1 martie 2018

Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA
Numar anunt: 183121 / 28.02.2018
Denumire contract: REPARATII ACOPERISURI LA CLADIRI CU SPECIFIC FEROVIAR DE PE RAZA SUCURSALEI REGIONALA BRASOV- 3 loturi, Lotul 1: jud.Brasov-Covasna;Lotul 2: jud. Harghita-Mures;Lotul 3: judetele Sibiu-Alba

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA
Adresa postala: Str. Politehnicii nr.1 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500024 , Romania , Punct(e) de contact: Daniela Dospinescu,Adriana MITA,Costiuc Marcel , Tel. +40 268410709 , Email: Daniela.Dospinescu@cfr.ro, Adriana.Mita@cfr.ro, Marcel.Costiuc@cfr.ro , Fax: +40 268410709 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Servicii postale
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
REPARATII ACOPERISURI LA CLADIRI CU SPECIFIC FEROVIAR DE PE RAZA SUCURSALEI REGIONALA BRASOV- 3 loturi, Lotul 1: jud.Brasov-Covasna;Lotul 2: jud. Harghita-Mures;Lotul 3: judetele Sibiu-Alba
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Raza SRCF Brasov
Codul NUTS: RO122 – Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
„Repararea acoperisurilor cu învelitori de tigla”,”Învelitori din tabla, accesorii din tabla,confectii metalice”,”Reparare acoperisuri terasa” si „Transport auto si manipulare materiale,transport/evacuare deseuri de constructii”, 3 loturi, Lotul 1: judetele Brasov-Covasna;Lotul 2: judetele Harghita-Mures; Lotul 3: judetele Sibiu-Alba.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45261910-6 – Reparare de acoperisuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Repararea acoperisurilor cu învelitori de tigla, Învelitori din tabla, accesorii din tabla,confectii metalice,Reparare acoperisuri terasa si Transport auto si manipulare materiale,transport/evacuare deseuri de constructii, 3 loturi, Lotul 1: jude?ele Bra?ov-Covasna;Lotul 2: jude?ele Harghita-Mure?; Lotul 3: jude?ele Sibiu-Alba.
Lotul 1:1.200.000 lei, Lotul 2:1.200.000 lei, Lotul 3:1.200.000 lei,

Valoarea estimata fara TVA: 3,600,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
GP prin vir.bancar(OP/fila CEC cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data limita de depunere a ofertelor) în contul EC(CN CF CFR SA SUC REG CF BRASOV,CUI 15509275)nr. RO92 BPOS 0800 2606 941R OL01 deschis la BANC POST SUCURSALA BRASOV sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari,în cuantum 12.000lei lot1, 12.000lei lot2 si 12.000lei lot3, pt.cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.GP sa fie irevocabila. Instr. de garantare sa prevada plata garantiei se va executa neconditionat,respectiv la prima cerere a beneficiarului,pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.La constit.GP ca instrument de garantare emis în cond.legii de o soc.bancara ori soc. de asig.,aceasta se va depune în original la adresa indicata în Sectiunea I.1) si totodata se va transmite în SEAP,scanata în format electronic,semnata cu semnatura electronica,pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor.Dovada constit. GP conform preved. art.42,alin.(1) HG nr.394/2016 se va transmite în SEAP,scanata în format electronic,semnata cu semnatura electronica si trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Echivalenta pentru o GP depusa în alta moneda decât lei se face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura. Entitatea contractanta are obligatia de a retine garantia pentru participare în conditiile prevazute la art.43 din HG nr.394/2016. Garantia pentru participare se va returna de catre entitatea contractanta conform prevederilor art. 44 din HG nr.394/2016. GBE va fi de 10% din pretul contractului,fara TVA. Daca contractul se suplimenteaza valoarea acestuia,contractantul va completa GBE in corelatie cu noua valoare a contractului.Garantia trebuie sa fie irevocabila. – de regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. – daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont la dispozitia entitatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului sectorial, fara TVA.Pe parcursul îndeplinirii contractului,EC drept garantie de buna executie în contractul sectorial. Garantia de buna executie se va constitui în perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai târziu de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectrorial. Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, respectând cond. prevazute la art.47 din HG nr.394/2016. Entitatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie în conformitate cu prevederile art.48, alin(4) din HG.nr.394/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii,BVC2018 cap.cheltuieli:A cheltuieli pt.exploatare,IV.Alte cheltuieli,h)cheltuieli executate de terti cheltuieli cu lucr.accid.,întretinere,reparatii;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Neincadrarea în situatiile art. 177, art.178, art.180 din Legea nr.99/2016
Ofertantii, asocia?ii, tertii sustinatori sau subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177 din Legea nr.99/ 2016.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Completare DUAE conform Notificarii ANAP nr.240/2016.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire,cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 2
Neincadrarea în situatiile prevazute la art.73 alin (1) din Legea nr. 99/2016;
Ofertantii, asocia?ii, tertii sustinatori sau subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr.99/ 2016.
Sunt considerate persoane ce detin functie de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/candidaturilor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire) în cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Sucursala Regionala CF Brasov urmatorii:

