1 martie 2018

Autoritate contractanta: JUDETUL IASI
Numar anunt: 183126 / 28.02.2018
Denumire contract: Contract de servicii pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice (expertiza tehnica, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren si studii de diagnosticare) pentru reabilitarea obiectivului de investitii Muzeul ”Mihai Eminescu” in cadrul proiectului ”Educatie si cultura fara frontiere”

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700075 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice , Tel. +40 0232235100 , In atentia: Luminita Anca Muscheru , Email: achizitii.publice@icc.ro , Fax: +40 0232214425/210/336 , Adresa internet (URL): www.icc.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

In SEAP la adresa www.e-licitatie.ro
Adresa postala: www.e-licitatie.ro , Localitatea: a , Cod postal: a , Romania , Punct(e) de contact: a , In atentia: a , Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice (expertiza tehnica, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren si studii de diagnosticare) pentru reabilitarea obiectivului de investitii Muzeul ”Mihai Eminescu” in cadrul proiectului ”Educatie si cultura fara frontiere”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Iasi
Codul NUTS: RO213 – Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului de servicii pentru elaborarea documenta?iei tehnico-economice (expertiza tehnica, documentatie de avizare a lucrarilor
de interventie, documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren si studii de diagnosticare) pentru
reabilitarea obiectivului de investitii Muzeul ”Mihai Eminescu” în cadrul proiectului ”Educatie si cultura fara frontiere” consta in:

– Tema de proiectare;

– Expertiza tehnica;

– Studii de teren ( topografic si geotehnic);

– Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie inclusiv Studiul de diagnosticare parament,

– Documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in anuntul de participare simplificat si fisa de date a achizitiei -SectiuneaI.1). Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8 zile

Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea ”Documentatie,clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare: in a 6 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71319000-7 – Servicii de expertiza (Rev.2)
71410000-5 – Servicii de urbanism (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Termenul de prestare al contractului de servicii pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice (expertiza tehnica, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren si studii de diagnosticare) pentru reabilitarea obiectivului de investitii Muzeul ”Mihai Eminescu” în cadrul proiectului ”Educatie si cultura fara frontiere” este defalcat astfel:

a) Etapa 1 : Elaborarea temei de proiectare: durata maxima pentru elaborarea temei de proiectare este de 10 zile calendaristice de la emiterea ordinului de începere de catre Achizitor.

b).Etapa 2: Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I): durata maxima pentru elaborarea documentatiilor tehnice aferente etapei II este de 40 de zile calendaristice de la ordinul de începere a serviciilor emis de achizitor.

Valoarea estimata fara TVA: 27,840 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
50 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa prezinte împreuna cu oferta o GP în suma de 270 lei valabila pentru o perioada de 90 de zile calculate de la termenul limita pentru depunerea ofertelor. Regula privind modalitatea de constituire a garantiei de participare este: virament bancar, in contul RO72TREZ4065006XXX000459, CF: 4540712, Trezoreria Municipiului Iasi (în detaliile tranzactiei se va mentiona numarul anuntului de participare) sau instrument de garantare emis de catre o banca sau de catre o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. GP trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Avand in vedere valoarea GP de 270,00 lei, mai mica de 5000 lei, autoritatea contractanta accepta constituirea acesteia si prin depunerea la casierie a acestei sume în numerar. Procedura de atribuire fiind online, dovada constituirii garantiei de participare se va depune in SEAP cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor, semnata cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al Ofertantului, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata însotita de traducerea autorizata în limba româna. (Model orientativ Formular nr.1). Echivalenta pentru o GP depusa în euro/alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare simplificat in SEAP. În cazul depunerii de oferte în asociere, GP trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de buna executie a contractului se va constitui în cuantum de 10% din pretul contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA,conform art.40 alin. 1) din HGR 395/2016, prin virament bancar in contul RO72TREZ4065006XXX000459 sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) – (5) din HG 395/2016 aplicându-se corespunzator. Garantia de buna executie a contractului trebuie constituita în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica de catre ambele parti. Garantia de buna executie emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. (Model orientativ Formular nr.2 original). Prestatorul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la finalizarea serviciilor, de catre acesta. În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregi garantia în cauza raportat la restul ramas de executat. În cazul suplimentarii valorii contractului pe parcursul executarii acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia în corelatie cu noua valoare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte referitoare la motivele de excludere

Operatorii economici participanti (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic participant (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) are obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate ( se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro).

