIDA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentata atat de ofertanti cat si de terti sustinatori si subcontractanti . In cazul depunerii unei oferte comune DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. ODATA CU DEPUNEREA DUAE SE VA PREZENTA ACORDUL DE ASOCIERE sau subcontractare ( daca este cazul ) . Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;
b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele juridice/fizice straine , ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
Conducerea Spitalului:
MANAGER: dr.Dan Simpalean
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL: Ec. Pop Sorin Aurelian
DIRECTOR MEDICAL: Dr. Ovidiu Garbovan
DIRECTOR DE INGRIJIRI: As. Gafita Lates
serv.Financiar Contabilitate Suteu Ibolya-sef serv., Moldovan Maria
Sef Serviciu Achizitii Publice, Contratare, Aprovizionare: Kovacs Angela Daniela
Serviciul achizitii publice – contractare:Sandor Nicoleta Melania, Mirestean Niculina Liana
Grigore Camelia Cornelia
Compartiment juridic: Dobru Gabriela Daniela; Olar Lucia
Farm.Blaj Minodora, farm.Taurean Alexandrina Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.
2. Autorizatia de distributie angro eliberata de MS -Agentia Nationala a Medicamentului – Dovada avizarii unitatii pentru activitati de procurare/comercializare, activitati de detinere(depozitare)/manipulare, livrare/transport sub contract, a medicamentelor de uz uman prin prezentarea Autorizatiei de distributie angro eliberata de MS –ANM, in conformitate cu dispozitiile art. 800 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 si ale art. 2 din normele la Ordinul nr. 131/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman.
3. Autorizatie de punere pe piata a produsului Actul norm. care impune obligativit ac autorizari: – L. 95/2006 (art.700 al.1 si al.2, art.730 al.5) privind reforma in domeniul sanatatii, Titlu XVII,Medicamentul, cu modif si complet ulterioare in baza Ordinelor MSF nr. 263/15.03.2003 si nr.895/20.07.2006; -Regulam (CE) nr.726/2004 al Parlam. European si al Cons. din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autoriz si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar –Regulam.(CE) nr.1234/2008 al comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificarii cond. autorizatiilor de introducere pe piata acordate pentru medicamentele de uz uman si veterinar.
Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise in conf. cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta
Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va complete DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respective autorizatia de distributie en-gros si APP-ul, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2201/12.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.04.2018 11:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 05.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pentru locul I: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea , in SEAP, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. In situatia in care ofertantii clasati pe locul II, vor avea oferte egale de prêt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul I( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul II pentru care ei reoferteaza. In situatia in care ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de prêt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul II( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza.NOTA: modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: accesarea link-ului: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Documentele vor fi incarcate in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa ( extensia P7M sau P7S ) Nota: Pentru a usura munca Comisiei de Evaluare, va rugam respectuos încarca?i cate un singur document în format .pdf care sa cuprinda toate documentele solicitate. In cazul în care este imposibil de realizat acest lucru din motive tehnice sau diverse, rugam ca documentele sa fie denumite corespunzator NOTA: pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fiselor semnate electronic ( acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica ).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cf L.101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib a contr de achiz publica, a contr sect si a contr de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pt org si funct CNSC
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES-Compartimentul Contencios
Adresa postala: str. Bernady Gyorgy nr. 6 , Localitatea: Tg. Mures , Cod postal: 540061 , Romania , Tel. +40 365882576 , Email: secretariat@spitaljudeteanmures.ro , Fax: +40 265230003
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 12:35