1)Pintea Ioan Director – Sucursala Regionala CF Brasov
2) Neag Cristina Director Adjunct Economic
3) Odoroaga Mioara Sef Serv. I – Economic-Serviciul B.A.I.
4) Petrescu Alina Economist – Serviciu Economic
5) Ilas Florin Sef Birou Contractare – Serviciu Comercial
6) Florescu Diana Economist – Sector Economic
7) Pirvu Monica Economist – Serviciu B.A.I
8) Coita Diana Ec.Serviciul Contabilitate
9) Barna Paula Ec.Serviciul Contabilitate
10) Ghirda Anca Ec. Serviciul BAI
11) Motoran Bogdana Ec. Serviciul BAI
12) Boaca Gheorghe Sef Divizie Linii
13) Sepsi Jolanda Sef Ser. Intretinere Cladiri-Divizia Linii
14) Oancea Emilian Ing. Serv. Intretinere Cladiri-Divizia Linii
15) Calefariu Aspazia Ing. Serv. Intret. Cladiri-Divizia Linii
16) Gal Katalin Ing. Serviciu Intretinere Cladiri-Divizia Linii
17) Mîta Adriana Sef SAP
18) Dospinescu Daniela Inginer SAP
19) Costiuc Marcel Economist -SAP
20) Popa Dumitru Tehnician I SAP
21) Draghici Oana Cristina Economist -SAP
22) Frosin Tatiana Sef Oficiu-Oficiul Juridic
23) Sofron Elisabeta Consilier Juridic I-Oficiul Juridic
24) Dumitrascu Claudia Consilier Juridic I-Oficiul Juridic
25) Gall Iulia Consilier Juridic I-Oficiul Juridic
26) Preda Eduard Consilier Juridic I-Oficiul Juridic
27) Ciobotariu Amalia Consilier Juridic -Oficiul Juridic
28) Dicu Ana Maria CJ -Oficiul Juridic
29) Scridon Moisil CJ -Oficiul Juridic

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Completare DUAE conform Notificarii ANAP nr.240/2016.
Se va completa DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

NOTA:
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor conform Notificarii nr. 240/2016.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe Locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator.
NOTA: * referitor la cerintele din sectiunea III.2.1.a): documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe Locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1. Certificate constatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidate (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora.
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/actul constitutiv.
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin.(2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. din Legea 99/2016 privind achizitiile publice.
4. Alte documente edificatoare dupa caz.
5. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 177, art. 178 si art. 180, din Legea 99/2016, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva;
In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
NOTA**Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele documente:angajamentul ferm al tertului sustinator din care zulta efectiv modul in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si /sau a caordului de asociere, duapa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei legal pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.Conform notificarii ANAP nr.256/2016 si notificarii nr. 258/ 18.05.2017. Cerinta nr. 1
Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si activitati de tipul celor supuse achizitiei (ofertant, asociat).

Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii

Completare DUAE conform Notificarii ANAP nr.240/2016.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE sunt:
– Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. (ofertant, asociat).
Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.
Certificatele constatatoare vor fi prezentate în original/ copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” .
– În cazul în care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate în limba româna a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Experienta similara –
Experienta similara – Lista principalelor lucrari realizate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, însotita de certificate de buna executie pentru lucrarile cele mai importante.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE urmand ca documentele justificative (certificarile de buna executie , documente constatatoare), sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe Locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE sunt urmatoarele:
Executarea de lucrari similare se demonstreaza prin prezentarea de certificari de buna executie/documente certificate constatatoare/recomandari/procese verbale de receptie/parti relevante dincontracte) prin care sa se precizezeze cel putin urmatoarele aspecte:denumirea beneficiarului, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, mentiunea daca acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu.
Documentele doveditoare care confirma executia unor lucrari similare cu cele care fac obiectul contractului se prezinta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial, fara a tine cont de eventuale decalari de termen.
Cerinta nr. 2
Autorizatia de Furnizor Feroviar si Agrementul Tehnic Feroviar eliberate de AFER (valabile la momentul prezentarii acestora) pentru serviciile feroviare critice prestate, în conformitate cu art. 1, alin. (1) ?i (2) din OMT 290/2000:,,Constructii, reparatii si întretinere cladiri cu specific feroviar, inclusiv cele care adapostesc echipamente pentru controlul, conducerea si semnalizarea circulatiei feroviare si a instalatiilor aferente, cu exceptia celor de gaze naturale ,,
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe Locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintelor de catre ofertantii straini:
Operatorii economici – persoane juridice straine vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legisla?ia aplicabila în ?ara de reziden?a, valabile la momentul prezentarii.
In DUAE se va completa la Partea IV: Criteriile de selec?ie, C: Capacitatea tehnica si Profesionala
Cerinta nr. 3
Informatii cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia operatorului economic care executa lucrari pentru executarea contractului;
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe Locul I, in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE sunt urmatoarele:
Se vor prezenta documente ce atesta detinerea (dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice folosite in realizarea contractului.
Cerinta nr. 4
Informatii referitoare la calificarile educationale si profesionale ale operatorului economic care executa lucrarile.
-Un responsabil cu calitatea lucrarilor;
-Un responsabil SSM (absolvent al unui curs in domeniul sanatatii si securitatii in munca conform prevederilor din Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securita?ii ?i Sanata?ii în munca nr.319/2006).
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de îndeplinire
Completare DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016.
Se va completa DUAE urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe Locul I, in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE sunt urmatoarele:
– Pentru responsabilul cu calitatea lucrarilor se va prezenta decizie interna de numire, iar in cazul persoana nominalizata nu este salariat a unuia dintre participantii la procedura, se va prezenta un document (contract/angajament de participare) din care sa rezulte relatia juridica dintre participantul la procedura si persoana nominalizata – documentul va fi insotit de o declaratie de disponibilitate a persoanei respective).
– Pentru responsabilul SSM se va depune dovada absolvirii al unui curs in domeniul sanatatii si securitatii in munca conform prevederilor din Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securita?ii ?i Sanata?ii în munca nr.319/2006.
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat, in baza principiului recunoasterii reciproce, entitatea contractanta va accepta certificatele echivalente. Operatorul economic trebuie sa intreprinda, daca este cazul, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie atestatul recunoscut de autoritatile române.
Cerinta nr. 5
Acord de asociere (daca este cazul). conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr.99/2016.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe Locul I, in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE sunt urmatoarele:
In cazul asocierii se va depune acordul de asociere, si propriul dosar de calificare intrucat criteriile de calificare referitoare la situatia personal a ofertantului , trebuie respectate de fiecare asociat in parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si la standarde de asigurare a calitatii trebuie respectate de fiecare asociat in parte pentru partea de contract pe care o realizeaza.Capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Cerinta nr. 6
Informatii Tert sustinator (daca este cazul).
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe Locul I, in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE sunt urmatoarele:
In conformitate cu prevederile art.196 , alin (2) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile publice. in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz , cu cea a ofertantului/candidatului. Pentru indeplinirea cerintei ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza , de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei /persoanelor respective, prin care aceasta/acestea confirma faptul ca va/vor pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.

Persoana/persoanele care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, cf.art.199 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice.
dovada implementarii unui sistem de management al calita?ii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru domeniul in care se incadreaza activitatea principala ce face obiectul contractlui ce se atribuie
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe Locul I, in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
pot fi:
– certificat ISO 9001 sau echivalent pentru domeniul in care se incadreaza activitatea principala ce face obiectul contractlui ce se atribuie valabil la momentul prezentarii sau prezentarea altor probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii
– Ofertantul poate prezenta si certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale UE care atesta implementarea acestui sistem.
– În cazul asocierilor conditia se va considera îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
-dovada implementarii unui sistem de management de mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru domeniul in care se incadreaza activitatea principala ce face obiectul contractlui ce se atribuie
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe Locul I, in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
pot fi:
– certificat ISO 14001 sau echivalent pentru domeniul in care se incadreaza activitatea principala ce face obiectul contractlui ce se atribuie valabil la momentul prezentarii sau prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
– Ofertantul poate prezenta si certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale UE care atesta implementarea acestui sistem.
– În cazul asocierilor conditia se va considera îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2018 10:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 02.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. În baza art. 67 alin. (1) si alin (4) din HG nr. 394/2016 operatorii economici au obligatia dea transmite oferta si DUAE numai in format electronic pana la data si ora de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile legii. 2. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP. 3. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 4.Documentul unic european DUAE, se completeaza accesand urmatorele link-uri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. În conformitate cu prevederile art. 202 din Legea nr. 99/2016, daca este cazul, DUAE va include informatiile solicitate cu privire la tertul sustinator si/sau cu privire la subcontractanti. 5. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa exclusiv in SEAP la Sectiunea „Intrebari „ din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. 6. Raspunsurile la solicitarile de calrificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” : a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatii.ro . 7. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse , in SEAP la Sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”) , integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa. 8. MODALITATEA DE DEPARTAJARE a eventualelor oferte cu preturi egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. Nerespectarea solicitarilor cu privire la continutul propunerii financiare reofertate, determina declararea acesteia ca fiind necorespunzatoare. 9. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica extinsa.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 12:53