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016.

Cerinta nr. 1

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale.

Autoritatea Contractanta are dreptul, conform prevederilor art. 166, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, în situatii exceptionale, si pentru motive imperative de interes general, precum sanatatea publica sau protectia mediului, sa nu excluda un Operator Economic aflat în situatiile de mai sus.

Documente justificative: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, ori alte documente echivalente emise de autoritati competente emise de tara respectiva, in cazul ofertantilor straini.

Cerinta nr. 2

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 165, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale.

Motivele de excludere pentru încalcarea obligatiilor privind plata taxelor, impozitelor si a contributiilor la bugetul de stat (metionate la art. 165, alin (1) si alin (2) din Legea nr. 98/2016) se aplica Operatorilor Economici pentru care s-a stabilit aceasta încalcare prin hotarâre judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiintat sau pentru care Autoritatea Contractanta poate demonstra prin mijloace adecvate situatia de încalcare a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

Operatorul economic nu este exclus din procedura, daca a facut plata acestor obligatii sau a stins obligatiile prin alte modalitati de stingere ori beneficiaza de esalonare la plata sau alte facilitati de stingere a acestor obligatii, în conditiile specificate la art. 165, alin. (3) din Legea nr. 98/2016, înainte ca Autoritatea Contractanta sa formuleze decizia de excludere.

Autoritatea Contractanta are dreptul, conform prevederilor art. 166, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, de a mentine un Operator Economic în procedura de atribuire, chiar daca se gaseste în situatiile descrise la art. 165, alin (1) si (2) când cuantumul acestor obligatiide plata sunt sub 4.000 lei sau când sunt peste 4.000 lei, însa reprezinta mai putin de 5% din volumul acestor obligatii la ultima scadenta de plata.

Documente justificative:

– Certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat (buget de stat, buget local) din sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

– Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Cerinta nr. 3

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

3.1 Motive de excludere privind insolventa / lichidarea

Operatorii Economici împotriva carora au fost deschise proceduri de insolventa nu vor fi exclusi din procedura de atribuire daca Autoritatea Contractanta, în baza documentelor/informatiilor transmise de catre Operatorul Economic, poate determina ca acesta are capacitatea de a îndeplini obligatiile contractuale, în conditiile în care Operatorul Economic se afla:

1. fie în faza de observatie si a adoptat masurile necesare si fezabile pentru continuarea sustenabila a activitatii curente,

2. fie în faza de reorganizare judiciara, cu respectarea integrala a graficului de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

3.2 Motive de excludere privind conflictul de interese sau abateri profesionale grave

Un Operator Economic care participa la procedura nu trebuie sa se afle în situatii pentru care exista probabilitatea sa fie generatoare de conflict de interese.

Pe parcursul derularii procedurii de atribuire, Autoritatea Contractanta ia toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, în scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti Operatorii Economici.

Conform art. 167, alin. 1, litera e) din Legea nr. 98/2016 Autoritatea Contractanta exclude din procedura de atribuire orice Operator Economic, atunci când o situatie de conflict de interese nu poate fi remediata în mod efectiv prin alte masuri mai putin severe.

Cerinta nr. 4 – neincadrarea in prevederile art. 59 – 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, o situatie de conflict de interese reprezinta orice situatie în care personalul Autoritatii Contractante sau cel al furnizorului de servicii auxiliare achizitiei implicat în derularea procedurii de atribuire sau care poate influenta rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea sau independenta lor în contextul procedurii de atribuire.

