1 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183131 / 01.03.2018
Denumire contract: Servicii de exploatare forestiera DS-VN

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70164 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul achizitii publice , Tel. +40 213171005 , Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro , Fax: +40 213169745 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Directia Silvica Vrancea
Adresa postala: str. Leopoldina Balanuta nr. 17 , Localitatea: Focsani , Cod postal: 620018 , Romania , Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii , Tel. +40 237221300 , In atentia: Viziniuc Cosmin , Email: achizitii@focsani.rosilva.ro , Fax: +40 237227215
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie Autonoma
Activitate (activitati)

Altele: Sivicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de exploatare forestiera DS-VN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Jud. Vrancea, Loco partida, conform caiet de sarcini
Codul NUTS: RO226 – Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se achizitioneaza servicii de exploatare forestiera.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de exploatare forestiera pentru 50 de partizi.

Valoarea estimata fara TVA: 2,208,583.67 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Se va constitui garantisa de participare, în cuantum de maxim 1% din valoarea estimata a lotului. Valoarea garantiei de participare este specificata la fiecare lot in anexa B, conform art. 35 alin. 4 din H.G. 395/2016. Perioada de vabilitate a garantiei de participare este de minim 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: -Virament bancar sau printr-un instrument bancar (scrisoare de garantie bancare sau polita de asigurare) emisa în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii care se prezinta în cuantum si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. -Scrisoarea de garantie bancara sau polita de asigurare va fi prezentata autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor si se va scana si posta doar in SEAP într-un fisier separat denumit „Garantie de participare”, iar daca documentul prin care se demonstreaza constituirea garantiei de participare face parte din categoria documentelor cu regim special a caror valabilitate este conditionata de prezentarea in forma originala, autoritate contactanta v-a solicita clarificari in acest sens. – În cazul în care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în contul: RO63RZBR0000060000179582 deschis la Raiffeisen Bank Focsani, urmând ca dovada constituirii garantiei de participare sa fie scanata si postata pe SEAP într-un fisier separat denumit „Garantie de participare”. -Garantia de participare se poate depune si la casieria Directiei Silvice Vrancea, str. Leopoldina Balanuta, nr. 17, jud. Vrancea. Modul de restituire a garantiei de participare. -Garantia de participare se restituie în conditiile prevazute de art. 38 din Normele de aplicare a Legii 98/2016, aprobate prin H.G. 395/2016. Se va solicita constituirea garantia de buna executie in cuantum de 5 % din valoarea contractului fara TVA, conform art. 39 alin (4) din HG 395/2016, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la semnarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie. -instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea prezentului contract. -la casieria Directiei Silvice Vrancea situata in str. Leopoldina Balanuta nr. 17, jud. Vrancea. -in cazul în care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de executie prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în contul: RO63RZBR0000060000179582 deschis la Raiffeisen Bank Focsani, Modul de restituire a garantiei de buna executie. Garantia de buna executie se restituie în conditiile prevazute de art. 42 alin. (2) din Normele de aplicare a Legii 98/2016, aprobate prin H.G. 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii din productie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art.167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea de indeplinire: initial, se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana)
Precizari: Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii acestuia la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, sau în cazul în care portalul Comisiei Europene nu functioneaza, la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd

Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului;
Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor asumate, dupa cum urmeaza:
– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat si la bugetul local;
dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la : art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
– cazier judiciar al operatorului economic, valabil la data depunerii.
– cazier judiciar, valabil la data depunerii, pentru persoanele ce au calitate de membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.
Alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva;
In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functie de decizie din cadrul D.S.Vrancea sunt Zamfir Lucian, Oancea Verginica, Victor Dumitru, Mohorea Ana Roxana, Viziniuc Cosmin, Giamanasu Daniel, Olteanu Titi, Mutica Cristian Ionut, Maciuca Dorina, Murgu Costica Florin, Ionita Ion, Marina Bucur.

Ofertantii, asociatii, subcontractantii si tertii sustinatori vor prezenta o declaratie din care sa rezulte ca nu se incadreaza în prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016. Declaratiile de neincadrare în prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016 se vor prezenta odata cu DUAE.

Atentionari speciale:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2. Se vor depune, odata cu DUAE. urmatoarele documente: angajament ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constiruie temei pentru solicitarea de claricari pentru eventualele inadecvente de forma ale informatiilor cuptinse in DUAE, atat ale oferetantului/candidatului cat si ale subcontractorului/tert sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. 1. Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) pentru partea /partile de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.
Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art 193 alin (1) din Legea 98/2016). Numai la solicitarea autoritatii contractante se va depune Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa finalizarea evaluarii ofertelor.
NOTA: In lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice /juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare /atestare /apartenenta profesionala adecvate in raport cu obiectul contractului.

2. Ofertantul trebuie sa aiba certificat de atestare pentru exploatare forestiera si sa aiba disponibila in acesta, la data prezentarii, cantitatea pentru lotul/loturile pentru care se inscrie la procedura, emis in baza art. 62 alin. (2) din Legea 46/2008.

Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art 193 alin (1) din Legea 98/2016). Numai la solicitarea autorita?ii contractante se va depune atestatul pentru exploatare forestiera, emis in baza art. 62 alin. (2) din Legea 46/2008, valabil la data prezentarii, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamenutul intermediar dupa finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanele juridice straine pot depune documente ehivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Atestatul se va depune la solicitarea AC doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamenul intermediar dupa finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 06.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. sau prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email/posta. 2. Solicitarile de clarificari formulate de catre comisia de evaluare a autoritatii contractante vor fi transmise ofertantilor doar prin intermediul SEAP. 3. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. 4. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire, se va depune odata cu DUAE. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari/eliminari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare /eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris prin solicitari de clarificari. Clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pâna la data limita de depunere a ofertelor, în timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atâta timp cât nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului în favoarea contractantului. 5. In situatia în care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, în afara documentelor solicitate expres la Cap. III. 2 – Conditii de participare, în cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e)+declaratii tert sustinator /acord asociere /acord de subcontractare, dupa caz, întocmite in conformitate cu prevederile legale. 6. În vederea completarii DUAE, operatorii economici vor accesa unul din urmatoarele link-uri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd. În cazul în care operatorul economic demostreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile mentionate mai sus cu privire la tertul sustinator. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii solicitate cu privire la subcontactant. 7. Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. În cazul si în masura în care autoritatea contractanta are posibilitatea de a obtine certificatele sau informatiile relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date nationale din orice stat membru, disponibile în mod gratuit, nu se vor mai solicita acele documente justificative.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic al D.S. Vrancea
Adresa postala: str. Leopoldina Balanuta, nr. 17 , Localitatea: Focsani , Cod postal: 620018 , Romania , Tel. +40 237221300 , Email: office@focsani.rosilva.ro , Fax: +40 237227215
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 16:05