1 martie 2018

Autoritate contractanta: Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Numar anunt: 183125 / 28.02.2018
Denumire contract: Piese de schimb pentru instalatia de evacuare zgura si cenusa

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5 , Localitatea: Targu Jiu , Cod postal: 210227 , Romania , Punct(e) de contact: Deaconu Gheorghe , Tel. +40 253223248 , In atentia: Tita Ion , Email: grigorie.dadalau@ceoltenia.ro, gheorghe.deaconu@ceoltenia.ro, ion.tita@ceoltenia.ro , Fax: +40 372819766 , Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

societate cu capital majoritar de stat administrata in sistem dualist
Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Piese de schimb pentru instalatia de evacuare zgura si cenusa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SE Turceni, strada Uzinei nr. 1, jud Gorj
Codul NUTS: RO412 – Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Piese de schimb pentru instalatia de evacuare zgura si cenusa;

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa cu 13 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

42419800-4 – Piese pentru transportoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform anexa caiet de sarcini:
Lot 1 – Piese de schimb pentru transportoarele de zgura blocuri 3 si 7
Lot 2 – Piese de schimb pentru transportoarele de zgura blocuri 4 si 5
Lot 3 – Piese de schimb pentru concasorii de zgura
Lot 4 – Teava si coturi pentru ejectorii de zgura

Valoarea estimata fara TVA: 799,871.76 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei:conform anexa B. Perioada de valabilitate 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 42 din H.G. nr. 394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei in contul RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank Tg.Jiu. Dovada constituirii garantiei trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de participare, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentulu de garantare declarand ca va plati din garantia de participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în Euro (sau alta valuta) se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare pe SEAP, însotita de traducerea autorizata în limba româna. 10 % din pretul fiecarui contract, fara TVA. Modul de constituire a GBE este conform art. 45 si art. 46 din Hotararea 394/2016. Garantia de buna executie se va restitui conform art. 48 din Hotararea 394/2016. In cazul asocierii garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori. Garantia de trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va face neconditionat la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse propii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73, 177, 178, 180 din Legea nr.99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv asociatul/subcontractantul/tertul sustinator ) cu informatiile aferente situatiei lor si va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, ambele semnatate cu semnatura electronica extinsa, valabila.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, numai de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2. document constatator de la registrul comertului 3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; 4.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
– Boza Sorinel Gheorghe – Presedinte al Directoratului
– Balacescu Ovidiu – Membru al Directoratului
– Vasile Dan- Membru al Directoratului
– Balasoiu Constantin- Membru al Directoratului
– Stanculescu Catalin Liviu- Director Directie Energie
– Iacob Dumitru-Director Directie Servicii Suport
– Dadalau Grigorie- Director Adjunct Comercial
– Tita Ion – Sef Serviciu A.P.E.T.A.E
– Lazar Andrei Mihaela – Sef Serviciu Disciplina Contractuala
Pana la data limita de depunere a ofertelor, operatorii economici vor depune in SEAP doar formularul DUAE (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter) din documentatia de atribuire si declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016. Formularul DUAE se va depune in SEAP semnat cu semnatura electronica extinsa, valabila. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, numai de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Pana la data limita de depunere a ofertelor, operatorii economici vor depune in SEAP doar formularul DUAE (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter) din documentatia de atribuire.
Se solicita atat ofertantul cat si asociatului/subcontractantul/tertul sustinator
Formularul DUAE se va depune in SEAP semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, valabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani raportati la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca au fost livrate si receptionate produse similare.
Se vor considera produse similare orice Piese pentru transportoare.
Modalitatea de indeplinire
Pentru îndeplinirea cerintei privind experienta similara se va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat de ofertant/candidat, tert sustinator si subcontractant, dupa caz, cu informatii relevante care sa demonstreze realizarea cerintei, indicand: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
– documente prin care se confirma livrarile de produse similare, respectiv contracte/ documente constatatoare/ procese-verbale emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat, care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale;
Ofertantul trebuie sa prezinte dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 editia 2008 ori editia 2015 sau echivalent corespunzator obiectului principal al contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa cerintele corespunzatoare in in Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE); Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN 9001, se face prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi. – se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite în alte state, sau prezentarea oricarui document prin care sa sustina cerinta, de exemplu; un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei. Documentele solicitate in sustinerea cerintei, vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante numai de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 14:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 22.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
a)Orice operator economic înregistrat în SEAP are dreptul de a transmite oferta.Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta in format electronic si numai pâna la termenul limita pentru depunerea ofertelor. Documentele care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica). b)Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice cu 13 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor iar raspunsurile tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare vor fi publicate in SEAP in a 10 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor , la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare , entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile in conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. b din Legea 101/2016 si cu art 8 din LG 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Disciplina Contractuala
Adresa postala: Bdul Republicii nr.22 parter , Localitatea: Tg Jiu , Cod postal: 210152 , Romania , Tel. +40 253223248 , Email: mihaela.lazar@ceoltenia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 14:59