Situatiile pentru care care exista probabilitatea sa fie generatoare de conflict de interese includ, dar fara a se limita la:

a. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a:

i. persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al Ofertantului, al Tertilor Sustinatori sau al Subcontractantilor propusi sau

ii. persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre Ofertanti, Terti Sustinatori sau Subcontractantilor propusi;

b. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pâna la gradul al doilea, inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre Ofertanti, Terti Sustinatori ori Subcontractantilor propusi;

c. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a unei persoane despre care se constata ca sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete ca poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de alta natura, sau ca se afla într-o alta situatie de natura sa îi afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d. atunci când Operatorul Economic participant la procedura are:

i. drept membri în cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare ori

ii. drept actionari sau asociati care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau îi confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generala,persoane care sunt: sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea, inclusiv, ori care se afla în relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul Autoritatii Contractante sau al furnizorului de servicii auxiliare achizitiei implicat în procedura de atribuire;

e. atunci când Ofertantul a nominalizat, printre principalele persoane desemnate pentru executarea Contractului, persoane care:

i. sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea, inclusiv,

ii. se afla în relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul Autoritatii Contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie.

Operatorii Economici trebuie sa fie în masura sa dovedeasca, în orice moment pe parcursul procedurii ca implicarea lor în pregatirea procedurii de atribuire nu ar putea denatura concurenta.

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul 3 „Declaratie privind conflictul de interese”, in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul 3 va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1. POPA MARICEL – PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI

2. OLTEANU ROMEO – VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI

3. CHIRILA VICTOR – VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI

4. VERNICA LACRAMIOARA – SECRETARUL JUDETULUI IASI

5. ALUNGULESEI GABRIELA – DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA JURIDICA

6. PORAICO MARIA – SEF SERVICIU, SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS-ADMINISTRATIV , DIRECTIA JURIDICA

7. ARVINTE ELENA – DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

8. BUHUSI ALINA MARIA – DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTIA ECONOMICA

9. DOROBAT MIHAELA – SEF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECTIA ECONOMICA

10. MARGARINT ELENA – ADRIANA – SEF SERVICIU, SERVICIUL FONDURI SPECIALE, SINTEZA SI RECUPERARE CREANTE,DIRECTIA ECONOMICA

11. AFILIPOAIE MARIETA – DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA

12. TANASE MARIUS NICOLAE – SEF SERVICIU PROIECTE SI PARTENERIATE, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA.

13. JARDA LUCIAN – CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA,

14. MUSCHERU LUMINITA ANCA – DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE

15. ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA – SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE

16. SERBANOIU CATALINA – CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE -SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

17. IFTIMIEI MIHAI – CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE -SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIERI JUDETENI:

1.Afloarei Sorin – Alexandru

2.Aivanoaei Constantin – Alin

3.Aniculaesi Mircea

4.Apostol Silviu

5.Avram Petru

6.Bratescu Liviu

7.Bulgaru Liviu – Gabriel

8.Carp Petra

9.Calin Stefan

10.Catur Constantin – Catalin

11.Chirila Victor – Vicepresedinte

12.Ciornia Camelia

13.Cîtea Petronela

14.Cotiuga Vasile

15.Danga Marius – Sorin

16.Doleanu Stefan

17.Flutur Sorin – Georgel

18.Ivancia Mihaela

19.Lebada Dorel

20.Manolache Mircea

21.Mihai Florin

22.Minea Marius – Danut

23.Morosan Catalin

24.Olteanu Romeo – Vicepresedinte

25. Ostaficiuc Marius Eugen

26.Paraschiv Dumitru

27.Popa Maricel – Presedinte

28.Stoian Ioan

29.Sandu Ion – Vasile

30.Stanciu Cristian

31.Serban Constantin

32.Taraboanta Iulian

33. Urcaciu Ion Lorin

34.Ursanu Radu – Ionel

35.Uscatu Constantin – Marian

36.Vatra Gheorghe Romeo

37.Vornicu Liviu Gabriel.

Prin abatere profesionala grava se întelege orice abatere care afecteaza reputatia profesionala a Operatorului Economic, cum ar fi încalcari ale regulilor de concurenta de tip cartel în scopul trucarii licitatiilor sau încalcarii de drepturi de proprietate intelectuala, savârsite cu intentie sau din culpa grava, demonstrabile cu mijloace adecvate de proba, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative.

