1 martie 2018

Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” S.A.
Numar anunt: 183120 / 28.02.2018
Denumire contract: Realizare acoperis tip sarpanta si refacere protectie anticoroziva cabine relee statia 110 kV Gutinas

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” S.A.
Adresa postala: Str. Oituz nr.41 , Localitatea: Bacau , Cod postal: 600266 , Romania , Punct(e) de contact: Draghia Maria , Tel. +40 234207165 , In atentia: Sucursala de Transport Bacau-Serviciul Comercial , Email: Maria.Draghia@transelectrica.ro , Fax: +40 234517456 , Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

COMPANIE NATIONALA
Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Realizare acoperis tip sarpanta si refacere protectie anticoroziva cabine relee statia 110 kV Gutinas
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Statia electrica de transformare 400/220/110 kV Gutinas, com.Buciumi, jud.Bacau.
Codul NUTS: RO211 – Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari pentru executarea unui acoperis tip sarpanta si refacerea protectiei anticorozive la cele 4 containere din statia 110 kV Gutinas, avand in vedere „categoria de importanta B” a acestor constructii si starea tehnica a acestora, pentru reducerea efectelor procesului de coroziune si evitarea riscului de infiltratii de apa in interiorul containerelor si afectarea echipamentelor de protectii ale instalatiilor din statia 110 kV Gutinas, care pot conduce la incidente si avarii.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari/informatii suplimentare inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile.
Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 10 zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45261200-6 – Lucrari de acoperire si de vopsire a invelitorii acoperisului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia este necesara pentru executia de lucrari pentru schimbarea tipului de acoperis in acoperis tip sarpanta cu structura de metal si de refacere a zonelor corodate cu protectii anticorozive pe baza de rasini sintetice la cele 4 containere pentru relee (E1, E2, E3, E4) din incinta statiei de transformare 400/220/110 kV Gutinas, din comuna Buciumi, jud.Bacau, cu respectarea documentatiei tehnice de proiectare.

