1 martie 2018

Autoritate contractanta: Municipiul Cluj-Napoca
Numar anunt: 183122 / 01.03.2018
Denumire contract: REPARATII CURENTE SI IN REGIM DE URGENTA LA UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA pentru unitatile de invatamant din lista anexata caietului de sarcini

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Municipiul Cluj-Napoca
Adresa postala: strada Motilor, nr. 3 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400001 , Romania , Punct(e) de contact: Virgil Porutiu, Ramona Gabor, Adriana Magurean , Tel. +40 264596030 , In atentia: Virgil Porutiu, Ramona Gabor, Adriana Magurean , Email: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro , Fax: +40 264431575 , Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REPARATII CURENTE SI IN REGIM DE URGENTA LA UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA pentru unitatile de invatamant din lista anexata caietului de sarcini
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 – Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: de cel putin 5 ori/an
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REPARATII CURENTE SI IN REGIM DE URGENTA LA UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA pentru unitatile de invatamant din lista anexata caietului de sarcini. In urma derularii procedurii se va incheia un acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente. Valoarea maxima estimata totala este de 4.584.074,05 lei fara TVA. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 480.700,13 lei fara TVA. Cantitatile minime-maxime acord-cadru si cantitati minime-maxime contracte subsecvente conform fisier „liste cantitati”.Se va raspunde la clarificari prima data in ziua a 8-a de la data publicarii anuntului, iar a doua oara in ziua a 16-a de la data publicarii anuntului.Ultima zi in care se pot solicita este cu 15 zile anterior termenulu de depunere oferte
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
45232141-2 – Instalatii de incalzire (Rev.2)
45310000-3 – Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45330000-9 – Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)
45333000-0 – Lucrari de instalare de gaz (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
REPARATII CURENTE SI IN REGIM DE URGENTA LA UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA pentru unitatile de invatamant din lista anexata caietului de sarcini. In urma derularii procedurii se va incheia un acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente. Valoarea maxima estimata totala este de 4.584.074,05 lei fara TVA. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 480.700,13 lei fara TVA. Cantitatile minime-maxime acord-cadru si cantitati minime-maxime contracte subsecvente conform fisier „liste cantitati”.