3.3 Motive de excludere privind denaturarea concurentei

Autoritatea Contractanta considera indicii plauzibile referitoare la angajarea Operatorului Economic în activitati de denaturare a concurentei daca exista dovezi referitoare la:

1. similitudinea semnificativa a Ofertelor emise de catre Operatori Economici diferiti ori

2. depunerea simultana de Oferte, individual si în comun cu alti Operatori Economici în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire ori

3. depunerea simultana de Oferte individuale sau în comun cu alti Operatori Economici si nominalizarea ca Subcontractant pentru un alt Operator Economic, în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire ori

4. aceleasi persoane sau rude de pâna la gradul 2, cu interese comune de orice natura, se regasesc în pozitii de conducere la nivelul a doi Operatori Economici concurenti în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire.

Daca este cazul, înainte însa, de a formula o decizie de excludere pentru motive legate de denaturarea concurentei, Autoritatea Contractanta va solicita formularea unui punct de vedere de catre Consiliul Concurentei – caruia îi va înainta indiciile identificate si care vizeaza denaturarea concurentei în cadrul sau în legatura cu procedura de atribuire în cauza. Consiliului Concurentei va formula un punct de vedere în termen de 15 zile.

3.4 Motive de excludere privind încetarea anticipata a contractelor, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile

Autoritatea Contractanta exclude din procedura de atribuire orice Operator Economic care a demonstrat deficiente semnificative sau persistente în îndeplinirea unei solicitari în cadrul unui Contract de achizitii publice anterior, unui Contract anterior cu o Autoritate/Entitate Contractanta sau unui contract de concesiune anterior care au luat forma unei încalcari grave a conditiilor contractuale si au dus la incetarea anticipata a Contractului, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile.

Urmatoarele situatii,dar fara a se limita la, sunt considerate a reprezenta încalcarea grava a conditiilor contractuale:
a. neexecutarea obligatiilor privind livrarea produselor sau serviciilor, ori neexecutarea lucrarilor,

b. livrarea unor produse sau servicii care prezinta neconformitati majore care le fac improprii utilizarii conform destinatiei avute în vedere de catre beneficiar,

c. comportament necorespunzator care creeaza îndoieli serioase cu privire la credibilitatea Operatorului Economic.

3.5 Motive de excludere si mecanismul de reabilitare a credibilitatii (mecanism de self-cleaning)

Autoritatea Contractanta îsi rezerva dreptul de a lua în considerare, în procesul de evaluare, mecanismul de reabilitare a credibilitatii (mecanismul de self-cleaning) descris de catre Operatorii Economici în DUAE.

Orice Operator Economic care participa la procedura si se afla în oricare dintre situatiile prevazute la art. 164 si art. 167 din Legea 98/2016,care atrag excluderea din procedura de atribuire are dreptul sa furnizeze dovezi privind masurile luate de acesta pentru a-si demonstra, în mod concret, credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, prin descrierea în cadrul DUAE a masurilor de autocorectare în vederea eliminarii cauzelor care au generat existenta situatiei de excludere, a infractiunii sau a faptei ilicite.

Masurile luate de Operatorul Economic trebuie sa fie explicit mentionate în DUAE, cu luarea în considerare de catre Operatorii Economici a prevederilor art. 171, alin.(3) din Legea 98/2016.

La solicitarea Autoritatii Contractante, Operatorul Economic trebuie sa prezinte Autoritatii Contractante dovezile concrete pentru masurile descrise în DUAE si implementate la nivelul Operatorului Economic în acest sens. Dovezile furnizate de Operatorul Economic pentru demonstrarea în mod concret a credibilitatii acestuia pentru situatiile de excludere trebuie sa corespunda descrierii furnizate în DUAE la rubrica aferenta descrierii masurilor de „autocorectare”.

În cazul în care Autoritatea Contractanta considera dovezile prezentate de catre Operatorul Economic ca fiind suficiente pentru demonstrarea în mod concret a credibilitatii, Autoritatea Contractanta nu exclude Operatorul Economic din procedura de atribuire.

Operatorul Economic nu va fi exclus din procedura de atribuire chiar daca exista motive de excludere în cazul în care Autoritatea Contractanta considera ca fiind suficient si credibil faptul ca Operatorul Economic adopta masuri în scopul:

i. remedierii consecintelor infractiunilor penale sau ale abaterilor si

ii. prevenirii în mod eficient a aparitiei unui comportament neadecvat.