Valoarea estimata fara TVA: 116,916 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare este in valoare de 1160 lei, valabila 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. 1.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui in urmatoarele moduri: a) printr-un instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta entitatii contractante, cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor in conformitate cu art.42 alin.(4) din Hotararea Guvernului nr. 394/2016, actualizata. b) prin virament bancar, efectuat in contul Sucursalei de Transport Bacau RO05 RNCB 0026 0308 9979 0001 deschis la BCR Bacau. c) prin numerar depus la casieria Sucursalei de Transport Bacau, strada Oituz, nr.41, Bacau. In orice situatie dovada constituirii garantiei de participare se va depune doar in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa impreuna cu oferta. 2.Neprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertei, conform art. 71 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 394/2016, actualizata. 3.Conform art.43 alin.(1) lit a), b), c) din Hotararea Guvernului nr.394/2016, actualizata, entitatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare, atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in termenul prevazut la art.45 alin.(3); c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial in perioada de valabilitate a ofertei. 4.Restituirea garantiei de participare se face conform art.44 din Hotararea Guvernului nr. 394/2016, actualizata. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din pretul contractului sectorial de lucrari, fara TVA, exprimata in lei, constituita in oricare din formele de la art.46 din Hotararea Guvernului nr.394/2016, actualizata, respectiv: 1.printr-un instrument de garantare emis, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial de lucrari, in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (documente care se prezinta in original); 2.prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, caz in care executantul va prezenta entitatii contractante, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului sectorial de lucrari, un extras al contului de garantie de disponibil, distinct, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea sa si pe numele executantului. Suma initiala care se va depune de catre executant, va fi de 0,5% din valoarea contractului sectorial de lucrari, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului sectorial de lucrari, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Achizitorul va instiinta executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Asupra acestui cont nu se poate opera decat cu consimtamantul achizitorului. 3.prin numerar depus la casieria Sucursalei de Transport Bacau, strada Oituz, nr.41, Bacau. Restituirea garantiei de buna executie se face conform art.48 alin.(4) din Hotararea Guvernului nr. 394/2016, actualizata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii / Ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1- Neincadrarea in art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, actualizata.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016, actualizata.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, actualizata;
4.alte documente edificatoare, dupa caz.
Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, insotite de traducere autorizata in limba romana.
Cerinta 2- Evitarea conflictului de interese
-Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, actualizata.
Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completare DUAE.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate in procedura de achizitie sectoriala sunt:
Filip Bogdan, Tibuliac Stefan, Danciu Petru Marius, Ciuhat Delia Adina, Lungu Cristinel, Craescu Cosmin Gabriel, Serban Cristinel, Popovici Luminita, Mecheci Irina, Mazare Carmen, Tudorache Lavinia, Bartic Petrica, Gherla Codrin, Draghia Maria, Malaia Lidia, Uricaru Lacramioara. Cerinta nr.1
Operatorul economic ce depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului sectorial.
Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv:
-pentru operatorii economici romani: certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial, valabil la data prezentarii;
-pentru operatorul economic strain: ofertantul va prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Informatii referitoare la subcontractanti, cu precizarea partii/partilor din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze.
Subcontractarea se va face in conditiile Capitolului VI – Executarea contractului sectorial – Sectiunea I – Subcontractarea din L99/2016 privind achizitiile sectoriale, actualizata.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE.
Se declara subcontractantii si procentul indeplinit de acestia.
Pentru subcontractanti se va completa si depune DUAE aferent fiecarui subcontractant in parte, cu informatii aferente situatiei lor. Se va depune, odata cu DUAE acordul de subcontractare.
Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunea DUAE, atat ale ofertantului
cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Documentele solicitate referitoare la subcontractare (daca este cazul) vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt: contractele de subcontractare intre operatorul economic ofertant si operatorul economic subcontractant, cu indicarea clara a modului de exercitare a optiunii in ceea ce priveste plata catre subcontractant.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA5260_STBC
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.03.2018 13:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 29.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.In conformitate cu art.54 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.394/2016, actualizata, operatorul economic are obligatia de a include in oferta o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista. 2.Orice posibil ofertant are dreptul de a solicita in scris clarificari in legatura cu documentatia de atribuire. Solicitarile de clarificari se adreseaza prin intermediul SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor prin accesarea sectiunii „Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire aflate in desfasurare. 3.In cazul in care, pe parcursul evaluarii ofertelor, ofertantilor li se solicita clarificari, acestia au obligatia de a raspunde in mod clar si fara ambiguitati. Daca se constata ca raspunsurile sunt neclare sau incomplete, comisia de evaluare nu este obligata sa repete solicitarea de clarificari si poate aplica prevederile art.140 alin.(4) din Hotararea Guvernului nr.394/2016, actualizata. 4.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. 5.Versiunea electronica a DUAE este pusa la dispozitie ca si formular online de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata „https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter”. Instructiunile privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro. 6.La semnarea contractului sectorial de lucrari, ofertantul castigator va prezenta integral, fara stersaturi sau omisiuni, contractul/contractele de subcontractare. 7.Operatorii economici, la depunerea ofertei in cadrul procedurii, vor tine cont de prevederile art.53 din Hotararea Guvernului nr.394/2016, actualizata.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Remediile, caile de atac si procedura de solutionare a acestora, pe cale administrativa, jurisdictionala sau judiciara, precum si termenele de exercitare a acestora sunt reglementate de Legea nr. 101/2016, actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

C.N.T.E.E – Transelectrica S.A. Bucuresti – Sucursala de Transport Bacau Consilier Juridic
Adresa postala: Str. Oituz nr.41 , Localitatea: Bacau , Cod postal: 600266 , Romania , Tel. +40 234207164 , Email: cristian.lungu@transelectrica.ro , Fax: +40 234517456
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 12:50