Valoarea estimata fara TVA: 4,584,074.05 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantie de participare eliberata in numele ofertantului, sub forma de virament bancar sau instrument de garantare, in conformitate cu prevederile art.36 din HG 395/2016 care va fi emisa de catre o societate bancara/societate asigurari, in cuantum de 4500 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, si anume 3 luni de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare trebuie sa prevada explicit ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Se va completa Formularul 9. Dovada constituirii garantiei de participare se va prezenta in SEAP pana cel tarziu la ora si data limita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare se va depune cu OP in contul contul deschis la BN Trezoreria Cluj, CUI 4305857, cont RO17TREZ2165006XXX006924); depunere in numerar in lei la casieria autoritatii contractante(doar daca este sub 5000 lei), str.Motilor, nr.7. Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent, in cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent fara TVA printr-un virament bancar/instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de o societate de asigurari (in original) sau prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale, cu respectarea prevederilor art.40 din HG 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din
Legea nr. 98/2016 – va fi prezentata de catre toti participantii la procedura impreuna cu DUAE.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: primar – EMIL BOC, presedinte comisie de evaluare VIRGIL
PORUTIU, membri comisiei de evaluare: RAMONA GABOR, ADRIANA MAGUREAN, BUDAI REKA, MURESAN LUCIA, PANEA LIANA,
POPA BOGDAN, ILISIU MIHAI, IOAN BOGDAN; presedinte si membri de rezerva: MIRELA MARINCEAN, LUCIA LUPEA, IOANA POPESCU, IULIANA COVASA, COCIS MARCELA. Consilieri locali:
CONSTANTEA RADU MIHAI,CROITORU CORINA ECATERINA, FERDEAN RARES PETRU, FLORIAN OVIDIU VALERIU,GABUDEAN CALIN MARCEL, GERGELY
BALAZS, GLIGA FLORIN-VALENTIN, HORVÁTH ANNA, JURJA MARIUS SOREL, MOISIN RADU MARIN, MOLDOVAN GABRIELA
IULIANA, MOLHEM MOHAMMAD – BACHAR, MORAR DAN IOAN, MURESAN ADRIAN,NISTOR DANIEL, DRAGOESCU MIHAI, OLÁH EMESE, POP
IOAN, POP LOREDANA, RACZ LEVENTE ZSOLT, RATIU RADU FLORIN, SARMAS IOAN SABIN, SUCIU MIHAELA RODICA, TARCEA
DAN STEFAN, TOMOS CONSTANTIN IOAN, TOTHFALUSI ANDRAS, VISAN OVIDIU-VASILE.
In DUAE se vor cuprinde informatii privind: tertii sustinatori, asociati si subcontractanti, conform prev. art. 183, 170 alin. 3 si 193-195 din
Legea 98/2016. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.
98/2016; ofertantii/asociatii/ subcontractantii/ tertii sustinatori au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE conf. art.193 alin.1 din
Legea nr.98/2016. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neincadrarii
in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente: certificate constatatoare
privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)
la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa
cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul
economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016; alte documente
edificatoare, dupa caz. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru. Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prev.
art.193 alin. 1 din Legea 98.2016. Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta trebuie sa fie prezentat doar la
solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat in clasament pe primul loc; informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent trebuie
sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.Aceasta cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care
completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia financiara.Cifra de afaceri totala anuala pentru
ultimul an, respectiv pentru anul 2016 sa fie de minim 900.000 lei sau
echivalent valuta . Se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR. (daca valuta este euro se vor lua in considerare urmatorul curs: 2016 -4,4908 -curs mediu stabilit de BNR).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Bilantul pentru anul 2016/alte documente echivalente va fi prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat in clasament pe primul loc.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asocierea – daca este cazul
Informatii privind subcontractantii – daca este cazul.
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor;
Declaratie privind lista utilajelor ce vor fi utilizate in executarea lucrarilor si de care ”dispune” ofertantul in vederea executarii lucrarilor.
Dotare minima necesara pentru cel mai mare contract subsecvent :
-schela metalica – minim 1.800 mp; -betoniera – minim 1 buc ; – masina de
perforat si spart beton – minim 1 buc ; -generator curent – minim 1 buc ;
Experienta similara: executarea de lucrari la nivelul ultimilor 5 ani ce trebuie sa priveasca lucrari similare celor prevazute in caietul de sarcini in valoarea cumulata de minim 450.000 lei fara TVA, in cadrul a maxim 3 contracte . Prin lucrari similare se va intelege orice lucrari executate asupra unor cladiri care se incadreaza in categoria de constructii civile cel putin de importanta C, inclusiv constructii noi, in conformitate cu Hot. 766/1997
Angajament de sustinere tert – daca este cazul .
Dovada implementarii sistemului de managament al calitatii conform SR EN
ISO 9001in activitatea principal ce face obiectul contractului, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de
certificare acreditate sau alte probe/ dovezi care confirma asigurarea unui
nivel corespunzator al calitatii lucrarilor executate in baza contractelor
subsecvente. Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la momentul
prezentarii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative se vor prezenta numai de catre ofertantul aflat pe primul loc in clasament in urma evaluarii.O data cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere. Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016; se solicita tuturor ofertantilor ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare; documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului aflat pe primul loc in clasament in urma evaluarii. Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.Certificari de buna executie se vor solicita de catre AC la finalizarea evaluarii ofertelor, numai ofertantului clasat pe primul loc. Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. In plus, ofertantului clasat pe primul loc in urma finalizarii evaluarii i se vor solicita documente din care sa reiasa modul de ”dispunere” a utilajelor.(acte de proprietate/ contracte de inchiriere/ contracte de comodat, etc). Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Ofertantului aflat in clasament pe primul loc in urma evaluarii se va solicita contracte/ certificari de buna executie/ orice alte documente relevante pentru dovadirea experientei similare; trebuie prezentate certificari din care sa reiasa tipul lucrarilor executate, beneficiarul direct a lucrarilor, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor. Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiarul direct si se prezinta in copie legalizata sau copie lizibila certificata ”conform cu originalul” semnata si stampilata. Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Angajamentul de sustinere se va prezenta odata cu depunerea ofertei de catre toti operatorii economici;odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament; Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Certificatul va fi prezentat pentru activitatea principal ce face obiectul contractului. Documentul va fi prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat in clasament pe primul loc in urma evaluarii.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.04.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 11.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016; Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul ofertei!!!!! Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se poate face accesand link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Achizitii publice+–Primaria Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Motilor nr 3 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 40001 , Romania , Tel. +40 264596030 , Email: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro , Fax: +40 264431575 , Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 13:06