1 martie 2018

Autoritate contractanta: INSTITUTUL INIMII „Niculae Stancioiu” Cluj-Napoca
Numar anunt: 183123 / 01.03.2018
Denumire contract: ACHIZITIE MATERIALE SANITARE

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

INSTITUTUL INIMII „Niculae Stancioiu” Cluj-Napoca
Adresa postala: str.Motilor 19-21 jud.Cluj , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400001 , Romania , Punct(e) de contact: EC. LETITIA LOBODA , Tel. +40 0264599503 , Email: aprov@institutulinimii.ro , Fax: +40 0264599503 , Adresa internet (URL): www.institutulinimii.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE MATERIALE SANITARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia Institutului din Str. Motilor nr 19-21 , Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 – Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 2 ani

Valoarea estimata fara TVA: intre 92,572.72 si 3,097,100.4 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia maxim patru contracte subsecvente/an, respectiv 8 contracte subsecvente pe durata acordului cadru, 2 ani. Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile si fondurile disponibile ale autoritatii contractante.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE MATERIALE SANITARE.Autoritatea contractata va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare la 10 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainmte de data limita de depunere a ofertelor- 15 zile
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33140000-3 – Consumabile medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini si Anexa B- Loturi

Valoarea estimata fara TVA: intre 92,572.72 si 3,097,100.4 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
1) Scrisoare de garantie bancara pentru participare la procedura/ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari ; 2) Ordin de plata sau virament bancar (vizat de banca) în contul RO16TREZ2165005XXX014558 deschis la Trezoreria Cluj ; 3) Pentru plata prin numerar, aceasta se poate achita la casieria autoritatii contractante, Avand in vedere faptul ca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi cuantumul garantiei de participare este prevazut in Anexa B – LOTURI, pentru fiecare lot in parte. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare, in baza articolului 37 din HG 395/2016. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul stabilit de BNR din ziua apartiei anuntului de participare. In cazul unei asocieri garantia de participare va fi constituita in numele asocierii, iar aceasta trebuie sa acopere in mod solitar toti membrii asocierii. Garantia de buna executie în cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent se va constitui pentru contractele subsecvente a caror valoare este egala sau depaseste pragul valoric prevazut in Art.7, alin.(1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Garantia de participare se va constitui conform art. 40 din HGR 395/2016 cuantumul acesteia fiind mentionat in contractul subsecvent
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii, programe nationale de sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi prezentate de ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofetelor.

Aceste documente pot fi: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;Certificatele vor atesta LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA 2. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 3. alte documente
edificatoare, dupa caz.

Documentele care demonstreaza informatiile din DUAE sunt: cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul contatator emis de ONRC/act constitutiv.

Mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt cele mentionate in declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal anexata, respectiv:
Manager-jr. Crisan Florin, dir.Fin Contabil ec. Luca Isabela Lavinia; dr. Aszalos Stanca – sef sectie ATI, dr. Horia Rosian – Sef Sectie Cardiologie I, ec. Pentek Mariana – Sef birou Aprovizionare; Ec.Loboda Lucretia – responsabil Compartiment Achizitii Publice Contractare Cerinta nr. 1 – Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC,sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofetelor
Cerinta nr. 2 – Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conformitate cu HG 144/2010 art 4, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Legea 95/2006 art 16, completand in acest sens in DUAE,urmand ca documentele justificative, respectiv Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conf. HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Legea 95/2006 sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de
rezidenta,sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofetelo
Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare.
De asemenea persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei. Se vor depune documentele solicitate sau echivalent, cu respectarea prevederilor punctului „IV.3.6 ) Limba de redactare a ofertei”;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror
autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante¬* conf.
art 179, lit l) din LG 98/2016
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se solicita Completarea DUAE. In perioada de evaluare a ofertelor autoritatea contractanta poate solicita prezentarea descrierilor sau fotografiilor de ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofetelor
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 12.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse. 2.In cazul in care exista oferte pe acelasi loc ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in vederea departajarii ofertelor. 3.Contractele subsecvente se vor încheia in functie de necesitati si de bugetul alocat, cu operatorul declarat castigator. 4.In cazul in care operatorii economici semnatari ai acordului-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru. 5.Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. 6.În cazul în care ofertantul declarat castigator nu îsi onoreaza comenzile în termenul stabilit prin contractul subsecvent, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare pentru produsele care fac obiectul acestuia si va intocmi, conform art. 166 din HG395/2016, documentul constatator pe care il va publica in SEAP, prin care vom mentiona ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra, iar pe viitor, in situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale, excluderea dintr-o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica. 7.Avand in vedere OUG 71/2012 privind desemnarea MS ca unitate de achizitii publice centralizate, precum si Ordinul 658/2013 pentru aprobarea Listei de medicamente, materiale sanitare, echipamente de protectie, servicii, combustibil si lubrifianti pt parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie centralizate la nivel national, autoritatea contractanta poate rezilia unilateral acordul-cadru pentru produsele cuprinse in lista de achizitii publice centralizate la MS, dupa finalizarea procedurilor de achizitie centralizate. 8.Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. 9.Pentru completarea formularului electronic DUAE, operatorii economici vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

COMPARTIMENTUL JURIDIC AL INSTITUTULUI
Adresa postala: Str. Motilor. nr. 19-21 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400001 , Romania , Tel. +40 264599505 , Email: juridic@nstitutulinimii.ro , Fax: +40 264599503
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 14:37