Documente solicitate de Autoritatea Contractanta pentru demonstrarea inexistentei situatiilor de excludere:

Ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere Ofertantul completeaza si prezinta împreuna cu Oferta DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedura.

Dupa aplicarea criteriului de atribuire, Ofertantul a carui oferta a fost clasata pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante demonstreaza inexistenta situatiilor de excludere prin prezentarea documentelor justificative indicate în DUAE de catre operatorul economic la rubricile aferente

Nota 1:

In conformitate cu art.168 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:

(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

(2) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, odeclaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens

Nota 2:

In conformitate cu Notificare ANAP NR. 256/08.12.2016 si Notificarea ANAP nr. 258/18.05.2017:

1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Înscrierea în registrul comertului

Cerinta – Orice Operator Economic participant la procedura, indiferent daca este Ofertant individual, membru al unei asocieri, Subcontractant sau Tert Sustinator, trebuie sa demonstreze capacitatea de exercitare a activitatii sale profesionale, prin înscrierea în registrul comertului sau, in cazul persoanelor juridice straine, într-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante din statul membru în care este stabilit.

Ca dovada preliminara pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei minime, Operatorul Economic trebuie sa utilizeze Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea A: Capacitatea de a corespunde cerintelor în DUAE, rubrica inscrierea in registrul comertului.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016.

Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al asocierii) si orice alt Operator Economic implicat în procedura trebuie sa fie în masura sa prezinte documente care sa:

1. probeze toate afirmatiile incluse în DUAE la rubrica/rubricile solicitate;

2. sa demonstreze ca:

a. Operatorul Economic este legal constituit în tara sa de origine si ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii,

b. desfasoara în mod licit pe piata activitatea sa profesionala, respectiv:

i. exista corespondenta între obiectul principal al Contractului si activitatea economica înscrisa în documentul de constituire al Operatorului Economic;

ii. exista corespondenta între activitatea asociata rolului Operatorului Economic în procedura si activitatea economica înscrisa în documentul de constituire al acestuia pentru Subcontractant si/sau Tert Sustinator.

Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informatiilor incluse în DUAE referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si pe care Operatorul Economic le poate propune Autoritatii Contractante includ, fara a se limita la:

1. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comertului sau documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara în care Operatorul Economic este stabilit;

2. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, în conformitate cu legislatia tarii în care este stabilit, daca este cazul.

Informatiile din documentele prezentate trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTORA.

În cazul în care, din orice motive, documentele justificative solicitate nu sunt în limba procedurii specificata în Sectiunea IV.3.6) a Fisei de Date a Achizitiei, operatorii economici trebuie sa prezinte, ca urmare a solicitarii exprese a Autoritatii Contractante, versiunea tradusa a respectivelor documente în limba procedurii asa cum este aceasta specificata în Sectiunea IV.3.6 a Fisei de Date a Achizitiei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate în cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea
valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Cerinta – experienta similara – Ofertantul va prezenta Lista principalelor
servicii prestate în cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a
beneficiarilor publici sau privati, in care cel putin un serviciu prestat sa fi fost de elaborare documentatii la oricare dintre fazele de proiectare prevazute
de legislatia incidenta aferente unei investitii pentru realizarea de constructii
civile noi si/sau existente.

In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerinta privind Capacitatea
tehnica si/sau profesionala poate fi indeplinita prin cumul, conform art. 185
alin (1) din Legea 98/2016.

Pentru scopul prezentei proceduri:

– perioada de referinta, respectiv ultimii 3 ani, va fi întotdeauna calculata în
sens invers pornind de la data comunicata în anuntul de participare simplificat (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a Ofertei, fara a lua în considerare existenta si numarul de extinderi ale termenului limita pentru depunerea Ofertei.
Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti
în DUAE.

Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta :

a) partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze;

si

b) datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.

În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/
subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta
câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.

Subcontractantii vor preciza în DUAE informatiile aferente criteriilor de
calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru
subcontractare.

Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci
acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere.

Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.
Tert/terti sustinator/sustinatori

Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta în
conformitate cu art. 182 – 184 din Legea nr.98/2016.

