1 martie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „DR.GAVRIL CURTEANU”
Numar anunt: 183127 / 28.02.2018
Denumire contract: TARGA TRANSPORT PACIENTI

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „DR.GAVRIL CURTEANU”
Adresa postala: Str.Corneliu Coposu, nr.12 , Localitatea: Oradea , Cod postal: 410469 , Romania , Punct(e) de contact: Mirela Poinar , Tel. +40 259267903 , Email: spitalcopii@gmail.com , Fax: +40 259267903 , Adresa internet (URL): www.scmo.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
TARGA TRANSPORT PACIENTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. Corneliu Coposu nr. 12, Oradea, judetul Bihor.
Codul NUTS: RO111 – Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 4,200 si 21,000 RON

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Targa transport pacient – se impune achizitionarea, avand in vedere cresterea numarului de paturi pe spital.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33190000-8 – Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Targa transport pacient cant. min. AC = 2 BUC, cant. max. AC = 10 BUC.

Valoarea estimata fara TVA: intre 4,200 si 21,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 1% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, respectiv 105 lei. Modul de constituire în conditiile legislatiei în vigoare: 1. Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari 2. Virament bancar (contul este: RO45TREZ0765006XXX009862 deschis la TREZORERIA ORADEA ) Garantia se va depune in SEAP avand in vedere ca este o procedura online. – perioada de valabilitate a garantiei de participare :90 zile de la termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Garantia de buna executie este in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului, care urmeaza a fi incheiat. Modul de constituire agarantiei de buna executie: – virament bancar – instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau societate de asigurari, care nu se afla in situatii special privind autorizarea sau supravegherea. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat la prima cerere a autoritatii contractante.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164.165,167 din Legea nr.98/2016.

1. Certificat privind plata obligatiilor la bugetul local si la bugetul general consolidat care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata restante privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se vor prezenta: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.,) la momentul prezentarii.

2.Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, la momentul prezentarii care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.59 din Legea nr.98/2016, persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante – care va fi prezentata de catre toti participanti la procedura impreuna cu DUAE.

Persoanele cu functie de decizie:

Numele persoanelor ce detin functii de decizie Functia in cadrul autoritatii contractante:

Ec. Silaghi Maria – Manager

Ec. Chis Mihaela Cornelia – Director financiar contabil

Dr. Maghiar Florin – Director medical

As. Barabas Calin Iulian – Director de îngrijiri

Ing. Marge Ileana Adina-Sef serviciu achizitii publice, contractare si aprovizionare;

Ing. Gherman Sorin – Sef Serviciu Administrativ;

Ec. Pop Diana – Economist serviciu achizitii publice, contractare si aprovizionare;

Ec. Chirila Nadia – Economist serviciu achizitii publice, contractare si aprovizionare;

Ec. Negrut Livia-Economist serviciu achizitii publice, contractare si aprovizionare; Certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul C.A.E.N. din certificatul constatator emis de O.N.R.C.; se accepta Documentul unic de achizitie European (DUAE), conform art.193 din Legea nr.98/2016; Persoanele juridice straine vor prezenta DUAE odata cu oferta, urmand ca
operatorii economici clsati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sa prezinte documente echivalente,emise in tara de rezidenta (art. 173 din Legea 98/2016),in etapa evaluarii ofertelor se va solicita ofertantilor aflati pe primele 5 locuri, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.

Ofertantii vor prezenta orice document prin care sa li se ateste competenta profesionala pe domeniul achizitiei precum si certificatul
constatator emis de Registrul Comertului in original sau copie conform cu originalul, astfel – Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in in cursul unei perioade care acopera
ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertei a livrat,produse similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri in
valoare / VALOARE CUMULATA de cel putin: 10500 lei.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor : Se va
prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Vor prezenta documente suport pentru demonstrarea experientei similare.

Modalitatea de indeplinire a cerintei se va completa cu documente justificative si anume certificate constatatoare, recomandari, procese verbale de receptie, alte documente.
ISO 9001 sau echivalent pentru ofertant valabil la momentul prezentarii acestuia.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin.1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Modalitatea de indeplinire – completare DUAE Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei de asigurare a calitatii asumata prin completare Duae respective certificate care sa ateste implementarea unui sistem de asigurare a calitatii in conformitate cu standardul ISO 9001/2008 sau echivalent acordate de un organism national sau international urmeaza sa fie prezentate ,la solicitarea autoritatii contractante ,doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.In cazul in care operatorii economici clasati pe primele 5 locuri nu detin un certificat de calitate astfel cum este solicitat se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate in masura in care acestea pot dovedi asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.04.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 10.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Conform art.8 alin.1 lit.b din legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Spitalul Clinic Municipal Dr Gavril Curteanu Oradea
Adresa postala: Str Cornelui Coposu nr 12, Localitatea Oradea, judetul Bihor. , Localitatea: Oradea , Cod postal: 410469 , Romania , Tel. +40 359803805 , Email: spitalcopii@gmail.com , Fax: +40 359803805 , Adresa internet (URL): www.scmo.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 15:40