1 martie 2018

Autoritate contractanta: SC EDILITARA PUBLIC SA TG-JIU
Numar anunt: 183124 / 01.03.2018
Denumire contract: Furnizare motorina euro 5

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SC EDILITARA PUBLIC SA TG-JIU
Adresa postala: strada Victoriei,nr.45,bl.45 , Localitatea: Targu Jiu , Cod postal: 210234 , Romania , Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice , Tel. +40 253238220 , In atentia: Biroului Achizitii Publice , Email: edilitarapublic@yahoo.com , Fax: +40 253238221 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

societate cu actionar unic Consiliul Local
Activitate (activitati)

Altele: prestari servicii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare motorina euro 5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str Vasile Alecsandri nr 2, Targu Jiu, Gorj
Codul NUTS: RO412 – Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare motorina euro 5
Cantitate estimata 300.000 litri
In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate de catre operatorii economici in termenul prevazut,raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

09134220-5 – Motorina (EN 590) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitatea estimata 300.000 litri

Valoarea estimata fara TVA: 1,410,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 14.100 lei . Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile calendaristice de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in SEAP,pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Mod de constituire: conform art. 36 alin. (1) din Hotararea nr. 395/2016. In cazul constituirii prin virament bancar se va utiliza contul autoritatii contractante RO09BRDE200SV02520562000 deschis la BRD Sucursala Tg-Jiu, cod fiscal 27295841. Curs de referinta leu/valuta BNR: se va lua in considerare cursul comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei. Autoritatea contractanta are dreptul de a încasa în nume propriu garantia de participare ofertantul pierzând suma constituita atunci când acesta din urma se afla în oricare din situatiile prevazute de art. 37 din Hotararea nr. 395/2016. Restituirea garantiei de participare se face conform art.38 din Hotararea nr. 395/2016. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. Valoarea acesteia, prin raportare la complexitatea contractului de achizitie public, este de 10% din pretul contractului, fara TVA. Conform art.41 din Hotarâre nr.395 /2016,autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent,în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 164, 165 si art. 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat ( bugetul de stat, bugetul local, etc) valabile la momentul prezentarii lor.

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic, sau a celor ce au puterea de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/act constitutiv.

3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. art. 166,alin. 2, art. 167, alin. 2 si art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

4) alte documente edificatoare dupa caz

Pentru ofertantii straini: Documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii eliberate de autoritatile competente ale tarii in care acestia sunt rezidenti (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, la momentul prezentarii lor.
Documentele enumerate anterior, fiind transmise online, trebuie sa fie valabile la data prezentarii lor.

In scopul preveniri situatiilor de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale, cf. art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt:

Zaharia Alexandru – Director general;
Mitutoiu Constantin Doru – Director tehnic;
Minca Daniela Simona – Director economic;
Brujan Ionela Adriana- economist;
Scheau Viorela – economist;
Strainu Anani Lorena- jurist;
Dodenciu Dana Florentina – sef birou;
Ianc Carmen Alina-sef birou;
Truica Virgil- economist;
Fortofoi Morega Claudia Andreea-economist;
Sitoianu Ion -sef sectie;
Popescu Constantin- sef sector.

Declaratia de neincadrare in prevederile art.60 din Legea 98/2016 se va prezenta de ofertantii, tertii sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire : se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor . Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara se va demonstra prin prezentarea unui contract sau mai multor contracte din care sa reiasa furnizarea de produse similare in ultimii 3 ani in valoare /valoare cumulata de minim 1.410.000 lei fara TVA.
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa prezinte dovada
implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR
EN ISO 9001/2008 sau echivalent, certificat emis de un organism acreditat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta DUAE completat. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Documentele care confirma indeplinirea celor asumate:copii dupa cel putin un document/parti relevante din contract emise sau contrasemnate de o entitate sau de catre clientul privat beneficiar. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta DUAE completat. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Aceste documente sunt: orice document prin care se sustine cerinta, de exemplu: un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, spre exemplu: proceduri / manuale de calitate, activitate procedurala, etc., similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 11.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: accesarea urmatorului link:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. 2. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. 3. În cazul în care prin aplicarea criteriului de atribuire, vor rezulta doua sau mai multe oferte pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP reofertarea prin incarcarea de documente care contin noi preturi. 4. Oferta si documentele se depun on-line semnate cu semnatura electronica extinsa, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, in baza art. 137 alin. 2 din HG 395/2016.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art 8 Legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Biroul Juridic
Adresa postala: str Victoriei nr 45 , Localitatea: Tg Jiu , Cod postal: 210234 , Romania , Tel. +40 253238220 , Email: edilitarapublic@yahoo.com , Fax: +40 253238221
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 14:43