În cazul în care Ofertantul utilizeaza capacitatile altor entitati pentru a
demonstra îndeplinirea cerintei minime, Tertul Sustinator trebuie sa:

i. îndeplineasca cerinta minima referitoare la „realizarea în mod corespunzator de servicii similare”;

ii. sa nu se afle în una din situatiile descrise în Fisa de Date a Achizitiei ca
reprezentând motiv de excludere;

iii. sa fie înscris în registrul comertului, în tara în care este stabilit
ASOCIERE

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire
in calitate de ofertant , individual ori in comun cu alti operatori economici,
inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la
procedura de atribuire, in conditiile prevazute de prezenta Legeea 98/2016.

In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la
procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si
profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa
raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ca dovada preliminara pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei, Ofertantul trebuie sa utilizeze Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala în DUAE (raspuns), rubrica „Pentru contractele de achizitie de servicii: prestarea de servicii de tipul specificat”. Pentru furnizarea informatiilor aferente fiecarui contract/exercitiu/proiect prezentat, Operatorul Economic Ofertant completeaza în DUAE (raspuns), utilizând formatul pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta, câmpurile solicitate . Pentru conversie din alta moneda în moneda în care este exprimata cerinta minima, Autoritatea Contractanta va utiliza cursul de schimb mediu anual publicat de Banca Centrala Europeana la http://www.ecb.int pentru anul inclus în câmpul „data de sfârsit” în DUAE (raspuns). În conditiile art. 20 alin. (7) din HG nr. 395/2016, în cazul în care exista discrepante între informatiile prevazute în DUAE si cele prevazute în fisa de date, prevaleaza informatiile din fisa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzator. La solicitarea expresa a Autoritatii Contractante si în aplicarea prevederilor art. 196 alin (2) din Legea 98/2016, transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare si întocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicarii criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc va demonstra îndeplinirea cerintei privind Lista principalelor servicii prestate în cel mult ultimii 3 ani prin prezentarea de documente care sa probeze toate afirmatiile incluse în DUAE (raspuns) la rubrica „Pentru contractele de achizitie de servicii: prestarea de servicii de tipul specificat Documentele suport, nominalizate de catre Ofertant în DUAE (raspuns), ce vor fi prezentate de ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare includ, fara a se limita la: procese verbale de receptie, certificate de acceptare sau alte dovezi nominalizate de catre Ofertant în DUAE (raspuns) ca document suport pentru informatiile incluse în DUAE (raspuns). În cazul în care, din orice motive documentele ce probeaza prestarea serviciilor, respectiv prestarea acestora în mod corespunzator nu sunt detinute de Operatorul Economic Ofertant în limba procedurii specificata în Sectiunea IV.3.6) a Fisei de Date a Achizitiei, Operatorul Economic trebuie sa prezinte, ca urmare a solicitarii exprese a Autoritatii Contractante, versiunea tradusa a respectivelor documente în limba procedurii, asa cum este aceasta specificata în Sectiunea IV.3.6 a Fisei de Date a Achizitiei. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul va completa DUAE utilizand Partea IV. Criteriile de selectie – Proportia de subcontractare. Documentele privind subcontractantii, respectiv Acord de subcontractare / Contract de subcontractare, urmeaza a fi prezentate, odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor, conform Notificarea ANAP nr. 256/08.12.2016 si nr. 258/18.05.2017. Se va depune, odata cu DUAE si acordul de subcontractare. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016. În cazul în care un Operator Economic Ofertant îsi exercita dreptul de a utiliza capacitatile altor entitati pentru a demonstra îndeplinirea cerintei minime, atunci acesta trebuie: i. sa transmita împreuna cu Oferta, pâna la termenul limita comunicat pentru depunerea Ofertei urmatoarele: a. Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, în functie de relatia dintre operatorul economic ofertant si entitatea ce acorda sustinerea, precum si caracteristicile si modalitatea de acordare a suportului, poate include dar nu se limiteaza la: (i) o enumerare si descriere a capacitatilor pe care entitatea respectiva le pune la dispozitia Operatorului Economic Ofertant, prin raportare la cerinta minima comunicata în Fisa de Date a Achizitiei si cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm; (ii) modalitatea efectiva în care entitatea pe ale carei capacitati se bazeaza Operatorul Economic (Tertul Sustinator) asigura Autoritatii Contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin angajament în situatia în care Operatorul Economic Ofertant caruia îi acorda sustinere devine Contractant si întâmpina dificultati pe parcursul derularii Contractului ; (iii) anexa/anexele ce prezinta modul efectiv prin care entitatea pe a carei capacitate se bazeaza Operatorul Economic Ofertant va asigura îndeplinirea angajamentului, inclusiv, dar fara a se limita la planificarea si monitorizarea fluxului de informatii, documente, resurse si altele asemenea dintre entitatea ale carei capacitati Operatorul Economic le utilizeaza si Operatorul Economic Ofertant. b. un formular DUAE (raspuns) separat pentru Operatorul Economic/entitatea ale carei capacitati le utilizeaza, care sa cuprinda informatiile solicitate în Partea I, Partea II (Sectiunile A si B), Partea III, Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala rubrica „Pentru contractele de achizitie de servicii: prestarea de servicii de tipul specificat, completat si semnat în mod corespunzator de Tertul Sustinator. ii. Sa marcheze „Da” în propriul DUAE (raspuns) care însoteste Oferta, Partea II: Informatii referitoare la Operatorul Economic, Sectiunea C: Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati. Instructiunile de mai sus pentru furnizarea informatiilor aferente fiecarui contract similar prezentat ca experienta similara în ceea ce priveste DUAE (raspuns) ca dovada preliminara sau în legatura cu documentele justificative sunt extinse si la Operatorii Economici pe ale caror capacitati se bazeaza Operatorul Economic Ofertant. Nedepunerea odata cu DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin.2) din Legea nr. 98/2016. In cazul în care un Operator Economic Ofertant îsi exercita dreptul de a participa în comun cu alti Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în conditiile art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru a demonstra îndeplinirea cerintei minime, atunci acesta trebuie: i. sa transmita împreuna cu Oferta, pâna la termenul limita comunicat pentru transmiterea Ofertei urmatoarele: a. Acordul de asociere; b. un formular DUAE (raspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participa la aceasta procedura, care sa cuprinda informatiile solicitate în Partea I, Partea II (Sectiunile A si B), Partea III, Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala rubrica „Pentru contractele de achizitie de servicii: prestarea de servicii de tipul specificat, completat si semnat în mod corespunzator de Operatorul Economic cu care prezinta Oferta în asociere. ii. Sa marcheze „Da” în propriul DUAE (raspuns), Partea II: Informatii referitoare la Operatorul Economic, Sectiunea A: Informatii privind operatorul economic la rubrica „Operatorul economic participa la procedura de achizitii publice împreuna cu altii” si sa completeze informatiile suplimentare solicitate în acest sens. Nedepunerea acestora odata cu DUAE a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 15.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in anuntul de participare si fisa de date a achizitiei – Sectiunea I.1) – 8 zile. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare:in a 6 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor 2. Termenul de prestare al contractului de servicii pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice (expertiza tehnica, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren si studii de diagnosticare) pentru reabilitarea obiectivului de investitii Muzeul ”Mihai Eminescu” în cadrul proiectului ”Educatie si cultura fara frontiere” este defalcat astfel: Etapa 1 : Elaborarea temei de proiectare: durata maxima pentru elaborarea temei de proiectare este de 10 zile calendaristice de la emiterea ordinului de începere de catre Achizitor. b).Etapa 2: Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I): durata maxima pentru elaborarea documentatiilor tehnice aferente etapei II este de 40 de zile calendaristice de la ordinul de începere a serviciilor emis de achizitor. 3.In vederea completarii de catre operatorii economici interesati a documentului DUAE se va accesa urmatorul link:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . 4.În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea/entitatea contractanta accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre. 5. In cazul in care se constata ca mai multi operatori economici clasati pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii acestora. 6.Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de „SAU ECHIVALENT”.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

CONSILIUL JUDETEAN IASI – Directia Achizitii Publice
Adresa postala: BULEVARDUL STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 69, , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700059 , Romania , Tel. +40 232235100 , Email: achizitii.publice@icc.ro , Fax: +40 232214425 , Adresa internet (URL): www.icc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 15:22